Otvoreni Parlament | Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Tip akta: Zakon

Oblasti: Ekonomija Finansije

Status: Predložen

Predlagač: Miroslav Aleksić

Pet
16.09.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
16.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona dopunama zakona uvodi dva nova osnova za obračun poreskih olakšica, jedan osnov se odnosi na zapošljavanje novih radnika, a drugi na novoosnovana pravna lica u privredno nedovoljno razvijenim opštinama.

Dopunama zakona je predviđeno se da poreskom obvezniku koji u poslovnoj godini, zaposli nove radnike, poreska osnovica umanji za iznos uplaćenih zarada novozaposlenih radnika, uvećana za doprinose za obavezno socijalno osiguranje koje plaća poslodavac.

Takođe dopunama zakona se predlaže da noovoosnovano pravno lice u privredno nedovoljno razvijenim opštinama, a koje obavlja proizvodnu delatnost, oslobađa poreza na dobit za prve tri godine od početka obavljanja delatnosti, kao i na dobit ostvarenu obavljanjem delatnosti u nedovoljno razvijenoj opštini. Predlogom su obuhvaćene i olakšice za pravna lica koja osnuju poslovne jedinice u nedovoljno razvijenim opštinama (umanjenje srazmerno učešću ostvarene dobiti kroz poslovnu jedinicu u ukupnoj dobiti poreskog obveznika).

Pod pojmom novoosnovanog pravnog lica ne smatra se pravno lice nastalo spajanjem ili podelom postojećeg pravnog lica, kao ni pravno lice nastalo bilo kojom statusnom promenom. Ne ubraja se ni pravno lice koje je u periodu od tri godine koje prethode osnivanju tog pravnog lica prestalo da postoji, odnosno prekinulo sa poslovanjem u istoj ili sličnoj delatnosti.
Predlogom zakona se, takođe, onemogućava duplo ostvarivanje prava na poresko oslobođenje kroz druge odredbe Zakona o porezu na dobit, te ako poreski obveznik ostvari pravo kroz navedene predložene izmene zakona, on onda gubi pravo da ostvari umanjenje po nekom drugom osnovu iz istog zakona.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 73
Protiv: 73
73%
73%
0%

Ključne novine

NOVE PORESKE OLAKŠICE

- Poreske olakšice za pravna lica koja zapošljavaju nove radnike i za pravna lica koja se osnivaju u nedovoljno razvijenim opštinama.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 58
Protiv: 71
58%
71%
0%

Poslednji put ažurirano: 19.02.2021, 00:32