MILOVAN RADOVANOVIĆ

Nestranačka licnost

Rođen je 30. januara 1954. godine.

Biran je za narodnog poslanika na izborima 2004, 2007. i 2008. godine.

Poslednji put ažurirano: 19.02.2022, 19:59

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Članstvo u radnim telima

Poslanik nije ni u jednom radnom telu.

ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA, 29.12.2011.

U članu 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku navodi se, pa citiram – u članu 262. stav 1) posle prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi: "U postupku za krivična dela, za koja je posebnim zakonom određeno da postupa tužilaštvo posebne nadležnosti, nagrada veštaku, prevodiocu i tumaču može se odrediti do dvostrukog iznosa nagrade predviđene za veštačenje, prevođenje ili tumačenje u drugim krivičnim stvarima".

Amandmanom koji sam podneo ispred poslaničke grupe SRS traži se brisanje ovog člana 2. Predloga zakona. Zašto? Gospođo Malović, javna tužilaštva posebnih nadležnosti, tu se naravno misli na tužilaštvo za organizovani kriminal i tužilaštvo za ratne zločine, u odnosu na javno tužilaštvo redovnih sudova dovodi se u neravnopravan položaj. Mi u SRS smatramo da nam uopšte nisu potrebni specijalni delovi pravosudnog sistema. Smatramo da delovi izvršne vlasti žele da zloupotrebljavaju i da imaju kontrolu nad pravosudnim sistemima, pa i u ovom posebnom pravosudnom delu. Tu leži izvor korupcije, kriminala, politizacije sudskog postupka određenih ljudi iz izvršne vlasti, kao i određenih ljudi iz tajkunskih krugova.

Mi u SRS smatramo da redovni sudovi mogu voditi postupke organizovanog kriminala i postupke ratnih zločina. Za to nisu potrebni niti posebna tužilaštva, sudije, veštaci, prevodioci, tumači, kao ni posebno visoke nagrade za njihov rad, pogotovo ne u dvostrukom iznosu. Ovakvim vašim rešenjem ljudi u pravosudnom sistemu dovode se u neravnopravan položaj po davanju značaja, plata, nagrada, pa time i verovatno motivacije za rad, što može dovesti u pitanje i objektivnost suđenja i donošenje sudskih presuda.

Kada ste već predvideli zakonskim rešenjima posebne delove pravosuđa sa posebnim nadležnostima, smatram da je neopravdano uvećano nagrađivanje posebno dvostrukom ili većem iznosu. Na kraju cilj amandmana koji sam podneo u ime poslaničke grupe SRS je obezbeđivanje uslova za nepristrasno vođenje postupka i nezavisnost pravosudnih organa.

SEDMA POSEBNA SEDNICA, 03.11.2011.

Dame i gospodo narodni poslanici, u delu koji govori o kaznenim odredbama, u članu 8. stoji: "Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako" tačka 1) "usavršava, proizvodi, poseduje, koristi, stvara zalihe, stiče, zadržava, izvozi, uvozi, reeksportuje, obavlja transport, tranzit, pretovar ili na druga lica direktno ili indirektno prenosi biološko oružje (član 3. tačka 1)".
U amandmanu koji sama podneo u ime SRS stoji da se u č lanu 8. stav 1. tačka 1) posle reči: "druga" dodaju reči: "fizička ili pravna". Da bi se izbegla različita tumačenja i zloupotrebe, neophodno je tekstom ove odredbe precizirati da se zabrana prenošenja biološkog oružja odnosi na fizička i na pravna lica. Cilj amandmana je poboljšanje teksta zakona.
U Predlogu zakona stoji: "druga lica". Može da se tumači da su ta druga lica kako fizička, tako i pravna lica, ali to može samo da se tumači i podrazumeva. Amandmanom koji sam podneo u ime poslaničke grupe SRS precizira se da tu radi kako o fizičkim, tako i o pravnim licima, a što je trebalo da se predvidi ili predlogom zakona ili, eventualno, amandmanskom intervencijom i u članu 3. tačka 1) da se doda: "druga fizička ili pravna lica".
Preciznije je u terminološkom značenju. Kazne koje su predviđene Predlogom zakona od 500.000 do 3.000.000 dinara i nisu tako male. Ne samo zbog toga, pošto se radi o prenosu veoma opasnog materijala, biološkog oružja, važno je da bude usmerena odgovornost za privredni prestup precizno na krug ljudi ili krug odgovornih, a to su fizička i pravna lica zbog privrednog prestupa.
U mišljenju Vlade stoji da Vlada nije prihvatila moj amandman, da je dovoljno jasno ovo što stoji u tački 1) stavu 1. člana 8. Predloga zakona, što može da bude prihvatljivo ako se tumači da su ta druga lica fizička i pravna lica. Moramo da priznamo, gospođo Malović, u amandmanu koji sam podneo preciznije se odnosi na krug lica koja treba da budu odgovorna za prenos biološkog oružja, a to su fizička i pravna lica. Uopšte to nije sporno, eventualno, od vas kao predstavnika Vlade, da prihvatite ovaj amandman.
Ovim amandmanom, u smislu pravno-tehničke intervencije, ne zadire se u suštinu, u smisao, u koncept Predloga zakona. Ovde se samo zadire u poboljšanje preciznosti, kada je reč o kaznenim odredbama, lica koja treba da budu odgovorna ako se ne pridržavaju ovog zakona i materije koju ovaj zakon reguliše.

