Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Marko Zeljug

Marko Zeljug

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana ministarka, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranja prava korišćenja u prava svojine Vlada Republike Srbije planira dodatno uređenja dela zakona koji se odnosi na građevinsko zemljište i da korisništvo omogući pretvaranje u pravo svojine kod građana koji su zemljište pribavili u korišćenje od autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave ili od Republike Srbije.

Pored direktnih efekata koje ovaj zakon obezbeđuje, koji se odnosi na mogućnost pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine, uz plaćanje naknade koja se određuje na osnovu jedinice lokalne samouprave, odnosno organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne odnose, u skladu sa aktom o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra građevinskog zemljišta po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu.

Ovim zakonom se na indirektan način omogućava lakši postupak ozakonjenja objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, kao i pribavljanje građevinskih dozvola na zemljištu na kojem nije izgrađen jedan objekat. Sve ove mere rezultiraju povećanjem prihoda u budžet Republike Srbije i AP ili jedinice lokalne samouprave. Od 2015. godine na osnovu naknade za konverziju građevinskog zemljišta prihodovano je oko 800 miliona dinara koji se dalje koriste za unapređenje i izgradnju infrastrukture potrebne građanima Republike Srbije.

Građani Srbije treba da znaju da se punjenje budžeta Direkcije za izgradnju vrši na osnovu izdavanja građevinskih dozvola, promene namene zemljišta, davanja u zakup ili konverzije zemljišta, a da se ova sredstva vraćaju u sredinu iz koje su prikupljena za finansiranje izgradnje vodovodne mreže, kanalizacione mreže, trotoara, puteva i sve ostale potrebne infrastrukture potrebne za lagodniji život.

Zakon je takođe uzeo u obzir i sredstva koja su građani tj. korisnici zemljišta već uplatili na ime zakupa nad predmetnom parcelom. Cena konverzije biće umanjena za iznos koji je već uplaćen uz donošenje izveštaja od veštaka ekonomske struke i pretvaranje iznosa koji je nekada bio uplaćen u današnji realan iznos. Dodatna pogodnost kojom Vlada Republike Srbije i SNS žele da dodatno stimulišu građane koji vrše proces konverzije jeste umanjenje konačnog iznosa za 30% u odnosu na ukupan iznos potreban za plaćanje konverzije.

Dodatni razlog zbog kog sam rešio da diskusiju usmerim na ovaj zakon ogleda se u činjenici da veliki broj građana sa teritorije gradske opštine Surčin sa koje i ja dolazim imaju problem sa upisom prava svojine i ozakonjenja objekata iz razloga što ih pravo korišćenja nad građevinskim zemljištem onemogućava.

Srpska napredna stranka kao odgovorna stranka prema svim građanima donoseći ovaj zakon otvara mogućnost da građani koji poseduju zemljište u korisničkom statusu izvrše pretvaranje u pravo svojine i sva ostala prava, ali i obaveze koje proističu iz prava svojine nad zemljištem.

Izneo bih jedan konkretan primeri koji se odnosi na parcelu 1285, konkretno katastarska opština Bečmen na teritoriji gradske opštine Surčin. Ta parcela je svojevremeno od Poljoprivrednog kombinata „Budućnost“ Dobanovci ustupljena tada gradskoj opštini Zemun, koja je dalje na osnovu zaključka izvršnog veća, to je u stvari danas veća gradske opštine dodeljena aktom na raspolaganje trećim licima, kojih ima više.

Na konkretnoj parceli je doneto oko 300 odluka o dodeli dela parcele i na dobrom delu su izgrađeni objekti bez građevinske dozvole. Danas, zbog promene vlasničke strukture u tom kombinatu upisa novog vlasnika koji je nakon privatizacije upisao pravo svojine nije moguće izvršiti parcelaciju niti upis prava svojine na konkretnom predmetnom zemljištu.

Ovakav slučaj nije prisutan samo u Bečmenu. Imamo slučaj na teritoriji gradske opštine Surčina, gradska opština Zemun, na teritoriji Beograda, kao i Stara Pazova na kojima su postojali kombinati sa kojima su lokalne samouprave izvršile slične transakcije i građani iz tog razloga danas ne mogu da ostvare pravo da izvrše parcelaciju i ozakonjenje objekata koji na tim parcelama postoje.

Ovi slučajevi su prisutni, kao što sam rekao i na teritoriji drugih opština, ali moja molba jeste da ovakav problem građana može da se reši konvalidacijom ugovora, uz zajedničke napore kako jedinice lokalne samouprave i gradskih opština, tako i resornog ministarstva koje medijacijom između jedinica lokalne samouprave opština i nosioca svojine u cilju rešava problema ovih ljudi, koji su jedinu imovinu i krov nad glavom stekli na ovu zemljištu, a koje ne mogu steći pravo zbog propusta koji su prethodni režim napravili i koje danas treba da ispravi Vlada Republike Srbije i SNS.

