NEVENKA KOSTADINOVA

Srpska napredna stranka

Rođena 1972. godine

Bila je kandidatkinja na izbornoj listi za Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine – „DA VRATIMO DOSTOJANSTVO NARODU“ – STEFAN KOSTOV na izborima 2018. godine.

Poslanički mandat dobila je 07. oktobra 2019. godine, nakon što je poslaniku Miroslavu Lazanskom prestao mandat jer je izabran za ambasadora Srbije u Ruskoj Federaciji.
Poslednji put ažurirano: 21.10.2019, 14:31

Osnovne informacije

Statistika

  • 1
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Devetnaesto vanredno zasedanje , 21.01.2020.

Zahvaljujem, predsedavajući.
Poštovani ministre, uvažene kolege narodni poslanici, kultura jednog društva jeste nadgradnja tog društva i u velikoj meri zavisi od sveukupnog stanja u tom društvu. S jedne strane, kultura jedne zemlje zavisi umnogome od ekonomskog stanja i stepena razvijenosti te zemlje, a s druge strane kulturne aktivnosti su isprepletene i usko povezane kako sa privredom, turizmom, tako i sa običajima, tradicijom i sa osnovnim obeležjima nacionalnog identiteta jedne nacije. Na taj način kulturna aktivnost povezana sa navedenim elementima preko turizma mnogim zemljama donosi velike benefite jer upotpunjuje kulturne ponude i čini ih sadržajnijim i atraktivnijim.
Pošto dolazim iz male nerazvijene i dislocirane opštine Bosilegrad koju naseljavaju pripadnici bugarske nacionalne manjine, ja ću se osvrnuti na značaj kulture i kulturnih manifestacija sa aspekta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Republike Srbije. Naime, u našoj državi živi više od 20 nacionalnih manjina i sve one se upravo identifikuju po svojim različitim kulturnim obeležjima. Upravo je zbog toga država dala mogućnost kulturne autonomije manjinama preko nacionalnih saveta koje oni sami biraju.
Pored kulture, nacionalni saveti nacionalnih manjina imaju ingerenciju i u oblasti informisanja, obrazovanja i službene upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina. Sam zakon o kulturi predviđa zaštitu i unapređenje kulturne različitosti i jačanje interkulturalnog dijaloga, kao i jačanje kapaciteta kulture i njenih veza sa drugim oblastima, kao što su obrazovanje, nauka, turizam i integrisanje kulturnog razvoja u socioekonomski i politički dugoročni razvoj demokratskog društva u kome svi zajedno žive, rade, napreduju i razvijaju se.
Zakonom je predviđeno otkrivanje, stvaranje, proučavanje, očuvanje i predstavljanje kako srpske kulture, tako i kulture nacionalnih manjina Republike Srbije, što je osnova jednog demokratskog društva koje pruža jednake šanse svim njenim građanima, bez obzira na nacionalnu ili neku drugu pripadnost. Negovanjem kulture i tradicije svih nacija svaka nacija zadržava svoju identičnost i na taj način postaje i ostaje prepoznatljiva uz očuvanje svojih korena i sopstvenog kulturnog nasleđa.
Kulturne manifestacije koje su postale spone i mostovi povezivanja između različitih kultura, kroz njih se neguje sopstveno nasleđe, uz upoznavanje i poštovanje tuđeg. Kroz te manifestacije se pripadnici različitih naroda, većinskih i manjinskih, međusobno upoznaju, povezuju, gaje multikulturalnost, razvijaju tolerantnost i poštovanje, uz očuvanje svoje identičnosti. Ovakve manifestacije su posebno važne za male i rubne opštine, kao što je naša opština Bosilegrad, gde ta dešavanja dobijaju internacionalni karakter.
Takve manifestacije budu povod mnogima da dođu i posete mesta održavanja, da se upoznaju sa tradicijom i kulturom tog mesta. U našoj opštini se održavaju dva velika međunarodna festivala, jedan je povodom Uskrsa i sastoji se u takmičenju uskršnjim jajima, propraćen bogatim kulturnim sadržajem. Upravo taj događaj čini ovaj lep hrišćanski praznik još lepšim.
Drugi festival je festival folklora koji se organizuje krajem jula meseca. Ta dva događaja na trenutak ožive našu sredinu, povrate život na ulicama, povrate radost, energiju i samopouzdanje, kao i ponos svakog pojedinca na svoje nasleđe uz upoznavanje i poštovanje nasleđa drugih.
Imajući u vidu značaj kulture i kulturnih dešavanja, ukazuje se potreba u skladu sa napretkom i razvojem iz oblasti kulture, da se mnoge stvari urede i definišu zakonom, što u velikoj meri ovaj zakon to ima za cilj. Dakle, zakonom se utvrđuju okviri u kojima se definiše kulturne sadržine, uspostavlja se pravni osnov za dalje sistematsko uređenje ove materije za jasno utvrđivanje kriterijuma za procenu značaja ovih događaja uz obavezu države da vodi računa o održivom funkcionisanju i uticaju na sveukupni razvoj kulture svih njenih građana.
Iz napred navedenog u danu za glasanje ja ću podržati ove zakone. Hvala.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 29.11.2019.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažene kolege narodni poslanici, uvaženi ministre, ja ću se prvo osvrnuti na umanjenje poreskog opterećenja penzijskog i invalidskog osiguranja na teret poslodavca sa 62%, koliko je bilo do sada, na 61%, koliko će to opterećenje iznositi u narednoj godini, sa tendencijom daljeg smanjenja u narednom periodu.

