NINA PAVIĆEVIĆ

Socijalistička partija Srbije

Rođena je 1992. godine. Živi u Nišu.

Po zanimanju je master ekonomista.

Na izborima održanih 21. juna 2020. godine našla se na izbornoj listi "Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma"

Po prvi put postala je narodna poslanica, a mandat joj je potvrđen 10.11.2020. godine.
Poslednji put ažurirano: 11.12.2020, 11:11

Osnovne informacije

Statistika

  • 5
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Drugo vanredno zasedanje , 11.02.2021.

Zahvaljujem, predsedavajuća.

Uvažene kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas su na dnevnom redu predlozi dva autentična tumačenja. Prvi Predlog se odnosi na Zakon o sprečavanju korupcije, a drugi na Zakon o visokom obrazovanju.

Ja ću se osvrnuti na prvi Predlog autentičnog tumačenja, koji je Narodnoj skupštini predložio Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo. U pitanju je autentično tumačenje člana 2. stav 1. tačka 3. Zakona o sprečavanju korupcije. Smatram da je autentično tumačenje u ovom trenutku najadekvatnija pravna forma kojom se može otkloniti različito tumačenje, a time i različita primena ovog člana zakona.

Drugi način bi bio predlog izmena i dopuna zakona, a treći zahtev nadležnom ministarstvu da da mišljenje o primeni ovog člana zakona. Autentično tumačenje je najbrži način da se otkloni problem različitog tumačenja. Kako je Zakon o sprečavanju korupcije usvojen u decembru 2019. godine, dakle pre samo godinu dana, te smatramo da nije u ovom trenutku celishodno menjati ga u ovako kratkom roku.

Istina je da se odredba člana 2. stav 1. tačka 3. koja glasi – Javni funkcioner je svako izabrano, postavljeno ili imenovano lice u organu javne vlasti, osim lica koji su predstavnici privatnog kapitala u organu upravljanja privrednog društva, koji je organ javne vlasti.

Ovo se može različito tumačiti, a onda shodno različitom tumačenju dolazi do mogućnosti različite primene zakona, što bi uzrokovalo nejednakost pred zakonom.

Predlog autentičnog tumačenja, sa ispravkom, koji je juče dostavljen precizira ovu odredbu, odnosno definiše preciznije koja su to lica koja se smatraju javnim funkcionerima.

Ovo autentično tumačenje kaže da navedenu odredbu treba tumačiti tako da se odnosi i primenjuje na sva lica koja su neposredno birana od strane građana i lica koja bira, imenuje ili Narodna skupština, predsednik Republike, Vlada Republike Srbije, Skupština autonomne pokrajine, Vlada autonomne pokrajine, organi jedinice lokalne samouprave, Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca.

Ovakvim autentičnim tumačenjem obezbeđena je preciznost odredbe. Pored toga, obuhvat lica koja se smatraju javnim funkcionerima je potpuniji i prosto je jednostavnije sagledati o kojim se tu tačno funkcionerima radi.

U tom smislu, smatram da ovo autentično tumačenje treba usvojiti i poslanička grupa SPS će u Danu za glasanje podržati ovaj Predlog autentičnog tumačenja. Zahvaljujem.

Drugo vanredno zasedanje , 09.02.2021.

Zahvaljujem, predsedniče.

Uvažena ministarko, poštovane kolege narodni poslanici, danas govorimo o Predlogu zakona o socijalnoj karti. Potreba za uvođenjem socijalnih karata i donošenje novog zakona koji je regulisao ova pitanja sadržana je u ekspozeu predsednice Vlade Republike Srbije iz juna 2017. godine, a predstavljen je kao jedan od prioritetnih zadataka u aktuelnoj Vladi pre nešto više od tri meseca.

Svrha socijalne karte je pravednije ostvarivanje socijalnih prava građana koje se meri njihovim socijalno-ekonomskim statusom, kao i sprečavanje eventualnih zloupotreba. Postojanje ove jedinstvene, centralizovane evidencije trebalo bi da najugroženijima olakša put do finansijske i svake druge pomoći, tako što će biti omogućena pravednija raspodela i time što će socijalnu pomoć dobiti oni korisnici kojima je ta pomoć zaista najpotrebnija.

Nakon usvajanja ovog zakona sledi povezivanja registra socijalne karte sa relevantnim sistemom podataka organa državne uprave i institucija lokalne samouprave, što će pružiti jedan sveobuhvatniji uvid i pristup u sve to.

U evidenciji povezanih lica novina u odnosu na prvobitni nacrt zakona je evidencija podataka o nasilju u porodici. Kao ženu i socijalistkinju posebno me raduje činjenica da će uvođenje socijalne karte pružiti mogućnost za dostojanstveniji, pristojniji život žena koje su žrtve nasilja.

Socijalistička partija Srbije se oduvek zalagala za aktivne i pravedne mere socijalne politike, što će činiti i ubuduće.

Socijalna politika je, naime, najširi prostor po kome se može ocenjivati pravednost jednog društva i briga društva za socijalno ugrožene, kako grupe, tako i pojedince. Socijalna politika obuhvata jedan širok spektar mera, ali i mera politika koje neposredno utiču na socijalno-ekonomski status građana, od populacione politike, obrazovne politike, preko zapošljavanja mladih, stambene politike, pa sve do socijalne zaštite kao segmenta socijalne politike države.