Ja bih svoje kolege narodne poslanike pozvao da u danu za glasanje podržimo sve predloge zakona koji se danas nalaze na dnevnom redu, što ću učiniti i ja. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici, gospodo ministri sa saradnicima, Predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu Vlada Republike Srbije i SNS rade na smanjenju administriranja u postupku donošenja poreske prijave, a u slučaju obveznika poreza na nasleđe ili poklon i poreza na prenos apsolutnih prava.

U ovom slučaju javni beležnik koji je izvršio postupak overe i koji je sačinio i potvrdio ispravu po osnovu koje se vrši prenos prava na nepokretnost obveznika poreske prijave, podnosi poresku prijavu po tom osnovu.

Podatke u vezi prometa nepokretnosti javni beležnik dostavlja republičkom organu nadležnom za poslove katastra preko E – šaltera čime se izvršava obaveza propisana zakonom upisa u Katastar nepokretnosti, a Katastar ih prosleđuje dalje Poreskoj upravi i jedinici lokalne samouprava na utvrđivanje poreza.

Ovaj Zakon predlaže da se poreska prijava ne podnosi kada se u ostvarenom postupku radi o ostvarivanju prava na nasleđe ili poklon bilo da se radi o nepokretnosti ili o pokretnoj imovini, a kada je postupak donosi javni beležnik.

Ove odredbe zakona bi trebale da u toku primene omoguće pokretanje poreskog postupka sa manje administrativnih procedura i troškova koji proizilaze iz ovog postupka, ali i uštedu u vremenu posle uvođenja digitalizacije u poreski postupak i posle upisa u Katastar nepokretnosti.

Ovim se ujedno otklanja mogućnost greške prilikom podnošenja prilikom poreske prijave i podnošenje podataka u Katastar nepokretnosti, naročito ličnih podataka o nosiocu prava čije netačno evidentiranje u bazu podataka ili nepotpuni podaci unosioci prava mogu stvoriti u daljem postupku građanima velike probleme.

I sami znamo da su greške koje nastaju prilikom netačnih upisa podataka o vlasniku, naročito nosioci prava nad nepokretnostima u Katastru često znaju da prave probleme u smislu iziskivanja ispravki načinjenih grešaka uz potrebu dokazivanja, ali i u vremenu kao i finansijskih troškova za dokazivanja nastale greške u postupku upisa prava svojine.

Javni beležnik koji je stručno lice će umanjiti pojavu ovakvih grešaka i smanjiti na minimum i ubrzaće postupak dobijanja poreskog rešenja, a samim tim će biti i smanjeno administriranje.

Posebno bih se osvrnuo i pohvalio Predlog zakona koji se odnosi na član 4. koji se odnosi na bliže i preciznije definisanje objekata u sastavu poljoprivrednih gazdinstava i objekata na poljoprivrednom zemljištu koje se koriste za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Dosadašnji zakon nije bio apsolutno jasan u pogledu navođenja koji su to objekti oslobođeni od plaćanja poreza na imovinu.

Član 4. ovog zakona nam navodi da su to: objekti za smeštaj mehanizacije, za poljoprivredu, objekti za smeštaj repromaterijala, smeštaj i čuvanje gotovih poljoprivrednih proizvoda, staje za gajenje stoke i objekti za gajenje i proizvođenje autotonih rasada domaćih životinja, kao i objekte za uzgoj puževa, riba i pečuraka.

Ovom odredbom se jasno definiše koji su objekti, a koji ne podležu plaćanju poreza na imovinu, a ujedno pomažu srpskom poljoprivredniku u jednoj meri da bi na lakši način nastavili da obavljaju proizvodnju koja je jako važna za razvoj Republike Srbije, imajući u vidu da srpska poljoprivreda učestvuje sa 7% ukupnog BDP-a.

S obzirom na činjenicu da predložene izmene i dopune Zakona koje su danas pred narodnim poslanicima doprinose efikasnijem radu Poreske uprave i ubrzavaju donošenje rešenja kao i efikasnije definisanje obaveza uz omogućavanje olakšavanja građanima koje Zakon predviđa.

U danu za glasanje ću kao i predstavnici SNS u Narodnoj skupštini podržati ovaj set poreskih zakona. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre, poštovani poslanici, Predlog budžeta za 2020. godinu predstavlja realan plan aktivnosti koje Vlada Republike Srbije treba da sprovede u delo, u cilju daljeg podizanja kvaliteta života građana Srbije i stvaranja osnova za kontinuiran napredak Republike Srbije i života građana u svim aspektima.

