Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti nesmetan rad organa i organizacija čije se funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i da bi se obezbedili uslovi za blagovremenu primenu predloženih zakonskih rešenja, što može imati pozitivan uticaj na ostvarivanje pravne sigurnosti i obezbeđivanje transparentnosti u vođenju poreske politike.

Predlagač: Vlada

Uto
27.12.2016
Pon
26.12.2016
Pon
19.12.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pon
19.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Zarad funkcionalnog jedinstva u sprovođenju poreskih propisa, drugostepeni poreski postupak vodi drugostepeni organ- Ministarstvo finansija. U slučajevima prestanka poreske obaveze uvodi se obaveza donošenja Rešenja o prestanku poreske obaveze.

Poreskim obveznicima prema kojima je otvoren postupak stečaja, na zahtev stečajnog sudije Poreska uprava može vratiti privremeno oduzeti PIB, za vreme trajanja stečajnog postupka.

Agencija za privredne registre nakon dobijanja obaveštenja o privremenom oduzimanju PIB-a, pa sve do dobijanja obaveštenja o vraćanju PIB-a ne može izvršiti brisanje privrednog subjekta iz registra, registrovati statusne promene, vršiti promene podataka o osnivaču, članu, nazivu, sedištu, ulogu i obliku organizovanja.

Na osnovu usaglašavanja sa novim Zakonom o upravnom postupku, Poreska uprava može u izuzetnim situacijama doneti rešenje o utvrđivanju poreza i neposrednim odlučivanjem, samo na osnovu uvida u evidenciju nadležnih organa, bez prethodnog izjašnjavanja obveznika o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje.

Predloženo je više izmena koje se bave preciziranjem postojećih članova, kako ne bi više u praksi dolazilo do čestih tumačenja članova zakona. Preciziraju se odredbe koje regulišu privremene mere, dostavljanje rešenja o popisu pokretnih i nepokretnih stvari, postupak naplate poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze, postupak kontrole, vanbilansno poresko računovodstvo.

Tekst usvojenog zakona izostavlja zakonsku odredbu koja obavezuje Ministarstvo finansija da od 01.07.2017. godine preuzme zaposlene u Poreskoj upravi angažovane na poslovima odlučivanja u drugom stepenu, kao i predmete, informacioni sistem, arhivu, opremu i sredstva za rad.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 111
Protiv: 112
111%
112%
0%

Ključne novine

UVOĐENJE OBAVEZNOG REŠENJA O PRESTANKU PORESKE OBAVEZE

- Rešenje o prestanku poreske obaveze donosi se svaku put u slučaju prestanka poreske obaveze, što nije bio slučaj do sada;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 86
Protiv: 102
86%
102%
0%

PROŠIRIVANJE KRUGA PORESKIH OBVEZNIKA KOJI SE PREKRŠAJNO KAŽNJAVAJU

Uvodi se prekršajno kažnjavanje za poreskog obveznika- pravno lice koje u Srbiji vrši promet dobara, usluga , a u Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, ako se u skladu sa zakonom ne evidentira za obavezu plaćanja poreza, odnosno ne odredi poreskog punomoćnika;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 89
Protiv: 95
89%
95%
0%

ZABRANA BRISANJA PRIVREDNOG SUBJEKTA IZ REGISTRA APR-A

- Agencija za privredne registre nakon dobijanja obaveštenja o privremenom oduzimanju PIB-a, pa sve do dobijanja obaveštenja o vraćanju PIB-a ne može izvršiti brisanje privrednog subjekta iz registra, registrovati statusne promene, vršiti promene podataka o osnivaču, članu, nazivu, sedištu, ulogu i obliku organizovanja;

- Poreskim obveznicima prema kojima je otvoren postupak stečaja, na zahtev stečajnog sudije Poreska uprava može vratiti privremeno oduzeti PIB, za vreme trajanja stečajnog postupka.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 115
Protiv: 107
115%
107%
0%

UVOĐENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U PORESKI POSTUPAK

-Od 01.07.2017. godine drugostepeni poreski postupak vodi Ministarstvo finansija, umesto Poreske uprave, kao prvostepenog organa i do ovih izmena drugostepenog organa.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 100
Protiv: 107
100%
107%
0%

Napomene

Nadležni za sprovođenje: Ministarstvo finansija, Poreska uprava i Agencija za privredne registre.

Poslednji put ažurirano: 25.11.2021, 12:33