NENAD FILIPOVIĆ

Jedinstvena Srbija

Rođen je 1972. godine. Živi u Leskovcu.

Po zanimanju je diplomirani matematičar.

Predsednik je Gradskog odbora Jedinstvene Srbije u Leskovcu.

Nakon izbora održanih 21. juna 2020. godine po prvi put postaje narodni poslanik.

Izabran je sa izborne liste "Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma".

Poslednji put ažurirano: 04.11.2020, 10:53

Osnovne informacije

Statistika

  • 5
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 02.12.2020.

Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, danas ću da se osvrnem na tačku dnevnog reda – Finansijski plan Agencije za energetiku za 2021. godinu. Ali, pre nego što se dotaknem samog finansijskog plana, želeo bih da kažem par rečenica o samoj Agenciji.

Naime, Agencija za energetiku je osnovana Zakonom o energetici kao regulatorno telo sa određenim nadležnostima u sektorima oko električne energije, prirodnog gasa, nafte i naftnih derivata, kao i toplotne energije koja se proizvodu u toplanama.

Takođe, treba reći da ova agencija je samostalni pravni subjekt i totalno je funkcionalno nezavisna od bilo kojih državnih organa, fizičkih ili privatnih lica ili bilo kojih energetskih subjekata, ali zato je kontrolna funkcija poverena upravo nama, tj. Narodnoj skupštini, gde se i donose ovakvi izveštaji, odnosno usvajaju ovakvi planovi i usvajaju izveštaji ovakvih agencija.

Što se tiče poslova Agencije, jedan od poslova koje obavlja je regulacija cena, kao što je cena električne energije. Druga stvar je ste licenciranje energetskih subjekata koji se bave energetskim delatnostima, kao što je i nadzor nad tržištem energije.

Takođe, u ovom finansijskom planu mogli smo da pročitamo da će se Agencija u 2021. godini baviti praćenjem, analizom, nadzorom, davanjem saglasnosti, ali i izradom godišnjeg izveštaja o stanju energetskog sektora Srbije, što je veoma bitno i što ćemo u nekom od narednih zasedanja i da govorimo o tome, kao i podrška Vladi i Ministarstvu u pripremi i analizi energetskih strateških dokumenata. To bi bilo nešto najjednostavnije što sam mogao da kažem o ovoj agenciji.

Što se tiče samog finansijskog plana, moram da izrazim veliko zadovoljstvo jer sam naišao na jedan veoma kompletan, jedan od najkompletnijih planova finansijske prirode, a video sam ih mnoge. Svaka pohvala za ovakav pristup.

Zašto kažem da je ovaj izveštaj najkompletniji? Možemo da pođemo od osnove za izradu ovog godišnjeg plana za 2021. godinu. Navodi se da su procenjeni prihodi i troškovi, tj. rashodi za 2020. godinu osnova za donošenje ovakvog plana. Projektovana inflacija za 2021. godinu takođe je jedna od stvari, kao i trenutna situacija, odnosno Kovid pandemija koja uslovljava to da podloga za izradu plana korišćenja ostvarenja ne mora da bude samo iz 2020, nego i iz 2019. godine, tako da je to ono što je osnova za izradu ovog plana.

Što se tiče samog prihoda, ovde treba reći da ova agencija ne zavisi od budžeta Republike Srbije. Prihod je ukupan na nivou plana za 2020. godinu, tj. oko 220 miliona dinara i samostalni budžet, prihodi su od izdavanja licenci za obavljanje energetske delatnosti od 5,21% u ukupnom prihodu. Tu ste mogli lako da odredite, zato što imate registar licenci i projektovali ste sličan iznos kao za 2020. godinu, pošto licence važe oko 10 godina.

Jedan od najbitnijih prihoda je prihod od regulisanih naknada od 88,6% ili 125 miliona dinara, koji se obračunavaju svim privrednim subjektima koji se bave prenosnim delatnostima, to su električna energija, kao i transportnim delatnostima, to je prirodni gas i nafta, u iznosu od 1% od vrednosti sredstava. Najveća sredstva su tu, uzimaju se od javnog preduzeća „Elektromreža Srbije“ oko 64,2% i javnog preduzeća „Srbija gasa“ od 25,48%.

Napomenuo bih takođe jednu vrlo interesantnu stvar, da ste prihode koji imaju udeo od svega 0,16 ili 0,35% ukupnog prihoda detaljno objasnili, što je karakteristika za ovaj izveštaj i to je za svaku pohvalu.

Što se tiče rashoda, to su uglavnom, kao i kod svih agencija, troškovi zarada 63,24%, troškovi zakupnina 8,42% i troškovi ostali 3,36%. Ali, sada bih se bacio na ono, i time završavam, zašto je ovaj izveštaj vrlo kompletan.

