DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 09.04.2001.

1. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Pošto se više niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstveni pretres i prelazimo na odlučivanje.

Pošto je u toku pretresa osporen jedan broj predloga v.d. Republičkog javnog tužioca, podsećam vas da Narodna skupština, saglasno članu 172. stav 4. Poslovnika, o svakom osporenom predlogu odmah odlučuje, a zatim odlučuje o svim ostalim neosporenim predlozima u celini, javnim glasanjem.

Tako ću prvo staviti na glasanje predlog v.d. Republičkog javnog tužioca da se za Okružnog javnog tužioca u Požarevcu izabere Dimitar Krstev, čija je kandidatura osporena.

Molim vas da se o tome izjasnimo glasanjem.

Za 105, protiv 6, uzdržanih 36, nije glasalo 22, ukupno 169 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština izabrala Dimitra Krsteva za Okružnog javnog tužioca u Požarevcu.

Stavljam na glasanje predlog v.d. Republičkog javnog tužioca, da se za Okružnog javnog tužioca u Negotinu izabere Miroslav Srzentić, čija je kandidatura takođe osporena.

Molim narodne poslanike da se izjasne glasanjem o ovom predlogu.

Za 131, protiv četiri, uzdržanih 27, nije glasalo 12 narodnih poslanika, ukupno 174.

Konstatujem da je Narodna skupština izabrala Miroslava Srzentića za Okružnog javnog tužioca u Negotinu.

Stavljam na glasanje predlog vršioca dužnosti Republičkog javnog tužioca da se za Opštinskog javnog tužioca u Trećem opštinskom sudu u Beogradu izabere Gordana Čolić, čija je kandidatura osporena.

Za 123, protiv jedan, uzdržanih 40, nije glasalo 9, a ukupno su prisutna 173 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština izabrala Gordanu Čolić za Opštinskog javnog tužioca u Trećem opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Stavljam na glasanje predlog vršioca dužnosti Republičkog javnog tužioca da se za zamenika Opštinskog javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu izabere Milan Petković, čija je kandidatura osporena.

Za 126, protiv nije bilo, uzdržanih 16, nije glasalo 7, a ukupno je prisutno 149 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština izabrala Milana Petkovića za zamenika Opštinskog javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Prelazimo na odlučivanje o predlogu narodnog poslanika Miloša Nešovića.

Odustajete? Hvala, konstatujem da je narodni poslanik Miloš Nešović povukao amandman.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova, sa izmenama i dopunama.

Dakle, odlučili smo o ovima čije su kandidature bile osporene.

Stavljam na glasanje Predlog odluke sa izmenama i dopunama.

Za 143, protiv nije bilo, uzdržanih 18, nije glasalo 7, a ukupno je prisutno 168 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova, sa izmenama i dopunama.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Okružnog suda u Valjevu.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 144, protiv nije bilo, uzdržanih 19, nije glasalo 10, a ukupno su prisutna 173 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Okružnog suda u Valjevu.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o prestanku funkcije nosiocima javnotužilačke funkcije, sa dopunama.

Stavljam na glasanje Predlog odluke, sa dopunama.

Za 142, protiv jedan, uzdržanih 24, nije glasalo 7, a ukupno su prisutna 174 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o prestanku funkcije nosiocima javnotužilačke funkcije, sa dopunama.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od dužnosti zamenika Okružnog javnog tužioca u Kragujevcu.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 140, protiv jedan, uzdržanih 24, nije glasalo 11, a ukupno je prisutno 176 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o razrešenju od dužnosti Okružnog javnog tužioca u Kragujevcu.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od dužnosti zamenika Opštinskog javnog tužioca u Četvrtom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 144, protiv nije bilo, uzdržanih 25, nije glasalo 7, a ukupno je prisutno 176 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o razrešenju od dužnosti javnog tužioca u Četvrtom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru okružnih javnih tužilaca.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 130, protiv nije bilo, uzdržanih 35, nije glasalo 14, ukupno je prisutno 179 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o izboru okružnih javnih tužilaca.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru zamenika Okružnog javnog tužioca u Beogradu.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 130, protiv nije bilo, uzdržanih 39, nije glasalo 9, a ukupno je prisutno 178 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o izboru zamenika Okružnog javnog tužioca u Beogradu.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru opštinskih javnih tužilaca.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 129, protiv nije bilo, uzdržanih 40, nije glasalo 8, a ukupno je prisutno 177 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o izboru opštinskih javnih tužilaca.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru zamenika Opštinskog javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 130, protiv nije bilo, uzdržanih 38, nije glasalo 10, a ukupno je prisutno 178 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o izboru zamenika Opštinskog javnog tužioca u Prvom opštinskom Javnom tužilaštvu u Beogradu.

Time smo okončali rad po prvoj tački dnevnog reda.

Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ZAMENIKA SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Primili ste Predlog odluke, koji je podneo Administrativni odbor.

Saglasno članu 153. Poslovnika otvaram jedinstven pretres.

Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne.) Da li predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.)

Da li neko od narodnih poslanika želi reč?

Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstven pretres.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o imenovanju zamenika sekretara Narodne skupštine Republike Srbije.

Za 128, protiv 19, uzdržanih 35, nije glasalo 9, ukupno je prisutan 191 narodni poslanik.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o imenovanju zamenika sekretara Narodne skupštine Republike Srbije.

Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Primili ste Predlog odluke, koji je podneo gospodin Čedomir Jovanović, predsednik poslaničke grupe Demokratske opozicije Srbije.

Saglasno članu 153. Poslovnika, otvaram jedinstven pretres o Predlogu odluke.

Da li predlagač želi reč? (Ne.)

Da li predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.)

Da li se javlja neko od narodnih poslanika? (Ne.)

Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstven pretres i stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Za 141, protiv niko, uzdržanih 26, nije glasalo 8, ukupno je prisutno 175 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada Republike Srbije.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Tomislav Nikolić, Jovan Deretić, Ljubodrag Grbić, Božidar Vučurović, Petar Jojić, Miroljub Veljković, Borislav Pelević, Stevan Kesejić, Božidar Vujić, Lazar Marjanski, Milan Janković, Đorđe Mamula, Slobodan Pavlović, Dušan Ilić, Momir Radoičić, Dragan Čolić, Dragan Tomić i Đura Lazić, Gorica Mojović i Milena Milošević, Dragan Marković, Nataša Jovanović, Goran Cvetanović, Ljubomir Kragović, Živko Selaković, Stevo Dragišić, Srboljub Živanović, Gordana Pop - Lazić, Vitomir Plužarević, Veroljub Arsić, Radojko Petrić, Milorad Mirčić, Dragoljub Stamenković i Goran Cvetanović, kao i mišljenje Vlade o ovim amandmanima.

Primili ste amandmane Zakonodavnog odbora i Vlade Republike Srbije. Primili ste izveštaj Odbora za finansije.

Primili ste izveštaj Zakonodavnog odbora koji predlaže da se u okviru pravno - tehničke redakcije u članu 105. broj "64" zameni brojem: "61", a broj: "65", brojem: "64", čime se otklanja greška kod pozivanja na odredbe Predloga zakona.

Sa ovim predlogom Zakonodavnog odbora za pravno - tehničku redakciju u članu 105. saglasio se predstavnik predlagača na sednici Odbora.

Otvaram načelni pretres.

Da li predstavnik predlagač želi reč? (Tomislav Nikolić: povreda Poslovnika).

Izvolite.