Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Stanija Kompirović

Stanija Kompirović

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem, predsedavajuća.

Predsednice, uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je jedan veoma važan Predlog zakona na koji se čekalo duže od 20 godina i koji na jedan jedinstven i celishodan način reguliše prava boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova porodica palih i umrlih boraca, postupak za ostvarivanje tih prava, korišćenje i prestanak prava.

Ovaj Predlog zakona predstavlja svojevrsnu kodifikaciju propisa koji su uređivali ovu oblast, obzirom da objedinjuje materiju koja je ranije regulisana kroz 12 zakona, četiri uredbe, jednu odluku, četiri protokola, četiri uputstva, dva sporazuma i jedan zaključak.

Na početku smatram da zakon, konačno, na jedan nesporan način reguliše status boraca, njihovu kategorizaciju prema vremenu i teritoriji vojnog angažovanja, reguliše i status vojnog invalida, civilnog invalida rata i članova porodica palih i umrlih boraca.

Po prvi put je predviđeno čak 25 prava koja ovi ljudi mogu da ostvare, plus prava koja se mogu predvideti aktima organa autonomne pokrajine, grada, odnosno opštine. Na jasan način predviđa da su prava koja se isplaćuju u mesečnim iznosima od odgovarajućih osnovica, kao i posebni uslovi za ostvarivanje tih prava.

Ovim putem ću se osvrnuti samo na neke novine koje će interesovati građane Republike Srbije.

Mislim da treba posebno izdvojiti pravo na mesečnu novčano primanje. Ovo pravo predstavlja pravo kojim se obezbeđuje materijalna zaštita materijalno neobezbeđenih korisnika prava po ovom zakonu. Ovo pravo sada je propisano u različitim oblicima, u više zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite sa različitim krugom korisnika i u različitim iznosima – mesečno novčano primanje, novčana pomoć, invalidski dodatak, osnovna novčana naknada i izuzetna novčana naknada.

Korisnici koji ovo pravo ostvaruju po sadašnjim propisima su borci Drugog svetskog rata, kao i vojni invalidi, civilni invalidi rata, korisnici porodične invalidnine, članovi porodica umrlih boraca. S obzirom da se ovo pravo ostvaruje, navedena lica ukoliko su materijalno neobezbeđena, za vreme dok su materijalno neobezbeđena to sticanje prava na mesečno novčano primanje ne predstavlja trajni vid zaštite, za razliku od ličnih i porodičnih invalidnina, jer su u zavisnosti od prihoda korisnika i članova njegovog domaćinstva. Promene prihoda domaćinstva mogu dovesti do povećanja, smanjenja ili gubitka daljeg korišćenja ovog prava.

Osnovica za utvrđivanje ovog prava određuje se prema prosečnoj mesečnoj zaradi u Republici, bez poreza i doprinosa, za mesec koji dva meseca prethodi mesecu u kojem se ostvaruje pravo. Iznos prava određuje se u procentualnom iznosu 70% od osnovice, ukoliko korisnik i članovi njegovog domaćinstva ostvaruju ili ne ostvaruju prihode, a ukoliko ista ostvaruju – 40% od osnovice. Ako su samohrani, pripada im dodatak u iznosu od 42% od osnovice. Kao novo pravo propisano je i pravo na borački dodatak. To je pravo koje pripada borcu kojem je utvrđen status borca po ovom zakonu. Priznaje se borcu starijem od 60 godina života, ukoliko on i članovi njegove uže porodice koji žive u domaćinstvu ne ostvaruju taksativno navedene prihode.

Takođe, bitno je i pravo na rešavanje stambenih potreba, koje u stvari predstavlja pravo na kupovinu stana pod povoljnijim uslovima koje može ostvariti borac, član porodice palog borca, ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi, u skladu sa propisima koji se uređuju posebnim uslovima za realizaciju Projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Sredstva predviđena za rešavanje stambenih potreba obezbeđuju se u budžetu jedinica lokalne samouprave.

Bitno je i pravo na prioritet prilikom zapošljavanja koje je predviđeno ovim zakonom, kojim se prilikom zasnivanja radnog odnosa daje prioritet određenoj kategoriji iz ovog zakona, ukoliko ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa.

Po prvi put je propisano ovlašćenje nadležnog ministarstva da vodi jedinstvenu evidenciju podataka o korisnicima prava po ovom zakonu, otvorenim pravima, članovima korisnikovog domaćinstva, prihodima korisnika i članova njihovog domaćinstva, kao i da se isplata mesečnih novčanih primanja vrši na osnovu te jedinstvene evidencije podataka.

Ovo su bile samo neke novine predloženog zakona čiji je cilj da se materija u ovoj oblasti uredi tako što će se kroz propisivanje prava i zaštite koja se obezbeđuje građanima afirmisati trajna vrednost borbe za odbranu nezavisnosti, suverenosti i ustavnog poretka zemlje. Na toj osnovi zakon sadrži rešenja kako za budućnost, tako i u odnosu na događaje koji su u bližoj i daljoj prošlosti vezana za ratna zbivanja i oružane akcije u miru.

