Prvo vanredno zasedanje , 09.02.2023.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

5. dan rada

09.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 11:05 do 14:10

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Bangladeš o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Obnova teretnog voznog parka Srbije) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Severne Makedonije i Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćin
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o vojnotehničkoj saradnji
 • Zakon o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu na osnovu korišćenja sredstava stendbaj aranžmana (Stand-by Arrangement) odobrenih Republici Srbiji odlukom Odbora izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda o
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, NLB Komercijalne banke A.D. Beograd i AIK banke a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Erazmus+-programu Evropske unije za obrazovanje, obuke, mlade i sport
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o readmisiji lica koja nezakonito borave
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole u oblasti bezbednosti i javnog reda
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Senegal o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o međusobnom ukidanju viza za diplomatske i službene pasoše
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o međusobnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont Evropa - okvirnom programu za istraživanje i inovacije
 • Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala
 • Zakon o izmenama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata
 • Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine
 • Zakon o Visokom savetu tužilaštva
 • Zakon o izmenama Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o sudijama
 • Zakon o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije
 • Zakon o javnom tužilaštvu
 • Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije
 • Zakon o Visokom savetu sudstva
 • Odluka o imenovanju stalnog sastava Republičke izborne komisije
 • Odluka o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 136 narodnih poslanika.
  Podsećam da je članom 88. stav 5. Poslovnika predviđeno da kvorum u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 156 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad u smislu člana 88. stav 5.
  Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Dejan Radenković.
  Prelazimo na odlučivanje o predlozima akta iz tačaka od 1. do 32. dnevnog reda.
  Prva tačka – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA ZA BORBU PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – 23, nije glasalo – 13, od ukupno 179.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Aleksandar Jerković.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – dva, nije glasalo – 183, od ukupno 188.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman član 1. sa ispravkom koji su podneli poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – jedan, nije glasalo – 178, od ukupno 191.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 23, protiv – dva, nije glasalo – 167, od ukupno 192.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Aleksandar Jerković.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 187, od ukupno 192.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 174, od ukupno 193.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Aleksandar Jerković.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo 188, od ukupno 193.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 167, od ukupno 193.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Aleksandar Jerković.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 190, od ukupno 193.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 28, nije glasalo – 165, od ukupno 193.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo Aleksandar Jerković.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 191, od ukupno 195.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo Aleksandar Jerković.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 191, od ukupno 196.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su podneli poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 172, od ukupno 196.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo Aleksandar Jerković.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 190, od ukupno 196.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 171, od ukupno 196.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Aleksandar Jerković.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 192, od ukupno 196.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 171, od ukupno 196.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Podsećam vas da je članom 8. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 147, protiv – 31, nije glasalo – 18, od ukupno 196.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u kraćem roku.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 152, protiv – 36, nije glasalo – devet, od ukupno 197.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.
  Druga tačka je PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O OBJAVLjIVANjU ZAKONA I DRUGIH PROPISA I AKATA
  Podsećam da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 153, protiv – 40, nije glasalo – osam, od ukupno 201.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Treća tačka dnevnog reda je PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 151, protiv – 36, uzdržan – jedan, nije glasalo – 13, od ukupno 201.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 184, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Podsećam da je članom 9. Predloga zakona predviđeno da zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanje i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja za to.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da Zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 151, protiv – 42, nije glasalo – šest, od ukupno 199.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku krećem od osam dana.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 152, protiv – 36, nije glasalo – 11, od ukupno 199.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Četvrta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O VISOKOM SAVETU TUŽILAŠTVA
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o Visokom savetu tužilaštva, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 151, protiv – 43, nije glasalo – pet, od ukupno 199.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nisu glasala – 172, od ukupno 199.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Zeleno – Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 177, od ukupno 199.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 175, od ukupno 199.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 177, od ukupno 199.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane, u istovetnom tekstu, na član 3. koje su podneli poslanici poslaničke grupe Ujedinjeni i zajedno poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nisu glasala – 172, od ukupno 199.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 17, protiv – jedan, nisu glasala – 182, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Zeleno – Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 31, nije glasalo – 169, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su podneli poslanici Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nisu glasala – 192, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 174, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 29, nije glasao – 171, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nisu glasala – 173, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 31, nije glasalo – 169, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane, u istovetnom tekstu, na član 12. koje su podneli poslanici poslaničke grupe Ujedinjeni i poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 35, nije glasalo – 166, od ukupno 201.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasao – 181, od ukupno 201.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane, u istovetnom tekstu, na član 13. koje su podneli poslanici poslaničke grupe Ujedinjeni i poslanici Demokratske stranke i poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 36, nije glasalo – 166, od ukupno 202.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji su podneli poslanici Zeleno – Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nisu glasala – 174, od ukupno 201.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14, sa ispravkom, koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 177, od ukupno 201.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 31, nije glasalo – 170, od ukupno 201.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nisu glasala – 182, od ukupno 201.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nisu glasala – 184, od ukupno 201.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji su podneli poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – četiri, nije glasao – 191, od ukupno 201.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 176, od ukupno 202.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 180, od ukupno 202.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 32, nije glasalo – 170, od ukupno 202.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane, u istovetnom tekstu, na član 17. koje su podneli poslanici poslaničke grupe Ujedinjeni, poslanici Demokratske stranke i poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 38, nisu glasala – 164, od ukupno 202.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su podneli poslanici Zeleno – Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 31, nije glasao – 171, od ukupno 202.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović
