PETO VANREDNO ZASEDANjE, 27.02.2001.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PETO VANREDNO ZASEDANjE

27.02.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:25 do 01:40

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini.

Obaveštavam vas da prema službenoj evidenciji današnjoj sednici prisustvuje 191 narodni poslanik.

(Poslanik Tomislav Nikolić reklamira povredu Poslovnika.)
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mi ne možemo da počnemo raspravu dok poslanici ne dobiju sve amandmane koje su podneli na predlog jedine tačke dnevnog reda. S obzirom na to da sam i ja predao neke amandmane, njih još uvek nema na klupama. Smatram, gospodine predsedniče, da mi nismo u mogućnosti da pratimo raspravu i da ne možete da otpočnete ovu sednicu.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine Nikoliću, rasprava nije ni otvorena. Prema tome, do sada nemate šta ni da pratite. Materijal se upravo dostavlja. Prema tome, po otvaranju rasprave, ako budete strpljivi to ćete i čuti, napravićemo pauzu za pripremu materijala i rad nadležnih odbora i tako stvoriti mogućnosti za kvalitetno odlučivanje u skladu sa Poslovnikom.
Da li ste zadovoljni odgovorom? (Ne.)
Da li tražite da stavim na glasanje? (Ne.)
Hvala.
Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da postoji kvorum za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam o odsutnosti narodnih poslanika.
Odobreno je odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Dušanu Goluboviću, Kosti Nikoliću, Vladanu Jovičiću, Branislavu Pomoriškom, Maji Maršićević-Tasić, Ivanu Andriću, Aleksandru Popoviću, Aleksandri Sajkov, Aleksandru Stefanoviću, Rodoljubu Šabiću (koji je tu, ali je najavio odlazak).
Obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije, kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini, koje je sazvano na zahtev grupe od 89 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratske opozicije Srbije, saglasno članu 79. stav 3. Ustava Republike Srbije i članu 162. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, dostavljen vam je zahtev za održavanje Petog vanrednog zasedanja, sa utvrđenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.
Kao što ste mogli da vidite, za Peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini utvrđen je sledeći
D n e v n i r e d
1. Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podneo narodni poslanik Čedomir Jovanović, predsednik Poslaničke grupe Demokratske opozicije Srbije.
Poštujući odredbu člana 82, stav 2. Poslovnika, obaveštavam vas da sam sednicu Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini sazvao u roku kraćem od sedam dana zbog toga da bismo pre početka redovnog zasedanja Narodne skupštine, koje počinje 1. marta, usvojili Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine, čijim se usvajanjem, po oceni predlagača, stvaraju uslovi za blagovremenu i bolju pripremu sednica Narodne skupštine i njen efikasniji rad u predstojećem periodu, u kome se očekuje povećana zakonodavna aktivnost.
Pošto su se o Predlogu odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnet radi razmatranja po hitnom postupku, već izjasnili nadležni odbori - Zakonodavni i Administrativni - molim da se, saglasno članu 159. stav 5. Poslovnika, u pauzi sednice izjasne i o podnetim amandmanima.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
Primili ste Predlog odluke, koji je podneo narodni poslanik Čedomir Jovanović, predsednik Poslaničke grupe Demokratske opozicije Srbije.
Primili ste amandmane, koje su na Predlog odluke podneli narodni poslanici: Lazar Marjanski, Slobodan Pavlović, Stevan Gudurić, Đura Lazić, Dragoljub Stamenković, Božidar Vučurović, Goran Cvetanović, Ljubomir Kragović, Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Srboljub Živanović, Gordana Pop-Lazić i Nataša Jovanović. Navedeni su narodni poslanici koji su podneli amandmane do početka ove sednice. Podnošenje amandmana se zaključuje početkom rasprave.
Primili ste i izveštaj Zakonodavnog odbora.
Saglasno članu 156. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Pre nego što započnemo sa jedinstvenim pretresom, predlažem da zbog priliva amandmana neposredno pre početka rasprave napravimo pauzu u dužini od jednog sata. Odluku donosi Narodna skupština, saglasno Poslovniku. U tom vremenu Zakonodavni i Administrativni odbor u svojim uobičajenim prostorijama u parteru i na drugom spratu pogledaće pristigle amandmane, dati mišljenje i da zatim nastavimo pretres Predloga odluke.
Da li neko ima drugi predlog? (Niko se ne javlja.)
Ako ne, molim da se o ovom predlogu izjasnimo.

Velimir Simonović

Ne samo ja, nego i nekoliko poslanika oko mene nismo dobili osnovnu odluku.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Sada pravimo pauzu i sve što je propušteno, u tehničkom smislu, biće nadoknađeno u ovoj pauzi. Služba će to uraditi.
Sve poslaničke grupe raspolažu celokupnim materijalom. Prema tome, možda ste propustili da kontaktirate sedište poslaničke grupe.
Stavljam na glasanje predlog da napravimo pauzu. Molim da utvrdimo kvorum.
Konstatujem da imamo kvorum za odlučivanje.
Molim da se izjasnite o ovom predlogu.
Zaključujem glasanje i konstatujem da je za predlog glasalo 175, protiv tri, uzdržanih jedan, nije glasalo 16, ukupno prisutno 195 narodnih poslanika.
Konstatujem da smo usvojili ovaj predlog.
Znači, imamo jedan sat pauze za rad Administrativnog odbora i Zakonodavnog odbora.
(Posle pauze - 12,10 časova.)

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodo narodni poslanici, nastavljamo  rad i molim vas da utvrdimo kvorum.
Konstatujem da imamo kvorum. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Čedomir Jovanović

Gospodine predsedniče, uvaženo predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, pre početka rasprave o predloženoj tački dnevnog reda zamolio bih da se diskusija ograniči na pet minuta, s obzirom da je 12,30, gotovo 13 časova, a s obzirom da je pred nama ozbiljan posao, mislim da je pet minuta prihvatljivo ograničenje koje će izaći u susret našoj potrebi za efikasnim radom. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Hvala.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici,  predlažem da se na ovoj sednici potpuno ukine diskusija, da se odstrane poslanici opozicije iz skupštinske sale, jer to je ono što vi najviše želite, a tako ćete i najlakše izglasati ovaj krajnje restriktivan poslovnik i sprečićete opoziciju da vas ometa u vršenju vlasti.  U ovoj zemlji, još od državnog udara kralja Aleksandra Karađorđevića i od titoističke diktature nije bilo vlasti kojoj je više smetala opozicija od ove dosovske vlasti. Zašto pet minuta? Tu  je mnogo opozicionih poslanika, kako možete po pet minuta kada imate toliko da radite i da kopate, da sejete, da proizvodite, a ne da gubite vreme u Skupštini. Čak predlažem, a to bi možda bilo najbolje, da se poslanici poštom izjasne da li prihvataju ili ne prihvataju zakone i da ne dolaze u zgradu Skupštine. Čemu Skupština?

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Hoćete li se izjasniti samo - koji predlog stavljate na glasanje od ova dva?

Whoops, looks like something went wrong.