Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Maja Videnović

Uto
19.09.2017

Predlog zakona

[pdf] 

Uto
19.09.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač smatra a je potrebno dodatno precizirati način izbora članova Saveta REM-a, kako bi se obezbedilo da ovo telo vrši svoje zakonom propisane dužnosti. U tom smislu, predlaže se da nadležna služba Narodne skupštine preuzme na sebe obavezu da sastavi zapisnik sa sastanka organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača i da isti dostavi nadležnom odboru Narodne skupštine. Takođe, Predlogom se precizira broj kandidata koji mogu predložiti organizacije i to na 2 kandidata.

Predlogom se uvodi ograničenje po kome član Savta REM-a ne može biti lice kod koga postoji sukob javnog i privatnog interesa.
17%
20%
0%

Ključne novine

ODREĐIVANJE NAČINA IZBORA ČLANOVA SAVETA REM-A

Bliže se određuje način izbora članova Saveta REM-a – Služba Skupštine dostavlja stenogram sa sastanka organizacija koje su ovlašćene da predlože kanddiate za Savet REM-a nadležnom Skupštinskom odboru.
14%
12%
0%

SUKOB JAVNOG I PRIVATNOG INTERESA

Član Saveta REM-a ne može biti lice kod koga postoji sukob javnog i privatnog interesa
18%
21%
0%

Poslednji put ažurirano: 09.08.2019, 02:57