  Zaključujem glasanje: za – 34, nije glasalo – 168, od ukupno 202.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 33, nije glasalo – 169, od ukupno 202.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 178, od ukupno 202.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 175, od ukupno 202.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici grupe Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – 29, nisu glasala – 173, od ukupno 202.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 177, od ukupno 202.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli narodni poslanici DS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 30, nisu glasala 172 od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli narodni poslanici „Dveri“.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 23, nije glasalo 179 od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 32, nije glasalo 170 od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 21, nije glasao 181 od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su podneli narodni poslanici grupe Moramo - Zajedno.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 31, uzdržan – jedan, nije glasalo 170 od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su podneli narodni poslanici Zeleno levog kluba.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 31, nije glasalo 171 od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su podneli narodni poslanici grupe „Ujedinjeni“.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 29, nisu glasala 173 od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su podneli narodni poslanici DS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 34, nije glasalo 168 od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su podneli narodni poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 25, uzdržan – jedan, nije glasalo 176 od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su podneli narodni poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo 179 od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su podneli narodni poslanici grupe „Ujedinjeni“, poslanici DS i poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 40, nisu glasala 162 od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su podneli narodni poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 24, nije glasalo 178 od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 28, nisu glasala 173 od ukupno 201 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji su podneli narodni poslanici grupe Moramo - Zajedno.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 28, nisu glasala 172 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji su podneli narodni poslanici grupe „Ujedinjeni“, poslanici DS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 28, nisu glasala 172 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke, poslanici grupe „Ujedinjeni“, poslanici DS i poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 37, nisu glasala 163 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 29. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 27, nije glasalo 173 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 29. koji su podneli narodni poslanici grupe „Ujedinjeni“, poslanici DS i poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 37, nisu glasala 163 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 26, nije glasalo 174 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji su podneli narodni poslanici grupe „Ujedinjeni“, poslanici DS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 31, nisu glasala 169 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 31, nije glasalo 169 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su podneli narodni poslanici grupe „Ujedinjeni“ i poslanici DS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 28, nisu glasala 172 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. koji su podneli narodni poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 26, nije glasalo 174 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 36. i član 36. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 28, nije glasalo 172 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 36. i član 36. koji su podneli narodni poslanici grupe „Ujedinjeni“, poslanici DS
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 29, nije glasalo 171 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 23, nije glasalo 177 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji su podneli narodni poslanici grupe „Ujedinjeni“, poslanici DS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 30, nisu glasala 170 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 25, nije glasalo 175 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji su podneli narodni poslanici grupe „Ujedinjeni“ i poslanici DS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 28, nisu glasala 172 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 25, nije glasalo 175 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji su podneli narodni poslanici grupe „Ujedinjeni“ i poslanici DS.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 27, nisu glasala 173 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su podneli narodni poslanici Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – četiri, nisu glasala 185 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su podneli narodni poslanici grupe „Zavetnici“.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, nije glasalo 192 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su podneli narodni poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 25, nije glasalo 175 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 28, nije glasalo 172 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, nije glasalo 183 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su podneli narodni poslanici grupe Moramo - Zajedno.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 22, nisu glasala 178 od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 180, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 177, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 46. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 177, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 47. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 173, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 48. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 177, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 175, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 174, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 178, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 50. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 178, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 50. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici grupe Ujedinjeni i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 28, nije glasalo – 172, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 53. koji su podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 174, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 58. i član 58. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 173, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 58. i član 58. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 173, od ukupno 200.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 58. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 178, od ukupno 201.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 59. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici grupe Ujedinjeni i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 28, nije glasalo – 174, od ukupno 202.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman koji je podneo Miodrag Gavrilović kojim predlaže da se posle člana 59. doda član 59a.
  Zaključujem glasanje: za – 29, nije glasalo – 173, od ukupno 202.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 180, od ukupno 202.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 183, od ukupno 202.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 178, od ukupno 202.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 64. koji su podneli poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – četiri, nije glasalo – 188, od ukupno 203.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 64. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 189, od ukupno 203.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 64. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 192, od ukupno 203.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 64. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 179, od ukupno 204.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 64. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 178, od ukupno 204.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 64. koji su podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 30, nije glasalo – 174, od ukupno 204.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Podsećam vas da je članom 70. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 152, protiv – 43, nije glasalo – devetoro, od ukupno 204.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o Visokom savetu tužilaštva, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 151, protiv – 44, uzdržan – jedan, nije glasalo – sedmoro, od ukupno 203.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Peta tačka – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O USTAVNOM SUDU.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o Ustavnom sudu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 151, protiv – 41, nije glasalo – 10, od ukupno 202.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 28, nije glasalo – 174, od ukupno 202.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 174, od ukupno 201.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Podsećam vas da je članom 9. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 154, protiv – 46, nije glasalo – dvoje, od ukupno 202.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o Ustavnom sudu , u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 153, protiv – 43, nije glasalo – šestoro, od ukupno 202.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Šesta tačka – PREDLOG ZAKONA O SUDIJAMA.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o sudijama, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 152, protiv – 39, nije glasalo – 10, od ukupno 201.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 28, nije glasalo – 173, od ukupno 201.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: Za – 29, nije glasalo – 172, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici grupe Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: Za – 28, nije glasalo – 173, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Ujedinjeni, poslanici grupe Dveri, poslanici grupe Nada.