Moram da napomenem da su ovi ljudi zadužili državu, nas i buduće generacije i da država ima društvenu i moralnu obavezu da brine o tim ljudima i da smo neizmerno zahvalni na tome što su se veterani kad god je to bilo potrebno borili za svoju zemlju.

Danas se, zahvaljujući politici našeg predsednika Aleksandra Vučića, vodi politika mira, dijaloga i teškim pregovorima pitanja o Kosovu i Metohiji, politika za bolju budućnost građana Srbije i za budućnost naše dece.

U danu za glasanje podržaću ovaj zakon, kao i setove ostalih zakona i sporazuma koji se nalaze pred nama. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, Predlogom zakona o Memorijalnom centru „Staro sajmište“ predviđa se osnivanje istoimenog centra sa ciljem negovanja i sećanja na žrtve nacističkog koncetracionog logora, na nekadašnjem Beogradskom sajmištu, Jevrejskog logora Zemun i prihvatnog logora Zemun.

Memorijalni centar „Staro sajmište“ će, pre svega, omogućiti da se ne zaborave istorijske činjenice i postojanju logora na teritoriji grada Beograda, u Drugom svetskom ratu, radi ispunjenja dužnosti trajnog pamćenja i spomen na žrtve genocida, okupatorskog terora i ratnih zločina, potrebno je doneti zakon o Memorijalnom centru „Staro sajmište“, koje će omogućiti da se nikada ne zaborave istorijske činjenice o postojanju logora na teritoriji grada Beograda.

Memorijalni centar „Staro sajmište“ će, između ostalog, obavljati poslove prikupljanja, sređivanja, čuvanja, izlaganja, održavanja i korišćenja stručne obrade istraživanja i prezentovanja muzejskih, arhivskih i filmskih dokumenata i predmeta.

Zatim obrazovno-vaspitne, naučno-istraživačke, izdavačke poslove kao i organizovati manifestaciju i akcije negovanja sećanja na žrtve Jevrejskog logora Zemun, Prihvatnog logora Zemun, a i Jevrejskog prolaznog logora Beograd „Topovske šupe“.

Memorijalni centar „Staro sajmište“ će obavljati poslove u vezi sa rekonstrukcijom, adaptacijom i uređenjem postojećih autentičnih objekata u prostoru Memorijalnog centra i eventualnom dogradnjom novih koji poslove uređivanja i redovnog tekućeg održavanja nepokretnog kulturnog dobra u skladu sa utvrđenim merama zaštite kulturnih dobara.

Osnivanje Memorijalnog centra „Staro sajmište“ čuvaće uspomene na žrtve u prošlosti i podsećati se da se stradanja ne smeju ponoviti, a donošenjem zakona obezbediti prikupljanje podataka, obrađivanje i obezbeđivanje tih podataka na jedinstveni način na jednom mestu.

Vrednosti nacizma i fašizma ne smeju nikada da nam budu deo vrednosti bilo kojeg društva i treba se boriti protiv svake vrste jednostranosti i mržnje.

Znamo koliko se naš predsednik Aleksandar Vučić bori za mir na našim prostorima, a bolju budućnost Srbije, za istinu o srpskom stradanju na KiM, o nestalim Srbima i njihovim porodicama i nećemo prestati sa tom borbom, sa borbom za opstanak i ostanak Srba u južnoj Pokrajini.

Zločine i stradanja ne zaboravljamo, a borimo se za bolju budućnost i budućnost naše dece. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, dragi građani Srbije, juče smo usvojili značajni zakonski akt, budžet za 2020. godinu, usvojen pre krajnjeg roka i predstavlja prekretnicu u našoj srpskoj ekonomiji. Teške i hrabre mere su iza nas.

Budžet podrazumeva veće plate, veće penzije, više novca u zdravstvu i prosveti, veći i bolji životni standard i stabilan ekonomski razvoj. Velike investicije, javnu putnu i železničku infrastrukturu. Samo za poslednjih pet godina urađeno je više od 320 kilometara auto-puta i takva politika će biti nastavljena. Rezultati koje dajemo građanima Srbije, politika mira koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić i Vlada su odgovor na političke pritiske onih koji žele da je uruše, onih koji pozivaju na bojkot i koji upiru pušku u našeg predsednika, u njegovu porodicu.

U svom izlaganju ću se zadržati na zakonu o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Smatram da su navedene izmene i dopune neophodne kako bi se nastavilo sa daljim reformama penzijskog i invalidskog sistema i obezbeđivanja sigurnosti, povoljnijeg materijalnog položaja sadašnjih i budućih penzionera.

Naime, osvrnuću se samo na najvažnije članove ovog zakona, pre svega, na one koji se odnose na nov način usklađivanja penzija, švajcarski model, uvođenjem vanbračnog partnera, kao lica koje može ostvariti pravo na porodičnu penziju, ali i na nove kategorije osiguranika koji imaju pravo na računanje staža koji se računa sa uvećanim trajanjem.

Reforme koje su započete 2014. godine i koje su u velikom obimu pomogli i naši najstariji građani dali su izuzetno pozitivne efekte. To se svakako ogleda u tome što su u Predlogu zakona uvršćeni članovi 23, 24. i 42. kojima se na jedan precizan i izvestan način utvrđuje način usklađivanja penzija.

