UGLJEŠA MARKOVIĆ

Socijalistička partija Srbije

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Uglješa Marković do sada je dva puta bio narodni poslanik, u 12. sazivu, od 2020. do 2022. godine, i u 13. sazivu, od 2022. do 2023. godine.

U 12. sazivu bio je član Odbora Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i zamenik člana Odbora za spoljne poslove, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Tokom 12. saziva na redovnim skupštinskim zasedanjima je proveo 329 sati, 25 puta se obraćao u plenumu, u postavljanju poslaničkih pitanja nije učestvovao, a u traženju obaveštenja i objašnjenja učestvovao je jednom. Što se tiče prisustva glasanjima za akte, prisustvovao je 362 puta, od čega je za 356 akta glasao “za”.

U 13. sazivu izabran je za poslanika kao treći na listi IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE, i mandat mu je potvrđen 01.08.2022. godine. U 13. sazivu bio je deo poslaničke grupe IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS). Bio je predsednik Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, član Odbora za spoljne poslove, i zamenik člana Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i Odbora za kontrolu službi bezbednosti. Takođe, bio je zamenik člana Delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.

U 14. sazivu izabran je za narodnog poslanika kao 16. na listi Ivica Dačić – Premijer Srbije, mandat mu je potvrđen 06. februara 2024. godine.

U 14. sazivu deo je poslaničke grupe IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS)

BIOGRAFIJA

Rođen je 18. januara 1991. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. 2017. godine upisao je master studije na Ekonomskom fakultetu, smer ekonomija i menadžment energetike.

Bio je član Saveta za sprovođenje omladinske politike opštine Stari grad u okviru Kancelarije za mlade.

Od 2016. godine bio je odbornik je u Skupštini opštine Stari grad u Beogradu.

Bio je predsednik Socijalističke omladine Socijalističke partije Stari grad.

Predsednik je Socijalističke omladine Srbije od 2017. godine.

Poslednji put ažurirano: 10.04.2024, 09:03

Osnovne informacije

Statistika

  • 25
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

Predsedniče, ukazujem na povredu člana 103. stav 8. Neću da odgovaram i neću ja sada da zloupotrebljavam pravo na povredu Poslovnika, ali mislim da nije ni korektno ni u redu da se ovaj dokument podiže i da se onda u kontekstu toga i odgovara, a pogotovo u kontekstu spominje SPS. Zato sam i ustao i samo vas molim da se donekle držimo Poslovnika o radu. Ne treba da se izjašnjavamo. Hvala.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2023.

Zahvaljujem uvažena predsedavajuća.

Poštovani ministri, javio sam se ne sa namerom da izazovem dalju repliku. Kolega Jovanov je u principu već sve odgovorio. Ono što sam želeo samo da dodam i da kažem jeste da sve ovo lepo zvuči što smo čuli. Sve to, kako da kažem, je lepo. Opozicija ste. Možete da govorite bez ikakve odgovornosti, ali to nema svoju primenu. Nema primenu u realnim okvirima. Nažalost, može samo da posluži isključivo za određene, da kažemo, političke poene dobijanja nekih glasova i to je apsolutno sve.

Gospodin Dačić je juče govorio o hronologiji, ajde da kažem, Kosovsko-Metohijskog problema i o tom Ustavu, o kome je i danas bilo reči, iz 1974. godine. Možemo da se vraćamo i na 1999. godinu, možemo da se vratimo i na Kosovski boj, ali sve to neće danas rešiti probleme. Neće na bilo koji način poboljšati položaj i prava i bezbednost našeg naroda na Kosovu i Metohiji.

Zato moramo da vodimo računa kao odgovorni političari, kao odgovorni ljudi šta govorimo u ovom domu, jer sve to može da ima posledice na Srbe i ne albansko stanovništvo na prostoru Kosova i Metohije.

