Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Tip akta: Zakon

Oblasti: Finansije Ekonomija

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Direktiva Saveta 2011/64/EU od 21.6.2011. godine o strukturi i akciznim stopama koje se primenjuju na duvanske prerađevine od 01.01.2011. godine

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi stvaranja uslova da se obezbede dodatni prihodi u budžetu Republike Srbije od 2017. godine, i to od povećanja akcize na cigarete, kao i stvaranja uslova koji će omogućiti izjednačavanje položaja uvoznika kafe sa domaćim proizvođačima kafe, čime se stvaraju jednaki uslovi za sve učesnike na tržištu.

Predlagač: Vlada

Uto
27.12.2016
Pon
26.12.2016
Uto
13.12.2016

Predlog akta

[doc]  [pdf] 

Uto
13.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Proširuje se pojam proizvođača akciznih proizvoda, pa se pod tim pojmom smatra i lice koje vrši preradu, prženje pakovanje i druge radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe.

Obveznik nije više samo uvoznik i proizvođač već i svako lice koje stavi u promet u Republici Srbiji akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona i svako lice koje prodaje akcizne proizvode koji su stečeni u skladu sa zakonom i koji se vode u poslovnim knjigama tog lica. Predlog zakona precizira i koje radnje potpadaju pod pojam stavljanje u promet akciznih proizvoda. Svi akcizni proizvodi koji ne ispunjavaju uslov da budu stavljeni u promet, biće oduzeti.
Izračunavanje i utvrđivanje maloprodajne cene cigareta će se vršiti jednom godišnje.

Pored cigareta i alkoholnih pića, kontrolnim akciznim markicama obeležavaće se i kafa namenjena za krajnju potrošnju, a niskoalkoholna pića sa sadržajem alkohola manjim od 5 % neće se obelažavati kontrolnim akciznim markicama.
Lice koje će obavljati proizvodnju kafe dužno je da pre otpočinjanja obavljanja proizvodnje prijavi nadležnoj porekoj upravi mesto pogona.

Propisuju se iznosi akciza na cigarete za period 2017-2020. godine.
Menja se način izračunavanja akcize na duvan i duvanske proizvode.
Produžava se produžetak roka do 31.12.2017. godine za oslobađanje od plaćanja akcize na pojedine derivate nafte.

Obračunavanje akcize na kafu će se vršiti po starom zakonu do 31.12.2017. godine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 83
Protiv: 102
83%
102%
0%

Ključne novine

PROŠIRIVANJE AKCIZNIH PROIZVODA I OBVEZNIKA AKCIZE

- Proizvođačem akciznih proizvoda se smatra i lice koje vrši preradu, prženje, pakovanje i druge radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe;

- Obveznik akcize nije više samo uvoznik i proizvođač već i svako lice koje stavi u promet u Republici Srbiji akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona i svako lice koje prodaje akcizne proizvode koji su stečeni u skladu sa zakonom i koji se vode u poslovnim knjigama tog lica.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 97
Protiv: 126
97%
126%
0%

PROPISANI IZNOSI AKCIZA NA CIGARETE ZA NAREDNE 4 GODINE

- Propisuju se iznosi akciza na cigarete za period 2017-2020. godine;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 107
Protiv: 106
107%
106%
0%

OBELEŽAVANJE I OBRAČUN AKCIZA NA KAFU

- Kontrolnim akciznim markicama obeležavaće se i kafa namenjena za krajnju potrošnju;

- Obračunavanje akcize na kafu će se vršiti po starom zakonu do 31.12.2017. godine;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 87
Protiv: 107
87%
107%
0%

PRODUŽETAK ROKA ZA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA AKCIZA ZA POJEDINE DERIVATE NAFTE

-Produžava se produžetak roka do 31.12.2017. godine za oslobađanje od plaćanja akcize na pojedine derivate nafte i.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 107
Protiv: 99
107%
99%
0%

Napomene

Nadležan za sprovođenje i nadzor: Ministarstvo finansija.

Stupanje na snagu zakona: Zakon stupa na snagu 01.01.2017. godine, a odredbe članova 1,4,6,7,8 i 11(u delu koji se odnosi na proizvodnju i obeležavanje kafe kontrolnom akciznom markicom) primenjivaće se od 01.01.2018. godine

Poslednji put ažurirano: 20.10.2021, 15:06