  Zaključujem glasanje: Za – 38, nije glasalo – 163, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: Za – 33, nije glasalo – 168, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: Za – 28, nije glasalo – 173, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: Za – 32, nije glasalo – 169, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Zelno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: Za – 30, nije glasalo – 171, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Narodne stranke, poslanici grupe Ujedinjeni, poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: Za – 36, nije glasalo – 165, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: Za – 27, nije glasalo – 174, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: Za – 29, nije glasalo – 172, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: Za – 22, nije glasalo – 179, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: Za – 25, nije glasalo – 162, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Narodne stranke i poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: Za – 33, nije glasalo – 168, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici grupe Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: Za – 28, nije glasalo – 173, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: Za – 23, nije glasalo – 178, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: Za – 19, uzdržan – jedan, nije glasalo – 181, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: Za – 21, uzdržan – jedan, nije glasalo – 179, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: Za – 27, nije glasalo – 174, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: Za – 23, nije glasalo – 178, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su podneli poslanici Narodne stranke i poslanici grupe Ujedinjeni i grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: Za – 27, nije glasalo – 174, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: Za – 20, nije glasalo – 181, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: Za – 29, nije glasalo – 172, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: Za – 22, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo – 177, od ukupno 201.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: Za – 20, nije glasalo – 182, od ukupno 202.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su podneli poslanici Narodne stranke i poslanici grupe Ujedinjeni i poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: Za – 39, nije glasalo – 163, od ukupno 202.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: Za – 24, nije glasalo – 178, od ukupno 202.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: Za – 28, nije glasalo – 174, od ukupno 202.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: Za – 22, nije glasalo – 180, od ukupno 202.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: Za – 22, nije glasalo – 180, od ukupno 202.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba, poslanici Demokratske stranke, poslanici grupe Ujedinjeni. Zaključujem glasanje: Za – 31, nije glasalo – 171, od ukupno 202.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: Za – 28, nije glasalo – 174, od ukupno 202.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 8. i član 8. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: Za – 30, nije glasalo – 172, od ukupno 202.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 8. i član 8. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: Za – 21, nije glasalo – 181, od ukupno 202.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 8. i član 8. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: Za – 23, nije glasalo – 179, od ukupno 202.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 8. i član 8. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: Za – 28, nije glasalo – 174, od ukupno 202.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: Za – 29, nije glasalo 173, od ukupno 202.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: Za – 24, nije glasalo 178, od ukupno 202.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba, poslanici Demokratske stranke, poslanici grupe Ujedinjeni, poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: Za – 40, nije glasalo – 162, od ukupno 202.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici Narodne stranke, poslanici grupe Ujedinjeni, poslanici grupe Zavetnici, poslanici Demokratske stranke, poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: Za – 40, nije glasalo – 162, od ukupno 202.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici Zeleno–levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 187, od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici Narodne stranke i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 30, nije glasalo – 172, od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni i poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 42, nije glasalo – 160, od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 178, od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 28, nije glasalo – 174, od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 187, od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici Narodne stranke, poslanici grupe Dveri i poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 40, nije glasalo – 162, od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kna član 21. koji su podneli poslanici Narodne stranke, poslanici Zeleno-levog kluba, poslanici grupe Zavetnici, poslanici grupe Ujedinjeni, poslanici grupe Dveri i poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 42, nije glasalo – 160, od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman koji su na član 23. podneli poslanici Narodne stranke, poslanici grupe Ujedinjeni, poslanici Demokratske stranke i poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 41, nije glasao – 161, od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podneo poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 30, nije glasalo – 172, od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba, poslanici Demokratske stranke, poslanici grupe Ujedinjeni i poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 36, nije glasalo – 166, od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su podneli poslanici Narodne stranke, poslanici grupe Ujedinjeni i poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 35, nije glasalo – 167, od ukupno 202 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 173, od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 177, od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba, poslanici Demokratske stranke, poslanici grupe Ujedinjeni i poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 39, nije glasao – 161, od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 180, od ukupno 199 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 175, od ukupno 199 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji su podneli poslanici Demokratske stranke i grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 176, od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 180, od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji su podneli poslanici Demokratske stranke i poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 30, nije glasalo – 168, od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasao – 171, od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji su podneli poslanici Narodne stranke, grupe Ujedinjeni, poslanici Demokratske stranke i poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 38, uzdržan – jedan, nije glasalo – 159, od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 176, od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 21, uzdržan – jedan, nije glasalo – 176, od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nisu glasala – 172, od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. koji su podneli poslanici Narodne stranke, grupe Ujedinjeni, poslanici Demokratske stranke i grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 35, nije glasalo – 163, od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nisu glasala – 182, od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 176, od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba, grupe Ujedinjeni i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasao – 171, od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji je podnela narodni poslanik Slavica Radovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 183, od ukupno 201 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 39. dodaje novi član 39a, koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 180, od ukupno 201 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 185, od ukupno 201 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 183, od ukupno 201 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 177, od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – jedan, nije glasalo – 197, od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42, sa ispravkom, koji su podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – šest, nije glasao – 191, od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 43. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 174, od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 43. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – 10, nije glasalo – 188, od ukupno 200 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 43. koji su podneli Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – četiri, nije glasalo – 195, ukupno – 200.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – 13, uzdržan – jedan, nije glasalo – 174, ukupno – 200.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 46. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 177, ukupno – 200.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 47. dodaje član 47a, koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 187, ukupno – 200.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 181, ukupno – 199.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 51. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 178, ukupno – 199.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 55. koji su podneli poslanici Narodne stranke, poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 175, ukupno – 199.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 55. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 176, ukupno – 199.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 55. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 178, od ukupno – 198.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 55. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 181, od ukupno – 198.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 55. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 187, ukupno – 198.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 60. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 184, ukupno – 198.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 71. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 173, ukupno – 198.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 74. koji su podneli poslanici grupe Dveri i poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 178, ukupno – 199.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 74. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 173, ukupno – 199.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 75. koji su podneli poslanici Narodne stranke i grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 175, ukupno – 199.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 75. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 178, ukupno – 199.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 76. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 177, ukupno – 200.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 76. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 176, ukupno – 200.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 76. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 175, ukupno – 200.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 78. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 181, ukupno – 200.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 79. koji su podneli poslanici Narodne stranke i grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 174, ukupno – 200.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 81. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 174, ukupno – 199.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 84. koji su podneli poslanici Narodne stranke i još jedna grupa poslanika Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 30, nije glasalo – 169, ukupno – 199.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 97. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 172, ukupno – 199.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 97. koji je podnela narodni poslanik Slavica Radovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 175, ukupno – 199.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 97. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 175, ukupno – 199.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 98. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 30, nije glasalo – 169, ukupno – 199.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 99. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 16, uzdržan - jedan, nije glasalo – 182, od ukupno – 199.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 101. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 176, ukupno – 199.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 101. koji je podneo poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 30, nije glasalo – 169, ukupno – 199.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 101. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 172, ukupno – 199.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 113. koji su podneli Komlenski i Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – šest, nije glasalo – 191, ukupno – 199.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Podsećam vas da je članom 114. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku“ Republike Srbije.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 153, protiv – 40, nije glasalo – šest, od ukupno – 199.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o sudijama, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 149, protiv – 43, nije glasalo – sedam, ukupno – 199.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o sudijama.
