AHMEDIN ŠKRIJELJ

Stranka demokratske akcije

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Ahmedin Škrijelj prvi put je izabran za narodnog poslanika u 14. sazivu, kao drugi. na listi SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin, mandat mu je potvrđen 06. februara 2024. godine.

U 14. sazivu nije deo nijedne poslaničke grupe.

BIOGRAFIJA

Rođen je 1982. godine. Po profesiji je master politikolog.

Živi u Novom Pazaru.

Predsednik je Stranke demokratske akcije Sandžaka za Novi Pazar

Poslednji put ažurirano: 12.04.2024, 08:31

Osnovne informacije

Statistika

  • 3
  • 3
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 10.05.2024.

Uvažena predsednice Skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, Predlog zakona o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku je privremeno rešenje za jedan deo utvrđenih nepravilnosti koje su pratile izbore 17. decembra 2023. godine.

Ovaj zakon predstavlja dobar ali nedovoljan korak u vraćanju poverenja građana u birački spisak i izborni sistem uopšte. Ovim Predlogom zakona ne obrazuje se komisija za kontrolu biračkog spiska, niti se ovim zakonom propisuje obaveza objavljivanja biračkog spiska po biračkim mestima u svim jedinicama lokalne samouprave. Pored tih nedostataka ovim zakonom se donekle stvaraju uslovi da birački spisak za izbore koji će biti održani 2. juna u određenoj meri odgovara realnom stanju na terenu u odnosu na izbore održane 17. decembra.

Ovim zakonom se privremeno i jednokratno popravlja stanje u biračkom spisku koji je 17. decembra 2023. godine kompromitovan, a tu tvrdnju posebno ističemo kada su u pitanju izbori koji su sprovedeni u Novom Pazaru.

Postoji određena rezerva kada je u pitanju primena ovog zakona u pogledu ostvarivanja uvida u birački spisak kako bi se izvršila kontrola da li je rešenje predviđeno ovim zakonom i sprovedeno na pravi način.

Jedan od modela kako je tu rezervu moguće otkloniti jeste da se ovim zakonom ovlaste ovlašćeni predstavnici izbornih lista republičke, gradske i opštinske izborne komisije, ali i njihovi članovi da mogu vršiti proveru biračkog spiska.

Ovaj zakon ukoliko bude usvojen Ustavni sud treba da uzme kao argument za donošenje odluke da izbori u Novom Pazaru koji su održani 17. decembra 2023. godine, nisu bili zakoniti i da se hitno pristupi održavanju novih izbora u Novom Pazaru, ali i svim lokalnim samoupravama u kojima su izbori održani 17. decembra 2023. godine.

Stranka demokratske akcije Sandžaka izražava spremnost da pruži šansu ovom Zakonu sve rezerve i zamerke, jer nam je namera da doprinesemo da se oteti suverenitet vrati građanima. Posebno nam je stalo da lokalni izbori i birački spisak u sandžačkim opštinama Tutinu i Sjenici budu sprovedeni u demokratskom duhu lišeni svih malverzacija i nepravilnosti kao i da rezultati tih izbora na najbolji način oslikavaju političko raspoloženje građana, uređen birački spisak bez fantomskih birača poput slučaja u Novom Pazaru je osnovni preduslov toga.

Kada su u pitanju tačke dnevnog reda koje se odnose na izbor članova odbora Narodne skupštine, naglašavam da manjinske političke stranke, SDA Sandžaka i Partija za demokratsko delovanje jedine nisu zastupljene u odborima Narodne skupštine. Smatramo da tu grešku treba ispraviti.

Potrebno je svim političkim strankama, a naročito svim političkim strankama manje brojnijih naroda, bez obzira da li su vlast ili opozicija, omogućiti jednaku dostupnost svih mehanizama za aktivan parlamentarni rad i delovanje. Nama u ovom trenutku to nije omogućeno i to možemo slobodno tumačiti kao određen vid diskriminacije.

Pored toga, pozivam sve narodne poslanike da, kada na red dođe izjašnjavanje, podrže inicijativu SDA Sandžaka i Partije za demokratsko delovanje za dopunu Poslovnika Narodne skupštine, kako bi se omogućilo da narodni poslanici političkih stranaka nacionalnih manjina mogu obrazovati poslanički klub sa tri narodna poslanika. Hvala.

Prva posebna sednica , 02.05.2024.

Uvažena predsednice Skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, kandidati za članove Vlade, poštovani građani.