Vlada Republike Srbije predvođena SNS pred Narodnu skupštinu stavila je Predlog budžeta gde je na osnovu konzervativnih projekcija na prihodnoj strani i istorijski niskim deficitom u budžetu, koji nikada do sada nije iznosio 0,5% ili negde oko 30 milijardi dinara, uz projekciju realnog rasta privredne aktivnosti u 2020. godini koja iznosi oko 4%, biće ostvarena ravnomerna raspodela finansijskog prostora na povećanje životnog standarda koje se ogleda kroz povećanje plata, koje će se kretati od 8% i 10%, a 15% za medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Ova mera će biti poduprta povećanjem neoporezivog dela plata na 16.300 dinara, kao i umanjenjem doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca. Takođe, primenom švajcarskog modela, projektovana povećanja od 5,4% za penzionere koji su bili proteklih godina nosioci tereta finansijskih reformi i kojima danas dugujemo za makroekonomsku stabilnost naše države.

Povećava se minimalna zarada na 30.022 dinara, a takođe je važno i ukidanje Zakona o smanjenju zarada u javnim preduzećima čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, a koji u protekloj godini nisu imali priliku za povećanje plata.

Posebno bih se osvrnuo na izgradnju puteva na teritoriji grada Beograda i gradske opštine Surčin. Budžetom za 2020. godinu planiran je nastavak izgradnje na Koridoru E-763, danas poznatiji kao "Miloš Veliki", na deonici puta Novi Beograd - Surčin. Planirana su sredstva u iznosu od tri milijarde dinara, a kroz plansko budžetiranje se može videti planirana sredstva za narednu godinu, koja se planiraju uložiti u ovu saobraćajnicu.

Želeo bih da istaknem da se u ovom momentu izvode završni radovi na deonici puta Koridora E-763 od Surčina do Obrenovca, čije se otvaranje planira za 19. decembar ove godine.

Na konkretnom primeru možemo videti da se realizacijom jasne vizije našeg predsednika Aleksandra Vučića i izgradnjom puteva inicijalno pokreće privredna aktivnost na trasama kojima prolaze novoizgrađeni putevi i da oni služe za brže povezivanje ljudi i privlačenje kapitala.

Izgradnjom ove deonice puta i njenim završetkom, GO Surčin će postati jedna od najbolje uređenih, tj. saobraćajno uređenih i privredno najperspektivnijih opština u Beogradu.

U prilogu ove teze govori sve veće interesovanje za zemljište za izgradnju posle prolaska puta „Miloš Veliki“, kao i povećanje vrednosti zemljišta pogodnog za izgradnju.

Planirana je izgradnja uključenja na put E-763 kod Jakova sa lokalnog puta u periodu dok bude realizovana izgradnja deonice od Novog Beograda do Surčina.

Izgradnja ove priključnice na auto-put „Miloš Veliki“ inicirana je od strane predstavnika GO Surčin, jer su procenili ogroman potencijal i benefit koji ovaj projekat nosi za stanovnike Surčina.

Realizacija je dogovorena sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja i infrastrukture. Pored auto-puta u neposrednoj blizini uključenja nalazi se zemljište koje je planom detaljne regulacije predviđeno za industrijsku gradnju, površine 220 hektara. Blizina puta i dobra povezanost sa ostalim auto-putevima biće dodatni inicijalni faktor za investiranje u ovom delu i stvaranje dodatnog privrednog zamaha za celu opštinu. Na ovaj način je razmišljao Aleksandar Vučić kada je pokrenuo taj projekat, a ovako su taj posao prihvatili i ljudi koji vode GO Surčin.

Nažalost, nisu svi u našem gradu i našoj Republici jednako posvećeni napretku i razvoju zajednice. Čovek koji je miljenik Dragana Đilasa i glasnogovornik Đilasove destruktivne politike, bivši predsednik opštine Surčin, Vojislav Janošević, pokušao je da obmane građane Surčina podelama letaka kojima se, tobože, zalaže za nešto što je propustio da realizuje kada je imao priliku.

Njegove propuste ispravili su predstavnici GO Surčin, predvođeni SNS, koji su inicirali izgradnju uključenja na trasu auto-puta „Miloš Veliki“ iz Jakova.

Inicijativni odbor, predvođen Janoševićem u tekstu kojim se, navodno, zalaže za građane u stvari pokazuje ogromnu mržnju prema svemu što je Aleksandar Vučić uradio i SNS, kaže: „Ne dozvolimo da nam taj auto-put oteža pristup njivama, poveća buku i zagađenja“, ne gledajući uopšte na benefite koje sam put donosi.

On dalje kaže: „Ako nam beogradska naprednjačko-socijalistička vlast direktno ili preko opštine Surčin“, ne znajući da nadležnost gradske opštine ne uključuje kapitalna ulaganja ovog tipa, „ne izgradi petlje, treba pokrenuti inicijativu za otcepljenje od Beograda“. Valjda pokušava da postane neki „surčinski Haradinaj“.

Reči „besmisleni, nečiji nečasni interesi, izgradnja skupih nadvožnjaka“ su reči koje se ponavljaju u ovom tekstu. Valjda ih asocira na vreme kada su oni tako vodili državu.

Zakazani protesni skup koji nije održan jer se niko od građana nije pojavio, jer nisu hteli da rade protiv interesa svoje dece za interes Janoševića i Đilasa.

