PRVO VANREDNO ZASEDANJE, 19.02.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVO VANREDNO ZASEDANJE

1. dan rada

19.02.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:05 do 10:30

OBRAĆANJA

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, molim vas da zauzmete mesta, da počnemo sa radom.
Poštovani narodni poslanici, otvaram sednicu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini.
Prema službenoj evidenciji današnjoj sednici prisustvuje 186 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Imamo kvorum. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno dovoljno narodnih poslanika i prema tome postoji kvorum za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam Narodnu skupštinu da sam odobrio odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Džemailu Suljeviću, Draganu Todoroviću i Vojislavu Mihajloviću.
Obaveštavam Narodnu skupštinu da su pozvani da ovoj sednici prisustvuju: predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije, kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
Dostavljeni su vam zapisnici Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije, održane 3. i 29. decembra 1997. godine i Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1997. godini, održane 29. decembra 1997. godine.
Da li ima primedbi na zapisnik Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije, održane 3. i 29. decembra 1997. godine? (Nema.)
Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je u sali prisutno dovoljno narodnih poslanika i da postoji kvorum za odlučivanje.
Stavljam na glasanje zapisnik Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije, održane 3. i 29. decembra 1997. godine.
Zaključujem glasanje i saopštavam: Za je glasalo 148, protiv tri, uzdržanih tri, nije glasalo 27, ukupno je prisutan 181 narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila zapisnik Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije, održane 3. i 29. decembra 1997. godine, bez primedbi.
Da li ima primedbi na zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1997. godini, održane 29. decembra 1997. godine? (Nema.)
Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum. Konstatujem da je u sali prisutno dovoljno narodnih poslanika i da postoji kvorum za odlučivanje.
Stavljam na glasanje zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1997. godini, održane 29. decembra 1997. godine.
Zaključujem glasanje i saopštavam: Za je glasalo 149, protiv sedam, uzdržanih šest, nije glasalo 19, ukupno je prisutan 181 narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1997. godini, održane 29. decembra 1997. godine, bez primedbi.
Podsećam vas da smo na sednici Narodne skupštine, održanoj 3. decembra 1997. godine, saglasno članu 30. Zakona o izboru narodnih poslanika, na predlog Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, konstatovali potvrđivanje mandata za 249 narodnih poslanika.
U međuvremenu, Srpska radikalna stranka, kojoj pripada još jedan poslanički mandat, u Izbornoj jedinici 17 - Jagodina, obavestila je Narodnu skupštinu i Republičku izbornu komisiju da je taj mandat dodelila kandidatu sa svoje izborne liste u toj izbornoj jedinici.
Tim povodom uručen vam je izveštaj Republičke izborne komisije, koja je konstatovala da je Srpska radikalna stranka ovaj mandat dodelila u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika.
Obaveštavam vas da je Komisija za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodne poslanike i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, koju je Narodna skupština obrazovala 3. decembra 1997. godine, održala sednicu, na kojoj je utvrđivala saglasnost uverenja o izboru za narodnog poslanika Srpske radikalne stranke sa izveštajem Republičke izborne komisije.
Molim izvestioca Komisije da nas obavesti o stavu Komisije.
Ima reč narodni poslanik Zoran Nikolić, izvestilac Komisije.

