AMELA LUKAČ ZORANIĆ

Nestranačka licnost

Rođena 1979. godine, živi u Novom Pazaru, vanredna profesorka engleskog jezika i književnosti na Departmanu za filološke nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

Prvi put izabrana za narodnu poslanicu u Narodnoj skupštini Republike Srbije u 12. skupštinskom sazivu, sa liste Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM) / Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM) / Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka na pravda i pomirenije (SPP) – Demokratska partija na Makedoncite (DPM).
Mandat joj je potvrđen 25. novembra 2021. godine.
Poslednji put ažurirano: 30.11.2021, 19:33

Osnovne informacije

Statistika

  • 8
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Sedamnaesto vanredno zasedanje, 09.02.2022.

Zahvaljujem.

Poštovana predsedavajuća, poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva, pred nama se danas nalaze nekoliko jako važnih tačaka koje su na dnevnom redu, a prvenstveno je jako važan predlog koji ste nam izneli, o članovima, odnosno o sudijama koji se po pravi put biraju na tu funkciju.

Jako me raduje činjenica da veliki broj kandidata koje ste nam predložili jesu mladi ljudi, jesu ljudi koji imaju odgovarajuće veštine, konkursom zadovoljavaju sve obaveze koje su propisane, a samim tim i govore strane jezike. Znači, te me činjenice jako raduju.

Takođe me raduje činjenica da ćemo konačno u našoj demokratskoj državi koja, zaista stremi da se priključi evropskim integracijama u potpunosti imati nezavisno sudstvo, nezavisno tužilaštvo, nezavisno pravosuđe, što će samim tim i ovaj akt o potvrdi Ustava odnosno izmenama odlukama Ustava Republike Srbije potvrditi.

Ovo je značajan iskorak, i samim tim kandidati trebaju maksimalno raditi na tome da svaki mogući sukob interesa u kontekstu suzbijanja ikakvih spona između kriminala i sudstva treba u potpunosti biti sprečeni.

Ja se nadam da će ovakvi mladi ljudi koji dolaze na tako značajne funkcije, da će ih obnašati u skladu sa pravnim regulativama u skladu sa Ustavom Republike Srbije i štititi prvenstveno načela Ustava Republike Srbije.

Mi ćemo na ovaj način imati balans između zakonodavne i izvršne vlasti i, prvenstveno će mi biti jako bitno da celokupna legislativa koju mi na nivou Republike imamo, da se one u praksi u potpunosti implementira, što u nekim slučajevima, pak ne dolazi do toga, tako da se nadam da ćemo sva prava zagarantovana Ustavom moći da crpimo svi zajednički, znači, svi građani jednako, da imaju jednaka prava i samim tim, izbor ovih sudija će potvrditi da ti mladi ljudi koji su konkurisali u septembru danas već nakon ovog današnjeg dana mogu obnašati svoje funkcije.

Takođe, imamo i izbore članova RIK, što je ujedno još jedna odgovorna funkcija svakog pojedinca koji se nalazi u RIK. Pred njima je takođe zahtevan zadatak sprovođenja aprilskih izbora. Ja se nadam da će izbori proteći u najboljem redu, da će svi imati prilike da pokažu šta su to radili, na koji način su radili u prethodnom periodu i kako će raditi u budućnosti.

Zahvaljujem.

Šesnaesto vanredno zasedanje, 04.02.2022.

Zahvaljujem.

Poštovana predsedavajuća, poštovani prvi potpredsedniče Vlade, kao i poštovana državna sekretarko, što se tiče samog Predloga odluke o izboru članova UO NAT-a i Predloga članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, vi ste se zaista potrudili da u materijalu koji ste dobili budu predstavljeni izvanredni stručnjaci koji dolaze sa različitih univerziteta iz Republike Srbije i naravno, što je jako bitno da su apsolutno referentni da obavljaju funkciju članova u Nacionalnom savetu i u UO. Takođe, ono što se da primetiti jeste da su zastupljena oba pola, što je jako važno.

Ono što bih želela dodati, jeste da Nacionalni savet za visoko obrazovanje, čija je nadležnost radno obezbeđivanju razvoja i unapređenju visokog obrazovanja, zaista treba da se bavi unapređenjem kvaliteta, ne samo kontrolom kvaliteta kako smo to mogli ovde ranije imati prilike da čujemo, već da to treba da bude zaista unapređenje kvaliteta.

Samim tim, ukoliko Nacionalni savet, Upravni odbor i Komisija za akreditaciju budu radili samostalno, budu radili u skladu sa normativnim aktima i principima rukovođeni jednostavno izvrsnošću, imaćemo prilike da naši univerziteti budu u celosti otvoreni bez obzira dali je osnivač Univerziteta država ili neko drugi, odnosno dali su privatni ili državni univerziteti treba težiti, apsolutno izvrsnosti.

