Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

Tip akta: Zakon

Oblasti: Ekonomija Finansije

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Direktiva 2004/25/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 21.04.2004. godine o ponudama za preuzimanje, CELEX 32004L0025, OJ L 142/12- delimična usklađenost

Predlagač: Vlada

Uto
27.12.2016
Pon
26.12.2016
Uto
06.12.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Uto
06.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava se uređuje tržišno preuzimanje - kupovina, kao oblik vlasničke strukture akcionarskih društava, uz nastojanje da se ostvari ravnopravnost akcionara, očuva integritet tržišta hartija od vrednosti, ostvari transparentnost procesa preuzimanja uz odgovarajući nadzor.

Promenama zakona je smanjena mogućnost arbitrarnog odlučivanja Komisije za hartije od vrednosti, što zapravo znači da Komisija ima manja ovlašćenja u odlučivanju u procesu preuzimanja – kupovine akcionarskih društava.
Uveden je konačan prag za obavezu davanja ponude za preuzmanje – kupovinu akcionarskog društva samo za sticanja preko 75% akcija sa pravom glasa ciljnog društva. To u praksi znači da ukoliko neko želi da kupi preko 75% akcija od strane vlasnika akcija, on mora dati zvaničnu ponudu za preuzimanje akcija.

Precizno je propisana mogućnost prestanka obaveze preuzimanja otuđenjem akcija sa pravom glasa ispod obavezujućeg praga.

Uveden je dodatni kriterijum, u vidu broja dana trgovanja, za merenje likvidnosti akcija sa pravom glasa ciljnog društva, čime su izmenjene odredbe koje određuju uređivanje cene u ponudi za preuzimanje.

Smanjen je broj kriterijuma na osnovu kojih se utvrđuje minimalna cena u ponudi za preuzimanje. Takođe, pooštrene su kazne za kršenje zakona.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 108
Protiv: 93
108%
93%
0%

Ključne novine

UVOĐENJE OBAVEZE DAVANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

- Konačan prag za obavezu davanja ponude samo u slučaju sticanja preko 75% akcija sa pravom glasa ciljnog društva;

- Precizno je propisana mogućnost prestanka obaveze preuzimanja otuđenjem akcija sa pravom glasa ispod obavezujućeg praga.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 87
Protiv: 135
87%
135%
0%

Napomene

Nadležni za sprovođenje: Komisija za hartije od vrednosti.

Rok stupanja na snagu: 5.1.2017.

Poslednji put ažurirano: 19.01.2022, 07:43