  7. tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O UREĐENjU SUDOVA
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o uređenju sudova, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 150, protiv – 43, nije glasalo šest od ukupno 199 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo 175 od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo 173 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici grupe Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo 178 od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici grupa NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo 177 od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 1a, koji su podneli poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo 174 od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 1a, koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo 177 od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 1a, koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo 176 od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo 174 od ukupno 199 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo 179 od ukupno 199 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo 179 od ukupno 199 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo 177 od ukupno 199 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo 175 od ukupno 199 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 8. i član 8. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo 171 od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo 176 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici grupe Moramo – Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo 178 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo 180 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo 172 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici, poslanici grupe Ujedinjeni i poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 33, nije glasalo 164 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 19, uzdržan - jedan, nije glasalo 177 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 9a, koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo 171 od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo 176 od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su podneli poslanici grupe Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo 172 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo 175 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su podneli poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo 176 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo 177 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. u istovetnom tekstu, koji su podneli poslanici Narodne stranke i poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo 173 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo 172 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo 181 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo 179 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo 174 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo 171 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo 176 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 24, uzdržan – jedan, nije glasalo 172 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. sa ispravkom koji su podneli narodni poslanici NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo 177 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su podneli poslanici Narodna stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo 176 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo 176 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 176, ukupno 196.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 174, ukupno 196.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 176, ukupno 196.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 175, ukupno 196.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasao – 171, ukupno 196.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 22, uzdržan – jedan, nije glasalo – 174, ukupno 197.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 178, ukupno 197.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podneo narodni poslanik Nenad Tomašević.
  Zaključujem glasanje: za – pet, nije glasalo – 192, ukupno 197.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji je podneo narodni poslanik Nenad Tomašević.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 184, ukupno 197.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 30, nije glasalo – 168, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 172, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 29. koji je podneo narodni poslanik Nenad Tomašević.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 180, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji je podneo narodni poslanik
  Nenad Tomašević.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 181, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 181, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 175, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 31a koji su podneli poslanici grupe Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 175, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 31a koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 179, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 31a koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 175, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se predlaže dodavanje člana 31a koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasao – 171, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su podneli poslanici grupe Moramo - Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 176, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 174, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 172, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32, sa ispravkom, koji su podneli poslanici grupe Zeleno-levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 176, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 179, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 19, uzdržan - jedan, nije glasalo – 178, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 177, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasao – 181, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 173, ukupno 197.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasao – 181, ukupno 197.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 45, sa ispravkom, koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 189, ukupno 197.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 45. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 179, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman, u istovetnom tekstu, na član 45. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 176, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 52. koji je podnela narodni poslanik Slavica Radovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 175, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 52. koji su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 183, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 55. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 179, ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 56. koji su podneli poslanici grupe Moramo - Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 174, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 56. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 173, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 56. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 179, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 56. koji su podneli narodni poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 184, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 56. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 178, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 56. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 175, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 59. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 172, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 59. koji su podneli poslanici Narodne stranke i poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 31, nije glasalo – 167, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 59. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 179, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 59. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 179, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 59. koji je podneo Zeleno – Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasao – 181, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 60. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 171, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 60. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni i poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 35, nije glasalo – 163, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 60. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 179, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 60. koji su podneli poslanici Zeleno – Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 182, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 67. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 178, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 67. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 178, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 67. koji su podneli poslanici Ujedinjenih.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 176, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 67. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo – 174, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 67. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 183, od ukupno 199.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 67. koji su podneli poslanici Zeleno – Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 179, od ukupno 199.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 73. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 176, od ukupno 199.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 73. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 184, od ukupno 199.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 73. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 178, od ukupno 199.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 73. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 17, uzdržan - jedan, nije glasalo – 180, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 76. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 180, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 76. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni, poslanici Demokratske stranke i poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 30, nije glasalo – 168, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 76. koji su podneli poslanici grupe Zeleno – Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 178, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Podsećam vas da je članom 97. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da sa utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 148, protiv – 40, nije glasalo – 10, od ukupno 198.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o uređenju sudova, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 150, protiv – 42, nije glasalo – šest, od ukupno 198.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona.
  Osma tačka je PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O IZGLEDU I UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 150, protiv – 36, uzdržan – jedan, nije glasalo – 12, od ukupno 199.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 179, od ukupno 198.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 176, od ukupno 197.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 150, protiv – 33, nije glasalo – 13, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predloga zakona.
  Deveta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o javnom tužilaštvu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 149, protiv – 39, nije glasalo – osam, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasao – 171, od ukupno 195 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli poslanici „Zeleno-Levog kluba“.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 180, od ukupno 195 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 177, od ukupno 195 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasao – 181, od ukupno 195 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nisu glasala – 173, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nisu glasala – 173, od ukupno 195 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 6. i član 6. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasao – 171, od ukupno 194 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su podneli narodni poslanici grupe „Ujedinjeni“.
