DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 06.04.1998.

1. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, otvaram Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini.
Prema službenoj evidenciji današnjoj sednici prisustvuju 184 narodna poslanika.
Međutim, radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Obaveštavam Narodnu skupštinu da sam odobrio odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Zoranu Jovanoviću i Dušanu Mihajloviću.
Obaveštavam Narodnu skupštinu da su pozvani da sednici prisustvuju: predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
Takođe obaveštavam da je poslanička grupa Srpske radikalne stranke obavestila da su novi predsednik i zamenik predsednika ove poslaničke grupe narodni poslanici Stevo Dragišić i Igor Mirović, a poslanička grupa Jugoslovenske levice da je novi predsednik ove poslaničke grupe narodni poslanik Milan Rodić.
Uručen vam je zapisnik Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini, održane 24. marta 1998. godine.
Da li ima primedbi na zapisnik? (Nema.)
Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje zapisnik Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini, održane 24. marta 1998. godine.
Zaključujem glasanje i saopštavam: Za je glasalo 207, protiv niko, uzdržanih pet, nije glasalo pet, ukupno je prisutno 217 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila zapisnik Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini, održane 24. marta 1998. godine, bez primedbi.
Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda.
U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno odredbama Poslovnika, potrebno je da odlučimo o predlozima za donošenje akata po hitnom postupku i o predlozima za izmene i dopune predloženog dnevnog reda sednice.
1. Vlada Republike Srbije predložila je da se u dnevni red sednice kao prva tačka uvrsti i po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, koji je podnela Narodnoj skupštini 5. aprila 1998. godine.
Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se u dnevni red ove sednice kao prva tačka uvrsti i po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje i saopštavam: Za je glasalo 203, protiv osam, uzdržanih jedan, nije glasalo osam, ukupno je prisutno 220 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog većinom glasova.
2. Vlada Republike Srbije predložila je da se po hitnom postupku razmotri Predlog odluke o raspisivanju republičkog referenduma radi izjašnjavanja građana Srbije da li prihvataju učešće stranih predstavnika u rešavanju problema na Kosovu i Metohiji, koji je podnela Narodnoj skupštini 2. aprila 1998. godine.
Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se po hitnom postupku razmotri Predlog odluke o raspisivanju republičkog referenduma radi izjašnjavanja građana Srbije da li prihvataju učešće stranih predstavnika u rešavanju problema na Kosovu i Metohiji.
Zaključujem glasanje i saopštavam: Za je glasalo 207, protiv sedam, uzdržan niko, nije glasalo šest, ukupno je prisutno 220 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
3. Vlada Republike Srbije predložila je da se po hitnom postupku razmotri Predlog odluke o obrazovanju komisije za sprovođenje republičkog referenduma radi izjašnjavanja građana Srbije da li prihvataju učešće stranih predstavnika u rešavanju problema na Kosovu i Metohiji, koji je podnela Narodnoj skupštini 2. aprila 1998. godine.
Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se po hitnom postupku razmotri Predlog odluke o obrazovanju komisije za sprovođenje republičkog referenduma radi izjašnjavanja građana Srbije da li prihvataju učešće stranih predstavnika u rešavanju problema na Kosovu i Metohiji.
Zaključujem glasanje i saopštavam: Za je glasalo 207, protiv osam, uzdržanih jedan, nije glasalo sedam, ukupno su prisutna 223 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog većinom glasova.
4. Poslanička grupa Srpskog pokreta obnove predložila je da se prva tačka dnevnog reda dopuni predlogom da se pored izjašnjavanja građana o predloženom pitanju zatraži od građana izjašnjavanje i po pitanju: "Da li ste za crveno-plavo-belu trobojku kao zastavu Srbije i da dvoglavi beli orao Nemanjića bude grb Srbije".
Pošto navedeni predlog nije pripremljen u skladu sa članom 132. Poslovnika Narodne skupštine, odnosno nije podnet u formi predloga akta, o kome bi Narodna skupština mogla da odlučuje, konstatujem da se nisu stekli uslovi da se dnevni red proširi ovim predlogom.
Saglasno odredbama Poslovnika Narodne skupštine, sve prihvaćene tačke uvršćuju se u dnevni red sednice po redosledu njihovog predlaganja, odnosno prihvatanja.
Pošto smo se izjasnili o svim predlozima za donošenje akata po hitnom postupku, odnosno za izmene i dopune predloženog dnevnog reda, potrebno je da se izjasnimo o dnevnom redu sednice, u celini.
Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog dnevnog reda, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: Za je glasalo 205, protiv sedam, uzdržanih jedan, nije glasalo 11, ukupno su prisutna 224 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini, u celini, većinom glasova.
Molim Službu Narodne skupštine da pripremi prečišćeni tekst dnevnog reda sednice i uruči ga narodnim poslanicima.
D n e v n i r e d
1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi (hitan postupak),
2. Predlog odluke o raspisivanju republičkog referenduma radi izjašnjavanja građana Srbije da li prihvataju učešće stranih predstavnika u rešavanju problema na Kosovu i Metohiji (hitan postupak),
3. Predlog odluke o obrazovanju komisije za sprovođenje republičkog referenduma radi izjašnjavanja građana Srbije da li prihvataju učešće stranih predstavnika u rešavanju problema na Kosovu i Metohiji (hitan postupak).
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI
Uručen vam je Predlog zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije.
Otvaram načelni pretres.
Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne.)
Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (Ne.)
Zaključujem načelni pretres.
Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje Predlog zakona, u načelu.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: Za je glasalo 197, protiv osam, uzdržanih niko, nije glasalo 13, ukupno je prisutno 218 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Da li neko želi reč o Predlogu zakona u pojedinostima? (Ne.)
Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: Za je glasalo 205, protiv devet, uzdržanih niko, nije glasalo osam, ukupno su prisutna 222 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi većinom glasova.