Ono što bih predložila gospodinu ministru i Ministarstvu obrazovanja uopšte, jeste da se odrede određeni projekti koji bi isključivo bili namenjeni univerzitetima čiji osnivač nije država, jer bi na taj način profesorima koji rade na tom univerzitetu bilo omogućeno veće učešće u projektima, kako bi oni stekli svoju izvrsnost i samim tim svojim studentima davali adekvatno obrazovanje.

Ne kažem da sada kada govorimo o profesorima da treba praviti razliku između nastavnika koji radi na državnim ili nastavnicima koje rade na privatnim univerzitetima, obzirom da je Zakon o visokom obrazovanju eksplicitan, samim tim Pravilnik o izboru u naučna zvanja takođe eksplicitan, i samim tim nastavnici dobijaju svoja zvanja u skladu sa svojim referencama, ali svakako bi trebalo raditi na, kao što rekoh, izvrsnosti jednih i drugih institucija, jer svaki studen ima pravo da odabere gde će studirati, na koji način će studirati i to mu treba biti omogućeno.

Na taj način imaćemo otvorene univerzitete, univerzitete koji će pored toga, znači mi negujemo taj Humboltov princip univerziteta. Trebamo imati … stavove i svakako da studenti trebaju imati mogućnosti da razvijaju kritičko mišljenje, da razvijaju svoja znanja, svoje veštine i težiti ka, ne mogu reći … ovde se jako puno govorilo o tome da li se mi trebamo okrenuti ka proevropskim integracijama ili da li trebamo zadržati sistem koji će nas vratiti natrag u socijalizam. Mi ne možemo govoriti o sistemu odvraćanja od evropskih integracija, ukoliko imamo toliku tehnološku spremnost svakog mladog čoveka, a samim tim i praćenje celokupnih vrednosti evropske integracije na čijem je i putu sama država. Zahvaljujem.

Petnaesto vanredno zasedanje, 11.01.2022.

Zahvaljujem.

Uvažena predsedavajuća, uvaženi gospodine ministre, rezimirajući Predlog zakona koji je pred nama ja sam u obrazloženju Zakona o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina pronašla sledeće stvari koje su mi izgledale vrlo interesantno, a samim tim i ono što ima kazati a tiče se samog Predloga zakona.

U obrazloženju je navedeno da bi ovaj zakon omogućio ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled pandemije Kovida-19, pa onda takođe kaže je neophodan nastavak preduzetih mera, ciljane podrške državljanima Republike Srbije od 16 do 29 godina koji imaju za cilj povećanje privrednih aktivnosti u stvaranju uslova za poboljšanje društvenog položaja ove kategorije lica kao oblasti od opšteg interesa u Republici Srbiji.

Takođe, tu ima jako bitnih stavki jer svi smo se ovde zajednički složili da kategorija mladih je jako bitna za sve nas, jako bitna za našu državu jer definitivno mladi su ti koji treba da nas vode u bolju budućnost.

Ono što nedostaje u ovom obrazloženju jeste procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje zakona. U obrazloženju je navedeno da će sredstva biti obezbeđena, odnosno da su sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije. Smatram da je trebalo staviti okvirni iznos koji će biti potreban za realizaciju upravo ovog zakona i jednostavno ovog celog projekta.

Obrađujući podatke, odnosno posmatrajući ono izveštaje koji su objavljeni od strane Republičkog zavoda za statistiku objavljenih u godišnjaku demografske statistike u delu gde su vršene procene stanovništva prema starosti i polu zaključuje se zaključno sa 30.6.2022. godine da od procenjenog broja stanovnika u Srbiji gde je okvirno sedam miliona stanovnika ukupan broj mladih od 16 do 29 godina starosti iznosi milion 62 hiljade 380 pripadnika oba pola. Dakle, ako to pomnožimo sa iznosom koji je predviđen da se isplati država će isplatiti okvirno 106 miliona 238 hiljade evra.

Što se mene tiče, smatram da je ova mera podsticajna, da je dobra. Međutim, dolazim iz jednog kraja gde se smatra da mladim ljudima ne treba sve dati na gotovo. Razumem da ova mera nije velika. Iznos od 100 evra ne može u mnogome pomoći nikome od njih, niti da planira neko veliko putovanje ili bilo šta, ali im može pomoći da nešto odrade za sebe, ili kupe knjigu, kako smo to ranije ovde čuli, ili pak sebi priušte neki novi odevni predmet i slično.

