PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 29.03.2001.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

29.03.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 19:35

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Na vašu primedbu da je prekršen član 19. i član 93. stav 3. Poslovnika, konstatujem da ste promašili članove, jer se ne radi uopšte o onome što ste istakli, moram da kažem da vas nisam pogrešno dezinterpretirao, kako ste rekli.

Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2001. GODINU

Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada Republike Srbije.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Nebojša Jović, Nataša Jovanović, Vuko Antonijević, Velimir Simonović, Predrag Mijailović, Stevan Kesejić, Borislav Pelević, Slobodan Janjić, Goran Cvetanović, agoljub Stamenković, Milorad Mirčić, Tomislav Nikolić, Vojislav Šešelj, Dragan Marković, Božidar Vujić, Srboljub Živanović, Dragan Čolić, Veroljub Arsić, Branislav Blažić, Petar Jojić, Vitomir Plužarević, Gordana Pop - Lazić, Slobodan Pavlović, Dragan Tomić, Stevan Gudurić, Lazar Marjanski, Ljubomir Mucić, Hranislav Perić, Miomir Ilić, Vladimir Garčević, Radojko Petrić, Miroljub Veljković, Zlatan Jovanović, Živodarka Dacin, Đura Lazić, Sreten Mitrović i Ljubiša Maravić, Ljubomir Kragović, Branko Ružić, Marko Ćulibrk, Milan Janković, Sreten Mitrović, Ljubiša Maravić i Đura Lazić, Jovan Todorović, Dragan Todorović i Slobodan Tomović, Odbor za finansije, Odbor za industriju, Odbor za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom i Odbor za poljoprivredu, kao i mišljenje Vlade o pojedinim amandmanima.

Narodni poslanik Ljubomir Mucić je odustao od amandmana na član 14. na sednici Odbora za finansije.

Primili ste izveštaje Odbora za finansije.

Pošto je načelni pretres o ovom predlogu zakona obavljen u okvuru zajedničkog načelnog pretresa, prelazimo na odlučivanje o Predlogu zakona u načelu.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2001. godinu u načelu.

Za 133, protiv 60, uzdržanih nema, nisu glasala tri, ukupno prisutno 196 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.

Otvaram pretres Predlog zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miroljub Veljković.

Ovaj amandman odbio je Odbor za finansije i predstavnik Vlade na sednici Odbora.

Da li podnosilac amandmana želi reč? (Želi.)

