Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Vladimir Orlić

Vladimir Orlić

Srpska napredna stranka

Govori

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Petnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 111 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema. Hvala.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 136 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?
Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Da li još neko želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje?
Reč ima narodni poslanik, Enis Imamović. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Radovan Arežina.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković.
Hvala, gospodine Markoviću.
Pošto se biše ne javlja za reč sada, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Josip Broz, Ratko Nikolić, Justina Pupin Košćal, Jelena Mihailović.
Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri Predlog zakona iz dnevnog reda određenog u Zahtevu Vlade.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv sednice Petnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu, koja je sazvana na Zahtev Vlade, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je Zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom Zahtevu.
Za sednicu Petnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu, određen je sledeći
D n e v n i r e d:
1. Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je podnela Vlada.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Siniša Mali, ministar finansija, koga ovom prilikom pozdravljam, Tatjana Matić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Slavica Savičić, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Sonja Talijan, pomoćnik ministra finansija i Vladimir Pejičić, načelnik u Ministarstvu finansija.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Koristim priliku da vas obavestim da ćemo danas raditi bez pauze i plan je da sa radom završimo oko 16.00 časova.
Saglasno članu 157. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine otvaram načelni pretres o Predlogu zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina, kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.
Reč ima ministar Siniša Mali.
Izvolite.
Hvala, gospodine ministre, na obrazloženju zaista izvanrednog predloga zakona.
Reč imaju izvestioci nadležnih skupštinskih odbora.
Reč ima predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, dr Aleksandra Tomić. Izvolite.
Hvala, profesore Atlagiću.

Reč ima narodni poslanik Viktor Jevtović.
Zahvaljujem gospodinu Jevtoviću.

Reč ima Ilija Životić.
Hvala.

Reč ima dr Uglješa Mrdić.

Izvolite.
Zahvaljujem.

Poslednji na listi prijavljenih za reč je narodni poslanik Miodrag Linta.
Zahvaljujem.

Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja načelnog pretresa pitam – da li reč žele predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?

Zaključujem načelni pretres o Predlogu zakona i zahvaljujem svima koji su učestvovali u današnjem radu.

Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem utorak, 11. januar 2022. godine, sa početkom u 16.03 časova kao dan za glasanje o tački dnevnog reda sednice Petnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.

Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ukoliko je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Molim sve da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 163 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslove za odlučivanje.

Prelazimo na odlučivanje.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid-19 izazvane virusom SARS-KoV-2, u načelu.

Molim narodne poslanike da se izjasne.

Zaključujem glasanje: ukupno – 166, za – 163, nije glasalo – troje narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.

Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.

Zaključujem glasanje: ukupno – 165, za – 163, nije glasalo – dvoje narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.

Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid-19 izazvane virusom SARS-KoV-2, u celini.

Zaključujem glasanje: ukupno – 165, za – 163, nije glasalo – dvoje narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid-19 izazvane virusom SARS-KoV-2.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Petnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Hvala Odboru za finansije.
Reč ima ovlašćeni predstavnik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Đorđe Dabić.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.
Zahvaljujem i Odboru za pravosuđe.
Da li još neko od predstavnika predlagača možda želi reč? (Ne.)
Ukoliko se niko ne javlja, prelazimo na ovlašćene predstavnike poslaničkih grupa.
Prvi je predsednik Poslaničke grupe Stranka pravde i pomirenja, Ujedinjena seljačka stranka, narodni poslanik Samir Tandir.
Hvala vam.
Reč ima narodni poslanik Nebojša Bakarec.