Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Saziv: Saziv 2020 - 2022

Predsednik: Aleksandar Martinović

Datum početka rada: 26.10.2020.

Kontakt: 3200-610

"Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja:

- donosi opšte i pojedinačne akte kojima se uređuju pitanja statusnog i materijalnog položaja, prava i dužnosti narodnih poslanika i funkcionera koje bira Narodna skupština, u skladu sa zakonom, i daje mišljenje za obavljanje druge javne funkcije ovih lica;

- podnosi predlog kodeksa ponašanja narodnih poslanika;

- podnosi predlog akta o izgledu i upotrebi amblema, oznaka i drugih simbola i obeležja Narodne skupštine;

- donosi akt o postupanju s aktima koji se podnose u elektronskom obliku, aktima koji se smatraju tajnom, stenografskim beleškama i daje saglasnost na akt o kancelarijskom i elektronskom kancelarijskom poslovanju;

- donosi akt o unutrašnjem redu u zgradi Narodne skupštine, rasporedu sedenja narodnih poslanika i drugih lica u sali za sednice Narodne skupštine, kao i akt o korišćenju prostora oko zgrade i službenih vozila;

- donosi akt o akreditaciji i uslovima za rad predstavnika sredstava javnog informisanja u Narodnoj skupštini;

- donosi akt o radnom angažovanju konsultanata u poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini i o naknadi troškova za angažovanje naučnika i stručnjaka u radu Narodne skupštine;

- podnosi predlog odluke o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine;

- daje saglasnost na pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi Narodne skupštine;

- donosi akte o obrazovanju konkursne i žalbene komisije;

- vrši postavljenja u Službi Narodne skupštine, na predlog generalnog sekretara Narodne skupštine, i donosi rešenja o platama generalnog sekretara i zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine, kao i državnih službenika na položaju, odnosno postavljenih lica u Službi Narodne skupštine;

- utvrđuje skupštinski budžet, stara se o pravilnosti korišćenja sredstava iz skupštinskog budžeta i vrši kontrolu rashoda, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom, o čemu podnosi godišnji izveštaj Narodnoj skupštini;

- donosi akt o evidentiranjui movine i drugim pitanjima od značaja za upravljanje imovinom Narodne skupštine;

- razmatra primedbe na zapisnik sa sednice Narodne skupštine i o tome podnosi izveštaj Narodnoj skupštini.

Odbor razmatra:

- razloge prestanka mandata i predloge za potvrđivanje mandata narodnih poslanika, o čemu podnosi izveštaj Narodnoj skupštini;

- pitanja uspostavljanja ili ukidanja imuniteta narodnog poslanika i drugih izabranih lica, u skladu s Ustavom i zakonom, i o tome Narodnoj skupštini podnosi predlog odluke;

- zahteve za odobravanje lišavanja slobode javnog tužioca, zamenika javnog tužioca i člana Državnog veća tužilaca, i o tome donosi odluku.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 66. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije

Članovi odbora

Nebojša Bakarec
Srpska napredna stranka
Član
Nikola Lazić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dragana Barišić
Srpska napredna stranka
Član
Viktor Jevtović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Sandra Božić
Srpska napredna stranka
Član
Života Starčević
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Branimir Jovanović
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Sanja Jefić Branković
Liberalno demokratska partija
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Šaip Kamberi
Partija za demokratsko delovanje
Član
Selma Kučević
Stranka demokratske akcije Sandžaka
Zamenik

Luka Kebara
Srpska napredna stranka
Član
Nikola Vojinović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Miroslav Kondić
Srpska napredna stranka
Član
Marijana Krajnović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Darko Laketić
Srpska napredna stranka
Član
Sonja Vlahović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Uglješa Marković
Socijalistička partija Srbije
Član
Nina Pavićević
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Aleksandar Martinović
Srpska napredna stranka
Predsednik
Uglješa Mrdić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Veroljub Matić
Srpska napredna stranka
Član
Violeta Ocokoljić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Đorđe Milićević
Socijalistička partija Srbije
Zamenik predsednika
Dijana Radović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Ivana Nikolić
Srpska napredna stranka
Član
Nemanja Joksimović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Mira Petrović
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Član
Stefan Krkobabić
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Zamenik

Marina Raguš
Srpska napredna stranka
Član
Željko Tomić
Nova Demokratska stranka Srbije
Srpski patriotski savez - SPAS
Srpska napredna stranka
Zamenik

Branimir Spasić
Srpska napredna stranka
Član
Andrijana Avramov
Srpska napredna stranka
Zamenik

Adam Šukalo
Srpska napredna stranka
Član
Vesna Nedović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 05.08.2022, 10:52