RADMILA GEROV

Nestranačka licnost

Radmila Gerov rođena je 1967. godine u Negodinu. Završila je Negotinsku gimnaziju i Elektronski fakultet u Nišu, diplomirani je inžinjer elektrotehnike. Članica je Liberalno demokratske partije. Bila je predsednica opštine Negotin. Proglašena je za Okružnu menadžerku LDP za Borski okrug koji obuhvata Negotin, Bor, Majdanpek, Kladovo i Donji Milanovac 2010. godine. Nardodna poslanica u sazivu 2012-2014.
Poslednji put ažurirano: 20.02.2022, 12:01

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

Zahvaljujem predsedniče.
Poštovani ministre, ovo je treći amandman koji sam podnela, a vezan je za izradu projektne dokumentacije za Koridor Istok. To je koridor koji treba da spoji Koridor 10, koji prolazi kroz Srbiju, i Koridor 4, koji ide kroz Rumuniju i Bugarsku.
Naša zemlja želi da postane članica EU i mislim da smo tu potpuno svi saglasni. Ako je to tako, mi onda moramo da pratimo šta se dešava u Evropi. Avgusta ove godine Evropska komisija donela je odluku o novim koridorima. Za period od 2014. do 2020. godine opredeljeno je 26 milijardi evra, za finansiranje puteva koji spajaju te koridore i za izgradnju luka. Izradom ove projektne dokumentacije stvorila bi se mogućnost za ekonomski razvoj opština istočne Srbije, to je 13 opština u četiri okruga. To, osim putne infrastrukture, podrazumeva i železničku infrastrukturu, tj. spajanje „Železnica Srbije“ sa „Železnicom Bugarske“ kod susedne Rumunije i razvijanje luka kao što je Luka „Prahovo“, u Donjem Milanovcu. To je zaista interes ove zemlje.
Koridor 4 je rangiran više u odnosu na Koridor 10 kod EU. Zaista mislim da 0,02% budžeta Republike nije mnogo za izradu projektne dokumentacije. Sinoć sam, gospodine Krstiću, rekla da smatram da, ako je budžet dobro projektovan, sigurno nećete tekuću budžetsku rezervu koristiti pre septembra ili oktobra, jer ukoliko neka sredstva nedostaju, to može da se radi promenom aproprijacije.
Ovim amandmanom ne povećava se budžetski deficit, ostaju isti prihodi i primanja, isti rashodi, ali smatram da je interes ove zemlje da se izradi takva projektna dokumentacija.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

Zahvaljujem, predsedavajuća.
Gospodine Krstiću, članom 13. data su ovlašćenja vama, ali kao ministru finansija, naravno, da imate pravo da privremeno obustavite transfer iz budžeta Republike Srbije ili pripadajućeg dela poreza na zarade ili poreza na dobit preduzeća, ukoliko korisnici budžetskih sredstava ne postupaju u skladu sa stavom 1, tj. prioritet u izvršenju rashoda nisu stalni troškovi tekućih popravki, održavanje i materijal.
Mi smo smatrali da treba da se briše: „porez na dobit preduzeća“, bez obzira na činjenicu što deo toga pripada AP Vojvodini, iz razloga što su ovim Zakonom o budžetu prekršena ustavna prava Vojvodine da se iz budžeta opredeli 7% prihoda za AP.
Moram nešto da vas pitam. Vi ste tri meseca ministar finansija. Da li ste u skladu sa ovim članom nekoj lokalnoj samoupravi obustavili prenos transfernih sredstava ili pripadajućeg dela poreza na zarade? Da li možda vaša saradnica može da vam kaže da li je to urađeno u ovoj godini za makar jednu lokalnu samoupravu u Srbiji ili ovaj član zakona stoji da papir trpi sve?
Naime, zašto vas to pitam? Činjenica je da neke lokalne samouprave ne izvršavaju rashode na ovaj način. Kao primer navešću grad Zaječar. Njima prioritet nisu stalni troškovi tekuće popravke, održavanje i materijal. Dok škole nemaju novca za te osnovne troškove, iz budžeta grada se troši na koncerte, televizije i ostalo.
Vi, gospodine ministre, znate da je članom 27ž Zakona o budžetskom sistemu predviđeno da jedinice lokalne samouprave ne mogu da projektuju u budžet sa deficitom većim od 10%. Juče je u tom gradu usvojena odluka o budžetu koja predviđa deficit veći od 10%.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

Jeste, vi ste obustavili. To su rokovi o izvršenju komercijalnih transakcija, ali ovde nije to upit.
Ovaj član kaže ovako – ako budžetski korisnik ne plati prvo struju i vodu, a plati npr. prvo troškove koncerta, da vi treba da obustavite transfer.
Konkretno sam vas pitala za grad Zaječar, koji je juče na Skupštini doneo odluku o deficitu. Znači, odluka o budžetu je juče doneta na sednici Skupštine grada Zaječara sa deficitom veći od 10%. To je npr. suprotno članu 27ž Zakona o budžetskom sistemu. Još planiraju preko toga zaduženje od 250 miliona.
Da li Ministarstvo finansija, ne mislim vi lično, ima kontrolu i na koji način može da reaguje kada vam lokalna samouprava predviđa npr. deficit veći i suprotan onom što je po zakonu?
U tom gradu se ne poštuje ovaj član 13. Zato pitam, ministre, da li papir trpi sve, pa onda one lokalne samouprave koje poštuju zakon budu kažnjene u odnosu na one lokalne samouprave koje su politički podobne za ovu Vladu, koji mogu da izvršavaju druge rashode, a onda da na nekim narednim izborima ostave dugove za struju i sve ostale dugove koje praktično trebaju prvo da plate?