Prema predloženim odredbama, počev od penzije za mesec januar 2020. godine, penzije se usklađuju u procentu koji prestavlja zbir polovine procenta rasta potrošačkih cena i polovine procenta rasta zarada, a na osnovu podataka organa nadležnog za poslove statistike o kretanju prosečne zarade, bez poreza i doprinosa zaposlenih na teritoriji Republike Srbije, i kretanju potrošačkih cena za prethodnih 12 meseci, računajući unazad, počevši od meseca juna prethodne kalendarske godine. To znači da će se penzije, prema rečima ministra finansija Siniše Malog, povećavati za oko 5,4%, što će svakako značiti našim najstarijim sugrađanima.

Mislim da je najveći značaj ovih odredbi to što se zakonski pruža izvesnost u pogledu rasta penzija, koje zavisi od ekonomskih kretanja u državi.

Izuzetno su važni članovi Predloga zakona koji prvi put u naš penzijski sistem uvode i vanbračnog partnera, kao lice koje može ostvariti pravo na porodičnu penziju. Navedenim odredbama vrši se usaglašavanje sa odredbom člana 62. stava 5. Ustava. U pogledu izjednačavanja vanbračne zajednice sa brakom ispravlja se jedna, po mom sopstvenom mišljenju, nepravda da lica koja nisu sa umrlima osiguranikom ili korisnikom zaključili brak, a godinama su sa njima živeli, starali ili čak imali zajedničku decu, nisu imali pravo na porodičnu penziju. Postojanje vanbračne zajednice će se utvrđivati u vanparničnom postupku i na taj način sprečiti eventualne zloupotrebe koje se mogu javiti.

Apelujem na sredstva javnog informisanja, Republički fond PIO i sve relevantne organe i organizacije da kada se usvoje ove odredbe zakona da obavestimo naše građane o mogućnosti da i vanbračni partner može ostvariti pravo na porodičnu penziju, jer ima puno ljudi koji su ostali uskraćeni za porodičnu penziju iz razloga jer sa umrlim nisu zaključili brak.

Bitne su i predložene odredbe kojima se uvode nove kategorije osiguranika koji imaju pravo na računanje staža, a koji se računa sa uvećanim trajanjem, ali daje mogućnost da ostvare pravo na starosnu ili invalidsku penziju na isti način kao ovlašćena službena lica u MUP ili profesionalni vojnici.

Navedenim odredbama se kao određene kategorije osiguranika utvrđuju sudije raspoređene u Posebno odeljenje i Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beograda i Posebno odeljenje i Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu, tužilac za organizovani kriminal, zamenici tužioca za organizovani kriminal, tužioci za ratne zločine i zamenici tužioca za ratne zločine.

Obavljanje ovih poslova je izuzetno teško, naporno, a često i opasno, pa je dobro što se licima koja obavljaju te poslove utvrđuje beneficirani radni staž i omogućava da ranije odu u penziju. Ovo ispravlja nelogičnost koja je postojala u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, jer ako su pripadnici MUP imali i imaju beneficirani radni staž i mogli da odu ranije u penziju, zašto ta ista prava ne bi imali i tužioci, sudije iz posebnih odeljenja koji rade na otkrivanju i presuđivanju u najtežim i najkomplikovanijim slučajevima vezanim za ratne zločine i organizovani kriminal.

Ovde su neke od najvažnijih predloženih izmena za koje su, moram da istaknem, sredstva obezbeđena od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno od naplaćenog doprinosa za PIO.

Moram da pomenem da prema zvaničnim podacima Republički fond PIO na kraju 2018. godine, od ukupnih prihoda, čak 71,7% čine izvorni prihodi naplaćeni od doprinosa koji su u 2012. godini iznosili 51,1%. U 2018. godini dotacije iz budžeta su bile 27,9% za razliku od 2012. godine kada su iznosile 48,2%. Sve ove činjenice dovode do zaključka da je isplata penzija stabilna, da se zasniva na realnom osnovu i da naši najstariji sugrađani ne moraju da brinu.

Dobar rad Ministarstva rada i rukovodstva Republičkog fonda PIO će se sigurno nastaviti i penzije će se povećavati iz realnih prihoda, kao što je urađeno sa isplatom pomoći od 5.000 dinara koja je samo početak jednog kontinuiranog poboljšanja položaja naših penzionera.

U danu za glasanje podržaću sve ove izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i sve zakone finansijskog seta koji se nalaze ispred nas, dajem punu podršku našoj Vladi i ministru, koji baš u ovim danima trpi najteže pritiske, jer samo radom i znanjem možemo se odbraniti od onih koji žele da bojkotuju, unište i uruše sve ono što mi stvaramo - boljitak naše zemlje. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas je na dnevnom redu odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za PIO za 2019. godinu, kojom će se omogućiti našim penzionerima svih kategorija da dobiju finansijsku pomoć u iznosu od 5.000 dinara jednokratno.

Na ovaj način Vlada Republike Srbije želi da višak u državnoj kasi iskoristi tako što će našim penzionerima poboljšati uslove života.