Ovom prilikom bih navela i pre svega pohvalila neke od mera koje su rezultat ove i prethodne Vlade, a to je svakako projekat „Moja prva plata“ koji je realizovan u drugoj polovini godine koja je za nama, a predstavlja vid pomoći države za zapošljavanjem mladih koji su tek završili srednje škole i fakultete. Kako je obično najteže pronaći prvi posao, država je ovim želela da uputi pomoć mladim ljudima za zaposlenje i sticanje prakse. Dakle, reč je o odličnom projektu koji je direktno usmeren na pomoć mladima i država je jednostavno želela da stvori ambijent da svako ko želi da radi dobije tu šansu.

Takođe, od velikog značaja je i ulaganje u naučno-tehnološke parkove u Beogradu, Nišu, gradu iz koga ja dolazim, Novom Sadu i još par gradova u Srbiji, a sve sa ciljem pružanja mogućnosti mladima da pronađu zaposlenje i, što je najvažnije, ostanu u Srbiji.

Kao mlada osoba, želim da skrenem pažnju na još jedan problem mladih koji svakako utiče na motivisanje mladih da formiraju porodice i stvaraju potomstvo, a to je stambeni problem, jer stambena politika predstavlja deo ukupne socijalne politike i mi smo svi svesni činjenice da veliki broj mladih ljudi žive kao podstanari, a čak više od polovine živi u zajednici sa roditeljima. Složićete se da život u zajednici nije posebno stimulativan za formiranje porodice i ostanak u zemlji.

Veoma je važno realizovati ovu nameru države da omogući mladima da i oni dobiju stanove po najpovoljnijim uslovima, kao što je to omogućeno snagama bezbednosti tj. policiji i vojsci. Smatram da bi ova mera bila izuzetno stimulativna i verujem da bi država na ovaj način doprinela zaustavljanju odlaska mladih ljudi i povećanju nataliteta, jer bez mladog i radno sposobnog stanovništva ne može biti napretka ni jednog društva.

Takođe, smatram da bi ove mere, kao mere prevencije, doprinele i pronatalitetnim kretanjima i smanjenju migracija stručnjaka i mladih ljudi koji kada jednom odu teško odluče da se vrate.

Uz podršku rešenjima iz zakona koji treba da obezbedi socijalno pravedniji model sprovođenja mera, želim da kažem da će SPS u danu za glasanje podržati ovaj Predlog zakona. Zahvaljujem.

Druga posebna sednica , 26.12.2020.

Zahvaljujem predsedavajuća.

Poštovani predstavnici nezavisnih institucija, uvažene kolege narodni poslanici, poštovani građani, danas ću u ime SPS govoriti o izveštaju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2019. godinu. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je samostalni državni organ, nezavistan u vršenju svoje dužnosti, a radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti.

Institucija Poverenika uvedena je u Republici Srbiji 2005. godine. Biraju ga narodni poslanici na pet godina, a Poverenik je dužan da svoj godišnji izveštaj dostavlja Narodnoj skupštini i ovo je 15 izveštaj po redu. U izveštaju za 2018. godinu konstatovano je da je 2018. godina, kao što rekoh, bila godina sa najviše izazova u radu i godina najobimnijeg rada. Isto se može reći do 2019. godinu. Služba Poverenika izvršava svoj posao kroz dve oblasti – u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Srbiji se od 2019. godine koristilo u velikoj meri. Korisnici ovog prava su najčešće građani, udruženja građana, predstavnici medija i organi vlasti, političke stranke, advokati, privredni subjekti.

Prava propisana Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja pripadaju svima pod jednakim uslovima i bez diskriminacija, bez obzira na državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalnost, veroispovest, nacionalnu i etičku pripadnost.

U oblasti zaštite podataka o ličnosti najvažnije je reći da se u avgustu 2019. godine počeo da implementira Zakon o zaštiti podataka ličnosti, što predstavlja samo početak u uređivanju pravnog okvira u ovoj oblasti.

Godine 2019. je poverenik primio ukupno 14.000 predmeta, tačnije 13.989, od čega se više od polovine, tj. 6.760 odnosi na slobodu pristupa informacijama, 6.078 na zaštitu podataka o ličnosti, a 1.151 se odnosi istovremeno na obe oblasti delovanja Poverenika.

Broj primljenih predmeta u 2019. godini predstavlja neznatno uvećanje u odnosu na 2018. godinu. Poverenik je tokom 2019. godine ostvario saradnju sa državnim organima, organizacijama civilnog društva i poslovnim udruženjima, kao i ostalim institucijama, što je za svaku pohvalu.

Poverenik se može smatrati kao neka vrsta kontrolnog mehanizma i javnosti rada korisnika javnih sredstava, bilo da su u pitanju lokalne samouprave, državni organi, javne službe ili drugi organi i organizacije.

Poverenik u svakom demokratskom društvu treba da bude institucija koja je medijator između građana i institucija i da svojim radom ublažava i rešava konfliktne situacije.

Državni organi bi trebalo da na Poverenika gledaju kao na saradnika koji će doprineti stvaranju bolje saradnje sa građanima. Takođe, Poverenik treba da ostvarivanjem svoje zakonom utvrđene funkcije da na primeran način ukazuje na probleme sa kojima se građani susreću u ostvarivanju svojih prava.

Građani, Poverenik i državni organi su tri strane koje nikada ne trebaju biti u sukobu, već da zajedničkim snagama doprinesu ostvarivanju zakonskih prava građana.

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije će u danu za glasanje podržati ovaj izveštaj Poverenika, kao i ostale izveštaje koji se nalaze na današnjem dnevnom redu. Hvala.