Da bi ostali na putu izgradnje i napretka države koje su projektovane kroz budžet Republike Srbije za 2020. godinu, ja ću u danu za glasanje podržati Predlog budžeta, kao i kolege iz poslaničke grupe SNS. Zahvaljujem.
Uvaženi poslanici, predstavnici Ministarstva, Predlogom zakona o komunalnoj miliciji, pored promene imena službe komunalna policija u komunalna milicija, koja je uslovljena izmenama i dopunama Zakona o policiji iz 2018. godine, novim predlogom zakona definišu se nove nadležnosti službe koje će omogućiti efikasnije postupanje i kontrolu propisa i zakonskih odredbi.

Predlogom zakona omogućava se opštinama formiranje službi i njeno funkcionisanje čime će se na teritoriji cele Republike uspostaviti sistem otkrivanja prekršaja komunalnog reda i ono što je važnije je preventivno delovanje komunalne milicije u sprečavanju tih prekršaja, a pomaganju u otklanjanju postojećih slabosti u izvršenju nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Upravo iz tog razloga grad Beograd je bio glavni inicijator ovog Predloga zakona o komunalnoj miliciji, jer već duže vreme gradsko rukovodstvo uviđa potrebu za veće nadležnosti za efikasnije obavljanje poslova i za povećanje broja pripadnika komunalne milicije, radi uspostavljanja komunalnog reda i efikasnijeg sprovođenja zakona za čije sprovođenje je nadležan grad Beograd.

U proteklih pet godina Beograd je intenzivno radio na razvoju sistema za držanje pod kontrolom komunalnog reda i uvideo da je 300 komunalnih policajaca malo za teritoriju Beograda i da je za metropolu od 1,8 miliona stanovnika koja svakodnevno raste potreban veći broj, za efikasnije sprovođenje zakona su potrebna i veća ovlašćenja komunalnih službi.

Predlogom zakona obezbeđuje se izvršavanje nadležnosti grada u oblasti komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara i održava se red i korišćenje zemljišta, lokalnih puteva, javnih objekata i poslova iz nadležnosti grada. Novim predlogom zakona otklanja se nedostatak prilikom prikupljanja podataka od lica. Proširena su ovlašćenja za pregled lica i predmeta i zaustavljanje i pregled vozila, čime se jasnije određuje ova vrsta ovlašćenja i jasno određuje predmet pregleda. Pored uvođenja novih mehanizama delovanja komunalne policije, Predlogom zakona predviđeni su i bolji kontrolni mehanizmi rada komunalne milicije i odgovornost milicionara u postupanju i disciplinska odgovornost same službe.

Predlogom ovog zakona SNS želi da uvede dodatni red u poslove komunalne kontrole i reda i omogući građanima Beograda, a tako i svih opština, pravo na kvalitetniji život i ujedno da pored gradova omogući i ostalim lokalnim samoupravama da formiraju komunalnu miliciju radi efikasnije i efektivnije primene zakona iz svoje nadležnosti.

Posao komunalne milicije nije represija, nego savetodavno delovanje i prvenstveno upućivanje upozorenja radi otklanjanja loših navika koje su pojedini građani stekli u periodu neprimene zakona za vreme bivšeg režima. Savesno ponašanje građana prvenstveno prema zajednici i svom okruženju ima jedini cilj koji ovaj zakon želi da postigne.

U danu za glasanje pozivam kolege poslanike da podrže ovaj Predlog zakona. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre, uvaženi poslanici, na član 3. Predloga zakona o ljudskim ćelijama i tkivima predao sam amandman koji ima za cilj da dodatno definiše humanistički karakter ovog zakona, kao i svojom primenom podstiče sveukupan razvoj Republike Srbije i izgradnju medicinskih centara.

Srpska napredna stranka predlaganjem zakona koji je pred narodnim poslanicima, planira prvenstveno da podigne nivo poverenja u zdravstveni sistem u Republici Srbiji i nivo zdravstvene zaštite svojih građana, kao i ekonomsko osnaživanje zdravstvenog sistema i Republike Srbije u celini.

Finansijska sredstva koja se trenutno odlivaju iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i u inostrane zdravstvene centre, u kojima naši građani vrše intervencije zbog nemogućnosti da iste rade u domaćim medicinskim centrima, bili bi ušteda, koju omogućava predlog ovog zakona, usmerena u osavremenjavanje zdravstvenih centara i izgradnju novih.

Odgovorna Vlada Republike Srbije i Ministarstvo zdravlja su u proteklom periodu izgradili, opremili Klinički centar u Nišu, kao i što je u planu u narednom periodu izgradnja centara u Novom Sadu, Kragujevcu, započeta je rekonstrukcija i obnova Kliničkog centra Srbije. Ukupna vrednost radova u ovom centru je 69 miliona evra, kao i nabavka Iks nožda koji će početi sa radom 1. avgusta.