Međutim, smatram da bi bilo jako značajno ovakva sredstava i ovakve podsticaje odvojiti i ponuditi mladima koji imaju najbolje kreativne ideje, najbolje preduzetničke ideje, da oni ne budu vagoni već da budu lokomotive, da oni budu nosioci projekata, da na konkursima se njima dodele sredstava kako bi upravo oni osnovali svoja preduzeća i samim tim zapošljavali upravo kategoriju mladih od 18 do 29 godina stanovništva.

Na taj način bismo pomogli privredni rast, jer ako pogledamo kako stoji stopa nezaposlenosti u Republici Srbiji, baš kod ove kategorije ljudi od 15 godina pa do 24 godine starosti primetićemo da je stopa nezaposlenosti mladih ljudi, da kažemo, iako beležimo rast zaposlenosti, ali ipak imamo da je stopa nezaposlenosti, recimo 23,1%, a od toga veći broj upravo jeste nezaposlenih žena, tako da bi afirmacija mladim ženama u kontekstu zapošljavanja ili pak obezbeđivanja samo doprinosa, odnosno samo zapošljavanja bila od velikog značaja.

Takođe, smo imali prilike čuti od predsednice odbora da je Privredna komora Srbije uradila jako puno kada su u pitanju mladi, odnosno da je imala niz inicijativa kroz sekciju za mlade, što je takođe pohvalno, ali trebamo uzeti u obzir, ja se izvinjavam, uzeti u obzir i činjenicu da tim i takvim projektima se obuhvata jako mali broj, recimo, konkretno u ovom projektu bilo je četvoro mladih koji su bili obuhvaćeni.

I na kraju, obzirom da mi vreme već ističe, ja se zaista moram osvrnuti kao pripadnica bošnjačkog naroda, moram se osvrnuti na zbivanja koja su se desila u Priboju i Novom Pazaru, i kazati da mi je drago što Republika Srbija i što će predsednik države sutra biti u Priboju, što ova država pokazuje i Vlada nastoji pokazati da ova država pripada svima, da pripada kako bošnjačkom narodu, tako i srpskom narodu ili obrnuto, kako god želite.

Moram se osvrnuti i kazati da kao neko ko je rođen u Novom Pazaru, ko je celi svoj život, a samim tim mogu kazati da imam jako puno i godina, provela sam u dobrim susedskim odnosima i u prijateljskim odnosima sa pripadnicima srpskog naroda i ovakva dešavanja su zaista apsolutno pogubna.

Mi smo imali prilike da u Priboju za one koji su trebali biti čuvari reda i mira, koji su trebali ulivati bezbednost, osećaj bezbednosti kod svih nas, mi smo kod njih imali prilike čuti izlive jednog apsolutnog nacionalizma, poziva na zlostavljanje i ubijanje, što je zaista sramno i strašno.

Takođe, pored toga kada govorimo o mladima, za mene je neprihvatljiva činjenica, kao ni za moje prijatelje, pripadnike srpskog naroda koji žive u Novom Pazaru, da imamo manifestaciju mladih ljudi koji na kružnom toku sa kapuljačama na glavi, sa bakljama u rukama pevaju stihove pesme - za slobodu zlatnu. Šta to podrazumeva sloboda zlatna? Da li to podrazumeva, znači reči te pesme se mogu tumačiti na različite načine, a jedno tumačenje i poruka koja bi mogla biti prihvaćena jeste da to sloboda treba da bude bez drugih naroda, da treba jednostavno etnocentričnost biti apsolutno izražena.

Pozivam sve vas, ja sam danas došla iz Novog Pazara, došla sam iako je sneg, maltene vejao sve vreme, došla sam da me čujete, isto onako kako ja čujem vas, došla sam da me čuju građani Srbije, jer Bošnjacima i drugim narodima ovo jeste njihova država.

Ja vas molim da sa te strane zaista reagujete i sve one koji pokušavaju da unište naše međuljudske odnose, naše međunacionalne odnose, da im sprečite da to čine. Hvala vam.

Četrnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 21.12.2021.

Zahvaljujem.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, uvaženo rukovodstvo, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, ja ću danas iskoristiti svoje pravo i postaviti nekoliko pitanja na koja očekujem da ću u skorijem roku dobiti odgovore.

Prvo pitanje se odnosi na poštovanje Zakona o javnim preduzećima, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ iz 2016. godine i naravno sa izmenama i dopunama iz 2019. godine. Konkretno, tiče se člana 52. koji reguliše pitanje vršioca dužnosti u javnim preduzećima.

Naime, zakonom je predviđeno da vršilac dužnosti direktora može se imenovati do imenovanja direktora javnog preduzeća po sprovedenom javnom konkursu, ali takođe je navedeno da period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od jedne godine. Takođe, navedeno je u narednom stavu da isto lice ne može biti dva puta imenovano za vršioca dužnosti direktora.