Miroljub Veljković

Gde je gospodin Đelić? Ne vidim ga ovde. Gospodin Đelić se juče obratio kao zadnji govornik ovoj skupštini i to je izazvalo salvu oduševljenja od strane poslanika DOS-a. Međutim, takvo oduševljenje ne deli niti stručna javnost, niti sindikati, niti građani. Poslanik koji sedi dva tri reda iza mene, gospodin Zaharije Trnavčević je pao u pravi delirijum, kao da je video Tita ponovo.
Predložio sam da se ukupni prihodi u budžetu za 2001. godinu utvrde u iznosu od 75.320.000.000 dinara. To je u odnosu na planirane prihode umanjenje za cirka 30%. U pamet se, gospodo iz Vlade. Ovako planirani visok nivo budžeta i ovako planirani visok nivo fiskalnih zahvatanja vi nećete moći ostvariti. Privreda i stanovništvo neće moći iz žati ovako visoke namete.
Ministar Đelić, koji nije ovde, kao budžetski ekspert morao bi da zna kada ukupna javna potrošnja pređe 50%, on je doduše juče rekao da je ukupna javna potrošnja 46%, ali nam nije dao cifre, znači kada ukupna javna potrošnja pređe 50% od bruto domaćih proizvoda u zemlji nastaje potpuni haos. Kada kažem ukupna javna potrošnja, gospodo ministri, tu mislim na republički i budžete opština, na budžete od fondova i na savezni budžet. Kada se ovi iznosi budžeta saberu za ovu godinu prelaze, odgovorno tvrdim, 50%, a neka me ministar Đelić sa ove govornice demantuje. Znači, 50% od bruto domaćeg proizvoda.
Posledice ovako visoke javne potrošnje su:
1. Neminovno bežanje privredne aktivnosti u zonu sive ekonomije;
2. Privredna depresija i kolaps ekonomije;
3. Masovni bojkot stanovništva u izvršavanju svojih finansijskih obaveza prema žavi, jer su te obaveze enormno visoke.
To kaže ekonomska teorija i to se uči u srednjoj ekonomskoj školi, to bi trebalo da zna ova vlada i ministar Đelić.
Šta će vaša Vlada morati da u tom slučaju uradi? Moraće da počne da štampa pare da bi zadovoljila budžetske korisnike i budžetske potrebe. Taj film, svi se sećamo,gledali smo u režiji Šainovićeve Vlade 1993. godine. Tada normalno nastupa potpuni haos u državi i zato apelujem na vas, gospodo iz Vlade, opametite se.
Umanjite ukupne prihode budžeta, rasteretite privredu i stanovništvo. Sve prihodne stavke morate umanjiti za cirka 30%, znači sve planirane poreze 30% dole. Gospodin Đinđić nas je juče ili prekjuče pozvao da, ako ovako nešto predložimo, kažemo kome bi to uzeli od budžetskih korisnika, pošto smanjujemo prihodnu stranu budžeta. Rezerevi ima mnogo i nabrojaću samo nekoliko.
Razdeo 1. - predsednik Republike, pozicija 2. - materijalne troškove umanjiti za pola. Ta ustavna institucija svakako ne funkcioniše i ne vidim razloga da se za održavanje zgrade Predsedništva na Andrićevom vencu utroši više od 5 miliona dinara.
Razdeo 3. - Vlada Republike Srbije, pozicija 11. - troškovi hotelskog smeštaja imenovanih i postavljenih lica. Planirali ste 19 miliona dinara da utrošite u ovoj godini za te namene. Ako svi budu spavali u "Hajat ridžensiju", kao što predsednik Savezne vlade Žižić spava, a spavanje u "Hajat ridžensiju" je 500 maraka, normalno je da ćete ovoliko da potrošite. Nego, gospoda ministri, imenovana i postavljena lica, zamenici, u normalne hotele sa normalnim cenama. Znači, ovo treba prepoloviti na pola.
Pozicija 12, isti razdeo, znači Vlada Republike Srbije - sredstva za rad biroa i agencija Vlade Republike Srbije - 10 miliona dinara. Ko radi u tim biroima? Verovatno tetke, strine, ujaci, deca, znači sve ono što niste mogli da uklopite u ostalim ministarstvima vi ste ih razmestili po tim biroima i agencijama. Čak se u obrazloženju ovog budžeta niste potrudili ni da objasnite za šta su namenjena ta sredstva. Tu poziciju treba potpuno brisati. Tako bih mogao da nastavim iz razdela u razdeo, svih 36 razdela. Ima mnogo primera neracionalnog trošenja narodnih para.
U amandmanima koje sam podneo dalje nešto ću još o tim uštedama. Prve računice govore da te uštede daleko prevazilaze 30%. Tu razliku preko 30% treba usmeriti na plate budžetskih korisnika, znači treba dati prosveti, zdrav stvu, policiji, jer smatram da je planirano povećanje plate za 33% u proseku za ovu godinu za te kategorije malo. Već je jasno da će inflacija to povećanje plate od 33% na godišnjem nivou anulirati već do 1. maja ove godine. Na kraju, morate uravnotežiti planiranu prihodnu i rashodnu stranu budžeta. To što planirate 22 milijarde da popunite stranim donacijama, to možete da okačite mačku o rep.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ovo je rasprava u pojedinostima, šesti minut, zaista nema smisla. O amandmanu je pet minuta po Poslovniku.