Pogledaću osnovne parametre za troškove zarade, koji su povećani ovde. Vi tu objašnjavate da je povećanje zbog povećanja koeficijenta osnovne zarade od 3% ukalkulisavanje godine više za minuli rad, što prvi put vidim ovde i to je za pohvalu, kao i ukalkulisavanje masa ukupnih zarada za napredovanje u poslu od 1%, povećanje broja zaposlenih od 3, od troje saradnika, kao i važeće stope poreza i doprinosa u 2020. godini, tako da svaka stavka ovog budžeta, bilo da je u prihodnoj ili rashodnoj strani je ovako detaljno objašnjena, da li idemo u plus ili minus, i mi ćemo ovaj predlog, Poslanička grupa Jedinstvena Srbija, sa zadovoljstvom da prihvati. Hvala.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.11.2020.

Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, poslanička grupa JS ovaj set zakona će, kao što reče naš predsednik Dragan Marković Palma, podržati zato što zakoni moraju da idu u korak sa vremenom i sa realnošću, naročito ovi zakoni koji govor o porezima i taksama ali i svi ostali zakoni moraju da idu u korak sa vremenom jer ne smemo da dopustimo da građani zbog toga ispaštaju.

Kada kažemo, pošto ovaj set zakona govori upravo o porezima i taksama i kada kažemo našem građaninu, oni prvo pomisle da dolazi do novog zaduživanja. Međutim, ovaj set zakona vrši se dopuna i preciziranje postojećih zakona koji nastaju kroz višegodišnju primenu i uočavanje određenih propusta, a koji rezultiraju sa nekoliko ključnih efekata. Ti efekti su prvo brže sprovođenje zakona, to je skraćenje vremena i efikasniji rad. Druga stvar je smanjenje troškova, a treća jačanje pravne sigurnosti i četvrta poboljšanje naplate poreza.

Što se tiče zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji treba reći da odlaganje poreza, plaćanja poreza vrši se dopuna ovog zakona kojim je omogućeno odlaganje plaćanja dugovnog poreza na način i pod uslovima koji utvrdi Vlada u cilju ublažavanja ekonomskih posledica, znači, Kovid-19, a to je u vezi sa ovim paketom mera koje je dala Vlada.

Druga stvar koja je vrlo bitna je elektronska komunikacija. Ovde se vrši preciziranje određenih stvari, da poreski obveznik prilikom elektronske komunikacije preko jedinstvenog elektronskog sandučića, a on dobija to na taj način što se registruje, znači više nije potrebno da se prethodno poreski obveznik saglasi sa time, ali fizičko lice koje dobija poreske prijave u skladu sa odredbama ovog zakona i u papirnom obliku kod njih se traži saglasnost, tako da građani ne razmišljaju o tome da li će morati svi da idu na elektronski oblik, ali mislim da je ova elektronska komunikacija ono što je veoma bitno i ide u korak sa vremenom.

Dakle, očekivana korist od svega ovog su tri koristi – dovodi do skraćivanja vremena, do drastičnog smanjenja troškova, troškova poreske uprave. To su troškovi administriranja od strane zaposlenih, troškovi materijala, troškovi štampe, poštarine i drugi troškovi i treće - povećanje nivoa efikasnosti poslovanja procesa.

Takođe, uvodi se i novo krivično delo o kome su kolege pričale, a to je poreska prevara u vezi sa PDV-om i mislimo da je sve to dobro.

Što se tiče zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, tu bih rekao neke stvari koje su, po meni, bitne da građani čuju. Dugogodišnja primena ovog Zakona o porezima na imovinu ukazala je postojanje određenih pravnih praznina i nedovoljno jasnih odredaba i stoga se vrši dopuna i preciziranje i ujedno se definišu određeni pojmovi. Znači, pojedine grupe se razvrstavaju u nepokretnosti, a sve to u cilju utvrđivanja osnovice poreza za imovinu i polazeći od onog načela da se poreske činjenice utvrđuju prema njihovoj ekonomskoj suštini. Na primer, mi smo imali da nepokretnosti koje smo svrstavali u stanove, a koje se koriste kao poslovni prostor, sada toga više neće biti.

Druga stvar jeste da pomoćni objekti se razvrstavaju u istu grupu sa garažama. Zbog čega je to bitno? Zato što su ranije pomoćni objekti bili prodavani zajedno sa kućama, tj. kuća kad se prodaje, prodaje se kuća, zemljište, pomoćni objekat, tako da nismo mogli da utvrdimo u zonama za te objekte prosečnu cenu kvadrata. Ovim će da se reguliše.

Želeo bih da kažem građanima da se zbog pravilnog utvrđivanja poreza na ove pomoćne objekte predlaže uvođenje obaveze obveznicima poreza na imovinu da do 31. januara 2021. godine podnesu poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti koje su u skladu sa ovim zakonom, a razvrstavaju se u drugačiju grupu. To je bitno da građani znaju, da mogu do 31. januara da to urade.

Što se tiče stope amortizacije, kao što vidite, ona je ista za sve teritorije jedinice lokalne samouprave na toj teritoriji.

