Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 3 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka

...

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka

Samostalni poslanici

...

Vladimir Pavićević

Nova stranka
...

Zoran Živković

Nova stranka