Stav SPS jeste da dok je i poslednji Srbin na Kosovu i Metohiji, Kosovo i Metohija će biti u sastavu Republike Srbije i nema nikakvog priznanja lažne države Kosovo, a u prilog tome najbolje govori činjenica da je upravo ova koalicija na čelu sa dvojicom lidera radila na tome i povučena su priznanja 28 zemalja. Da li bismo to radili, imamo drugačiju politiku. Zahvaljujem.

Četvrto vanredno zasedanje , 20.07.2023.

Zahvaljujem se predsedniče Narodne skupštine.

Poštovana predsednice Vlade, poštovani ministri sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, uvažene građanke i građani Srbije, pored niza važnih zakona kao što je Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom, i izmene postojećeg Zakona o energetici, mislim da ovu sednicu Narodne skupštine, prema sadržaju dnevnog reda mogli bi smo nazvati i sednicom namenjenoj infrastrukturi, jer danas raspravljamo o planiranju i izgradnji o Zakonu o ozakonjenju, o stanovima za snage bezbednosti, železničkoj infrastrukturi, zajmovima za infrastrukturne i saobraćajne projekte, kao i za izbor člana Vlade.

Najpre bih kao i većina mojih kolega pohvalio izmene i dopune Zakon o ozakonjenju u kome im se daje prilika vlasnicima porodičnih objekata da u narednom periodu dok su u postupku legalizacije mogu da ostvare prava na, da kažem, osnovna prava u 21. veku, to jeste pravo na priključak na električnu energiju, da se mogu priključiti na vodovod, kanalizaciju i da mogu dobiti priključak za gas. Tu govorimo, kao što sam rekao, to su porodični objekti, to će važiti za one objekte gde ta lica imaju svoje prebivalište i neće podrazumevati druge objekte, objekte koji će imati drugu svrhu ili namenu.

Ipak, čini mi se da centralno mesto u ovom setu zakona čine izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji koji obuhvata više značajnih pitanja daljeg pravnog uređenja ove znatno značajne, ali pokazalo se i prilično osetljive oblasti. Važne, kao što sam rekao, zato što se pitanjem uređenja prostora i gradnje, odnosno, urbanizacije prostora suštinski uređuje ukupan životni način ostvarivanja svih potreba građana i društva u celini, ali i utvrđuje odnos prema našim prirodnim resursima.

Od toga da li smo gradili planski, oslanjajući se na krovna planska dokumenta, kao što je prostorni plan naše države, da li smo valjano planirali i gradili kapitalne infrastrukturne objekte, ali i obdaništa, škole, domove zdravlja, stambena naselja, javne objekte ili fabrike, zavisiće kvalitet svih nas i budućih generacija. To je resurs ograničenih kapaciteta, zato je njegova vrednost upravo i neprocenjiva.

U tom smislu, je značajan zakonski okvir jer on upravo potvrđuje taj odgovorom odnos države. Zakon o planiranju i izgradnji je od 2009. godine ukupno menjan preko 10 puta i to možda na najbolji mogući način govori o dinamičnosti ovog sektora, potrebe da se stalno usklađujem da se inovira, da prati nove standarde i nove ciljeve koje postavljamo ispred sebe.

Potrebe usklađivanja sa pravnim tekovinama EU deo je našeg puta ka članstvu u EU u oblasti planiranja, izgradnje se uglavnom odnosi na implementaciju „Zelene agende“ imajući u vidu uticaj građevinske delatnosti na životnu sredinu i na energetsku efikasnost koja je sve značajnija, imajući u vidu ograničene i skupe energente na globalnom nivou.

O tome je u ovom periodu svetske ekonomske krize izazvane sukobom na tlu Ukrajine, posebno moramo obratiti pažnju ne samo u svakodnevnoj potrošnji energenata, već i u dugoročnom planiranju štednje energije i afirmacija zelene energije, odnosno energije iz obnovljivih izvora u sektoru gradnje. Upravo ovaj Predlog zakona nudi bolja sistemska rešenja za energetsku efikasnost u građenju i uvodi veću odgovornost investitora.

