NIKOLA JOLOVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen je 13.07.1977.godine u Novom Pazaru, gde i sada živi.

Osnovnu i srednju školu završio je u Novom Pazaru. Ekonomski fakultet završio je u Beogradu i stekao zvanje Diplomirani ekonomista.

Radio je na poslovima Direktora PP “Fidjoni” iz Novog Pazara. Na mesto Zamenika gradonačelnika, imenovan je 18.06.2013 godine. Imenovan je i na funkciju v.d. predsednika SNS u Novom Pazaru.

Za narodnog poslanika izabran je 2014. godine. Mandat mu je potvrđen i nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanim 24. aprila 2016. godine.
Ponovo je izabran za narodnog poslanika na izborima 2020. godine, kada se našao na izbornoj listi "Aleksandar Vučić - za našu decu".

Ozenjen je i ima dvoje dece.
Poslednji put ažurirano: 31.07.2020, 10:23

Osnovne informacije

Statistika

  • 2
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 31.03.2021.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena ministarko sa saradnicima, danas je pred nama Predlog zakona o muzejskoj delatnosti. Republika Srbija ima Zakon o kulturnim dobrima koji je usvojen davne 1994. godine, tako da oblast muzejske delatnosti do sada nije bila regulisana posebnim zakonom, već ovim zakonom, a sada će ova važna oblast po prvi put biti definisana specijalizovanim zakonom.

Pored terminološke zastarelosti, Zakon o kulturnim dobrima je po svom karakteru opšti propis, jer uređuje zajednička pitanja zaštite kulturnih dobara. Obzirom da postoji potreba za sistemskim uređenjem svake pojedine oblasti zaštite kulturnih dobara, shodno svojim specifičnostima, donošenje Zakona o muzejskoj delatnosti je uslov sistemskog pristupa i uređenja oblasti zaštite pokretnih kulturnih dobara, muzejske građe na sveobuhvatan i svrsishodan način.

Iz ovih razloga predlaže se donošenje propisa kojim bi se uredio sistem zaštite muzejske građe, kao i vrste pokretnih kulturnih dobara i muzejske dokumentacije, uslovi i način obavljanja muzejske delatnosti kao i njena struktura, korišćenje muzejske građe, organizacija, nadležnost, delatnost muzeja u Republici Srbiji i druga pitanja od značaja za obavljanje muzejske delatnosti.

Na ovaj način bi se stvorio okvir da Republika Srbija uredi muzejsku delatnost u zaštiti muzejske građe, pogotovo ako imamo u vidu značaj ovih institucija i kulturnog nasleđa, ne samo za istoriju, nauku i kulturu, već i za sveukupne potrebe građana Republike Srbije.

Usvajanjem zakona o muzejskoj delatnosti, pored stvaranja okvira za obezbeđivanje potpune zaštite i očuvanja muzejske građe, kao pokretnih kulturnih dobara, na jedinstven način, bez obzira na oblik u kojem nastaje i gde se nalazi, uticaće i na razvoj svesti o važnosti očuvanja muzejske građe, kao pokretnih kulturnih dobara i naše baštine za naredne, buduće generacije, tj. svesti da se najvažniji predmeti materijalnog i elementi nematerijalnog kulturnog nasleđa moraju zaštiti od uništenja.

Predlog zakona definiše i obaveze muzeja i osnivača muzeja, poboljšavanje uslova rada muzeja kako bi mogli punim kapacitetom da se posvete zaštiti pokretnih kulturnih dobara za koje su nadležni i reguliše centralne i matične funkcije muzeja, kao i uređenje nadležnosti u okviru mreže muzeja.

Donošenjem ovakvog zakonskog rešenja moći ćemo na funkcionalan način da unapredimo delovanje muzeja u Republici Srbiji i zato pozivam svoje kolege poslanike da u danu za glasanje podrže ovaj predlog zakona. Zahvaljujem.

Treće vanredno zasedanje , 23.02.2021.

Zahvaljujem predsedavajuća.

Poštovani ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, danas je pred nama Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu.

Osvrnuo bih se na to da je Zakon o utvrđivanju poreza, porekla imovine i posebnom porezu, usvojen 29. februara 2020. godine, da je stupio na snagu 11. marta 2020. godine, a da počinje da se primenjuje od 12. marta tekuće godine. Zakon se prevashodno bavi onom imovinom koju fizičko lice ne može da dokaže da je steklo na zakonit način, a osnov zakona, čini unakrsna provera imovine, uspostavlja se poseban poreski postupak koji sprovodi poreska uprava, odnosno posebna jedinica poreske uprave. Jedinice će utvrđivati imovinu i uvećanje imovine fizičkog lica, kao i poseban porez na uvođenje imovine za koju lice ne može da dokaže da je steklo na zakonit način.

Poreklo imovine vrši jedinica poreske uprave uvidom u podatke iskazane u poreskim prijavama i poreskim bilansima, računovodstvenim izveštajima, drugim evidencijama, bazama i upoređuje podatke iz poreskog računovodstva i drugih službenih evidencija. Celokupna imovina fizičkog lica uzima se u obzir pri utvrđivanju vrednosti imovine, teret dokazivanja na fizičkom licu da je na zakonit način steklo imovinu. Ako se prilikom postupka potvrđivanja imovine, njenog porekla i njene vrednosti utvrdi da postoje činjenice koje ukazuju da postoji sumnja da je izvršeno krivično delo, jedinica poreske uprave obaveštava o tome policiju, javno tužilaštvo i ostale druge nadležne organe.

Važno je istaći da je zakon po svojoj prirodi iz oblasti zakona prevencije korupcije i da država ovakvim zakonom dobije efikasan mehanizam, da u svakom trenutku, za svakog može da utvrdi da li se nezakonito obogatio jer svi građani treba da znaju da se veoma lako može utvrditi da li je njihov imetak proizvod korupcije i zloupotrebe ili je stečen zakonito, a sa druge strane zakon ima mehanizam naplate nezakonito stečenih dobara.

Najvažnija izmena Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu se odnosi na promenu termina - nezakonito stečena imovina u - imovina na koju se utvrđuje poseban porez. Kako se taj izraz ne bi poistovećivao sa izrazom - imovina proistekla iz krivičnog dela. Promena se odnosi i na dodavanje izraza - izdaci za privatne potrebe fizičkog lica koji je definisan kao izdaci koje fizičko lice imalo za privatne potrebe a radi utvrđivanja porekla prihoda koje je steklo fizičko lice, a nije ih potrošilo na sticanje sopstvene imovine.

Izmene i dopune predloženog zakona kao i sam zakon su vrlo značajne za Republiku Srbiju jer se na jedan sistematski način uređuje kako da se efikasnije borimo protiv korupcije, da država naplaćuje mnogo više od poreza, a sve u cilju izgradnju još jače i bolje države Republike Srbije. Pozivam sve svoje kolege narodne poslanike da u danu za glasanje podrže predložene izmene i dopune zakona. Zahvaljujem.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 28.10.2019.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Član 30. definiše da se poštarina za poštanske usluge plaća, po pravilu, unapred ako ugovorom poštanskog operatora i korisnika nije drugačije određeno, a prema cenovniku poštanskih usluga.

Cenovnik je poštanski operator dužan da istakne na vidnom mestu u prostorijama u kojima se pružaju poštanske usluge.

Ovaj amandman svakako će doprineti poboljšanju ovog zakonskog predloga i omogućiće veći stepen zaštite prava korisnika poštanskih usluga. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Beograd, 07.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 96164.00 RSD 03.06.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 110000.00 RSD 15.04.2014 - 03.06.2016.