PETO VANREDNO ZASEDANjE, 27.02.2001.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PETO VANREDNO ZASEDANjE

27.02.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:25 do 01:40

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Žarko Obradović, a posle njega narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Socijalistička partija Srbije

Žarko Obradović

Poštovano predsedništvo, poštovane kolege poslanici, smatram da Predlog odluke o izmeni i dopuni Poslovnika o radu Narodne skupštine nije trebalo danas da bude na dnevnom redu, odnosno ne treba da bude usvojen i to iz nekoliko razloga. Pre svega, prvi razlog, a to je značaj samog pitanja. Poslovnik o radu Narodne skupštine nije akt koji treba da se menja po hitnom postupku, a pogotovo kada se uzme u obzir činjenica da se menja svega 41 od 227 članova. Naime, mišljenja sam da ima daleko značajnijih pitanja za Republiku Srbiju i njene građane koja zaslužuju da budu na dnevnom redu. Jug Srbije, ukopavanje albanskih terorista, saglasnost međunarodnih mentora, ali se o svemu tome ćuti, a kao i druga pitanja koja Vlada niti postavlja, niti rešava, jer očigledno nema znanja i sposobnosti.

Druga stvar ili drugi razlog, a to je pravi motiv izmene dela Poslovnika o radu, a to je ograničavanje prava poslanika. Ranije je rečeno u izlaganju predstavnika DOS-a da će biti promenjen ceo Poslovnik. Sada odjedanput menja se samo deo Poslovnika i to koji deo? Pored onog dela koji predstavlja usaglašavanje sa Zakonom o izboru narodnih poslanika, ostale izmene suštinski predstavljaju smanjenje obima prava poslanika, smanjenje mogućnosti učešća u raspravi o predlogu zakona u pojedinostima, kroz vremenske okvire izlaganja i ograničenje broja diskutanata ili ograničenje u radu sa amandmanima. Iskustva sa ovih nekoliko prethodnih sednica pokazuju da sledeći praktičan korak može biti smanjenje vremena izlaganja poslanika sa pet na tri minuta. Naravno, ako skupštinska većina to odluči, kao i što se donose odluke o smanjenju broja, o smanjenju vremena izlaganja poslanika, kada se raspravlja o predlogu zakona u načelu, i to sa deset na pet minuta.

Paradoksalno je, ali je nažalost istinito da nekadašnja opozicija, sadašnja vlast i skupštinska većina koja je gradila imidž na demokratiji, po mogućnosti govora poslanika, sada ide restriktivno i prema poslanicima i prema skupštinskom radu. Treće, obrazloženje za donošenje zakona je po mom mišljenju nepotpuno, dvosmisleno i netačno. Ono govori o ukupnom radu Skupštine, a menja se samo određeni deo članova Poslovnika. Dok nasuprot tome ostaju odredbe koje nisu usaglašene sa usvojenim zakonima, kao što nije usaglašen deo Zakona o ministarstvima, sa organizacijom skupštinskih odbora. Potom, obrazloženje ne govori o tome koje bi štetne posledice mogle nastupiti ako se Poslovnik ne usvoji po hitnom postupku. Znate da je u članu 157. Poslovnika predviđeno da se mora obrazložiti pismeno, koje to štetne posledice nastupaju, ukoliko se neki akt ne usvoji.

Šta je to novo u radu Skupštine što zahteva izmenu Poslovnika po hitnom postupku? Obrazloženje govori o potrebi obezbeđenja boljeg i efikasnijeg rada Narodne skupštine u predstojećem periodu. U stepenu gradacije kvaliteta dosadašnjeg rada Narodne skupštine, predlagač je upotrebio reči bolji i efikasniji. Iz toga se nedvosmisleno može zaključiti da je dosadašnji rad Skupštine bio i dobar i da je Skupština radila efikasno. Jedino se ne zna na koji se to period rada Skupštine odnosi. Ako je predlagač mislio na rad Skupštine u prethodnom sazivu, onda je u pravu, jer je u tom periodu i usvojen postojeći Poslovnik, vrlo demokratski poslovnik, koji sada većina DOS-a sužava i ograničava.