  Zaključujem glasanje: za – 22, protiv – jedan, nije glasao – 171, od ukupno 194 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su podneli narodni poslanici grupe „Dveri“.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 186, od ukupno 195 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nisu glasala – 182, od ukupno 195 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su podneli narodni poslanici grupe „Zeleno-Levog kluba“.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 177, od ukupno 195 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 177, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su podneli narodni poslanici grupe „Nada“.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 176, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasao – 181, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 179, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 9, u istovetnom tekstu, koje su podneli narodni poslanici „Zeleno-Levog kluba“ i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nisu glasala – 172, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nisu glasala – 183, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanici grupe „Dveri“.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 179, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanici grupe „Dveri“.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 180, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nisu glasala – 172, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 11, u istovetnom tekstu, koje su podneli narodni poslanici „Zeleno-Levog kluba“, poslanici Demokratske stranke i poslanici „Dveri“.
  Zaključujem glasanje: za – 30, nije glasalo – 166, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo narodni poslanici grupe „Dveri“.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 177, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podneo narodni poslanici grupe „Dveri“.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 180, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo narodni poslanici grupe „Dveri“.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 175, od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo narodni poslanici „Zeleno-Levog kluba“.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 179, od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 16, u istovetnom tekstu, koje su podneli poslanici Narodne stranke, poslanici grupe „Ujedinjeni“ i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nisu glasala – 172, od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su podneli narodni poslanici grupe „Nada“.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 177, od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su podneli narodni poslanici grupe „Nada“.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 175, od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17, sa ispravkom, koji su podneli poslanici grupe „Moramo-Zajedno“.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 178, od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli narodni poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 177, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli narodni poslanici „Zeleno-Levi klub“.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 179, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli narodni poslanici grupe „Ujedinjeni“.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nisu glasala – 172, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 178, od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 23, nije glasalo 173 od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici grupe „Ujedinjeni“.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, nije glasalo 183 od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 23, nije glasalo 174 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 28, nije glasalo 169 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 19, nije glasalo 178 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici grupe „Dveri“.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18, nije glasalo 179 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici grupe „Ujedinjeni“.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 26, nije glasalo 171 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, uzdržan – jedan, nije glasalo 180 od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 26, nije glasalo 171 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, nije glasalo 185 od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji su podneli poslanici grupe „Ujedinjeni“.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 21, uzdržan – jedan, nije glasalo 176 od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 15, nije glasalo 183 od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 19, nije glasalo 179 od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 19, uzdržan – jedan, nije glasalo 178 od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 22. i član 22. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 21, nije glasalo 177 od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naziv člana 22. i član 22. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 22, nije glasalo 176 od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naziv člana 22 i član 22. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, nije glasalo 181 od ukupno 198 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji su podneli poslanici grupe „Ujedinjeni“.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 21, nije glasalo 176 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su podneli poslanici grupe „Dveri“.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 20, nije glasalo 177 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji je podnela grupa „Dveri“.
  Zaključujem glasanje i saopšatvam: za – 16, nije glasalo 181 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, nije glasalo 180 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji je podnela grupa Moramo- Zajedno.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 21, nije glasalo 176 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji su podneli poslanici Demokratske stranke i poslanici grupe „Ujedinjeni“.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 24, nije glasalo 173 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji je podnela grupa NADA.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 22, nije glasalo 175 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji je podneo poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 30, nije glasalo 167 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. koji je podnela Marina Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 23, nije glasalo 174 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji su podneli poslanici grupe „Ujedinjeni“.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 22, uzdržan – jedan, nije glasalo 174 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, nije glasalo 180 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji su podneli poslanici Narodne stranke i poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 31, nije glasalo 166 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji su podneli poslanici grupe Moramo-Zajedno.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 22, nije glasalo 175 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje o saopštavam: za – 23, nije glasalo 174 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. kojim se posle člana 38. dodaje član 38a. koji su podneli poslanici grupe „Ujedinjeni“.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18, nije glasalo 179 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 21, nije glasalo 176 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su podneli poslanici grupe Zeleno-Levi klub i poslanici grupe „Dveri“.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 30, nije glasalo 167 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 45. koji je podnela Slavica Radovanović.
  Zaključujem glasanje i saoptšavam: za – 24, nije glasalo 173 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 45. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 24, nije glasalo 173 od ukupno 197 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 45. koji je podnela Tatjana Manojlović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 21, nije glasalo 175 od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 46. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba, Demokratske stranke i „Dveri“.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 26, nije glasalo 170 od ukupno 196 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 54. koji je podnela narodni poslanik Marina Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 171, od ukupno 196.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 54. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 173, od ukupno 196.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 54. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Narodne stranke, grupe Ujedinjeni i Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 29, nije glasalo – 168, od ukupno 197.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 54. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Zeleno-Levog kluba i poslanici grupe Moramo Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – 29, nije glasalo – 168, od ukupno 197.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 57. koji su podneli poslanici grupe Moramo Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 170, od ukupno 197.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 59. i član 59. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 27, nije glasalo – 170, od ukupno 197.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naziv člana 59. i član 59. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici grupe Ujedinjeni, poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 26, uzdržan – jedan, nije glasalo – 170, od ukupno 197.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 66. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 176, od ukupno 196.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 68. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 175, od ukupno 197.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 68. koji su podneli poslanici grupe Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 175, od ukupno 197.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 68. koji je podneo Zeleno-Levi klub. Zaključujem glasanje: za – 26, nije glasalo – 171, od ukupno 197.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 68. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 172, od ukupno 197.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 68. koji je podnela grupa Nada. Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 183, od ukupno 197.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 68. koji je podnela grupa Dveri. Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 178, od ukupno 197.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 69. koji su podneli Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – pet, protiv - pet, nije glasalo – 188, od ukupno 198.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 69. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici grupe Ujedinjeni i poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 32, nije glasalo – 166, od ukupno 198.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 69. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 180, od ukupno 196.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 69. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 179, od ukupno 196.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 69. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 177, od ukupno 196.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 69. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 173, od ukupno 196.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 70. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 18, uzdržan – jedan, nije glasalo – 177, od ukupno 196.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 70. koji su, u istovetnom tekstu, podneli poslanici Narodne stranke, poslanici Demokratske stranke i poslanici grupe Nada.