Zoran Nikolić

Uvaženo predsedništvo, poštovane kolege, Komisija Narodne skupštine Republike Srbije, obrazovana 3. decembra 1997. godine, na osnovu člana 30. stav 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, radi utvrđivanja saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije podnosi Narodnoj skupštini sledeći izveštaj.
Komisija je konstatovala da je Republička izborna komisija podnela Narodnoj skupštini Republike Srbije izveštaj u kome je utvrđeno da je Srpska radikalna stranka, kao podnosilac izborne liste u Izbornoj jedinici 17 - Jagodina na izborima za narodne poslanike dodelila mandat kandidatu sa svoje izborne liste u toj izbornoj jedinici Miodragu Trumpiću. Komisiji je podneto uverenje o dodeli mandata navedenom narodnom poslaniku. Podaci iz tog uverenja upoređeni su odgovarajućim podacima u izveštaju Republičke izborne komisije, pa je utvrđena njihova istovetnost.
Komisija predlaže da Narodna skupština Republike Srbije, u skladu sa članom 30. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Miodragu Trumpiću.
Koristim priliku da mu čestitam.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Čuli ste izvestioca Komisije.
Saglasno članu 30. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, na osnovu izveštaja Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije konstatujem: da je Republička izborna komisija podnela izveštaj i da je uverenje o izboru za narodnog poslanika Miodraga Trumpića, izabranog sa izborne liste Srpske radikalne stranke u Izbornoj jedinici 17 - Jagodina, u saglasnosti sa izveštajem Republičke izborne komisije, čime je potvrđen mandat narodnom poslaniku Miodragu Trumpiću.
Ja mu, takođe, u svoje i vaše ime čestitam.
Pre prelaska na rad po dnevnom redu ovog zasedanja, potrebno je da Narodna skupština donese odluku o narodnim poslanicima na stalnom radu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Uručen vam je Predlog odluke, koji je podneo Administrativni odbor.
Otvaram jedinstven pretres.
Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne.)
Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (Ne.)
Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstven pretres Predloga odluke.
Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da imamo kvorum.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o narodnim poslanicima na stalnom radu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: Za je glasalo 195, protiv dva, uzdržanih jedan, nije glasalo pet, ukupno su prisutna 203 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog odluke o narodnim poslanicima na stalnom radu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Poštovani narodni poslanici, uz saziv prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini, koje je sazvano na zahtev 86 narodnih poslanika poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, saglasno članu 79. stav 3. Ustava Republike Srbije i članu 162 Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je zahtev za održavanje prvog vanrednog zasedanja, sa utvrđenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENjU IZBORA ZA SAVEZNE POSLANIKE U VEĆE REPUBLIKA SAVEZNE SKUPŠTINE, koji je podneo narodni poslanik zoran nikolić
Takođe primili ste amandman koji je na Predlog odluke podneo narodni poslanik dr Živorad Đorđević.
Otvaram jedinstven pretres.
Da li predlagač, narodni poslanik Zoran Nikolić, želi reč? (Ne.)
Na tačku 3., amandman je podneo narodni poslanik dr Živorad Đorđević.
Taj predlog ste dobili.
Za člana izborne komisije predlaže se dr Živorad Đorđević.
Da li neko želi reč?
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Dame i gospodo narodni poslanici, ja bih najpre da ukažem na jednu povredu Poslovnika, a onda da govorim o tački dnevnog reda. Naime, mene interesuje, da li smo mi odlučili da prenosimo direktno tok sednica Narodne skupštine ili ne? Da li je u međuvremenu nešto promenjeno?
Koliko ja znam doneli smo odluku da se sednice Narodne skupštine prenose. Današnja sednica se ne prenosi. Sada me zanima, ko je naredio da se sednica ne prenosi? Ko je taj koji je poništio odluku Narodne skupštine sa prošle sednice?
Mislim da nam predsednik duguje odgovor na to pitanje i da sednica ne može da traje dok ne rešimo hoće li biti prenosa ili ne, odnosno da li je promenjenim odnosom snaga nešto promenjeno i u glavama određenih ljudi.
Naravno, insistiram da to prvo rešimo.
Umesto Dragana Todorovića, koji je na putu i za koga nije izvesno da može da stigne sutra u vreme održavanja izbora, poslanička grupa Srpske radikalne stranke predlaže Miroslava Vasiljevića, za člana izborne komisije.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Kad je reč o televizijskom prenosu, vi znate da svaki put pred samu sednicu podnosi se predlog za uvođenje direktnog prenosa. Niko nije predložio. Nikakvih problema nema u vezi sa tim.
Dobro se sećate da je radnim zaključkom uveden prenos.
Prema tome, prošla sednica je prenošena, za ovu je trebalo samo da date predlog i nikakvih problema ne bi bilo.
Uostalom, za sutra, da ne pogrešite u tome, predložite pre sednice direktan televizijski prenos i on će biti.
Da li još neko želi reč?
Ima reč narodni poslanik Milan Miković.

Milan Miković

Gospodine predsedniče, dame i gospodo, šteta je što, eto tako, po prvoj stvari koja je ovde pomenuta, postoji među nama nesporazum, ako postoji nesporazum.
Prema tome, ja vas molim da jednom tu stvar raščistimo. Zašto bismo pre svake sednice donosili odluku o tome. Mi smo se prošli put i to jednoglasno, na glasanju, dogovorili da se sednice prenose. Ne treba praviti problem oko toga. To je jedna od osnovnih stvari zbog kojih ugled ove ustanove, ugled ovog organa i te kako zavisi. To je jedna stvar.
Druga stvar, u vezi predloga koji je gospodin Nikolić dao, i mi moramo da tražimo izmenu. Gospodin Vojislav Mihajlović je bolestan i mi smo već predsednika obavestili da predlažemo Slobodana Nenadovića, sa naše strane.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Pošto se više niko ne javlja za reč, zaključujem pretres i stavljam na glasanje amandman narodnog poslanika Živorada Đorđevića.
Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da imamo kvorum.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: Za je glasalo 130, protiv 12, uzdržanih 6, nije glasalo 48, ukupno je prisutno 198 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo čuli predloge koje su predložili poslanički klub Srpske radikalne stranke i poslanički klub Srpskog pokreta obnove, sada imamo kompletan predlog izborne komisije i molim narodne poslanike da se sada o tome izjasne.
Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice, radi utvrđivanja kvoruma.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje ove predloge.
Zaključujem glasanje i saopštavam: Za je glasalo 181, protiv jedan, uzdržanih dva, nije glasalo 19, ukupno je prisutno 203 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ove predloge.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstven pretres Predloga odluke.
Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o sprovođenju izbora za savezne poslanike u Veće republika Savezne skupštine.
Za je glasalo 199 narodnih poslanika, protiv dva, uzdržan jedan, a devet narodnih poslanika nije glasalo. Ukupno je prisutno 211 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke o sprovođenju izbora za savezne poslanike u Veće republika Savezne skupštine.
Molim da poslaničke grupe, koje to žele, podnesu svoje predloge kandidata za izbor saveznih poslanika u Veće republika Savezne skupštine, koji će se obaviti na dan utvrđen usvojenom odlukom.
Ovim je iscrpen današnji dnevni red.
Zahvaljujem vam.
Vidimo se sutra u 10,00 časova.