Ujedno bih želeo resornom ministru da prenesem apel više od 40 hiljada građana najmlađe gradske opštine u Beogradu, a to je gradska opština Surčin. To je jedina gradska opština koja nema trenutno dom zdravlja. Posedujemo nov reprezentativan objekat, ali nam nedostaje oprema i pribavljanje statusa doma zdravlja za sadašnju zdravstvenu ustanovu, čijim bi se opremanjem višestruko olakšao život svih mojih sugrađana u čije ime vam apel i prenosim. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre, kolege poslanici, SNS zajedno sa Vladom Republike Srbije je u proteklih nekoliko godina predložila i usvojila veliki broj zakona koji su svojom primenom izrodili reforme koje su srpskom društvu bile preko potrebe, a građanima Srbije obezbedile lakši život i sigurniju budućnost.

U sam vrh vizionarskih zakona koji će doprineti podizanju nivoa zdravstvene zaštite, nalazi se upravo ovaj zakon, Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima, koji već nekoliko dana unazad osporava preglasna manjina u ovom parlamentu, u javnosti manjina koja je apriori protiv zakona, samo iz činjenice zato što ga predlaže ministar iz reda SNS.

Širenjem dezinformacija, tačnije laži o Zakonu o ljudskim ćelijama i tkivima, manjina pokušava da nanese štetu interesima Republike Srbije i srpskom zdravstvu, uprkos želji većine stanovništva koja podržava usvajanje zakona. Ova loša kampanja se vodi protiv humanističkog pristupa svih onih građana Srbije koji bi želeli da omoguće život i posle sopstvenog života.

Upravo u humanističkom karakteru ovog zakona, ogleda se i moj amandman koji ima za cilj davanje podrške Predlogu zakona koji pored činjenice da će obezbeđivati stabilnost zdravstvenog sistema i njegovo napredovanje, takođe će osigurati i kontinuirani razvoj Republike Srbije.

Moja podrška ovom tekstu zakona, kao i mojih kolega, u Danu za glasanje biće apsolutna iz razloga što je ovo jedan od zakona posebnih zakona koji će Srbiji pomeriti korak više na lestvici modernih i razvijenih zemalja sveta. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre, predao sam amandman na član 2. Zakona o ćelijama i tkivima ljudskog porekla, koji treba da definiše odredbe zakona koje podstiču sveukupan razvoj Republike Srbije, s osvrtom na razvoj medicinskih centara.

Vlada Republike Srbije i Ministarstvo zdravlja, predvođene SNS, pred narodne poslanike postavili su zakon koji svojim usvajanjem i primenom treba da reši problem nešto više od četiri hiljade građana Republike Srbije, koji se danas nalaze na listi čekanja za transplantaciju organa.

Transplantaciju bubrega čeka oko tri hiljade i 500 ljudi, transplantaciju jetre oko 200, novo srce čeka 30 pacijenata. Procene su da u Srbiji godišnje umre 30 ljudi zbog nemogućnosti da pronađu davaoca koji je kompatibilan za transplantaciju navedenog organa.

Odredbama ovog predloga zakona, koji će biti usvojen podrškom poslanika SNS i koalicionih partnera, period čekanja na pronalaženje kompatibilnog donatora, tj. donora, biće znatno skraćen, a broj pacijenata koji danas imaju zdravstvene poteškoće, biće znatno smanjeni.

Finansijski efekat primene zakona ogledao bi se u činjenici da bi broj pacijenta koji se iz Republike Srbije upućuje u inostranstvo, znatno bi se smanjio i postigle bi se znatne uštede u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, imajući u vidu podatak da su identični operativni zahvati u inostranim centrima skuplji za 20, pa i 30 puta nego u centrima u Republici Srbiji.

Sredstvima ostvarenim uštedom primenom ovog zakona, Republika Srbija i Ministarstvo zdravlja nastavili bi proces osavremenjanja opreme u postojećim medicinskim centrima i podizanja nivoa zdravstvene zaštite u istim. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre, kolege poslanici, na Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima podneo sam amandman na član 1. koji ima za cilj analizu uticaja zakona na ukupan razvoj Republike Srbije.

Dosadašnji Zakon o transplantaciji ćelija i tkiva, kao i podzakonski akti koji proizilaze iz postojećeg zakona nisu prepoznali značaj definisanja i uticaja poslova iz oblasti ljudskih ćelija i tkiva za primenu kod ljudi, kao i uslove pod kojima se ti poslovi mogu obavljati, a u koje spadaju poslovi doniranja, testiranja, obrade, očuvanja, skladištenja, distribucije i primene ljudskih ćelija i tkiva, kako od živog lica, tako i od kadavera.

Novi zakon o kome raspravljamo definiše ustanovu koja treba da bude banka ljudskih tkiva i koja će na osnovu jasnih kriterijuma obavljati poslove iz oblasti obrade, testiranja, distribucije i primene ljudskih organa. Takođe, Predlog zakona propisuje pojednostavljenu proceduru izdavanja dozvole zdravstvenim ustanovama za obavljanje poslova iz oblasti ljudskih ćelija i tkiva, kao i uspostavljanje jedinstvenog sistema iz pomenute oblasti.

