Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 2 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka - DS

...

Dragana Rakić

Demokratska stranka

Narodna stranka

...

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka