Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o opštem upravnom postupku

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o opštem upravnom postupku

Pet
16.09.2016

Predlog zakona

[pdf]  [doc] 

Pet
16.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona navodi da u važećem Zakonu ne postoje u pojedinim slučajevima hitnog postupanja nadležnih organa, precizni rokovi za postupanje.

Tako je Zakonom predviđeno da je državni organ dužan da po službenoj dužnosti vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje. Odrebama je predviđeno da postupajući organ „hitno“ zatraži podatke od drugog organa koji vodi službenu evidenciju, bez navođenja roka. Predlaže se da hitnost postupanja u ovom slučaju bude precizno definisana – najkasnije 24 časa od prijema zahteva. Predlagač se osvrće i na odredbu zakona koja definiše obavezu zamoljenog organa da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana i predlaže skraćenje roka na 8 dana, u cilju efikasnijeg postupka.
36%
22%
0%

Ključne novine

NOVI ROKOVI ZA HITNO POSTUPANJE

- Definisanje roka od 24 časa za hitno postupanje – dostavljanje podataka po zahtevu drugog organa i skraćenje roka za ustupanje podataka sa 15 dana na 8 dana.
26%
38%
0%

Poslednji put ažurirano: 06.09.2019, 16:08