Najvažnija odredba ovog zakona definiše i omogućava primenu transplantacije organa i tkiva sa kadavera i daje priliku velikom broju pacijenata koji nisu usled bolesti mogli da obavljaju ili otežano su obavljali osnovne aktivnosti zbog nemogućnosti pronalaženja kompatibilnih organa od donora. Upotrebom organa, ćelija i tkiva koji su zdravi i funkcionalni uzeti od kadavera omogućiće nekim ljudima posle dugog niza godina nošenja sa bolestima početak normalnog i zdravijeg života, kao i uključivanje osoba sa kojima je izvršena transplantacija, uz sve druge aktivnosti.

Ujedno, manje važna stvar od očuvanja ljudskog života je i finansijski efekat koji bi bio otklonjen posle transplantacije na obolelo lice koje je imalo potrebu za konstantnim terapijama u periodu održavanja zdravstvenog stanja.

Zakon će ujedno svojom primenom omogućiti veći broj transplantacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji koje su se do sada vršile u inostranstvu.

Zbog svih pozitivnih efekata koje Predlog zakona donosi, poslanička grupa Srpske napredne stranke će u danu za glasanje podržati Predlog zakona, a kolege poslanike pozivam da podrže moj amandman. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući, uvažene kolege poslanici, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi bliže precizira prava, ali i dužnosti lokalne samouprave koji proističi iz Statuta koji donosi nadležni organ lokalne samouprave.

Amandman koji sam podneo na član 2. Predloga zakona ima za cilj da sagleda efekte realizacije statuta lokalne samouprave i njegov uticaj na sveukupan razvoj Republike Srbije. Saradnjom lokalne samouprave i državne uprave u slučajevima kada lokalna samouprava nema nadležnost za realizaciju, nego nadležnost leži na organima državne uprave, najsvrsishodnije rešenje je upravo u saradnji dva nivoa vlasti, uz uvažavanje zahteva nižih nivoa vlasti, u ovom slučaju, lokalne samouprave.

Dobar primer ovakve prakse i saradnje pokazao bih kroz primer dogovora između gradske opštine Surčin grada Beograda i Ministarstvo saobraćaja, vezano za trasu Koridora južni Jadran, koji jednom deonicom prolazi kroz gradsku opštinu Surčin.

Od strane predsednika gradske opštine predloženo je ministarstvu da se u projekat doda izgradnja petlje na ukrštanju trase koridora i puta Surčin-Jakovo. Realizacijom ovog projekta obezbedila bi se komunikacija za samo sedam minuta između Surčina i Novog Beograda, a oko buduće petlje bi se omogućio razvoj privredne zone u naselju Jakovo, koje je predviđeno PGR u površini od 220 hektara i potencijalnim investitorima omogućila brzo i lako ulaganje u najperspektivniju opštinu grada Beograda, koja je u ovom momentu najbogatija putnom infrastrukturom. Realizacija ovog projekta će stvoriti dodatne efekte.

U cilju prihvatanja predloženog amandmana, pozivam kolege poslanike da u danu za glasanje podrže moju izmenu zakona. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajuća.

Proaktivnost lokalne samouprave u Predlogu zakona treba da obezbedi slobodu inicijative pokretanja projekata od interesa za građane u cilju razvoja lokalne samouprave kao ukupan razvoj Republike Srbije.

Dolaskom SNS na vlast u Beogradu i formiranjem tima koji je imao zadatak da reši sve nagomilane probleme koji su nastali za vreme tajkunske vlasti Dragana Đilasa, zatečen je ukupan dug grada u iznosu od milijardu i 200 miliona evra, a odgovornim raspolaganjem budžeta i realizacijom investicija danas je taj dug sveden na duplo niži nivo.

Gradska javna preduzeća koja su bila stecište javašluka i mašina za izvlačenje novca građana Beograda za lično bogaćenje, posle uvođenja reformi i optimizacije broja zaposlenih danas stvaraju dobit.

Najdrastičniji primer je Parking servis, koji suštinski dobija resurs javne površine finansiran od resornog sekretarijata na upravljanje, a obaveza preduzeća je bila da naplati taksu.

Godine 2014. rupa u kasi tog preduzeća bila je 100 miliona dinara. Već 2016. godine po izvršenim promenama dobit istog preduzeća je dostigla 730 miliona. Slična, ako ne i gora situacija bila je u gradskim opštinama gde je vladala DS. Navešću primer gradske opštine Surčin iz koje dolazim, gde je bivša vlast pokušala otimanje odbornika da zadrži vlast, da bi sakrila svoja kriminalna dela.

