Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Nikola Novaković

Govori

Zahvaljujem, gospođo Dimitrijević. Vreme je isteklo.
Reč ima narodni poslanik Dejan Mirović.
Na član 7. razdeo 19 amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Zoran Mašić.
Reč ima Zoran Mašić.
Na član 7. razdeo 19. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Krstin.
Izvolite.
Na član 7. razdela 19. i 20. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Aćimović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. razdela 19. i 21. amandman sa ispravkom je podnela narodni poslanik Marija Bugarčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. razdele 19. i 39. amandman je podneo narodni poslanik Dobrislav Prelić.
Reč ima poslanik Dobrislav Prelić.
Zahvaljujem gospodine Preliću.

Ovim bi završili prepodnevni rad i na osnovu člana 87. određujem pauzu u trajanju od jedan sat. Nastavićemo u 16,00 sati. Prvi će dobiti reč podnosilac amandmana na član 7. gospodine Veroljub Arsić

(Posle pauze.)
Hvala.
Reč ima zamenik predsednika poslaničke grupe Napred Srbijo gospođa Jorgovanka Tabaković.
Vreme, gospođo Tabaković.
Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe SRS, gospođa Vjerica Radeta.
Reč ima ministarka.
Gospodin Boško Ristić, po kom osnovu?
Reč ima ministar, gospođa Malović.
Hvala gospođi Malović.
Reč ima narodni poslanik gospođa Vjerica Radeta, po osnovu replike na izlaganje gospodina Boška Ristića.
Hvala.       
Samo da kažem da dnevni red sednice sačinjava predsednik Skupštine, predsednica gospođa Slavica Đukić-Dejanović.
Reč ima po osnovu replike narodni poslanik gospodin Ristić.
Replika, gospođa Radeta.
Obaveštavam vas da su, saglasno članu 96. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, do otvaranja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, prijave za reč, u pisanom obliku, sa redosledom narodnih poslanika, podnele poslaničke grupe: Nova Srbija, LDP, Napred Srbijo i SRS.
Reč ima gospodin Srđan Spasojević.
Hvala.
Reč ima gospodin Nebojša Ranđelović. Izvolite.
Hvala.
Gospođa Jorgovanka Tabaković. Izvolite.