Miroljub Veljković

Zar nije pametnije te donacije usmeriti u državne investicije i tako pokrenuti državnu mašinu?

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se predlagač akta javlja za reč? (Ne.) Izvestilac Odbora? (Ne.) Predsednik poslaničke grupe? Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj amandman je suštinski. On se tiče ukupnog iznosa budžeta koji je prevelik, za  žavu teško ostvariv, a za narod nepodnošljiv. Pre dolaska na vlast, uraznim nastupima njegovih čelnika, DOS se zalagao za smanjivanje javne potrošnje i za restriktivni budžet. Sada odjednom prelazite u drugu krajnost. Kao veliki ljubitelji para vi tražite što veći budžet da bi vaši ministri imali što više novca na raspolaganju. Nerealna je vaša projekcija realnog ekonomskog rasta u ovoj godini.
Vi bi trebalo da jasno razdvojite kakav je bio ekonomski rast prošle godine do septembra meseca i koliki je bio pad od buldožer revolucije, pa kada pravite prognozu za ovu godinu da imate u vidu ta dva aspekta.
Mi danas i dalje imamo trend stagnacije i više pada nego rasta. Zašto je ova dilema prisutna? Zato što statistički pokazatelji nisu sveobuhvatni, odnose se samo na neke robe, a potpuno iz tog delokruga ispuštaju robe gde je rast cena već bio 400, 500 i više procenata. Oni potpuno beže statističkim pokazateljima, uopšte ih statistika ne uzima u obzir. Zbog toga su vam proračuni pogrešni.
Dalje, unapred planirate budžetski deficit koji neće imati ko da pokrije. Da ste planirali pametan budžet za ovu godinu onda biste išli u pravcu restrikcije ka daljem smanjivanju broja korisnika budžetskih sredstava, popravljali biste položaj javnih službi, bez kojih država ne može, a ne biste pravili rasipnički budžet sa povećanjem poreskih stopa i deranjem kože poreskim obveznicima. Vi kao da namerno idete ka budžetu koji se ne može realizovati i ka vođenju poreske politike koja ubija poreske obveznike.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Stavljam ovaj amandman na glasanje.
Molim narodne poslanike da se izjasne o ovom amandmanu.
Za 33, protiv 99, uzdržanih 5, nije glasalo 35, ukupno 172 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ljubomir Mucić.
Ovaj amandman odbio je Odbor za finansije i predstavnik Vlade na sednici Odbora.
Da li podnosilac amadmana želi reč?