Još jednu stvar bih samo rekao, a to je proširenje perioda za utvrđivanje prosečnih cena sa devetomesečnog na dvanaestomesečni period zbog realnosti koja jeste, jer mi imamo, na primer, u nekim delovima, tj. u zonama da je cena kvadrata kuće skuplja od cene kvadrata stana što nije realno i nadamo se da će ovim zakonom takve stvari da se regulišu i da neće nijedan građanin da plaća više poreza nego ono što je zaista potrebno. Hvala.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 12.11.2020.

Hvala.

Uvaženi predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani, razlozi za donošenje ovog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti proizilazi iz potrebe da se prevaziđu problemi u praksi primene propisa, kao i sankcije kada se te mere u praksi ne poštuju.

Ovim zakonom se definišu neki pojmovi, o kojima su moje kolege već govorile, tako da ja o njima ne bih da govorim, kao što su i govorili o mnogim merama koje su predviđene i sankcijama, ali bih se osvrnuo na jedan pojam koji se zove – pojam lične zaštite od infekcije. Mislim da je to jedan od bitnih pojmova, jer kad našem čoveku kažete da je nešto lično, kao što je lična zaštita, on smatra da sve što radi, tj. ne radi, čini ili ne čini, utiče samo na njega i da je to samo njegova lična stvar. Ja mislim da ovaj pojam lične zaštite od infekcije mnogo je više od ličnog, što bih želeo sada i da pokažem.

Da bih to pokazao napraviću jednu paralelu između ovog zakona i Zakona o bezbednosti saobraćaja. Naime, kada tražimo ličnu zaštitu pojedinca u saobraćaju, mi kažemo da pojedinac koji upravlja motornim vozilom mora da veže pojas radi njegove lične bezbednosti ili bolje bezbednosti, kao i kada vozi motor kažemo moraš da staviš kacigu kako bi bio bezbedniji. Ovaj zakon nije usmeren samo na zaštitu zdravlja i života pojedinca, jer svi znamo ko može da zaštiti čoveka od samoga sebe, jer znamo ako neko ne želi nešto da učini on to i neće da učini, već je ovaj zakon usmeren i na nešto drugo, a to je zaštita našeg društvenog, zajedničkog zdravstvenog sistema, jer bez obzira da li neko želi da primenjuje pravila ili ne, ako dođe do bilo kakve povrede, i jedni i drugi će biti zbrinuti od tog istog zdravstvenog sistema.

Tako da kada govorimo sada o ličnoj zaštiti od infekcije spisak stvari na koje se odnosi zakon se povećava. Malopre sam rekao dve, ponovio bih ih. Znači, kod lične zaštite od infekcije imamo da je vrlo bitno zdravlje i život pojedinaca koji primenjuju mere lične zaštite.

Druga stvar, koja je takođe vrlo bitna, jeste zaštita našeg zdravstvenog sistema, jer zdravstveni sistem postaje preopterećen što vidimo u poslednjih nekoliko meseci jer imamo iskustva sa tim.

Treća stvar, koja je takođe bitna, mi ovim zakonom, odnosno ličnom zaštitom od infekcije štitimo i zdravlje i živote drugih ljudi koji mogu da budu indirektno ugroženi od onih koji ne žele da primenjuju mere lične zaštite. To su uglavnom naši prijatelji, rođaci, komšije, ljudi sa kojima radimo.

Takođe, i četvrta stvar, koja mislim da je isto vrlo bitna, mi štitimo i nonkovid pacijente, odnosno čije je lečenje zbog preopterećenja zdravstvenog sistema otežano. To su pacijenti koji su i pre pandemije korona virusa imale neke probleme i morali da se leče. Ovako kad je zdravstveni sistem opterećen onda i njih na taj način ugrožavamo.

Cilj ovog zakona, kada govorimo o ličnoj zaštiti od infekcije, upravo su ove četiri stvari koje sam rekao, a ne kažnjavanje, i to je naša obaveza, kao što je naša obaveza da svim ljudima koji očekuju od države da ih posavetuje i da smernice kako da zdravi izađemo iz ove situacije, i namerno kažem zdravi, jer psihičko stanje nacije se pogoršava stalnim višečasovnim, dnevnim bombardovanjem preko medija o broju obolelih, o čemu je više puta govorio predsednik JS Dragan Marković Palma.

Pored ovog tipa ljudi koji to očekuju od države i društva i koji mere lične zaštite primenjuju savesno postoji drugi tip ljudi koji misli da su ove mere nepotrebne. Svoja negodovanja baziraju verovatno na određenim teorijama, ali ako dođe i do njihovog zadržavanja zdravstveni sistem i njima će pomoći. Zato na njih apelujem da ako ne žele zbog sebe, a oni bar zbog zaštite zdravstvenog sistema, zaštite zdravlja i života ljudi do kojih im je stalo, kao i zaštite nonkovid pacijenata, i oni primenjuju ove mere. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Leskovac, 08.07.2015.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Član gradskog veća Grad Leskovac Opština Mesečno 81000.00 RSD 06.11.2012 - 12.06.2015.