Ono što je važno da građani Republike znaju da se ovaj jednokratni ček isplaćuje iz realnih izvora, iz ušteda koje su ostvarene zahvaljujući odgovornoj, ekonomskoj politici koju je Vlada Republike Srbije vodila u prethodnim godinama.

Podsetiću građane da kada je SNS preuzela rukovođenje države, Srbija je bila na ivici bankrotstva i da je bilo dovedeno u pitanje redovne isplate penzija našim penzionerima.

Nakon teških mera fiskalne konsolidacije koje su u najvećoj meri pogodili naše penzionere, država je danas u situaciji da se na ovaj način zahvali, jer su oni podneli teret fiskalne konsolidacije.

Da je finansijska situacija u državi sve bolja govori i stanje u Republičkom fondu PIO kao jednoj od najznačajnijih institucija Republike Srbije, koja brine 1.700.000 korisnika penzija.

Naime, prema zvaničnim podacima, na kraju 2018. godine od ukupnih prihoda Republički fond PIO čak 71,7% čine izvorni prihodi naplaćeni od doprinosa, a koji su 2012. godine iznosili 51,1%. U 2018. godini dotacije iz budžeta bile su 27,9%, a 2012. godine su iznosile 48,2%.

Sve ove činjenice dovode do zaključka da je isplata penzija stabilna, da se zasniva na realnom osnovu i da naši najstariji sugrađani ne moraju da brinu. Dobar rad ministarstva, Vlade i rukovodstva Fonda PIO će se nastaviti i penzije će se povećavati iz realnih prihoda, kao što je urađeno i sa isplatom 5.000 dinara, što je samo početak jednog kontinuiranog poboljšanja položaja penzionera, čije će penzije od 1. januara biti veće, a to je znak da bolje i sigurnije živimo u ovoj zemlji.

U danu za glasanje podržaću ovu odluku, kao i moje kolege poslanici, i poželeću penzionerima da u zdravlju sa svojim porodicama iskoriste ovu novčanu nadoknadu. Zahvaljujem.
Uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ekonomski zakoni o kojima raspravljamo poštuju međunarodne standarde, jačaju transparentnost državne pomoći, omogućavaju efikasniju kontrolu i otklanjaju nejasnoće koje su do sada postojale i pokazuju gde Srbija želi da ide.

Srbija ima ekonomski interes da raste i da se razvija. Zato danas govorimo o suficitu koji iznosi 46,6 milijardi dinara, o povećanju zarada od 8-15%, o stopi nezaposlenosti od 10,3%. Sve to govori da ova Vlada radi i čini sve da se poboljša kvalitet i život građana.

Srbija je uspela da se izgradi i promeni, u prethodnih nekoliko godina učini ono što mnogi pre nas nisu mogli, jer su bili okupljeni ličnim interesima i ličnim bogaćenjem. I zato treba se ponosimo našim izgradnjama autoputeva, mostova, kliničkih centra, jer zahvaljujući našem predsedniku Aleksandru Vučiću, Srbija je uspela da izgradi, promeni sebe, da postane moderna i jaka država, uspešna i ekonomski stabilna.

Na takvu jaku Srbiju se oslanjamo mi sa prostora KiM. Borimo se za jedinstvo i slogu, iako smo izloženi pritiscima ne samo Albanaca, nego i onih koji su njima priklonjeni. Zabranjen je ulazak naših zvaničnika na teritoriji KiM. Ne mogu zabraniti i ukinuti finansijsku pomoć koju Vlada Srbije svakodnevno čini prema građanima na tom prostoru.

Život nas na prostoru KiM bio bi nezamisliv i neodrživ da nemamo svaku moguću, pa i finansijsku pomoć Vlade i našeg predsednika Aleksandra Vučića. A, mi, 6. oktobra izađimo na izbore i glasajmo za Srpsku listu, pokažimo jedinstvo i slogu i želju za opstanak i ostanak na našim prostorima i ognjištima. Izlaskom na izbore i glasom za Srpsku listu, glasamo za sigurnu budućnost. Zahvaljujem.
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, dragi građani Srbije, Predlog zakona o izmenama zakona o visokom obrazovanju koji se donosi u hitnom postupku omogućite studentima koji su studije upisali do 10. septembra 2005. godine da fakultete završe u školskoj godini po započetom nastavnom školovanju za period od 2021-2022. godine, odlaskom na studije medicinskih nauka, pa se zato i donosi u hitnom postupku.

Isti ću podržati u danu za glasanje, a na to me navodi činjenica da su mnogi bili sprečeni svojim problemima da dođu do željene diplome. Zato im želim da iskoriste navedene rokove, što im je omogućilo Ministarstvo prosvete i da dođu do željenog cilja i ostvare svoje diplome.

Mora se ceniti i ono što država čini za sve nas, da se mnogo radi na sticanju znanja i obrazovanja. O tome govore i zakoni koje smo doneli u ovom domu. Danas smo usvojili Zakon o dualnom obrazovanju u visokom školstvu, jer mi moramo da učimo, težimo novim znanjima, da se specijalizujemo i dobijemo sposobnije generacije spremne da odgovore na svaki zadatak, da razvijemo i sačuvamo svoju zemlju.