Novim rešenjem povećava se energetska efikasnost zgrada i uvodi obaveza dobijanja sertifikata zelene gradnje za sve javne objekte i za sve objekte preko 10.000 kvadrata, što će Srbiju svrstati u red prvih evropskih zemalja sa obavezom ovakvog sertifikovanja zgrada.

Tako se, na primer, ovim zakonom propisuje obaveza da se prilikom overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i zaključenja ugovora o zakupu obavezno dostavlja i sertifikat o energetskim svojstvima zgrade, odnosno njenog posebnog dela, čime se dodatno unapređuje energetska efikasnost i kupcu garantuje kvalitet.

Dobro je rešenje po kome je investitor dužan da u zahtev za dobijanje upotrebne dozvole priloži i plan deponovanja građevinskog otpada koji se do sada uglavnom deponuje, nažalost, na divljim deponijama.

Treba pomenuti nova rešenja kojim se utvrđuje odgovornost investitora za štetu koju svojom gradnjom može naneti trećim licima i ovde se pre svega misli na urušavanje zgrada neposredno uz gradilišta, što smo u prethodnom periodu, nažalost, imali kao veliki problem.

Zakonom se i mnogo preciznije štite nacionalni parkovi. Zaštićeno je nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja i kulturna dobra upisana u listu svetske kulturne i prirodne baštine od divlje nedozvoljene gradnje, degradacije zemljišta i na taj način će sada Vlada donositi prostorni plan za ova područja i tako smanjiti mogućnost nestručne brige.

Novina je i osnivanje nekoliko novih institucija čiji će cilj biti odgovornije upravljanje prostornim planiranjem, gradnjom i građevinskim zemljištem. Osniva se agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, koji će pored ostalog voditi Centralni registar planskih dokumenata. Zatim, pored glavnih urbanista, u jedinicama lokalne samouprave ustanovljava se i glavni državni urbanista koji će biti odgovoran za celu teritoriju Republike Srbije.

Ono što je bez sumnje izazvalo najviše polemike u javnosti, pa i ovde u parlamentu jeste institut besplatne konverzije koji se uvodi ovim izmenama i dopunama zakona. Praktično je u pitanju pretvaranje prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine bez nadoknade. Različiti tonovi su se čuli u utorak 18. juna na javnom slušanju.

Ja ću sada iskoristiti priliku i kao predsednik nadležnog odbora da se i zahvalim i ministru i njegovim saradnicima, naravno i svim učesnicima same javne rasprave. Mislim da smo tada već dosta toga odgonetnuli što su bile donekle sumnje. Podsetiću i da je ministar ponovio više puta i pozvao sve predstavnike poslaničkih grupa da dođu kod njega na sastanak i da ako imaju neke, da kažemo, savete ili predloge se odazovu tom pozivu i da uzmu učešća kako kad pričam i o ovom zakonu, ali i o narednim zakonima koji se tiču svih građanki i građana.

Suština ovog predloga leži u ciljevima koji se žele postići a to je rešavanje vlasničkog statusa na građevinskom zemljištu i kako je ministar Vesić obrazložio ovo zakonsko rešenje treba da doprinesu ubrzanju gradnje koja je u zastoju zbog komplikovane procedure dokazivanja od strane korisnika građevinskih parcela, a to su privatizovana preduzeća, preduzeća kupljena u stečaju ili lica koja su dobila pravo da grade građevinske objekte još o starim propisima gradnji i da ne nabrajam sve njih, ali oni su morali da dokazuju da im određeno zemljište oko kupljenih objekata potrebno za redovno obavljanje delatnosti, što je obaveza po važećim Zakonu o pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine nad građevinskim zemljište uz nadoknadu.

Besplatna konverzija odnosno sticanje pravo svojine na građevinskoj katastarskoj parceli po ovom predlogu odnosiće se na lice koje upisano kao vlasnik objekta ili više objekata koji se nalaze na određenoj parceli, odnosno lice koje upisano kao nosilac prava korišćenja na katastarskoj parceli na neizgrađenom građevinskom zemljištu.