Dug kase sa javnim preduzećima iznosio je 500 miliona dinara, što prevazilazi budžetski okvir gradske opštine Surčin. Zatečen je enorman broj nepotrebno partijski zaposlenih ljudi, kao i broj ljudi u komisijama koji se nikada nisu sastajale, a mesečno su koštale građane Surčina tri miliona dinara. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažene kolege poslanici, na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi predao sam amandman koji ima za cilj sagledavanje saradnje lokalne samouprave sa državnom upravom kroz koju se obezbeđuje sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na državnu upravu.

Lokalna samouprava predstavlja najvažniju i prvu kariku između građana i izvršne vlasti, kroz koju građani mogu da ostvare svoja prava i da upute inicijativu ka lokalnoj samoupravi i da daju predloge za određene investicije, njihovu realizaciju u delovima grada ili opštinama, uz poštovanje urbanističkih pravila.

Srpska napredna stranka je, primenjujući ovaj princip u Beogradu, otišla korak dalje i projektom „Da se radi i gradi po tvom“, dala građanima Beograda priliku da odlučuju o investicijama iz nadležnosti lokalne samouprave, planirajući budžetom projekte koji su u skladu sa urbanističkim i građevinskim propisima. Na ovaj način je primljeno 22 hiljade predloga građana, a u budžetu grada za realizaciju ovih projekata je obezbeđeno 200 miliona dinara uz dodatnih 170 miliona dinara namenjenih za finansiranje projekata u gradskim opštinama.

Analizom zahteva građana Beograda zaključeno je da je najviše građana istaklo potrebu za izgradnjom kanalizacione mreže. Odgovorna vlast, koju predvodi SNS u Beogradu, je na ovaj zahtev odgovorila izradom i predstavljanjem projekta „Beograd 2025“. Ovaj projekat jasno predviđa finansijske izvore za realizaciju i dinamiku radova za izgradnju kanalizacione mreže na teritoriji celokupnog grada Beograda i u svim gradskim opštinama.

Vlast u lokalnim samoupravama, koja je predvođena SNS, u gradovima i opštinama u kojima su predsednici i gradonačelnici iz reda naprednjaka, ubuduće će raditi po ovakvom principu i pitati građane za mišljenje i uključivati ih u donošenje odluka važnih za funkcionisanje sredine u kojoj žive, a ujedno i poštovati izbornu volju koja je apsolutno na strani politike, koja je na izborima predstavila građanima SNS i Aleksandar Vučić.

S obzirom na činjenicu da je resorni ministar nastavio jasnu politiku, koju je u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave započela Ana Brnabić, a to je reforma i osavremenjavanje funkcionisanja lokalnih samouprava u interesu građana i razvoj Republike Srbije.

Poslanička grupa SNS će u danu za glasanje podržati predložene izmene i dopune zakona, a kolege poslanike pozivam da podrže moj amandman. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena guvernerko, razlog podnošenja mog amandmana na 4. član jeste potreba da se kroz realizaciju ugovora na daljinu obezbedi sveukupan razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na državnu upravu.

Od dolaska SNS na vlast i guvernera Jorgovanke Tabaković na čelo NBS započinje period uvođenja reda u finansije Republike Srbije i učvršćivanje monetarne politike. Osiguran je kurs dinara i povećano je poverenje građana u domaću valutu kao platežno sredstvo i monetu za štednju.

Zakon o ugovaranju na daljinu treba da obezbedi, pored osiguranja ugovora korisnika finansijskih usluga, i pozitivnu klimu za privlačenje stranih investicija i svežeg kapitala u vidu direktnih stranih investicija koje su u 2017. godini, pored projekcije od 1,7 milijardi, uspele da dostignu 2,1 milijardu evra i u ovom obimu su iznosile 5,5% BDP, premašujući na taj način deficit tekućeg računa treću godinu zaredom.

Dodatni razlog je olakšavanje i osiguravanje finansijskih transakcija velikog broja građana Republike Srbije koji su na privremenom radu u inostranstvu i time omogući investiranje dijaspore u privredu Republike Srbije. Sve ove mere koje omogućava ovaj zakon uticaće na veći obim stranih investicija i na kumulativni razvoj privrede Republike Srbije.

U cilju prihvatanja predloženog amandmana, pozivam kolege narodne poslanike da u danu za glasanje podrže moj predlog. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena gospođo Tabaković, dame i gospodo kolege poslanici, na član 2. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu predao sam amandman i dodao stav 2. kako bi se osnovnim pojmovima i realizacijom zakona obezbeđivao sveukupan razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na državnu upravu.

Vlada Republike Srbije predvođena SNS postavila je pred sebe prioritet koji se odnosi na unapređenje korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija u svim oblastima, a pre svega u oblasti privrede i državne uprave. Usvajanjem ovog zakona i njegovom primenom dodatno bi se olakšao privredni ambijent u Republici Srbiji, a posao državne uprave ogleda se u stvaranju što bržih i efikasnijih procedura za ulaganje u privredu naše zemlje, što će rezultirati nastavkom privrednog rasta i proizvodnje, kao i stvaranjem novih radnih mesta, što i jeste jedan od glavnih političkih ciljeva Vlade Republike Srbije.

