Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Vladimir Orlić

Vladimir Orlić

Srpska napredna stranka

Govori

Poštovane dame i gospodo, narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 87 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja tačnog broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim sve da ubace svoje identifikacione kartice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema evidentirano prisustvo 95 narodnih poslanika, odnosno više od 100 narodnih poslenika, što je više od 84, koliko je neophodno da nastavimo sa radom.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Vladan Zagrađanin i Ksenija Marković.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda - PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju potpredsednici i ministri u Vladi Srbije sa svojim saradnicima.
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naziv Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Jerković.
Reč ima podnosilac.
Gospodine Jerkoviću…
Gospodine Jerkoviću, ne znam da li me čujete?
Vaš amandman je na član 1. O tome treba da govorite.
Gospodine Jerkoviću, možda me niste razumeli. Pročitao sam vaš amandman na član 1. Da li me čujete? Da li me čujete gospodine Jerkoviću?
Vaš amandman je na član 1, o tom amandmanu sada govorite.
Ovo je bilo dva minuta za obrazlaganje amandmana. To je bilo dva minuta za obrazlaganje amandmana.
Ne čujete me. Moram ovako pošto me ne slušate. Ovo je bilo dva minuta za obrazlaganje amandmana.
Vi imate pravo, ako želite, da koristite i još pet, to nije problem, ali govorite o amandmanu.
(Aleksandar Jerković: Uvek govorim o amandmanu.)
Zato ste se javili, a ovo je sve bio uvod.
(Aleksandar Jerković: Zašto sprečavate da se govori?)
Znači, vi možete da dobijete, upravo vam pružamo mogućnost za dodatnih pet. Prijavite se za reč, daću vam i to vreme, ali govorite samo o amandmanu koji ste podneli. Jel vidite, šta ste napisali?
(Aleksandar Jerković: Vi ste vlasni da razumete šta ja govorim?)
Evo, vi sami, vi sami, izvolite obrazložite svoj amandman i nikakav problem nije.
Gospodine Jerkoviću, ne vredi, moram da vam pomognem.
Moram da vam pomognem. Evo ovako. Vi ste predložili svojim amandmanom da se promeni naziv propisa. O tome je reč. Slobodno obrazložite zašto predlažete da se promeni naziv propisa.
Šta je sada, ne želite da govorite?
(Aleksandar Jerković: Ako stalno opoziciju prekidate, ne znam što…)
A što ste sami sebi isključili mikrofon?
(Aleksandar Jerković: Možete da radite šta hoćete, ali ne još dugo.)
Nećete više. Dobro.
Hvala i na tome.
Na naziv Predloga zakona amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nenad Mitrović, Sanja Miladinović i Srđan Milivojević.
Podnosilac ima prednost.
Gospodine Milivojeviću…
Nije problem da vi koristite vreme koje imate. To je sve u redu, nego da li je tema ili nije tema, to ipak prosuđujem ja. U pravu su ti što vam zameraju da ne govorite o temi. Nastavite, ali držite se amandmana i sve je u redu.
Znači, sada ste rešili da još manje govorite o amandmanu, nego na samom početku. Odlično. Ja vam kažem da nastavite, dobićete vreme koje god hoćete, a vi onda još gore od svega. Fantastično, šta da vam kažem.
Reč ima Slavica Radovanović.
Gospođo Radovanović…
Jedna stvar samo. Znači, vi ste se javili za reč po amandmanu?
I sve ste drugo govorili, ne govorite o tom amandmanu, razumete?
Gospođo Radovanović, samo me saslušajte, molim vas.