NENAD FILIPOVIĆ

Jedinstvena Srbija

Rođen je 1972. godine. Živi u Leskovcu.

Po zanimanju je diplomirani matematičar.

Predsednik je Gradskog odbora Jedinstvene Srbije u Leskovcu.

Nakon izbora održanih 21. juna 2020. godine po prvi put postaje narodni poslanik.

Izabran je sa izborne liste "Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma".

Poslednji put ažurirano: 04.11.2020, 10:53

Osnovne informacije

Statistika

  • 10
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treće vanredno zasedanje , 23.02.2021.

Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre i uvaženi građani.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu je neophodna korekcija i unapređenje prethodno usvojenog zakona, jer je prilikom izrade podzakonskih akata uočeno da bi moglo doći do problema u njegovoj primeni. To je sasvim normalna stvar.

Ja očekujem da ćemo bar još jednom imati ovakvu tačku dnevnog reda u narednom periodu, jer sama primena zakona koja počinje od 12. marta ove godine, će pokazati i druge stvari koje mogu dovesti do problema koji će se uočiti njegovom primenom.

Svi se sećate da smo nedavno usvojili Zakon o digitalnoj imovini, a u samoj definiciji imovine fizičkog lica ulazi i digitalna imovina tog fizičkog lica ako je ono poseduje.

Bitnost ovog zakona sa predloženim izmenama i dopunama je višestruka. Upravo zbog te višestruke bitnosti će poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danom za glasanje podržati ovaj Predlog izmena i dopuna Zakona.

Podelio bih važnost ovog zakona i njegove korekcije u dve kategorije. Prvo, ostvarivanje fiskalnih ciljeva i drugo – ciljeva za unapređenje kompletnog sistema.

Dakle, unapređenje efikasnosti poreskog sistema potpada pod ostvarivanje fiskalnih ciljeva, jer porezi predstavljaju najznačajniji oblik javnog prihoda, a posebnim porezom od 75% vrednosti imovine na koju se utvrđuje poseban porez i koji direktno ide u budžet Republike Srbije, upravo govori o postizanju fiskalnih ciljeva ovog Predloga izmena i dopuna zakona, što je njegov primarni cilj.

Mnogo bitnije stvari od fiskalnih ciljeva su oni drugi – nefiskalni ciljevi. Prvo, prevencija. Ovakvim jednim zakonom i rešenošću države da uočene nedostatke zakona što pre otkloni, kao što to činimo danas ovim izmenama i dopunama zakona. Šalje se jasna poruka da će se u korenu sprečiti akumuliranje bilo nelegalno stečene imovine ili imovine koje se ne može utvrditi poreklo zakonitim prihodima, te je to jasan pokazatelj svima onima koji možda misle da će uspeti da takvu imovinu sakriju ili učine nevidljivom, da to zaborave.

Oporezivanjem imovine gde se poreklo ne može dokazati zakonitim prihodima je jak i efikasan mehanizam države jer omogućava da takva imovina potpadne pod režim posebnog oporezivanja od 75% njene vrednosti.

Drugo, socijalna i ekonomska kategorija zakona se podiže na viši nivo jer socijalni položaj poreskih obveznika se na ovaj način balansira ili se ublažava razlika između poreskih obveznika čija imovina odgovara prihodima koje ostvaruju i onih obveznika gde postoji nesrazmera između imovine i ostvarenih prihoda.

Fizičko lice je poreski obveznik koji poseduje imovinu na koju se utvrđuje poseban porez, a danas idemo i korak dalje, mora da plati porez na sredstva koja su potrošena mimo sticanja te imovine, a u ovom Predlogu zakona se definiše kao – izdaci za privatne potrebe fizičkog lica. Time će se još više ublažiti ove razlike.

Na kraju, treće, i to treba reći, predložena zakonska rešenja se odnose na sve građane Republike Srbije, dakle ona se ne primenjuju selektivno. Svako ko ima imovinu na koju se utvrđuje poseban porez, koja ovim Predlogom izmena i dopuna zakona je detaljnije pojašnjena dolazi pod udar ovog zakona.

Da bi se što bolje primenio zakon on propisuje obaveznu koordinaciju i saradnju između različitim institucijama koje mogu da imaju relevantni informacije za utvrđivanje stvarne imovine nekog lica, te se njihovim umrežavanjem cilj postiže mnogo brže.

Na kraju, ovim zakonom se povećava poverenje građana u državi. Zato će poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje ovaj Predlog izmena i dopuna zakona i podržati. Hvala.

Drugo vanredno zasedanje , 09.02.2021.

Zahvaljujem.

Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani, uvažena ministarko, zakon o socijalnoj karti je u stvari jedan tehnički zakon jer se odnosi na formiranje elektronskog registra o socijalno-ekonomskom statusu pojedinca, odnosno korisnika prava u oblasti socijalne zaštite.

Kada govorimo o zakonu o socijalnim kartama, mi zapravo govorimo o potrebi definisanja prioriteta socijalne politike u oblasti socijalne zaštite i identifikovanja pojedinca i ciljnih grupa korisnika prava.

Da bismo o to realizovali moramo da što potpunije sagledamo njihov socijalni materijalni status, a neophodan preduslov za to jeste prikupljanje i korišćenje podataka i svih dostupnih izvora državne uprave na kojima će se taj status i odrediti.

Dakle, socijalna karta se, pored povezivanja sa softverskim rešenjima kojima upravlja ministarstvo, povezuje radi preuzimanja podataka sa različitim eksternim registrima, a to su Centralni registar stanovništva, Registar Penzijskog i invalidskog osiguranja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Nacionalne službe za zapošljavanje, Registar Poreske uprave i Registar Republičkog geodetskog zavoda.

Na taj način se umrežavanjem ovih registara izbacuje mogućnost ne usaglašavanja podataka i pravi jedna centralna baza, tj. registar koji daje mnoge prednosti.

Koje su prednosti ovakvog jednog sistema? Pokušaću da navedem što veći broj prednosti koje nam daju za pravo da poslanička grupa Jedinstvene Srbije podrži jedan ovakav zakon, što ćemo mi i učiniti u Danu za glasanje, jer je socijalna pravda osnovni postulat politike Jedinstvene Srbije.

Dakle, jedna od bitnijih prednosti je pravednija raspodela. Pomoć ide samo onima kojima je potrebna i ko ispunjava uslove.

Ova prednost je definisana zahvaljujući jednoj od glavnih karakteristika ovog sistema, a to je proaktivnost. Proaktivnost ima za cilj smanjenje greške isključenosti. Dakle, ona lica koja su bila iz nekog razloga odbijena, a u međuvremenu se neki od podataka od uticaja na pravo u oblasti socijalne zaštite promene u korist tog lica, to lice automatski stiče pravo koje će i ostvariti.

Druga stvar je smanjenje greška uključenosti. Svi koji su greškom uključeni u prava biće isključeni, tj. na osnovu promena u podacima koji pristižu u Registar iz eksternih registara, a ta promena dovodi da lice koje je imalo pravo više nama to pravo, ono će to pravo automatski izgubiti.

Kako ovo funkcioniše? Funkcioniše u realnom vremenu, jer sam softver daje određene notifikacije, odnosno obaveštenja za postupanje čim se uoče određene promene. Signalizira se odgovarajućom notifikacijom organu koji je teritorijalno nadležan za lica da proveri, dobije notifikaciju, i ako utvrdi da je osnovana, da službeno postupi u odgovarajućoj stvari. Dakle, smanjenje grešaka je ovde neminovnost.

Druga bitna karakteristika je odgovornosti i transparentnost u radu uprave. Kada sistem da notifikaciju, tj. obaveštenje, po njoj se mora postupiti i automatski se dostavlja zapis o njenom razrešenju, dakle, ko je, na koji način i kada razrešio.

Svako korišćenje podataka iz Registra socijalne karte od strane službenih lica ostaje zabeleženo, pa to dovodi do veće odgovornosti tih istih lica i transparentnosti njihovog rada.

Treća bitna karakteristika je smanjivanje i sprečavanje zloupotrebe. Jednom ovakvom informatizacijom podataka smanjuje se mogućnost za zloupotrebe kako od strane podnosilaca zahteva, tako od strane službenog osoblja koje je rešavao pravilno, jer ti podaci su vidljivi, a ako postoji neusaglašenost podataka oni se brzo razrešavaju.