Mi sa KiM znamo šta država čini za nas, koliko ulaže na tim prostorima, gradi, izgrađuje vrtiće, škole, studentske centre, radi na edukaciji mladih, dodeljuje stipendije zaslužnim i vrednim studentima, pomaže mladim bračnim parovima, izgrađuje i dodeljuje stanove, ulaže u zdravstvo, ulaže u turizam, izgradnja Rajske banje u Banjskoj, vodovoda u Zubinom potoku.

Znači, država i naš predsednik Aleksandar Vučić stoji uz nas i on nas razume. Shvata i razume koliko je težak naš život, patnja i zabrinutost zbog višemesečnih pritisaka iz Prištine, pretnje, hapšenja, upadi specijalaca na sever, otimanje jezera Gazivode i Trepče i uvođenje takse na sve što je srpsko.

Oni koji danas bojkotuju parlament i oni koji pozivaju na bojkot izbora, išli su korak nazad. Tada su Tadić, Jeremić i Đilas dozvolili da KiM proglase nezavisnost i dozvolili da tu istu nezavisnost jednostrano proglašenu prizna više od 100 država i uspostave granicu između Srba i Srbije, granicu na Brnjaku i Jarinju, ali da nas same Srbe dele zbog svojih ličnih interesa i bogaćenja, zaklinjući se na patriotizam, zaboravili su na Srbe, iz Gračanice, Štrpca, Riniluga i Gnjilana.

Zato danas, kada imamo jaku Srbiju i predsednika koji nas razume, imamo Srpsku listu uz koju trebamo biti jedinstveni i složni, kako mi to znamo, a i mnogo puta smo pokazali do sada. Pokazaćemo i 6. oktobra da se borimo za opstanak i ostanak na našim prostorima, da smo uz svoju državu i da imao jedan cilj, jaku Srbiju. Nepravde je uvek bilo, a pravde je uvek manjkalo. Tako se čini nama Srbima, da nam je lakše ne bi ni znali da se borimo ovako grčevito za svoje, da živimo u miru, da verujemo u politiku mira koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić, da glasamo za jedinstvo i Srpsku listu, koja je projekat naše države, a ona će nam to uzvratiti kao i uvek do sada. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Kao i sve moje kolege poslanici, želim da osudim govor mržnje i da kažem da danas uz Aleksandra Vučića i njegovu porodicu stoji cela Srbija, zemlja pristojnih ljudi koji osuđuju govor mržnje, stoji celo KiM, čime uvek dokazujemo da smo uz našeg predsednika jer se borimo protiv takve nepravde. U trenucima kada on vodi jednu veoma tešku borbu za KiM, kada se bori za opstanak i opstanak našeg naroda na tim prostorima, pojavljuje se neki iz Saveza koji žele samo mržnju, žele ubistvo i žele izdaju KiM. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, dragi građani Srbije, pred nama je veoma značajan Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Naš predsednik Aleksandar Vučić i Vlada rade i uspevaju da stvore savremeno i moderno društvo, da nas podignu na lestvice dna i bankrota na koji smo bili, da pruži jednaku šansu svim građanima da se ubrzaju sudski procesi i vrati poverenje građana u isto.

Primenom novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je stupio na snagu 1. jula 2016. godine, doneo je veću efikasnost. Doprineo je tada da se broj starih sudskih predmeta smanji za skoro 900 hiljada u odnosu na prethodnu, 2015. godinu. Zato se i radilo mnogo na unapređenju pravosuđa, infrastrukturi i izgradnji sudova, kako bi se olakšao pristup pravde.

Izvršenja koja su se ranije sprovodila bila su spora, trajala su godinama. Nisu se rukovodili hitnosti postupka, već je reforma od 2010. godine uništila još veću efikasnost pravosuđa. Zato sve više radimo na unapređenju pristupa pravdi, da građani budu ravnopravni pred sudom i drugim organima javne vlasti.

Javni izvršitelji i izvršenja privlače veliku pažnju javnosti, okupljaju veliki broj građana, posebno kada se nekom oduzme kuća, stan, zbog duga prema banci, firmi, nerešenih imovinskih odnosa. Javni izvršitelji su od uspostavljanja relativno nove profesije stekli lošu reputaciju, što zbog prodaje jedne nepokretnosti zarad vraćanja duga koji je mnogostruko manji od njene vrednosti. Zato se i predviđaju mere koje će poboljšati socijalni položaj dužnika i naći način koji je najmanje nepovoljan po dužnika.

Načelo srazmere - jedno od najvažnijih u postupku izvršenja. Nalaže se i sudu i javnom izvršitelju da za namirivanje duga odredi način koji najmanje ugrožava dužnika. Dužni su utvrditi da li zaista ne postoji drugi način osim uzimanja i prodaje nečijeg doma za vraćanje duga. Tako se proširuju ovlašćenja javnog izvršitelja da preispita rešenje o izvršenju. Nakon upisa zabeležbe rešenja o izvršenju, javni izvršitelj će po službenoj dužnosti i na predlog stranke odrediti da se izvršenje sprovede na drugoj nepokretnosti ili drugim sredstvima i predmetom izvršenja ako postoji očigledna nesrazmera između visine potraživanja, što je navedeno i dodato u član 151. Predloga zakona.