Ako je pak ta ocena vezana za rad Skupštine u novom sazivu, onda ta ocena po mom mišljenju ne stoji, jer Skupština za sada nije usvojila nijedan sistemski, celovit zakon, već nekoliko zakona od svega par članova, ili nekoliko odluka, kojima su se ukidala određena prava, pojedine institucije ili kažem da su donošene neke nezakonite odluke. Ovo ću potkrepiti jednim primerom, vrlo konkretnim. Stav koji sam izneo u raspravi o ukidanju TV takse, da se time praktično ukida RTS, sutradan nakon usvajanja zakona potvrdio je niko drugi do budući direktor RTS-a. Kao što je i stav za razrešenje i imenovanje sudija osim od dela stručne javnosti, osuđen i od strane jednog broja razrešenih sudija.

Četvrto i poslednje, novi poslovnik sadrži i predlog o navodnoj obavezi Vlade prema Narodnoj skupštini, a to je stav 3. člana 39. Predloga, da dostavi izveštaj o određenim pitanjima, kojim se u stvari fingira demokratski karakter predloga. Zašto kažem o navodnoj obavezi Vlade? Zato što taj predlog treba da potekne od skupštinskog odbora, koji predstavlja po strukturi poslanika Skupštinu u malom. Dakle, imamo skupštinsku većinu DOS-a, većinu DOS-a u odborima i naravno, Vladu DOS-a, pa će jedni od drugih da traže pitanja i odgovore u ime Vlade i Skupštine. Ako se stvarno želi odgovornost Vlade prema Skupštini, po mogućnosti da Skupština dobije od Vlade izveštaj o pitanjima za koja su poslanici zainteresovani, a ne samo skupštinska većina, onda je pravo da traži izveštaj Vlade pored odbora, trebalo dati i poslaničkim klubovima u Skupštini ili određenom broju poslanika, 20 - 30 poslanika.

U suprotnom, ili po ovom predlogu, raspravljaće se samo o željenim pitanjima, a ona druga značajna pitanja, ali za Vladu neprijatna, mogu ostati po strani kao da ne postoje. Dobar primer za ovu moju tvrdnju su i zbivanja u Dimitrovgradu i u Kladovu, kao što je pomenuo kolega...

Molim vas da privodite kraju.)

...gde lokalna samouprava ne funkcioniše, gde su ugrožena prava građana, gde se deo odbornika iz SPS-a i fizički zlostavlja, a ni jedan organ ne reaguje, jer Ministarstvo pravde ne reaguje, Ministarstvo unutrašnjih poslova takođe, sudovi po tužbama ne reaguju, a Vlada ćuti. Sasvim na kraju, suštinu o današnjem radu Skupštine izrekao je deo sredstava javnog informisanja sinoć kada je u najavi današnje sednice rečeno da će se raspravljati o Poslovniku, sada ću vam citirati "kojim će se smanjiti broj govornika koji mogu da raspravljaju o zakonima". Iz svih ovih razloga koje sam pomenuo smatram da ovaj predlog odluke ne treba da bude usvojen. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ima reč narodni poslanik Gordana Čomić, a posle nje narodni poslanik Miroljub Veljković.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

| Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
Dame i gospodo, odlukom o izmenama i dopunama Poslovnika naše skupštine, napravljena su četiri pravca tih izmena i dopuna. Prvi pravac jesu jezičke izmene kojima se preciziraju pojedine odredbe i verovatno ćemo imati konsenzus oko toga da su bile neophodne.
Drugi pravac jesu usklađivanja ovog poslovnika sa Zakonom o izboru narodnih poslanika, u delu kako je to Zakon po kojem smo svi birani precizirao, i Ustavom Republike Srbije, u delu koji propisuje ko sve može da bude predlagač akata u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Treći pravac može da bude za raspravu, a tiče se definisanja nadležnosti predsednika naše skupštine, skupštinskih odbora i najvažnije, međusobnih odnosa Skupštine Srbije i Vlade Republike Srbije. Moguće je da tu postoje predlozi kojima takva namera predlagača može da bude poboljšana i zato i traje ova rasprava.
Četvrti pravac jeste uređivanje toka sednice na kojoj se raspravlja o zakonima u pojedinostima, a po podnesenim amandmanima i definisanje vremena rasprave pojedinog poslanika.
Sva četiri pravca kojima se menja ovaj poslovnik predloženim izmenama i dopunama jesu duh nove politike u Srbiji. Taj duh nove politike podrazumeva efikasnost, podrazumeva kulturu dijaloga, podrazumeva milje za javnu reč koja je odgovorna reč i podrazumeva bavljenje temom. Ono što se vidi, da recimo smeta uhu ljudi koji su navikli na nazovi parlamentarizam, jeste činjenica koja se bavi vremenom kojim se poslanici bave za ovom govornicom i njihovim pravima. Duh nove politike jeste da svi jasno definišemo da nemamo samo prava, već i obaveze.
Duh nove politike i nove moderne Srbije jeste da hoćemo politiku rezultata, a ne politiku izjava. Ovo što novi poslovnik treba da unese u ovu skupštinu jeste da budemo obavezni na rezultat, a ne na reakciju naroda koji ova zasedanja prati i koji treba da bude zadovoljan sa sopstvenim emocionalnim doživljajima u rečenici - ala( mu je kazao - kada mu je odgovorio ili obrnuto. To nije duh parlamentarizma. Ono što ovaj novi poslovnik treba da unese u našu skupštinsku salu i u novu politiku u ovoj zemlji jeste da svi zajedno gradimo tu novu modernu Srbiju. To podrazumeva argumentovanu raspravu i volju za profil amandmana koji mogu da podnose i poslanici pozicije ili poslanici opozicije, i poslanici opozicije unutar svog kluba različito.
Pitanje je da li će sve to što mi pokušavamo da učinimo biti ono što je pravi rezultat. Nije potrebno da se bilo koga ko je u vladajućoj većini plaši činjenicom da će jednom biti opozicija. Naravno da će jednom biti opozicija, a naravno da će i opozicija biti jednom ponovo pozicija. U tome je suština, da se taj proces odvija odgovorno i da se odvija tako da imamo kontrolisanu, odgovornu i smenjivu vlast.
Poslanici na svojim javnim sednicama moraju da daju svoj doprinos time što će upotrebljavati javnu, odgovornu reč, a ne ono što ne pripada duhu jednog parlamenta kakav Srbija treba da zasluži, odnosno da ga mi izgradimo, jer ga ona zaslužuje. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Miroljub Veljković, a posle njega narodni poslanik Dragan Čolić.

Miroljub Veljković

Poštovana gospođo Čomić, doživeste i vi iz Demokratske stranke da dobijete aplauz za nešto što je izgovorio Đinđić ... srpskih radikala. Doduše, on je to izgovorio pre šest godina i upravo je bilo vezano za slobodu javnog govora u ovoj skupštini. I gospodin Đinđić i gospođa Čomić su izgleda promenili za ovih šest godina svoje političke stavove. Danas ovde DOS-ova skupštinska većina menjajući Poslovnik o radu Narodne skupštine, uvodi cenzuru javne reči narodnih poslanika. Razmišljali ste da ukinete TV prenose skupštinskih zasedanja. Svi znamo da ste o tome razmišljali. Od toga ste odustali, ali ste na ovaj način odlučili da sprečite opozicione poslanike, a pre svega srpske radikale, da kritikuju vaše zakonske predloge. Šta je motiv ovih izmena i dopuna Poslovnika o radu Narodne skupštine?
Vi kažete, gospodin Čeda Jovanović kaže da je motiv efikasniji rad Narodne skupštine, odnosno sprečavanje opstrukcije u radu Narodne skupštine od strane opozicije. To vi kažete, a ja kažem da ne govorite istinu.
Pravi motivi su vam sledeći: prvo, to što je vaša vlada nesposobna da pred ovaj parlament izađe sa ijednim kvalitetnim zakonskim predlogom kojim bi se uredio bilo koji segment života u ovoj zemlji. Vaši takozvani eksperti takve zakonske predloge jednostavno ne znaju da sačine, drugo, situacija u zemlji je katastrofalna, kako u nacionalno-državnom smislu, tako i u socijalno-ekonomskom smislu. U Srbiji bukti rat na jugu, Čanak rovari po Vojvodini, više od pola privrede ne radi, pola zemlje vam je u štrajku. Računate da ako nama uskratite da govorimo o tim problemima, da će ti problemi nestati. E, pa neće. Vi ćete danas izglasati, verovatno ćete izglasati ovaj predlog izmena, ali nas srpske radikale nećete sprečiti da kažemo ono što mislimo o vašim zakonskim predlozima i situaciji u zemlji. Možete ograničavati vreme za diskusiju, možete isključivati ozvučenje, možete nas fizički odstranjivati iz ove sale, ali ne možete nas sprečiti da argumentovano kritikujemo vaše zakonske predloge kada su loši, a uglavnom će biti loši. To su pokazale ove četiri prethodne vanredne skupštine, odnosno ne možete nas sprečiti da glasamo vaše zakone ako su dobri za narod i državu.
Vi, gospodo iz DOS-a, ste stvarno naivni. Zar stvarno mislite da ako ubijete svaku kritičku reč u zemlji, da će narod poverovati da teče "med i mleko"?
Vi radite upravo ono što su nekada radili socijalisti, još i gore. Sada vi pravite neku vašu virtuelnu stvarnost, a preko medija, preko saopštenja iz ove skupštine i tako dalje. Pričate narodu bajke, pevate romanse i mislim da ćete proći isto kao što su prošli socijalisti.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dragan Čolić, a posle njega narodni poslanik Milorad Mirčić.

