Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

Osma sednica Odbora za zaštitu životne sredine

11.01.2023.
Na sednici Odbora za zaštitu životnu sredine, održanoj 11. januara, članovi Odbora razmotrili su informacije o radu Ministarstva zaštite životne sredine za period maj- jul 2022. godine i za period avgust-oktobar 2022. godine. Informacije o radu za pomenute periode obrazložila je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović. Upoznala je članove Odbora sa sprovedenim normativnim i programskim aktivnostima u izveštajnom periodu. Istakla je da je u periodu od maja do oktobra 2022. godine doneto više pravilnika, potpisano niz uredbi i sporazuma koji se tiču oblasti zaštite životne sredine. Usvojen je akcioni plan za sprovođenje Programa upravljanje otpadom i Republici Srbiji za period od 2022. do 2024. godine. Osvrnula se i na kapitalne projekte, istakavši da su u izveštajnom periodu potpisani ugovori sa 37 jedinica lokalnih samouprava, za 42 projekta. Nakon iscrpnog izveštaja i diskusije koja je usledila, članovi Odbora prihvatili su informacije o radu Ministarstva zaštite životne sredine za period maj- jul 2022. godine i za period avgust- oktobar 2022. godine. Sednici su prisustvovali i državni sekretari u Ministarstvu zaštite životne sredine Sara Pavkov, Sandra Dokić, Aleksandar Dujanović i pomoćnik ministra Aleksandra Imširagić Đurić, kao i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Stefan Simeunović. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Aleksandar Jovanović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milimir Vujadinović, Dušan Radojević, Dalibor Šćekić, Darko Jovanović, Marko Mladenović, Dejan Bulatović, Radomir Lazović, Milan Glušac, Jasmin Hodžić, prof. dr Branimir Jovančićević, Dušan Marić, prof. dr Đorđe Pavićević i Marijan Rističević.

Sedma sednica Odbora za zaštitu životne sredine

27.12.2022.
Na sednici Odbora, održanoj 27. decembra, članovi Odbora razmatrali su tačku dnevnog reda: 1. Razmatranje Osnove za pristupanje Republike Srbije Sporazumu između Evropske zajednice za atomsku energiju (Euratom) i država nečlanica Evropske unije o učešću potonjih u dogovorima Zajednice za ranu razmenu informacija u slučaju radiološke vanredne situacije (ECURIE) i teksta Sporazuma između Evropske zajednice za atomsku energiju (Euratom) i država nečlanica Evropske unije o učešću potonjih u dogovorima Zajednice za ranu razmenu informacija u slučaju radiološke vanredne situacije (ECURIE) (03 Broj: 337-2812/22 od 16. decembra 2022. godine), radi davanja saglasnosti nadležnog odbora za privremenu primenu Sporazuma do njegovog stupanja na snagu. O tački dnevnog reda govorili su Branko Brajić, pomoćnik direktora Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, a prisustvovala je i Vedrana Vuletić, rukovodilac odseka za monitoring, kontrolu i vanredne situacije u Direktoratu. Nakon rasprave koja je usledila, Odbor je doneo Odluku o davanju saglasnosti za privremenu primenu Sporazuma do njegovog stupanja na snagu. Izveštaj o odobrenju privremene primene Sporazuma će biti upućen Vladi Republike Srbije na dalje postupanje. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Aleksandar Jovanović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora, Dušan Radojević, Milimir Vujadinović, Branislav Josifović, Marija Jovanović, prof. dr Zoran Radojičić, Milan Glušac, Jasmin Hodžić, prof. dr Branimir Jovančićević, Dušan Marić, Marijan Rističević, Zoran Stojanović, Ivan Karić, Milija Miletić, Dejan Bulatović i Ivana Parlić.

Peta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

25.11.2022.
Odbor za zaštitu životne sredine održao je 25. novembra 2022. godine, sednicu van sedišta, i to u Skupštini grada Loznice. Imajući u vidu da Odbor za ovu sednicu nije imao kvorum neophodan za rad i odlučivanje, prisutni članovi Odbora razgovarali su o temi Rio Tinto - Projekat „Jadar“ – za i protiv. Sednici su prisustvovali predsednik Odbora Aleksandar Jovanović, kao i članovi Odbora Ivana Parlić, Branimir Jovančićević, Radomir Lazović i Enis Imamović. Sednica van sedišta Narodne skupštine održana je uz podršku projekta „Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga“, koji sprovodi UNDP uz podršku Švajcarske.

Šesta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

25.11.2022.
Odbor za zaštitu životne sredine, na sednici od 25. novembra 2022. godine, razmotrio je pitanja iskorišćavanja litijuma na području Republike Srbije, sa osvrtom na uticaj na životnu sredinu i osvrtom na celokupni ekonomski razvoj Republike Srbije. Zamenik presednika Odbora Milimir Vujadinović obavestio je članove Odbora da je ova sednica sazvana na zahtev devet članova Odbora, a u skladu sa članom 71. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine. Odbor je imao kvorum neophodan za rad i odlučivanje, s obzirom da je sednici prisustvovalo 10, od ukupno 17 članova Odbora. U radu Odbora učešće su uzeli ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović, ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, kao i gradonačenik Loznice Vidoje Petrović i predstavnici stručne javnosti prof. dr Dinko Knežević i prof. dr Nikola Lilić sa Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nakon duže rasprave, članovi Odbora jednoglasno su doneli sledeći Zaključak: Odbor je primio informaciju i upoznao se sa problematikom od predstavnika stručne javnosti i dva ministarstva (Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva zaštite životne sredine); Odbor je informisan u okviru svojih nadležnosti; Narodni poslanici su u toku diskusije postavljali pitanja stručnjacima i iznosili svoja zapažanja; Odbor će stenografske beleške i zapisnik sa ove sednice staviti na raspolaganje poslanicima, Narodnoj skupštini i javnosti radi detaljnog upoznavanja sa ovom temom. Sednici je predsedavao zamenik predsednika Odbora Milimir Vujadinović, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Marjan Rističević, Darko Jovanović, Marko Mladenović, Dušan Radojević, Nataša Bogunović, Jasmin Hodžić, Milan Glušac, Dalibor Šćekić i Dušan Marić. Takođe, sednici je prisustvovala i narodna poslanica Dragana Lukić, koja nije član Odbora.