Zabeležbe rešenja o izvršenju na nepokretnosti ostaju upisane u katastar sve dok ne budu namirene. Značajna odredba koja zabranjuje oduzimanje nečije nekretnine za komunalni dug manji od pet hiljada evra u dinarskoj protivvrednosti. Predviđena je i novčana kazna svakom drugom licu koje ometa i sprečava izvršenje, jer ometanje ne dovodi do obustave postupka, već do novog pokušaja izvršenja koji će doneti nove troškove i koji će opteretiti dužnika. Predlažu se i mere koje će poboljšati socijalni položaj dužnika u delu koji se odnosi na zarade i penzije i smanjivanje visine istih koji se sprovodi.

Uvođenjem elektronskog javnog nadmetanja omogućiće se svaki vid zloupotrebe koji se javlja prilikom prodaje nepokretnosti i značajno povećati cene kojima su predmet izvršenja prodaje u izvršnom postupku, otkloniće se nezakonite metode koje su služile da bi se pribavila nepokretnost, omogućiće se bržem, većem i širem krugu potencijalnih kupaca da učestvuju na javnim prodajama i veće kupoprodajne cene.

S obzirom da Predlog zakona donosi novine koje su u interesu stranke, ja ću ga u danu za glasanje podržati, a pozivam i svoje kolege da to učine.

Moram kao narodna poslanica da iznesem i stav Srpske napredne stranke i žene SNS, kojim najoštrije osuđujemo napad na državnu sekretarku Ministarstva unutrašnjih poslova Biljanu Popović Ivković od strane saveza Dragana Đilasa, Željka Veselinovića, Boška Obradovića i Vuka Jeremića, koji su izneli niz seksističkih i mizoginih izjava na račun nje i njene porodice.

Svojim delovanjem i činjenjem samozvani lideri elite samo povećavaju spiralu nasilja, koju su sami pokrenuli. Krajnje je vreme da se zaustave, pre nego što nekom izazovu bol. Previše su nesreće izazvali svom narodu. Srbiji ne treba više ni jedna suza koju su izazvali bahati i osilni, lakomi na novac i okrutni prema svakom ko je malo od njih slabiji, a najokrutniji su, po pravilu, prema ženama. Zato osuđujemo takav vid nasilja.

Moram se zadržati i na problemu Kosova i Metohije, koji nosimo sa sobom i koji nas i dan-danas prati, sve više. Verujemo da će pravda, koja je spora, jednoga dana ipak stići. Svaki novi potez će imati za cilj da uruši jedinstvo i iseljenje nas sa Kosova i Metohije, ali uz podršku naše države i našeg predsednika, Aleksandra Vučića, mi se borimo za opstanak i ostanak, jer nam Aleksandar Vučić daje veru i snagu za prosperitet i opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. Zahvaljujem.
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovana potpredsednice Vlade sa svojim saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, zahvaljujući ekonomskoj stabilizaciji i hrabrim potezima našeg predsednika, tada bivšeg premijera Aleksandra Vučića, Srbija je spašena od bankrota i dobila je stabilne državne finansije.

Srbija nije više ista. Srbija se pokrenula i promenila. Srbija je postala stabilna zemlja i to nam donosi međunarodni ugled, poštovanje, nezavisna i suverena zemlja u koju se veruje i koja je pouzdan partner svojim prijateljima.

Strateška odluka Vlade Aleksandra Vučića, kao i aktuelne Vlade Ane Brnabić, jeste ulaganje u drumsku, železničku i vodenu infrastrukturu i povezivanje Srbije sa regionom i Evropom. Izgradnja autoputeva i brzih saobraćajnica je preduslov za dalji ekonomski napredak.

Pored Koridora 10, izgradnja deonice autoputa na Koridoru 11 od Preljine i Požege, vredne 450 miliona evra, izgradnja Moravskog koridora E-761 i deonice Pojate-Preljina, je od izuzetnog strateškog značaja za Republiku Srbiju, za povezivanje i veću mobilnost unutar zemlje i regionalni značaj za snižavanje troškova transporta i sve više će doprineti većim prihodima u budžetu Republike Srbije.

Jaka Srbija je za nama i samo takva može nama pomoći i mi njoj verujemo, jer uz nas stoji predsednik Aleksandar Vučić, koji nas razume i koji želi da putem mira i pregovora reši jedno od najtežih pitanja Kosova i Metohije, jer i danas je posle sedam meseci taksa od 100%, koju su nam uveli Albanci i koji na severu Kosova i Metohije stvaraju humanitarnu katastrofu, ostavljaju nas bez robe i osnovnih prehrambenih proizvoda, apoteke bez lekova, mi se ne plašimo i verujemo našem predsedniku, verujemo našoj zemlji koja brine o nama i koja ulaže u nas, u naše institucije.