Dragan Čolić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije na predlog poslaničke grupe DOS.
Trebalo bi da se izglasavanjem ove odluke reguliše rad Narodne skupštine i odnos nas narodnih poslanika.
Smatram da je predsednik Narodne skupštine gospodin Maršićanin, samo prvi među jednakima i da on treba da predstavlja primer uzornog i normalnog ponašanja. Trebalo bi, ali nažalost to nije slučaj, da ima isti odnos prema svim poslanicima u Narodnoj skupštini a ne da unapred, rukovođen samo njemu znanim predrasudama, ometa poslanike u radu i obavezama, a to naročito čini prema nama poslanicima SRS.
Ovo svoje izlaganje potkrepiću argumentima, onako kako mi srpski radikali uvek i činimo. Za današnje zasedanje Narodne skupštine nisam dobio nikakav poziv, nisam dobio materijal na osnovu koga bih se pripremio za rad i diskusiju na ovom zasedanju. Takav odnos predsednika Maršićanina je upravo pravi primer kršenja Poslovnika, u kome je jasno precizirana obaveza predsednika Narodne skupštine da blagovremeno obavesti narodne poslanike o zasedanju Narodne skupštine i da preko skupštinskih službi organizuje dostavu potrebnog materijala za rad i pripremu narodnih poslanika.
Vama gospodo iz DOS-a i nije cilj da bilo šta na korist naroda i države radite. Na granicama naše otadžbine vekovni neprijatelji srpskog naroda zveckaju oružjem i ubijaju srpsku nejač.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Molim vas da se držite tačke dnevnog reda.

Dragan Čolić

Srpska radikalna stranka
Mi danas, dame i gospodo, treba da raspravljamo i da trošimo nemilice narodni novac o tako trivijalnim stvarima kao što su npr. član 3, gde se umesto - konstituisanje Narodne skupštine - vašim premudrim razmišljanjem zamenjuje novim odeljkom koji glasi - potvrđivanje mandata narodnih poslanika.
U članu 21, posle alineje 5. dodaje se alineja, koja glasi: "Određuje se raspored sedenja narodnih poslanika u sali za sednice po poslaničkim grupama". Mogli ste komotno vašom većinom da predložite i da sedimo na ovoj galeriji gore, šta ćemo da obučemo, šta ćemo da ručamo u restoranu itd.
Ukoliko ovo usvojimo, e tek će napaćeni narod od toga imati koristi i već sutradan rešiti sve svoje ekonomske i socijalne probleme. Jedna od zamerki prošlom režimu bila je da svi parlamenti o situaciji na Kosovu i Metohiji raspravljaju, a samo srpski parlament ne.
O čemu mi ovde danas raspravljamo i crpimo muku narodnu. Vama je glavni cilj da sprečite poslanike SRS da narodu kažu istinu sa skupštinske govornice. Slepac vidi koliki je kraj njegovog štapa. Gospodo iz DOS-a, vi izgleda manje vidite od slepog čoveka, ali se nadam, borim i verujem, da srpski narod gleda sve ovo i da se sve više uverava da kod vas nema ni najmanje želje da se rešavaju u ovoj skupštini oni problemi koji su od izuzetne važnosti i značaja za opstanak srpskog naroda i države. Hvala.