Ljubomir Mucić

Gospodine predsedniče, dame i gospodo posalnici, molim samo ako mogu pre početka da se jedan demanti uputi ovom narodu, u ime Skupštine. Sinoć je u sredstvima informisanja, na prvom programu Radio Beograda, objavljeno da je glavna polemika vođena između Srpske radikalne stranke, predsednika Vojislava Šešelja, i predsednika Vlade, gospodina Đinđića, oko Koordinacionog tela za jug Srbije i 0,5 miliona dinara. Radi se o 500 miliona dinara. Zaista, razlika je hiljadu puta.
Predsednik Vlade u svom ekspozeu, prilikom izbora, reče da je treći uslov, bitan za kredibilitet zemlje i njen ubrzani razvoj, dobro zakonodavstvo. Zadatak Vlade je da zakonodavnim inicijativama uspostavi pogodne uslove za investiranje i poslovanje. Takođe, rečeno je da će znatno smanjiti poreze, a da deficit, koji time nastaje u budžetu, popunimo suzbijanjem crnog tržišta naftnih derivata i cigareta. Poreze nismo smanjili, već povećasmo. Po osnovu novih poreza, potrošačka korpa će se povećati za nekih 400 dinara. Nije mi jasna politika da se smanjenjem ekonomske snage obveznika poreska opterećenja povećaju onima koji su u najtežoj situaciji. Možda ste se žali pravila da sirotinja ćuti i plaća.
Na početku ste se zakleli na zakonitost rada, a već prvi član prvog Predloga zakona o budžetu nije u skladu sa Zakonom o javnim prihodima i javnim rashodima, koji nije izmenjen. Izmene Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima su kasnije na razmatranju i o njima se odlučuje po trećoj, četvrtoj ili petoj tački dnevnog reda. Na vreme smo sugerisali na Odboru za budžet i finansije da dnevni red mora biti takav da se stvore zakonske mogućnosti za uvođenje budžetskog deficita. Ovim zakonskim preduslovom budžetski deficit se ne može uvesti dok se ne izmeni Zakon o javnim prihodima i javnim rashodima.
Ovaj zakon i njegove izmene stupaju narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku". Nemojte odmah na početku da koristimo jednu nezakonitu osnovu. Eliminisanje i brisanje osnovnog budžetskog načela, načela budžetske ravnoteže, aksioma za izradu plana budžeta, je kasnije na razmatranju. Pokrivanjem sredstvima iz prometa nafte, naftnih derivata i cigareta i ukidanjem sive ekonomije budžetski deficit neće biti pokriven. Ništa novo, pošto budžetski deficit, kao što sam juče rekao, ..... u iznosu od 22 milijarde dinara ili oko 700 miliona maraka.
Šta znači deficit budžeta? To znači da je ovo politički deficit, na kome će se ili menjati Vlada ili proslaviti svoj uspeh, na teret povećanja stopa i zahvatanja, i deficit pokriti na teret domaćeg stanovništva, i konstatovati da je budžetska ravnoteža na kraju godine urađena i sprovedena, a narod je obmanut, da je budžet ostvaren, a donacije i krediti, kojima ste prevarili ovaj narod i obećali, ne postoje. Hvala.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Da li predlagač akta želi reč? (Ne želi.)
Da li izvestilac Odbora želi reč? (Ne želi.)
Da li želi reč predsednik - predstavnik poslaničke grupe?
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

 Treba da pročitate Poslovnik. Svi šefovi poslaničkih grupa imaju pravo da govore o svakom amandmanu.
Ovaj amandman je dobar i dobro bi bilo da ga Narodna skupština prihvati. Na žalost, za Vladu je neprihvatljiv, kao i za skupštinsku većinu. Zašto? Zato što Vlada ne sme da garantuje da će dobiti strane donacije. Teško i da dođu strane donacije za pokrivanje budžetskog deficita. Tako niko u svetu pare ne daje ili vrlo retko daje i mnogo sitne iznose. Koliko mene sećanje služi, samo je Milo Đukanović jednom dobio nekih 30-tak miliona za svoj budžetski deficit. Kad stranci daju pare, daju veoma malo i uglavnom daju namenski.
Mogao bi ministar Đelić ili njegov zamenik Dejan Popović da dobije donaciju u ludoj soji. Ali, kako tom ludom sojom da popuni budžetski deficit? To je nemoguće. Ili nekim sličnim nebulozama. Ako i dođe neka donacija, ona će možda biti u opremi za određenu bolnicu, ona će možda biti neka vrsta socijalnih davanja u lekovima, u životnim namirnicama i tako dalje. Ta donacija neće smeti da se prodaje, kako bi tim iznosom Vlada zakrpila budžetski deficit.
Drugo, pojavio se još novi iznos od 10 milijardi dinara budžetskog deficita, o kome ministar Đelić i njegov zamenik Dejan Popović ćute. Vlada je uložila amandman da se smanji akciza na benzin i dizel gorivo. Smanjivanjem te akcize budžet će biti manji za 10 milijardi dinara. Tih 10 milijardi dinara je novi budžetski deficit. Ostaje ukupan brojčani iznos budžeta, a smanjuje se mogućnost naplate za 10 milijardi dinara. Bilo bi veoma dobro da zamenik ministra Dejan Popović obrazloži taj dodatni deficit i bilo bi dobro da Skupština prihvati ovaj amandman.