  Zaključujem glasanje: za – 30, nije glasalo – 167, od ukupno 197.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 71. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Zeleno-Levi klub i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 28, nije glasalo – 169, od ukupno 197.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 73. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Zeleno-Levi klub, poslanici Demokratske stranke i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 176, od ukupno 196.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 76. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 25, nije glasalo – 171, od ukupno 196.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 78. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 173, od ukupno 195.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 82. koji je podnela grupa Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 176, od ukupno 195.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 82. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 176, od ukupno 195.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 83. koji je podnela grupa Moramo Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 184, od ukupno 195.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 85. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 178, od ukupno 195.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 87. koji su podneli poslanici grupe Moramo Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 172, od ukupno 195.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 88. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo – 172, od ukupno 195.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 94. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 176, od ukupno 195.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 94. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Zeleno-Levi klub, poslanici Demokratske stranke i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 32, nije glasalo – 163, od ukupno 195.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 96. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 184, od ukupno 195.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 101. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Miodrag Gavrilović i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 34, nije glasalo – 161, od ukupno 195.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 102. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 179, od ukupno 195.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 106. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 180, od ukupno 195 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na 109. koji su podneli Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo 179 narodnih poslanika, od ukupno 195 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 109. koji su podneli poslanici Moramo Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 175 od ukupno 195 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 110. koji je podnela Slavica Radovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 173 narodnih poslanika od ukupno 195 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 110 koji je podneo Zeleno – Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 175, od ukupno 195 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 115. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, protiv – jedan, nije glasalo – 175 od ukupno 194 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 115. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 175 od ukupno 194 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 115. koji je podnela Slavica Radovanović.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo 177 od ukupno 194 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 115. koji je podneo Zeleno – Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 175 od ukupno 194 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 119. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 176 od ukupno 194 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 119. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 179 od ukupno 194 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 133. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasao – 171 od ukupno 194 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 144. koji su podneli Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – tri, uzdržan – jedan, nije glasalo - 179 od ukupno 194 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na 145. koji su podneli takođe Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – šest, nije glasalo – 185 od ukupno 194 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 146. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 16, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo 176 narodnih poslanika od ukupno 194.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 146. koji je podnela Demokratska stranka.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 178, od ukupno 194 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 154. koji su podneli Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – četiri, uzdržan – jedan, nije glasalo 188 od ukupno 194 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Podsećam vas da je članom 154. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu u danu objavljivanja u „Službenom glasniku“ RS i prema članu 196. stav 4. Ustava zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako je za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 150, protiv – 32, nije glasalo – 13 od ukupno 195 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje Zakona na snagu u roku kraćem od osam dana.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanjem o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o javnom tužilaštvu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 151, protiv – 32, nije glasalo – 11 od ukupno 194 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Deseta tačka – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA O SUZBIJANjU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 151, protiv – 31, nije glasalo 12 od ukupno 194 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – osam, nije glasalo – 185 od ukupno 194 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Milan Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo 183 od ukupno 194 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 180 od ukupno 193 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 176 od ukupno 192 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Podsećam vas da je članom 17. Predloga zakona predviđeno da zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku“ RS. Prema članu 196. stav 4. Ustava zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako je za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – 30, nije glasalo – 18, od ukupno 192 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje Zakona na snagu u roku kraćem od osam dana.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 146, protiv – 28, nije glasalo – 18, od ukupno 192 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Jedanaesta tačka – PREDLOG ZAKONA O VISOKOG SAVETU SUDSTVA. Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o Visokom savetu sudstva u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 147, protiv – 30, nije glasalo – 14, od ukupno 191 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasao – 181, od ukupno 192 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 176, od ukupno 191 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – jedan, nije glasalo – 175, od ukupno 189 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni, poslanici Demokratske stranke i poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 22, nije glasalo – 167, od ukupno – 189 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 170, od ukupno – 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 169, od ukupno – 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nisu glasala – 172, od ukupno – 185 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 169, od ukupno – 184 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba i Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 164, od ukupno – 183 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 169, od ukupno – 182 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 10. i član 10. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 158, od ukupno – 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podnela grupa Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasao – 151, od ukupno – 166 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 148, od ukupno – 166 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podnela grupa Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 154, od ukupno – 168 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo Zeleno-Levi klub i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasao – 151, od ukupno – 168 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su podneli poslanici Narodne stranke i poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 152, od ukupno – 170 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 158, od ukupno – 171 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 162, od ukupno – 171 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji su podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – šest, nije glasalo – 162, od ukupno – 170 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 155, od ukupno – 171 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 158, od ukupno – 171 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 159, od ukupno – 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo – 155, od ukupno – 173 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 155, od ukupno – 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 158, od ukupno – 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podnela grupa NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 165, od ukupno – 177 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasao – 161, od ukupno – 176 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 165, od ukupno – 177 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podnela grupa Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 163, od ukupno – 177 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 160, od ukupno – 177 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 160, od ukupno – 177 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 162, od ukupno – 177 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici Narodne stranke i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 163, od ukupno – 177 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su podneli poslanici grupe NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 164, od ukupno – 180 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 166, od ukupno – 181 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo – 160, od ukupno – 181 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su podneli poslanici Narodne stranke i Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 14, uzdržan – jedan, nije glasalo – 166, od ukupno – 181 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 163, od ukupno – 182 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 18, protiv – jedan, nije glasalo – 163, od ukupno – 182 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 167, od ukupno – 182 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podnela grupa NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 167, od ukupno – 182 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 165, od ukupno – 182 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji je podnela grupa Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 19, protiv – jedan, nije glasalo – 162, od ukupno – 182 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo 163 od ukupno 182. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo 170 od ukupno 183. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koju je podnela grupa Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo 168 od ukupno 183. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji su podneli poslanici Narodne stranke, grupe Ujedinjeni i Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo 163 od ukupno 183. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji su podneli poslanici Narodne stranke, grupe Ujedinjeni i Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo 167 od ukupno 183. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su podneli poslanici Demokratske stranke i grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo 160 od ukupno 183. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. koji su podnele Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 11, uzdržan – jedan, nije glasalo 172 od ukupno 184.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. koji je podneo Zeleno-Levi klub i poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 24, nije glasalo 160 od ukupno 184. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 43. koji su podneli poslanici Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo 166 od ukupno 184. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo 173 od ukupno 184. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su podneli poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – četiri, nije glasalo 176 od ukupno 184.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo 163 od ukupno 184. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji je podneo narodni poslanik Borislav Novaković.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo 174 od ukupno 185. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo 170 od ukupno 185. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo 172 od ukupno 185. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo 168 od ukupno 183. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo 164 od ukupno 183. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji je podneo Miroslav Aleksić.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo 168 od ukupno 183. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji je podnela grupa Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo 175 od ukupno 185. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji je podnela grupa Moramo – Zajedno.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo 168 od ukupno 185. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 47. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo 172 od ukupno 185. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 47. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo 169 od ukupno 185. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 47. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo 166 od ukupno 185. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 47. dodaje član 47a koji je podnela grupa Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo 167 od ukupno 184. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 48. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 23, nije glasalo 162 od ukupno 185. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 48. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo 167 od ukupno 187. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 48. koji je podnela NADA.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo 174 od ukupno 187. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 48. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo 170 od ukupno 186. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo 167 od ukupno 186. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo 175 od ukupno 187. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo 175 od ukupno 188. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji je podneo Zeleno-Levi klub.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo 171 od ukupno 188. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 51. koji su podneli poslanici Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 21, nije glasalo 167 od ukupno 188. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 53. koji je podneo Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo 169 od ukupno 188. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 54. koji su podneli poslanici Narodne stranke, Zeleno-Levog kluba i Demokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo 174 od ukupno 187. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 54. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 11, uzdržan – jedan, nije glasalo 177 od ukupno 189.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 56. koji su podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo 170 od ukupno 189. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 56. koji su podneli narodni poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 20, nije glasalo – 169, od ukupno 189 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje na naslov odeljka, naslov i član 58, koji su podneli poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 176, od ukupno 189 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov odeljka, na član 58, koji su podneli poslanici DS.
  Zaključujem glasanje: za – 19, nije glasalo – 170, od ukupno 189 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje na naslov glave V. amandman koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 172, od ukupno 189 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 58. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 17, nije glasalo – 172, od ukupno 189 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 59. dodaje novi član 59a koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 176, od ukupno 189 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 64 koji su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – četiri, uzdržan – jedan, nije glasalo – 182, od ukupno 189 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Podsećam vas da je članom 70. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdati razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 147, protiv – 32, nije glasalo -12, od ukupno 191 narodnog poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o Visokom savetu sudstva u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 148, protiv – 35, uzdržan – jedan, nije glasalo – sedam, od ukupno 191 narodnog poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o Visokom savetu sudstva.
  Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma i zakona kojim se uređuje javno zaduživanje, to su tačke od 12. do 26. dnevnog reda, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačke 4) i 6) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
  Prelazimo na12. tačku dnevnog reda.
  Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, NLB Komercijalna banka A.D. Beograd i AIK banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 150, protiv – 24, nije glasalo – 17, od ukupno 191 narodnog poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda.
  Takođe, obavljen pretres Predloga zakona u načelu, nisu podneti amandmani, pa ćemo odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije prema MMF na osnovu korišćenja sredstava stendbaj aranžmana odobrenih Republici Srbiji odlukom Odbora izvršnih direktora MMF od 19. decembra 2022. godine u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 150, protiv – 26, uzdržan – jedan, nije glasalo – 14, od ukupno 191 narodnog poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji, obnova teretnog voznog parka Srbije između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 150, protiv – 16, uzdržana – dva, nije glasalo – 22, od ukupno 190 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Senegal, o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 154, protiv – šest, uzdržan – jedan, nije glasalo 29, od ukupno 190 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o međusobnom ukidanju viza za diplomatske i službene pasoše u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 154, protiv – dva, uzdržana – četiri, nije glasalo – 30, od ukupno 190 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 17. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o međusobnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 161, protiv – dva, uzdržana – tri, nisu glasala – 24, od ukupno 190 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 18. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i EU o učešću Republike Srbije u programu EU Horizont Evropa – okvirnom programu za istraživanje i inovacije u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 168, protiv – jedan, uzdržana – dva, nije glasalo -19, od ukupno 190 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 19. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole u oblasti bezbednosti i javnog reda, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 150, protiv – dva, uzdržana – tri, nije glasalo -35, od ukupno 190 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 20. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o readmisiji lica koja nezakonito borave, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 156, protiv – tri, nije glasao - 31, od ukupno 190 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 21. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 154, protiv – jedan, uzdržana – tri, nije glasalo -32, od ukupno 190 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 22. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i EU o učešću Republike Srbije u programu Erazmus+programu EU za obrazovanje, obuke, mlade i sport, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 174, nije glasalo -17, od ukupno 191 narodniog poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 23. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Severne Makedonije i Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom Stalne organizacije Balkanskih vojnomedicinskih snaga i njenog osoblja u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 153, uzdržan – jedan, nije glasalo -35, od ukupno 189 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 24. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 156, uzdržana – dva, nije glasao – 31, ukupno 189.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 25. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o vojnotehničkoj saradnji, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 157, protiv – dvoje, uzdržan – jedan, nije glasao – 29, ukupno 189.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 26. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Bangladeš o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 155, uzdržana – dva, nije glasao – 32, ukupno 189.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Pre nego što pređemo na odlučivanje o predlozima odluka iz tačaka od 27. do 32. dnevnog reda, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština vrši izborne nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Prelazimo na 27. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o imenovanju stalnog sastava Republičke izborne komisije, koji je podneo predsednik Narodne skupštine, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 165, protiv – dvoje, nisu glasala – 22, ukupno 189.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na 28. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo predsednik Narodne skupštine, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 172, nije glasalo – 17, ukupno 189.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na 29. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska stranka Zavetnici, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 170, nije glasalo – 19, ukupno 189.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na 30. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa "ALEKSANDAR VUČIĆ - ZAJEDNO MOŽEMO SVE“, u celini. Zaključujem glasanje: za – 170, uzdržan – jedan, nije glasalo – 18, ukupno 189.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na 31. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa NADA-NOVI DSS-POKS, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 171, nije glasalo – 18, ukupno 189.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na 32. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa UJEDINjENI – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 170, protiv – dvoje, uzdržan – jedan, nije glasalo – 16, ukupno 189.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u Danu za glasanje.
  Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.
  Narodni poslanik Tatjana Manojlović, na sednici 4. februara 2023. godine, u 12 časova i 40 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – jedan, nisu glasala – 173, ukupno 185.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Vladimir Gajić, na sednici 5. februara 2023. godine, u 10 časova i 56 minuta, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 165, ukupno 179.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Nikola Dragićević, na sednici 5. februara 2023. godine, u 11 časova i 28 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 167, ukupno 175.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Miodrag Gavrilović, na sednici 5. februara 2023. godine, u 11 časova i 43 minuta, ukazao je na povredu člana 107. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasao – 161, ukupno 174.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Aleksandar Olenik, na sednici 5. februara 2023. godine, u 12 časova i 30 minuta, ukazao je na povredu člana 104. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – jedan, nije glasalo – 168, ukupno 175.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Tatjana Manojlović, na sednici 5. februara 2023. godine, u 13 časova i šest minuta, ukazala je na povredu člana 27. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – jedan, nije glasalo – 165, ukupno 172.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik dr Tamara Milenković Kerković, na sednici 5. februara 2023. godine, u 15 časova i 39 minuta, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – jedan, nisu glasala – 162, ukupno 172.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Narodni poslanik Srđan Milivojević, na sednici 7. februara 2023. godine, u 11 časova i 10 minuta, ukazao je na povredu člana 222. stav 2. i člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 16, protiv – četiri, nije glasalo – 150, ukupno 170.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Ivana Parlić, 7. februara u 11.44 časova ukazala je na povredu člana 100.
  Molim da se Skupština izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – pet, uzdržan – jedan, nije glasalo 154, od ukupno 170 narodnih poslanika.
  Narodna skupština je odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Danijela Nestorović, 7. februara u 12.23 časova ukazala je na povredu člana 107.
  Molim da se Skupština izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo 160, od ukupno 170 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Na sednici 7. februara, Miodrag Gavrilović u 15.36 minuta ukazao je na povredu člana 27.
  Molim da se Skupština izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo 156, od ukupno 170 narodnih poslanika.
  Narodna skupština je odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Miodrag Gavrilović, 7. februara u 16.25 časova ukazao je na povredu člana 107. stav 2.
  Molim da se Skupština izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo 158, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Narodna skupština je odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Miodrag Gavrilović, 7. februara u 16.47 časova ukazao je na povrede članova 107, 106, 103. i 104.
  Molim da se Skupština izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo 156, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Narodna skupština je odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Tamara Milenković Kerković, 7. februara u 17.08 časova ukazala je na povredu člana 107.
  Molim da se Skupština izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo 159, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Narodna skupština je odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Miodrag Gavrilović, 7. februara u 17.32 časova ukazao je na povredu člana 27.
  Molim da se Skupština izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo 158, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Narodna skupština je odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Borko Puškić, 7. februara u 18.19 časova ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika.
  Molim da se Skupština izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo 155, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Narodna skupština je odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Zoran Zečević, 7. februara u 18.22 časova ukazao je na povredu člana 27.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – četiri, nije glasalo 155, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Narodna skupština je odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Selma Kučević, 7. februara u 18.23 časova ukazala je na povredu člana 106.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – jedan, nije glasalo 167, od ukupno 170 narodnih poslanika.
  Narodna skupština je odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Tamara Milenković Kerković, 8. februara u 10.20 časova ukazala je na povredu člana 100. Poslovnika.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 10, protiv –dva, nije glasalo 158, od ukupno 170 narodnih poslanika.
  Narodna skupština je odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Miodrag Gavrilović, 8. februara u 10.52 časova ukazao je na povredu člana 106. stav 1.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo 158, od ukupno 170 narodnih poslanika.
  Narodna skupština je odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Tamara Milenković Kerković, 8. februara u 10.57 časova ukazala je na povredu člana 104.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – jedan, nije glasalo 158, od ukupno 170 narodnih poslanika.
  Narodna skupština je odlučila da nije povređen Poslovnik.
  Marinika Tepić, 8. februara u 15.46 časova ukazala je na povredu člana 103. stav 5.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – dva, uzdržano – dvoje, nije glasalo 155, od ukupno 170 narodnih poslanika.
  Narodna skupština je odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Tatjana Manojlović, 8. februara u 18.24 časova ukazala je na povredu člana 27.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – dva, nije glasalo 159, od ukupno 171 narodnog poslanika.
  Narodna skupština je odlučila da nije povređen ni ovaj član Poslovnika.
  Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.