Predloženim zakonom se sveobuhvatno i konkretno uređuje zaštita finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, čime se istovremeno obezbeđuje viši nivo zaštite prava i interesa korisnika predmetnih finansijskih usluga. Ujedno se stvara kod stranih investitora glavni preduslov stabilnosti i poverenja u finansijski sistem i na taj način dodatno privlače nove investicije i osigurava razvoj već realizovanih, kao i investicije koje su u toku.

Najveću zahvalnost u ostvarenju stabilnosti monetarne politike i stabilnosti finansijskog sistema dugujemo Narodnoj banci Srbije i guverneru.

U cilju nastavka vođenja ovakve odgovorne politike od interesa za građane i sveukupan razvoj Republike Srbije, pozivam kolege poslanike da u danu za glasanje podrže predloženu izmenu, kao i predloženi zakon. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Na član 3. Predloga zakona o zaštiti finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu podneo sam amandman gde se dodaje stav 5. koji ima za cilj usklađivanje predloženog zakona sa drugim propisima i obezbeđivanje sveukupnog razvoja Republike Srbije, osvrćući se na državnu upravu.

Predlog zakona uređuje odnos prema drugim propisima. Kako bi se izbegle poteškoće u primeni, predviđeno je da se pitanje zaštite korisnika koja nije uređena zakonom shodno primenjuju odredbe, propisi kojima se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga, zaštita potrošača, finansijske usluge koje su predmet ugovora na daljinu, poslovanje pružalaca finansijskih usluga i zaštita podataka o ličnosti.

Osnovni ciljevi donošenja zakona jesu unapređenje prava korisnika finansijskih usluga i dodatna zaštita istih, kao i preciznije određivanje praktičnih pitanja kod ugovaranja na daljinu, kao i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvenim pravima EU. Ova odredba zakona koja predviđa usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravom EU ima višestruki značaj za Republiku Srbiju.

Prvi razlog jeste nedvosmislena odlučnost Vlade Republike Srbije da Srbija bude na evropskom putu, a diplomatski napori predsednika Aleksandra Vučića dodatno učvršćuju ovakvu odluku i danas posle dugog niza godina iščekivanja imamo jasno utvrđen rok pristupanja društvu zemalja članica EU.

Drugi razlog za usvajanje ovog zakona jeste dodatno olakšavanje priliva stranog kapitala. Prema podacima Narodne banke Srbije u 2017. godini direktne strane investicije iznosile su 2,1 milijarde evra, iako je planirano 1,7. U cilju prihvatanja amandmana, pozivam kolege da ga podrže.
Zahvaljujem predsedavajući.

Na član 2. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti podneo sam amandman kojim bi se dodao stav 4. koji bi pratio realizaciju projekta sa analizom uticaja na razvoj Republike Srbije.

Vladina kancelarija za pripremu predloga programa i izgradnju stanova, formirana je na osnovu predloga Nacionalnog saveta za bezbednost. Stavila je pred sebe jasan zadatak uspostavljanja politike nacionalne bezbednosti, kao deo ukupne državne politike. Stvara se kroz program mera i aktivnosti koje promoviše SNS, kroz politiku Vlade Republike Srbije, radi dostizanja ciljeva političke i nacionalne bezbednosti u interesu svih građana Republike Srbije.

Realizacijom projekta izgradnje 1578 stanova u prvoj fazi predloženog programa, ostvaruju se preduslovi za politički, ekonomski, socijalni i sveukupan razvoj Republike Srbije. U prvoj fazi u planu je izgradnja u Beogradu 400 stanova, u Novom Sadu 400, Niš 188, Vranje 190 i po 200 stanova u Kraljevu i Kragujevcu.

Planirana vrednost radova je 65 miliona evra. Sredstva su obezbeđena odgovornom politikom Vlade Republike Srbije, koju predvodi SNS. Zahvaljujući politici koju promoviše predsednik Aleksandar Vučić, a to je domaćinsko rukovođenje, jasno i odlučno određivanje prioriteta od interesa za građane Republike Srbije, uvođenjem mera štednje i racionalizacije trošenja novca građana Srbije, kao i obezbeđivanje stalnih i kontinuiranih stranih investicija neophodnih za otvaranje novih radnih mesta, kojima se smanjuje broj nezaposlenih, kojih je u momentu preuzimanja vlasti od prethodnog režima bilo 28%, a danas taj broj iznosi negde oko 12%. Do kraja godine u planu je snižavanje broja nezaposlenih ispod 10% u Republici Srbiji.

Realizacijom i ovog projekta, uticaće se na ovakav trend, kao i ukupan privredni rast i bruto nacionalni dohodak. U cilju postizanja efekata predloženog amandmana pozivam kolege poslanike da podrže moj amandman u danu za glasanje. Hvala.