Besplatna konverzija se ne odnosi na lica čiji je položaj uređen zakonom kojim se uređuje sport, zatim zemljoradnički stambene zadruge, na lica na koja se primenjuju odredbe propisa Republike Srbije i drugih međunarodnih ugovora, koji se uređuju iz aneksa sporazuma po pitanju sukcesije i na društvena preduzeća.

Pitanje pretvaranja prava korišćenja u prava vlasništva za ove kategorije treba da se uredi posebnim zakonom.

Smatram da će besplatnom konverzijom kojom su obuhvaćena privatizovana preduzeća kao brojni započeti građevinski, infrastrukturni projekti, obezbediti intenzivniji privredni i infrastrukturni rast.

Ono što se otvara kao otvoreno pitanje, odnosno postavlja kao otvoreno pitanje jeste da li će stranci koji su kupili poljoprivredne kombinate u budućnosti, dakle te kupovine i to je ono što se moglo čuti na javnom slušanju moći da ostvare pravo svojine na velikim površinama poljoprivrednog zemljišta tako što će kasnije to poljoprivredno zemljište prenameniti u građevinsko i ostvariti to pravo.

To ne bi smelo da se dozvoli, jer i Zakonom o poljoprivrednom zemljištu zabranjena je prenamena iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište od prve do pete kategorije, osim ako se utvrdi javni interesi.

Ali, siguran sam da će država Srbija kao zemlja čije je strateško opredeljenje u EU da zaštiti svoja poljoprivredno i šumsko zemljište, što nas obavezuje i direktiva Evropske komisije.

S druge strane, takođe je poznato je nedefinisana imovinska struktura, čime nažalost smo mogli mnoge investitore kočila da ostvare svoje pravo, ovim ćemo predlogom s druge strane uspeti da otkočimo te pravne barijere i da pospešemo naš privredni rast.

Kada govorimo o zakonu, na samom kraju rekao bih još jednu stvar. Ministre, voleo bih da vam samo sugerišem, jedan predlog radi o osobama sa invaliditetom. Tu govorim o sprovođenju postojećeg Zakona o planiranju i izgradnji jer donekle govorimo o pitanju pristupačnosti stambenih i javnih zgrada, licima sa invaliditetom i zakonsko rešenje koje već postoji investitori ga baš ne poštuju, tu obavezu koju imaju uglavnom zbog nedostatka prostora i zakonske odredbe da sam nagib rampe ne bi smeo da bude ispod nekih 9%. Međutim, postoje alterantivno rešenje, kao što je platforma i to bi bila neka sugestija da se u nekom narednom periodu malo više prosto povede računa koliko sami investitori vode računa o sprovođenju ove odredbe.

Na samom kraju bih rekao par reči i o izboru ministra prosvete. Kandidat, kao što znate, jeste uvažena profesorka Slavica Đukić Dejanović. Juče je o tome već govorila i njenu biografiju izložila poslanicama i poslanicima uvažena premijerka. O tome je govorio i prvi potpredsednik Vlade, gospodin Dačić. Ja neću govoriti o njenoj biografiji koja je u svakom slučaju i obimna i veoma bogata.

Ono što želim da kažem jeste da mislim da iako je bilo reči da je to deo koalicionog dogovora, što je neosporno, mislim i mišljenja sam da je gospođa Slavica Đukić Dejanović pravi izbor, ovako složeni i delikatnim vremenom, ne samo za naše obrazovanje već i za celokupno naše društvo nakon tragičnih događaja u maju mesecu koji su ostavili ogromne posledice, izazvali jedan kulturološki šok po naše društvo.

Mislim da je to osoba koja je pravi predlog, pravi kadrovski predlog jer ima iskustva, ima znanja kako naučnog i obrazovnog, tako i iz sfere medicine, odnosno zdravstva, ali i sfere politike i mislim da će na najbolji mogući način odgovoriti teškim zadacima koji će biti postavljeni pred nju, a na nama je, to je problem svih nas, celog društva da u svemu tome i njoj pomognemo.

