Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Nikola Novaković

Govori

Hvala, gospođo Tabaković.
Reč ima narodni poslanik, gospodin Sreto Perić.
Reč ima gospodin Aleksandar Martinović. Izvolite.
Zahvaljujem, gospodine Martinoviću.
Izvinjavam se gospodinu Bošku Ristiću, ali jednu dilemu smo sada raščistili. Gospodine Ristić je predlagač jedne od tačaka dnevnog reda koje su ovde u jedinstvenom i zajedničkom pretresu, a to je Predlog odluke o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva, pa na osnovu člana 96. ima pravo da se javi za reč i da dobije reč kao i gospođa Malović koja je predlagač ovih drugih tačaka, tj. zakona o izmenama i dopuna.
Gospodine Ristiću, imate reč. Izvolite.
Pravo na repliku, gospodin Aleksandar Martinović.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik gospodin Milorad Buha.
Gospodine Buha ja se izvinjavam. Moram da vas vratim na temu. Ta pitanja su prošla danas između 10 i 11. Bilo je prilike. Imate prilike i pismeno. Molim vas nemojte zloupotrebljavati Poslovnik.
Slažem se. Odgovori su vezani za set zakona iz pravosuđa i odluku o prestanku o funkcije člana Visokog sudstva. Dakle, ta pitanja mogu da se postavljaju i da se na njih odgovora. Hvala.
Dobar dan, dame i gospodo narodni poslanici, počinjemo popodnevni rad jedinstvenim pretresom 16. tačke dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA PRAĆENjE SPROVOĐENjA NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU REZOLUCIJE 1325 SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINjENIH NACIJA – ŽENE, MIR I BEZBEDNOST U REPUBLICI SRBIJI
Primili ste Predlog odluke koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Pre otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, prema članu 193, a shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet sati, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe, i to: jedan sat 33 minuta i 36 sekundi poslaničkoj grupi Za evropsku Srbiju; poslanička grupa SRS - jedan sat, osam minuta i 24 sekunde; poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije - 28 minuta i 48 sekundi; poslanička grupa Napred Srbijo - 25 minuta i 12 sekundi; poslanička grupa DSS - Vojislav Koštunica - 24 minuta; poslanička grupa SPS - JS - 18 minuta; poslanička grupa LDP - 14 minuta i 24 sekunde; poslanička grupa Nova Srbija - 10 minuta i 48 sekundi; poslanička grupa Manjina - osam minuta i 24 sekunde i poslanička grupa PUPS - šest minuta.
Saglasno članu 96. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, narodni poslanici koji nisu članovi ni jedne poslaničke grupe imaju pravo da govore svako po jednom do pet minuta.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Istovremeno vas obaveštavam da je ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe SRS dr Gordana Paunović-Milosavljević.
Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o obrazovanju Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji.
Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Gordana Čomić, želi reč? (Da.)
Reč ima gospođa Čomić.
Hvala gospođo potpredsednice.
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Da.)
Reč ima gospođa Gordana Paunović-Milosavljević.
Hvala.
Reč ima predlagač gospođa Čomić.
Tema dnevnog reda, kao poslanička obaveza. Zahvaljujem gospodinu Buhi na ovako kreativnom amandmanu.
Hvala na tome, ali drugi put vas upozoravam, ovaj put van svakog šarma. Tema dnevnog reda je – umesto potrošačkih, referentna stopa u izmenama i dopunama Zakona o stanovanju.
Ovo je poslednje upozorenje.
Samo sam primenjivao Poslovnik.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Ovim smo završili pretres o amandmanima.
Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Kako smo obavili pretres Predloga zakona i u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PODSTICANjU GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Dušan Marić i Sreto Perić.
Primili ste mišljenje Vlade o podnetim amandmanima, kao i izveštaj Odbora za urbanizam i građevinarstvo.
Narodna skupština je obavila načelni pretres, pa saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Marić.
Reč ima gospodin Marić.
Hvala vama.
Reč ima gospodin Avramović Milan.