Stranka demokratske akcije Sandžaka neće podržati izbor predsednika i članova Vlade Republike Srbije. Vlada koja treba da se izabere neće biti legalna ni legitimna, jer skupštinska većina koja će izabrati Vladu nije odraz realnog političkog raspoloženja građana, već je posledica izborne krađe i izbornih manipulacija.

Na osnovu pokradenih izbora, kao i nagradu za pokušaj izazivanja fizičkog sukoba širih razmera među Bošnjacima, 18, 19. i 21. decembra, u Novom Pazaru, očigledno koordiniranih policijom, uz zaštitu tužilaštva, kao kandidate za ministre imate predstavnike manjinskih stranaka, koje bezuslovno ulaze u koaliciju sa većinskim strankama, na štetu svog naroda i pristaju na ulogu privatnih Bošnjaka ove vlasti.

Predloženi program Vlade predstavlja kontinuitet politike koja manje brojne narode ne vidi kao ravnopravni politički subjekat, već kao objekat politike vladajuće većine. Ako se ovaj ekspoze posmatra sa aspekta problema i potreba bošnjačkog naroda i drugih građana Sandžaka, može se zaključiti da on ne predstavlja odgovor ni na jedan od problema sa kojim se suočavaju Bošnjaci. Pored toga, predloženi program zanemaruje činjenicu da su sandžačke opštine najnerazvijenije u Republici Srbiji i sa najnižom prosečnom zaradom.

U ekspozeu nema auto-puta kroz Sandžak, nema Kliničkog centra u Novom Pazaru i nema nijednog razvojnog projekta, što nas dovodi do zaključka da i dalje želite da Sandžak i Bošnjaci budu obespravljeni, zapostavljeni i nerazvijeni. Ne pominjete decentralizaciju, regionalizaciju, reformu političkog sistema i njegovo usaglašavanje sa različitim potrebama i specifičnostima različitih regiona u Srbiji.

Kada govorite o kontinuitetu politike, ne možemo da ne pomenemo da podrška politici secesionizma i dezintegracije Bosne i Hercegovine nije put i način kako treba graditi odnose sa državama u regionu. Mandatar govori o istorijskom dogovoru Srba i Bošnjaka i kao model kako će njegova Vlada urediti te buduće odnose predlaže status i položaj Bošnjaka u Sandžaku.

Podsetiću mandatara, iako on to vrlo dobro zna, Bošnjaci Sandžaka ne ostvaruju svoja Ustavom i zakonom garantovana prava. Bošnjaci nisu zastupljeni u policiji, sudstvu, tužilaštvu i drugim organima javne vlasti u sandžačkim opštinama, u skladu sa nacionalnom strukturom stanovništva. Mandatar kroz svoj program nudi put kako da Bošnjaci i u ostalim oblastima kao što su obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma u punom kapacitetu ostvare svoja prava.

Ukoliko neko želi da govori o istorijskom dogovoru Srba i Bošnjaka, treba da zna da je početna tačka tog dogovora ili pomirenja, nazovite to kako hoćete, priznavanje genocida u Srebrenici od strane Republike Srbije, ali i rešavanje svih otvorenih pitanja na ravnopravnim osnovama.

U vašem ekspozeu pominjete kulturu sećanja, ali u toj kulturi sećanja ne pokazujete ni minimum poštovanja za bošnjačke žrtve, otmice u Sjeverinu, Štrpcima, žrtve u Kukuroviću, ubijen je Rama Berba, Fatimu Sarač i mnogi drugi. Ne pokazujete poštovanje ni za 17.500 žrtava policijske torture u Sandžaku.

U programu vaše Vlade nema mesta za realizaciju programa "Povratak i održivi opstanak prognanih i interno raseljenih Bošnjaka opštine Priboj". Nema mesta za status civilnih žrtava rata za porodice otetih Bošnjaka. Takav istorijski dogovor Bošnjacima ne treba.

Umesto da program vaše Vlade bude fokusiran na rešavanje tih suštinskih pitanja, vi Bošnjacima kao kompenzaciju nudite dva ministra. Broj ministara ne može biti parametar kojim će se meriti položaj bilo kog naroda, a još manje vam to može služiti kao instrument legalizacije vaše politike prema Bošnjacima, bošnjačkom narodu i Bosni i Hercegovini, predstavljajući da i sami Bošnjaci predstavljaju i učestvuju u realizaciji vaših ciljeva.