Dakle, više neće ničije pravo zavisiti od dobre volje onog koji to pravo propisuje, niti će to pravo da ostvari onaj ko ne ispunjava uslove za to pravo.

Pored ovih pogodnosti koje daje socijalne karte, tu su još i lakše ostvarivanje prava samih korisnika i bolja efikasnost u radu uprave, što se vidi kroz pojednostavljenja administrativnog postupka, gde se štedi i vreme i novac.

Na kraju bih rekao da pored ovih činjenica lako uočljivih prednosti, socijalne karte pružaju i podršku pri kreiranju socijalne politike i doprinesu boljem sagledavanju socijalno-ekonomskog statusa dela populacije.

Hvala.

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.12.2020.

Hvala.

Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, danas u ovoj raspravi Narodna skupština treba da usvoji kodeks ponašanja narodnih poslanika. To činimo iz više razloga, a jedan od njih je proces integracije Republike Srbije u EU i primena evropskih standarda. Drugi je npr. da neodgovorno ponašanje pojedinca može da pokrene stihiju, iako su mnoga takva neodgovorna ponašanja već definisana samim Poslovnikom o radu Narodne skupštine Republike Srbije.

Kada čujem reč „ponašanje“, dakle, u ovoj sintagmi „kodeks ponašanja“, prava asocijacija koja mi padne na pamet je bonton. Drago mi je što je moja prethodna koleginica Jelica upotrebila ovu reč bonton, jer bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u svakodnevnom životu, a svrha bontona je da omogući pojedincu da se prijatno oseća u društvu, ali i da pri tom ne uznemirava druge, a kada u jednom društvu pravila bontona preovladaju, ona postaju zaštita od bahatih i nepristojnih ljudi.

Upravo sam ovako počeo ovu diskusiju da bih se nadovezao na jučerašnju diskusiju predsednika JS Dragana Markovića Palme, koji je o tome govorio. Danas ima sve više takvih, najblaže rečeno, nepristojnih ljudi, jer da biste pokazali svoju nepristojnost prema nekome ne morate biti više ni u kakvoj direktnoj komunikaciji sa njim, da budete fizički prisutni, već putem interneta ostvarujete još jaču komunikaciju od ove direktne, a to je javna komunikacija koju mnogo lakše možete da zloupotrebite i ona se zloupotrebljava i treba nadležni organi da se njome pozabave.

Sa te strane kada pogledate zaista je teško bilo kom narodnom poslaniku da ostane imun na svakojake javno izrečene uvrede na njegov račun ili račun njegove porodice putem raznih društvenih mreža.

Sa druge strane, obzirom da je kodeks ponašanja etički kodeks, a opšte etičke vrednosti se poklapaju delom sa moralnim vrednostima, a delom sa opštim vrednostima koje treba da poseduje svaki pojedinac, poslanička grupa JS će podržati ovaj predlog odluke, jer svaki poslanik se prilikom potpisivanja zakletve ovde u Narodnoj skupštini obavezao istini i pravdi i pravičnosti i poštenju.

Kako Narodnu skupštinu čini 250 narodnih poslanika, cilj svih nas je da svojim ponašanjem branimo dostojanstvo ove iste Narodne skupštine. Takođe, moramo imati saznanje da ukoliko jedan pojedinac prekrši ovaj kodeks ponašanja podriva ugled Narodne skupštine tj. svih nas zajedno.

Naše ponašanje i ovde u Narodnoj skupštini i uopšte van Narodne skupštine, pored mnogih pritisaka koje osećaju narodni poslanici, definišu mnoge stvari u našem društvu. Pored ugleda Narodne skupštine, tu je refleksija koju ono odražava na društvo u celini. Upravo zbog toga je i potrebno doneti jedan ovakav kodeks da bismo i na ovaj način pokazali svoje opredeljenje da želimo da naše društvo postane jedno pristojno mesto gde će se svaki pojedinac osećati prijatno. Hvala.

Imovinska karta

(Leskovac, 08.07.2015.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Član gradskog veća Grad Leskovac Opština Mesečno 81000.00 RSD 06.11.2012 - 12.06.2015.