U svakom slučaju, Poslanička grupa SPS – Ivica Dačić će u danu za glasanje podržati sve predloge koji se nalaze na dnevnom redu. Zahvaljujem.

Šesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 08.04.2021.

Zahvaljujem se predsedniče.

Uvažene kolege narodni poslenici, poštovani građani Republike Srbije, ispred poslaničke grupe SPS svoje pitanje uputio bih Vladi Republike Srbije i Ministarstvu zdravlja.

Više od godinu dana živimo u krizi koja je izazvana pandemijom korona virusa i usled novonastalih okolnosti život svih nas je poprimio potpuno nove obrise. Brojna istraživanja pokazuju da je ova kriza izazvana pandemijom najviše uticala i najviše utiče na mlade uzraste između 20 i 30 godina.

Poznato je da su mladi najveći pobornici druženja koji im pruža i osećaj sigurnosti, ali i pripadnosti i to im omogućava da se osete i potvrđeno, ali i bitno utiče pozitivno na njihovo sazrevanje.

Takođe, promena načina školovanja, njihovo fizičko udaljavanje od njihovih vršnjaka za posledicu ima nedovoljnu socijalizaciju i osećaj usamljenosti. Istraživanje koje je sproveo OEBS u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije je dalo uznemirujuće podatke, a to je da je izolacija kojom smo svi bili izloženi usled vanrednog stanja, loše ili jako loše uticala na 53,4% procenata mladih. Depresiju je imalo 33,9%, napade panike 21,5%, osećaj anksioznosti 43,1% izazvanih usled zabrinutosti za porodicu, prijatelje, nemoći i neizvesnosti.

Pre same pandemije drugi najčešći uzrok smrti kod mladih ljudi je bilo samoubistvo. Pre par nedelja, samo u jednoj noći, troje mladih ljudi je sebi oduzelo život, a poslednjih meseci ove brojke su sve alarmantnije. Mali je broj onih koji imaju svest i prepoznaju simptome, pri tome se i ne stide da pričaju na ovu temu i potraže stručnu pomoć. Dodatno im otežava situaciju i sama činjenica da u Srbiji na 27.000 mladih ljudi dolazi jedan lekar specijalista psihijatrije koji bi mogao da im pruži stručnu pomoć.

Mišljena sam da kao i država i kao društvo sa mnogo većom pažnjom bi trebalo da pristupimo ovom problemu i kada prođe sama pandemija, iskreno se nadam da će kraj doći veoma brzo, mislim da nas tek čekaju posledice ove vrste, odnosno svi nus efekti na mentalno zdravlje celokupne nacije, a pogotovo mentalno zdravlje mladih kao najosetljivije grupacije i najranjivije grupacije.

Zato je moje pitanje u ime poslaničke grupe SPS-a, da li postoji direktna korelacija između pandemije i suicida kod mladih? Da li je rađena studija koja bi dala komparaciju između brojeva ovih slučaja kod mladih u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu? Da li se radi na strategiji pomoći mladima nakon što se ova pandemija završi?

Takođe, kao neko ko je preležao ovu bolest, odnosno koronu i ko se neposredno upoznao sa njom, apelujem na sve mlade ljude da se strpimo i budemo odgovorni i da se odazovemo vakcinaciji kako bismo što pre imali mogućnost radovanja onim sitnicama koje su se ispostavile da život znače, a koje su nam trenutno uskraćene. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Beograd, 29.08.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije (poslanički dodatak - paušal) Republika Mesečno 37242.00 RSD 01.08.2022 -
Odbornik Skupština opštine (šef odborničke grupe u SO Stari grad) Opština nadoknada po održanoj sednici 13000.00 RSD 18.08.2020 -
JKP Beogradske elektrane (koordinator za ekonomska pitanja) Grad Mesečno 110000.00 RSD 18.12.2019 -

Whoops, looks like something went wrong.