Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Uredba Evropske Unije broj 883/04

Predlagač: Vlada

Sre
19.04.2017
Sre
19.04.2017
Pet
30.12.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
30.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlaže se potvrđivanje sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti, radi regulisanja saradnje u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, povrede na radu i profesionalne bolesti i dodatka za decu, zbog usaglašavanja sa regulativom Evropske unije kojom se uređuje socijalna sigurnost radnika migranata.

Države potpisnice sporazuma obavezuju se da neće izmeniti, obustaviti ili ukinuti novčana davanja zbog toga što korisnik ima prebivalište u drugoj državi potpisnici, te da se odredbe pravnih propisa prema kojima isplata davanja zavisi od prebivališta korisnika na njenoj teritoriji ne primenjuje ako korisnik živi na teritoriji druge države ugovornice, osim kada se radi o izmeni najnižeg iznosa penzije, davanja za slučaj materinstva i dečijeg dodatka.

Onemogućava se prenos i zadržavanje prava na dva ili više davanja za isti osigurani slučaj koja su odobrena po onovu istog perioda osiguranja, osim vezano za davanja u slučaju invalidnosti, starosti, porodične penzije, naknade za sahranu ili progresionalne bolesti koje isplaćuju nadležni organi kod kojih su korisnici osigurani (izbegavanje slučajeva „duplog“ osiguranja).

Takođe, nije važno na teritoriji koje zemlje potpisnice se dogodio događaj na osnovu koga je ostvareno neko pravo na nadokandu, u svakom slučaju proizvodi posledice, osim u slučaju zaposlenja ili započinjanja samostalne delatnosti korisnika starosne penzije u Rumuniji.
Lice koje je zaposleno ili obavlja samostalnu delatnost na teritoriji jedne države potpisnice podleže zakonima te zemlje, bez obzira u kojoj od država potpisnica imao prebivalište.
Lice zaposleno na teritoriji jedne a upućeno na rad na teritoriju druge države ugovornice podleže propisima države iz koje je upućeno, najduže do isteka 24 meseca,koji rok može biti produžen za još 24 meseca uz pristanak nadležnog organa.

U slučaju bolesti i materinstva države priznaju periode osiguranja koje je nosilac osiguranja ostvario u drugoj zemlji ugovornici i prema njenim propisima, i to ako lice obavlja delatnost na teritoriji države ugovornice u kojoj je zahtev podnet.
Lice koje prima penziju prema pravnim propisima obe države može ostvariti penziju na teret države u kojoj ima prebivalište. Lice koje prima penziju prema pravnim propisima jedne zemlje a ima prebivalište na teritoriji druge zemlje podleže propisima prve zemlje i može ostvariti davanja ukoliko mu stanje hitno zahteva, na svoj teret.

Davanja za slučaj starosti, invalidnosti i smrti koja su uslovljena određenim trajanjem perioda osiguranja mogu se ostvariti i sabiranjem sa periodima ostvarenim u drugoj držav potpisnici, ukoliko se periodi ne preklapaju. Period osiguranja sa uvećanim trajanjem ostvaren u drugoj državi računa se bez uvećanja.

U slučaju smrti davanje se vrši na osnovu propisa one države u kojoj je to lice imalo poslednje prebivalište.

U slučaju povrede na radu ili profesionalne bolesti, davanja u naturi (nadoknadu) pruža organ u mestu prebivališta na račun organa kod kog je lice osigurano.

Vezano za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, ukoliko je uslovljeno navršenim periodima osiguranja, periodi u državama ugovornicama se sabiraju, a ukoliko dečiji dodatak postoji prema propisime obe države, primenjuju se propisi one države u kojoj dete ima prebivalište.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 150
Protiv: 170
150%
170%
0%

Ključne novine

SOCIJALNA I PENZIONA DAVANJA POSTAJU PRAVNO REGULISANA

- Regulisanje oblasati penzijskog i invalidskog, zdravstvenog osiguranja i zaštite za građane Rumunije i Srbije;

- Pravni propisi države u kojoj građanin ima zaposlenje se primenjuju i na određivanje socijalnog osiguranja;

- Socijalno osiguranje plaća država čiji je građanin osiguranik;

- Omogućeno je sabiranje perioda osiguranja navršenih u obe države ugovornice radi ostvarivanja prava na davanja i,

- Omogućena je isplata penzija u slučajevima kada građanin jedne zemlje živi u drugoj zemlji potpisnici Sporazuma.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 165
Protiv: 172
165%
172%
0%

Poslednji put ažurirano: 17.09.2023, 20:45