Četvrta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

11.10.2022.
Predsednik Odbora za zaštitu životne sredine Aleksandar Jovanović je, na osnovu člana 71. Poslovnika Narodne skupštine sazvao sednicu Odbora, na zahtev devet članova Odbora. Odbor je radio prema dnevnom redu navedenom u zahtevu za održavanje sednice, razmatrao je pitanja opravdanosti kosine u podnožju planine Starice u Majdanpeku sa aspekta zaštite životne sredine, poštovanja važećih propisa i pravila struke i Izveštaj MRE o dosadašnjim i planiranim aktivnostima na poslovima sanacije nestabilne kosine u podnožju planine Starica površinskog kopa Severni revir. Na ovu temu govorio je Dejan Milijanović, pomoćnik ministarke za rudarstvo i geologiju i Jelena Tanasković, državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine. Nakon rasprave koja je usledila, članovi Odbora usvojili su Predlog Milimira Vujadinovića, zamenika predsednika Odbora da se usvoji Izveštaj Ministarstva rudarstva i energetike, koji je razmatran na sednici Odbora, kao i Predlog da se osudi kršenje Poslovnika od strane predsednika Odbora zato što nije blagovremeno reagovao na govor Ivane Parlić i da se Odbor ograđuje od izjave kojom se narušava ugled Narodne skupštine Republike Srbije i njenih građana poređenjem njenog sistema sa fašističkim i hitlerovskim. Takođe, Odbor je prihvatio i Predlog Marijana Rističevića da se Odbor izjasni o reklamiranom kršenju Poslovnika Narodne skupštine od strane predsednika Odbora. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Aleksandar Jovanović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora, Dušan Radojević, Milimir Vujadinović, Jasmin Hodžić, Dušan Marić, Marijan Rističević, Aleksandar Mirković, Marko Mladenović, Dejan Bulatović, Ivana Parlić, Marija Jovanović i prof. dr Zoran Radojičić.

Treća sednica Odbora za zaštitu životne sredine

06.10.2022.
Na sednici, koja je održana 6. oktobra, članovi Odbora za zaštitu životne sredine razgovarali su o daljem radu i aktivnostima Odbora. Nakon rasprave o predlozima, Odbor je prihvatio predlog zamenika predsednika Odbora Milimira Vujadinovića, da se sledeća i svaka naredna sednica održi u Narodnoj skupštini, osim ako Odbor ne odluči drugačije, u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Aleksandar Jovanović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Milimir Vujadinović, Dušan Radojević, Aleksandar Mirković, Marko Mladenović, Marija Jovanović, Dejan Bulatović, Dušan Radosavljević, Jasmin Hodžić, Nemanja Joksimović, prof. dr Branimir Jovančičević, Dušan Marić, prof. dr Danica Grujičić, Radomir Lazović, Enis Imamović i Ivana Parlić.

Druga sednica Odbora za zaštitu životne sredine

29.09.2022.
Odbor za zaštitu životne sredine održao je, 29. septembra, Drugu sednicu van sedišta Narodne skupštine, u Majdanpeku. Na sednici je razmatrano pitanje opravdanosti rušenja brda u podnožju planine Starica u Majdanpeku sa aspekta zaštite životne sredine, poštovanja važećih propisa i pravila struke. Sednici su prisustvovali predstavnici Policijske uprave u Boru, advokat Srđan Đorđević i predsednik Odbora za zaštitu životne sredine Beogradskog univerziteta i predstavnici nevladinog sektora. Sednica van sedišta Narodne skupštine održana je uz podršku projekta „Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga“ koji sprovodi UNDP uz podršku Švajcarske. Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Aleksandar Jovanović.

Prva sednica Odbora za zaštitu životne sredine

12.09.2022.
Odbor za zaštitu životne sredine održao je Prvu sednicu, 12. septembra 2022. godine. Sednicu je, na osnovu člana 25. Poslovnika Narodne skupštine, sazvao predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić. Do izbora predsednika Odbora, sednici je predsedavala najstariji član Odbora prof. dr Danica Grujičić, narodna poslanica iz Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE“. Članovi Odbora su za predsednika Odbora izabrali narodnog poslanika Aleksandra Jovanovića iz Poslaničke grupe MORAMO – ZAJEDNO, dok je za zamenika predsednika izabran narodni poslanik Milimir Vujadinović iz Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE“.

Deveta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

01.01.1970.
Odbor za zaštitu životne sredine, održao je 1. marta 2023. godine, Devetu sednicu, u skladu sa članom 72. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine. Na sednici se razgovaralo o pitanju značaja Narodne inicijative o trajnoj zabrani istraživanja i eksploatacije litijuma i bora za zaštitu životne sredine u Republici Srbiji. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Aleksandar Jovanović, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Stojanović, prof. dr Vladimir Obradović, Ivana Parlić, prof. dr Branimir Jovančićević, Enis Imamović i Radomir Lazović. Sednici je prisustvovao i narodni poslanik Boško Obradović, koji nije član Odbora.