Zahvaljujući izgradnji i ulaganju, u našim institucijama i ulaganju u vodovod koji je od regionalnog značaja za put, za razvoj Zubinog Potoka, Kosovske Mitrovice i Zvečana, koji će biti otvoren na dan Vidovdana, 28. juna, znači u petak i koji će nama predstavljati veliku sigurnost, jer nam od tada Albanci neće određivati da li ćemo imati vode na dva, tri ili pet dana. Imaćemo mogućnost da koristimo ono što je normalno za sve građane ove zemlje. Izgradiće se i banjski kompleks banja, koji će biti od značajnog razvoja turizma za taj deo naše zemlje. Znači, Srbija ide putem napred, ide putem pravde, prava i istine i samo takvoj Srbiji se može verovati. Zahvaljujem.
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, kada zemlju vodi odgovoran predsednik koji ne štedi sebe sa željom za bolju budućnost, za svako mesto, grad, opštinu, selo u Srbiji, ulaže se uređenju puteva, pruga, mostova, fabrika, bori se za nova radna mesta, smanjuje broj nezaposlenih i najteža borba da mirnim putem reši pitanje Kosova i Metohije, težnja za opstanak i ostanak na našim prostorima.

Ne može odgovorna vlast da mirno gleda 16.800 ljudi u socijalnim problemima, koji su uzeli kredite u švajcarskim francima i sebe doveli na rubu egzistencije.

Zahvaljujući tome što se predsednik države uključio u rešavanju ovog pitanja to je i dovelo do leks specijalisa. To je političko i socijalno rešenje. Država je izašla u susret da pomogne u rešavanju socijalnih problema da u republičkom budžetu ne postoji suficit od 15,8 milijardi dinara ne bi ni država preuzela obavezu rešavanja ovakvog problema što će pozitivno uticati na korisnike kredita, na smanjenje rata, na smanjenje sudskih sporova. Država će iz budžeta izdvojiti 11,6 milijardi dinara za rešavanje ovakvih socijalnih problema.

Zato ćemo i mi večerašnjim skupom pokazati na dostojanstven način da smo za bolju Srbiju u broju od 200 hiljade ljudi, da želimo pristojno i moderno društvo i da imamo predsednika Aleksandra Vučića kome verujemo. Znamo da nosi ogroman problem. Mogu reći i teret, ali vodi nas u bolje sutra sa željom da što manje problema ostane našoj deci.

Podržimo politiku mira koju vodi naš predsednik kome verujemo, mi sa Kosova i Metohije koji ćemo i večeras pokazati, danas stiže u broju preko 12 hiljada i borimo se za ono što nama pripada, jer volimo svoju Srbiju.

To su pokazali i mladi svojim maršem mira koji su krenuli za bolju budućnost Srbije, prešli 350 kilometra pešaka da bi pružili podršku mira i stabilnost i očuvanju naše otadžbine i našem predsedniku Aleksandru Vučiću. Zahvaljujem.
Hvala, predsedavajući.

Poštovani ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, dragi građani Srbije, radimo, stvaramo modernu Srbiju, menjamo svest ljudi, gradimo autoputeve, otvaramo fabrike, zapošljavamo radnike. Time i vi, gospodo iz opozicije, treba da budete ponosni, jer smo uspeli da od razrušene i osiromašene zemlje, stanja u koje ste je vi doveli, uspeli da od 2012. godine stvorimo moderno društvo, da ostvarimo suficit, da nezaposlenost dovedemo na 11,3%, da povećamo plate i penzije.

Vlada Republike Srbije donosi i sprovodi reforme. Učinila je da tako bude i ove godine i u budžetu je predvidela da budžet za KiM uvećala za jednu milijardu dinara, iznosi 6.750.560.000 dinara. Zato se mi jedinstveno i složno, mirnim putem borimo protiv humanitarne katastrofe koju žele da nam stvore albanske vlasti na području KiM, te nam uvode takse od 100% na robu iz Srbije.

Mirnim putem pokazujemo da smo spremni da odgovorimo na te namete, na one koji žele da nam uskrate pravo na život, na lečenje, pravo na učenje. NJihova stvarna želja je da nas proteraju sa svojih ognjišta. Ali, šta žele naše kolege iz opozicije? Zašto oni nisu učinili nešto za vreme svoje vladavine? Zašto su za vreme vladavine DOS-a dozvolili da se prizna nezavisnost Kosova i da se 2011. godine postave granice sa Srbijom?

Zašto predstavnike Srba, srpske liste optužuju, nazivaju kriminalcima? Optužuju ih bez dokaza i uhapšene Srbe, koji su zorom, 23. novembra uhapšeni. Zato što se borimo da sačuvamo ono što se može sačuvati i opstati na našim prostorima ili ognjištima ili zato što verujemo politici našeg predsednika Aleksandra Vučića i dajemo mu punu podršku. Zahvaljujem.
Uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja počeo je sa operativnim radom od avgusta 2013. godine. U početku se počelo samo sa podnošenjem prijava na obavezno socijalno osiguranje, a danas se preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja unose i uredno ažuriraju podaci o obavezama uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje osiguranicima i osiguranim licima.

Centralni registar vodi jedinstvenu bazu podataka koja je ustanovljena na osnovu baze podataka koju poseduje Poreska uprava, Republički fond PIO, Republički fond za zdravstveno osiguranje i Nacionalna služba zapošljavanja. Ove institucije su u obavezi da razmenjuju podatke i da se na taj način uparivanjem podataka na efikasan način i bez odugovlačenja dođe do tačnih i preciznih podataka koji, u krajnjem slučaju, služe osiguranicima za ostvarivanje svojih prava.

