Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Aleksandra Jerkov

Pon
19.09.2016

Predlog zakona

[pdf]  [doc] 

Pon
19.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom zakona menja se način finansiranja Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Naime, predlagač zakona predlaže da se rad Komisije finansira iz spostvenih prihoda od naknada za akreditaciju. Visinu naknade za akreditaciju bi utvrđivao Nacionalni savet za visoko obrazovanje uz saglasnost Vlade. Razlog za promenu načina finansiranja rada Komisije predlagač zakona navodi da ista treba da ima veću samostalnost u odnosu na državu kako bi nepristrasno i nesmetano donosila odluke. Takođe, predlogom zakona se skraćuje vreme u kome Komisija mora da izda uverenje za akreditaciju sa 12 meseci na 9 meseci.

Predlagač zakona ukida zakonsku odredbu koja zahteva da prilikom akreditacije studijskog programa doktorskih studija najmanje jedan recezent mora biti iz inostranstva. Kao razlog za ukidanje ove zakonske odredbe predlagač zakona ističe da dovođjenje stranih recezenata je opravdano ako nema odgovarajućih stručnjaka u Srbiji ali ne sme biti pravilo i obaveza. Takođe, na ovaj način se neopravdano povećavaju troškovi akreditacije.

Predlogom zakona se ukidaju master strukovne studije. Razlog za ukidanje studija prema predlagaču jeste činjenica da ove studije rezultiraju obrazovanjem profila koji neće imati gde da se zaposle zbog uske specijalnosti za koju ne postoji poslodavac.

Predlagač zakona uskraćuje mogućnost istraživačima da izvode sve oblike nastave na doktorskim studijama i da budu mentori i članovi komisije prilikom izrade i odbrane doktorske disertacije. Predlogom zakona se uređuje da istraživač može izvoditi nastavu na doktorskim studijama u skladu sa zakonom i opštim aktom visokoškolske ustanove.

Ostalim izmenama i dopunama zakona preciznije se uređuje prestanak mandata člana Komisije, ukidanje statuta kao dokumenta visokoškolskog saveta i produžetak završetka doktorske disertacije za još tri godine ukoliko je disertacija zahtevala višegodišnji naučnoistraživački rad.
30%
26%
0%

Ključne novine

IZMENA UREĐENJA VISOKOG OBRAZOVANJA

- Ukidaju se master strukovne studije i,
- Produžetak roka za završetak doktorske disertacije.
21%
21%
0%

Poslednji put ažurirano: 11.09.2019, 10:59