Gospodo, Bošnjacima u Srbiji nije dobro. Za to odgovornost snosi ova vlast i svi oni koji pristaju da zarad privilegija i interesa vladajućeg režima rade na štetu sopstvenog naroda i izazivaju podele i sukobe među Bošnjacima.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.04.2024.

Predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima koji je danas na dnevnom redu Skupštine garantuje spajanje svih preostalih lokalnih izbora i njihovo održavanje istog dana.

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima trebao bi biti garancija da neće ponovo doći do zloupotreba u pogledu preseljenja birača, kao što je to bio slučaj na izborima 17. decembra 2023. godine.

Sa tačke gledišta Stranke demokratske akcije Sandžaka usvajanje ovog zakona predstavlja prvi korak u vraćanju suvereniteta građanima i integriteta izbornom procesu. Mi smo sa kolegama iz opozicije potpisali predlog ovog zakona kojim se rešava samo jedno od mnogo pitanja koje je neophodno hitno rešiti kako bi izborni proces u Republici Srbiji bar donekle bio fer, demokratski i transparentan.

Vraćanje poverenja u izborni proces je nužan korak ka vraćanju poverenja građana u državne organe, ali i ustavni sistem koji je 17. decembra 2023. godine srušen i obesmišljen.

Cilj Stranke demokratske akcije Sandžaka je da se izbori vrate građanima, da građani povrate svoju suverenost, da se stavi tačka na izborne manipulacije, a da se vlast formira isključivo na slobodno izraženoj volji građana, odnosno da vlast bude legalna i legitimna.

Važno je takođe što pre usvojiti izmene i dopune Zakona o Ustavnom sudu kako bi se utvrdili rokovi u postupanju Ustavnog suda kada je u pitanju osporavanje zakonitosti izbornog procesa.

Stranka demokratske akcije Sandžaka je pred Ustavnim sudom osporila izbore. Međutim, do danas se Ustavni sud nije izjasnio, iz razloga što ne postoje rokovi koji bi ga obavezali na to. Tražimo da Ustavni sud hitno donese odluku u vezi izbora u Novom Pazaru.

Ključno pitanje koje je potrebno rešiti kako bi mogli uopšte pričati o legalnosti i legitimnosti izbornog procesa je neodložno sređivanje biračkog spiska i njegovo vraćanje u stanje koje odgovara realnom stanju na terenu. Stav Stranke demokratske akcije Sandžaka je da Narodna skupština ima obavezu da imenuje komisiju za praćenje implementacije preporuka ODIHR od predstavnika svih poslaničkih grupa, relevantnih organizacija civilnog društva, osiguravajući i adekvatnu zastupljenost političkih predstavnika manjinskih naroda.

Naš stav je da tom komisijom treba da rukovodi predstavnik opozicije ili predstavnik jedne od relevantnih organizacija civilnog društva. Da se zakonom uspostavi, a da Narodna skupština izabere komisiju za vršenje kontrole jedinstvenog biračkog spiska kojoj bi organi javne vlasti bili dužni dostaviti sve službene podatke i relevantna dokumenta koja se odnose na osnov sticanja biračkog prava i kretanje u biračkom spisku. Komisiju je, takođe, potrebno zakonom ovlastiti da može shodno utvrđenim činjenicama naložiti vršenje revizije biračkog spiska i pokrenuti odgovarajuće disciplinske, prekršajne i krivične postupke protiv odgovornih lica ukoliko utvrdi nepravilnost u njihovom radu.

Da se Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku omogući elektronsko izlaganje, odnosno objavljivanje biračkog spiska po biračkim mestima, preko službenih internet stranica opština i gradova, vodeći računa o podacima koji se objavljuju u cilju zaštite podataka o ličnosti. Da se propiše obaveza ministarstvu nadležnom za poslove lokalne samouprave i jedinicama lokalne samouprave da putem službenih internet prezentacija na dnevnom nivou objavljuju informacije o broju lica upisanih u biračkih spisak i broju lica brisanih iz biračkog spiska. Da se propiše obaveza Ministarstvu unutrašnjih poslova da na nedeljnom nivou objavljuje informacije o licima koja su promenila prebivalište iz jedne lokalne samouprave u drugu, kao i o prijemu i otpustu lica iz državljanstva.

Stranka demokratske akcije Sandžaka, kao bošnjačka nacionalna i sandžačka regionalna stranka demokratske orijentacije, spremna je da u realizaciji ovih zadataka da svoj puni doprinos. Smatramo da je ključni zadatak koji svi zajedno treba da realizujemo jeste da izborima i izbornom procesu vratimo svrhu, cilj i smisao. Hvala.