Ono što mi imamo na terenu jeste upravo kršenje ovog zakona iz prostog razloga što u određenim gradovima, konkretno u ovom slučaju u gradu Novom Pazaru, a pretpostavljam da je takva situacija i u drugim gradovima i opštinama u našoj državi, dešava se sledeće – da je jedno te isto lice imenovano za vršioca dužnosti ne samo jednu godinu, već četiri godine uzastopce isto lice biva imenovano za vršioca dužnosti prvo u Javnom preduzeću „Parking servis“, a onda nakon toga sada već drugu godinu za redom u Javnom preduzeću „Gradska čistoća“ i to nije jedinstven primer.

Konkretno, sa druge strane, imamo i takođe v.d. direktora Zavoda za urbanizam grada Novog Pazara, Zavoda za urbanizam, kao što rekoh, Javnog preduzeća „Gradska čistoća“ i Javnog preduzeća „Parking servis“. Konkretno, u statutima ovih javnih preduzeća krši se i sama odredba statuta, krši se, kao što rekoh, i odredba zakona. Zaista očekujem od nadležnog ministarstva da će pokrenuti inicijativu i istražiti ove navode koje ja sada iznosim i samim tim doneti odluku o obustavljanju konkursa, odnosno odluku da se ova lica, poništiti odluku Skupštine grada Novog Pazara, konkretno, koja je juče na svojoj sednici izabrala ova lica na mesto vršioca dužnosti u javnim preduzećima, na mestu direktora.

Drugo pitanje se odnosi direktno na ministarku trgovine, turizma i telekomunikacija, gospođu Tatjanu Matić, koja je u ime resornog ministarstva pohvalila efikasnost lokalne samouprave u gradu Novom Pazaru. Navela je da u realizaciji postojećih projekata je navela strategijski i strateški važne projekte koji će biti prepoznatljivi kada je u pitanju grad Novi Pazar, pogotovo da će oni pospešiti turističku ponudu grada Novom Pazara i učiniti ga još atraktivnijim u budućem periodu.

Tada je ministarka izjavila sledeće – prvenstveno na ulaganje mislimo kada govorimo o „Bezistanu“, „Staroj Čaršiji“, koja bi trebala da bude predmet rekonstrukcije. Kaže da je jedna od ključnih prednosti na Novog Pazara je sportski omladinski turizam.

Ja konkretno postavljam pitanje gospođi ministarki – da li je ona videla severni deo bastiona, bedema u Novom Pazaru koji je već počeo da se urušava i koji je opasan za prolaznike grada Novog Pazara, za sve one koji se kreću tim delom čaršije? Pored toga bih postavila pitanje – u kojim strateškim dokumentima navedena realizacija ovih projekata, obzirom da će i Vlada učestvovati u samoj realizaciji, želela bih da znam kada se planira realizacija, u kojim strateškim dokumentima je navedena?

Kada je u pitanju grad Novi Pazar budžetom za 2022. godine oni nisu odvojili niti jedan dinara sredstava za ovu vrstu kapitalne investicije, niti je navode kao jednu od kapitalnih investicija kojima bi trebalo posvetiti pažnju u narednom periodu.

Poslednje pitanje odnosi se na kabinet premijerke. Naime, premijerka je u poslednjih nekoliko godina posvetila posebnu pažnju jugu Srbije. Tu su navedene sistemske promene u poljoprivredi, kao i podrška domaćem biznisu. Rezultat toga jeste prva kuća meda, gde je Savez pčelarskih organizacija Srbije otpočeo projekat uz podršku kabineta premijerke i 2018. krenuli su u jedan vrlo interesantan poslovni poduhvat. Naime, uspeli su da sada već investiraju i izvoze med, domaći proizvod, koji je vrlo produktivan za opštinu Raču i za sve pčelare u tom okrugu. Taj projekat je potpomognut sredstvima Vlade u vrednosti od 50 miliona dinara.

Moje pitanje bi glasilo – da li Vlad planira ulaganje u Sandžak, konkretno, da li je realizacija projekata od koristi malim ljudima, odnosno zajednicama na mikro planu već naveden u nekim strateškim dokumentima, obzirom da nam je poznato da u Novom Pazaru i u drugim opštinama Sjenice, Prijepolje, Priboj, Nova Varoš, Tutin, postoji jako veliki broj malih preduzetnika, odnosno mala radinost koja je veoma razvijena? Samim tim ukoliko bi imali mogućnosti da ovakve ili slične projekte realizujemo u tom delu Srbije, zaista bi se povećao i broj uposlenih ljudi, odnosno stopa nezaposlenosti bi se smanjila, a samim tim i produktivnost celog kraja i naše države bi bila bolja. Zahvaljujem.