Svako umanjenje opterećenja privrede je od značaja, pogotovo za mala i srednja preduzeća, koja imaju izuzetan značaj za ekonomiju jedne zemlje i za privatni sektor, odakle ja dolazim.

Naime, poslodavci, a naročito mala i srednja preduzeća, na našim prostorima se suočavaju sa bezbroj problema. Primorani su da se bore i da plivaju u burnim vodama biznisa, vrlo često sa zastarelom opremom, uz nedostatak finansijskih sredstava, imaju problem i sa radnom snagom.

U nedostatku mogućnosti da dovoljno plate i zadrže kvalitetne stručnjake, a koji su pokretači razvoja jednog privrednog subjekta, gube trku sa konkurencijom, postaju nekonkurentni i zaostaju u razvoju.

Zbog toga, svako umanjenje opterećenja ostavlja prostor da se ta ušteda usmeri u ljudske resurse, koje su pokretač, tj. lokomotiva razvoja i napretka svakog preduzeća.

Jasno je da smanjenje poreskog opterećenja umanjuje prihode u budžetu, ali stimulisanjem zapošljavanja i jačanjem privatnog sektora stvaraju se realni uslovi za smanjenje siromaštva, pa će, dakle, biti manja izdvajanja za socijalna davanja.

Druga stimulativna mera koja je vrlo značajna jesu poreske olakšice za nova zapošljavanja, dakle, povraćaj ili refundacija doprinosa u iznosu do 75%, u zavisnosti od broja novozaposlenih lica, koja je na snazi već nekoliko godina unazad, a sada, evo, vidimo da se nastavlja i u 2020. godini.

Sve ove mere će nastaviti da daju pozitivne rezultate na nivou države i to je dobro za sve.

Ono što mene posebno muči, to su male, nerazvijene i devastirane opštine, kakva je upravo i moja opština Bosilegrad, koja spada u četvrtu grupu najnerazvijenijih i devastiranih, gde su ove mere dobre, ali ne i dovoljne.

Konkretno, moja siromašna opština se nalazi na krajnjem nerazvijenom jugu Srbije, te se zbog specifičnog geografskog položaja, udaljenosti od saobraćajnica, autoputa i železnice suočava sa ogromnim problemima. Zbog ekonomskog posrnuća je izgubila trećinu stanovništva, a talas migracije se zahuktava i galopira demografska slika je zabrinjavajuća.

Kao takva naša opština nije interesantna za investitore. Od 2016. godine do sada imali smo dva ozbiljna investitora. Posle kraćeg vremena napustili su našu opštinu i preselili proizvodnju u susedne opštine. Razloga za to je mnogo, kažu prevelika udaljenost, preveliki troškovi poslovanja. Opština sama nema potencijala da se bori sa izazovima koji su je snašli. Ono što bi moglo da se uradi to je dodatno stimulativno umanjenje poreskog preopterećenja zapošljavanja u devastiranim opštinama, to jest isto svesti na minimum, što bi podstaklo investitore da vide interese i da svoj novac ulože upravo u ovakve devastirane opštine.

Kao što rekoh smanjenje priliva po tom osnovu će se kompenzovati smanjenjem potreba za socijalna davanja, za siromašne. Samo tako možemo sačuvati mala mesta i zadržati ono malo ljudi koji su ostali da žive na tim prostorima i samo tako možemo ta mala mesta da pretvorimo u održive sisteme gde će lokalna privreda biti nosilac održivosti, a ne da budu na teretu državnog budžeta. Zbog pozitivnih efekata koji su posledica primene predloženih zakona ja ću u danu za glasanje podržati ove zakone. Zahvaljujem se.