Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojsci Srbije

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojsci Srbije

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Radoslav Milojičić

Pon
25.09.2017

Predlog akta

[pdf] 

Pon
25.09.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona smatra da je potrebno uskladiti Zakon o vojsci i sa rešenjima drugih zakona koji uređuju ovu oblast.

Predlogom zakona propisana je niža gornja starosna granica za stupanje u aktivnu rezervu rezervnog sastava Vojske Srbije i iznosi 43 godine za vojnike i podoficire i 53 godine za oficire, dok je važećim zakonskim rešenjem propisano da u aktivnu rezervu mogu stupiti lica mlađa od 60 godina.

Takođe, precizirana je odredba prema kojoj za profesionalno vojno lice ne može biti primljeno lice koje je član političke partije.

Predlagač zakona predlaže dopunu zakona kojom bi se od zabrane nošenje vojne uniforme sa oznakama činova licima koja ne vrše vojnu službu izuzela lica kojima je prestala profesionalna vojna služba i to prilikom obeležavanja godišnjica, jubileja i drugih svečanosti.

Predlagač zakona smatra da je potrebno izvršiti izmenu postojećeg zakonskog rešenja prema kome unutrašnju kontrolu rada Vojne policije vrši organizacijska jedinica Uprave vojne policije i to objedinjavanjem inspekcijskih poslova kako bi svi bili u nadležnosti Inspektorata odbrane.

U cilju preciznog regulisanja odredbi koje se odnose na statusna pitanja pripadnika Vojske, predlagač zakona predlaže izmenu kojom bi se od razrešenja izuzela ne samo lica sprečena da vrše dužnost usled trudnoće , porodiljskog odsustva i nege deteta, već i ona koja vrše starateljstvo nad teško obolelom osobom. Takođe, pravo na plaćeno odsustvo u skladu sa predlogom zakona imali bi i očevi dece rođene van braka kao i pripadnici vojske koji su usvojili dete.

Pored toga, predlogom zakona omogućava se profesionalnim vojnicima da sa navršenih neprekidnih 20 godina efektivne službe u Vojsci ostvare pravo na penziju.

Predlogom zakona precizirani su razlozi za prestanak službe u Vojsci Srbije (sticanje državljanstvo druge države, nastanak bezbednosnih smetnji za vršenje službe i sl.)

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 38
Protiv: 42
38%
42%
0%

Ključne novine

USKLAĐIVANJE ODREDBI

Usklađivanje odredbi Zakona o Vojsci Srbije sa odredbama Zakona o radu, Porodičnog zakona i drugih zakona koji regulišu oblast odbrane.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 43
Protiv: 48
43%
48%
0%

STAROSNA GRANICA ZA AKTIVNU REZERVU

Niža gornja starosna granica za stupanje u aktivnu rezervu rezervnog sastava Vojske Srbije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 50
Protiv: 51
50%
51%
0%

IZUZIMANJE OD ZABRANE NOŠENJE UNIFORME

Izuzimanje od zabrane nošenje uniforme licima kojima je prestala profesionalna vojna služba i to prilikom obeležavanja godišnjica, jubileja i drugih svečanosti

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 37
Protiv: 47
37%
47%
0%

OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU

Objedinjavanje svih inspekcijskih poslova u nadležnost Inspektorata odbrane i omogućavanje profesionalnim vojnicima da sa navršenih neprekidnih 20 godina efektivne službe u Vojsci ostvare pravo na penziju

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 38
Protiv: 47
38%
47%
0%

Poslednji put ažurirano: 29.05.2020, 13:18