Može se slobodno reći da Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja predstavlja instituciju koja, imajući u vidu sveobuhvatni proces digitalizacije i prelaz na elektronski oblik poslovanja, sve više dobija na značaju, čime se olakšava izvršavanje obaveza od strane, pre svega, obveznika uplate doprinosa. Tome u prilog idu i navedene usvojene izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojima se ukida obaveza obveznika uplate doprinosa da određene obrasce predaju Republičkom fondu PIO, već Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, preuzimanjem podataka od Poreske uprave, iste unosi u jedinstvenu bazu koju može koristiti Republički fond PIO.

Dakle, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja u stvari predstavlja jednu instituciju od velikog značaja, koja sa jedne strane olakšava poslovanje i ostvarivanje prava obaveznika uplate doprinosa i osiguranika, uz veliku uštedu vremena, novca i energije, a sa druge strane u velikoj meri štiti interese Republike Srbije, jer se na jednom mestu na precizan način utvrđuju podaci o obveznicima uplate doprinosa i uplatama doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, čime se sprečavaju nesavesna lica da izbegnu svoje zakonske obaveze.

U danu za glasanje pozvala bih svoje kolege da podrže ovaj zakon, kao i set zakona koji se nalazi ispred nas i Predlog budžeta Republike Srbije. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, građani Srbije, da se zemlja gradi, radi i napreduje govori i set zakona i predlog budžeta koji se nalaze ispred nas i koji su na dnevnom redu. Pad nezaposlenosti koji sada iznosi 11,3%, koji jeste prioritet Vlade, povećanje plata i penzija. Sve to ćemo dobiti usvajanjem budžeta za 2019. godinu, a sve zahvaljujući politici našeg predsednika, Aleksandra Vučića, mi ostvarujemo i otvaramo fabrike, izgrađujemo puteve.

Politika mira koju on vodi, pitanje Kosova i Metohije, koje je teško i kompleksno, zato naš predsednik čini sve da se ne ugrozi mir i stabilnost na tim prostorima. Već 15 dana na prostorima KiM mirnim putem se borimo protiv terora albanske vlasti koji su na robu iz Srbije uveli takse od 100%.

U 21. veku neko želi da nam uskrati osnovo pravo, pravo na život, hranu, vodu, pravo na lečenje, pravo na učenje upravo na postojanje na tim prostorima Kosova i Metohije. Neće nas uništiti, hrabro i mirno odgovaramo na te mere, naši studenti, majke, žene izlazeći i pokazivajući želju za opstanak na našim ognjištima.

Zahvaljujući ekonomsko jakoj Srbiji i mi smo na prostorima Kosova i Metohije jači i jedinstveni. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsednice.

Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, sistem reagovanja u vanrednim situacijama, koji je glavni predmet uređivanja ovog zakona, našao se pred ogromnim izazovima tokom katastrofalnih majskih poplava 2014. godine.

Poplavama su bili ugroženi životi, zdravlje i imovina više od 1,6 miliona ljudi u 119 opština centralne i zapadne Srbije, a ukupna šteta od poplave iznosila je 1,7 milijardi evra, što čini više od 4% BDP.

Osnovni ciljevi koji teže Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanje u vanrednim situacijama jesu prvenstvo u sveobuhvatnom normiranju preventivnih mera i aktivnosti radi smanjenja rizika od katastrofa, efikasnom reagovanju u slučaju nastupanja elementarnih i drugih nepogoda, kao i što efikasnijem otklanjanju njihovih posledica kako bi se što pre obezbedio oporavak i normalizacija uslova za život i rad na pogođenim područjima.

Posebni akcenat se stavlja na zaštitu ranjivih grupa i rodnu ravnopravnost, kao i na uspostavljanje partnerstva između javnog i privatnog sektora i uključenosti naučnih organizacija, udruženja i organizacija civilnog društva u procesu kreiranja i sprovođenja politike smanjenja rizika od katastrofa.

I moj amandman u članu 3. pomenutog zakona ide u pravcu sveukupnog razvoja Republike Srbije s posebnim osvrtom na smanjenje rizika od posledica katastrofa. Zahvaljujem.
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnosim amandman u članu 4. Predloga zakona i dodaje se stav 3. koji glasi – primenom ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na smanjenje rizika od posledica katastrofa.

Smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednom situacijom predstavlja nacionalni i lokalni prioritet.

Svako ima pravo na zaštitu od posledica katastrofe, bez ikakve diskriminacije i zaštita i spasavanje ljudskih života ima prioritet u odnosu na sve druge zaštite i spasilačke aktivnosti.

Zakonom o smanjenju rizika od katastrofe i upravljanje vanrednim situacijama stvoriće se neophodni uslovi za efikasnije sprovođenje zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, što će doprineti povećanju stepena bezbednosti građana.

Ne možemo da zaustavimo globalne promene. Priroda se ne može pobediti, ali građani mogu promeniti svoje ponašanje i svest i učiniti mnogo za boljitak društva.

Zato predlažem da podržimo zakone koji su ispred nas, jer će svi oni doprineti da se živi bolje u našoj zemlji i boljitak naših građana. Zahvaljujem.