TRINAESTO VANREDNO ZASEDANJE, 23.09.2011.

Član 10. Predloga zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenje govori o zaštiti sticaoca prava vlasništva i državine i njegovih određenih stečenih prava, koja ne smeju biti povređena.
Amandmanom, koji sam podneo ispred poslaničke grupe SRS, tražim da se naslov iznad člana 10. i sam član 10. brišu. Rešenjima u celom Predlogu zakona provlači se istorijska nepravda, o kojoj su govorili narodni poslanici, i to kako opozicionih stranaka, tako i vladajućih stranaka, pa čak je i jedan narodni poslanik vladajuće stranke rekao da i sam ne zna da li je nepravednije usvojiti ovaj zakon ili je nepravednije ne usvojiti ga, zakon o vraćanju oduzete imovine.
Iz principijelnih razloga, mi u poslaničkoj grupi SRS smatramo da je ovaj amandman opravdan, kao što smatramo da je neopravdano primeniti odredbu člana 10. Predloga zakona u odnosu na neke druge sticaoce imovine iz ovog predloga zakona. Ili, preciznije, odredba člana 10. ovog predloga je, gospodine ministre, prihvatljiva ako nju razmatramo i tumačimo odvojeno od ostalih delova Predloga zakona. Čini se veća nepravda u celom ovom zakonu, nego što je eventualno pravedno da se dođe do primene odredaba ovog člana Predloga zakona.
Međutim, principijelno stoji problem na koji način su zaštićeni i obezbeđeni drugi subjekti imovinskog prava po osnovu održaja i drugih pravnih pravila koja treba da obezbede pravnu sigurnost građana Srbije, koja danas, na žalost, u našoj državi ne postoji. Ovaj član 10, na koji sam podneo amandman, to ne obezbeđuje u dovoljnoj meri. Opravdano se treba zapitati šta je sa obveznikom vraćanja podržavljene imovine u naturalnom obliku i obeštećenje u vidu državnih obveznica i novca, iz člana 9. ovog Predloga zakona, jer amandman u obrazloženju upućuje na nepravednost člana 9. ovog vašeg predloga zakona, a to je država. Država kao subjekte, titular prava, kako ste u prethodnoj tački ove sednice govorili, da je država vlasnik javne svojine, između ostalog. Nema javne svojine, javna svojina samo može biti državna svojina.
Šta je sa titularom državne svojine, odnosno po vama javne svojine? Da li obveznik vraćene imovine i obeštećenja, odnosno država, ima li neko pravo o tom osnovu, osnovu održaja? Državi će trebati mnogo para da izvrši obeštećenje bivšim vlasnicima koji raspolažu i ostvaruju pravo po ovom predlogu zakona. Iz člana 10. Predloga zakona proističe pretpostavka da će obveznik izvršiti obeštećenje prema bivšim vlasnicima, ali stoji nepravda uopšte i prema nekoj kategoriji sticaoca podržavljene imovine.
U svakom slučaju, ovim zakonom nepravda koja će postojati prema većini subjekata koji se pominju u ovom predlogu zakona neće biti otklonjena, i to je problem koji mi poslanici SRS ističemo i za koga, vidimo, ostali poslanici, čak i vladajućih stranaka, govore u smislu nejasnoća i pitanja da li je trebalo podnositi ovakav predlog zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenja ili ne.