DESETO VANREDNO ZASEDANjE, 03.07.2003.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DESETO VANREDNO ZASEDANjE

2. dan rada

03.07.2003

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 10:55 do 17:46

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

| Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog | Predsedava
Da li se još neko od ovlašćenih učesnika javlja za reč?
Reč ima narodni poslanik Toma Bušetić, ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe SPS.

Toma Bušetić

Dame i gospodo narodni poslanici, SPS je predložila izmenu ovog člana tako što bi se dodala još dva nova stava i to vezano pre svega za troškove posredovanja nacionalnih službi u zapošljavanju u inostranstvu da snosi poslodavac ukoliko je strano lice. Mislim da je jasna naša namera, i naravno u ovom drugom delu preciziramo kako te pare treba da se troše i predlažemo da sredstva koja Nacionalna služba ostvari na ovaj način plasira u programe kojima se stvaraju uslovi za otvaranje novih radnih mesta. Kada je reč o domaćim poslodavcima, o nezaposlenim licima, o našim poslodavcima u inostranstvu, posredovanje Nacionalne službe treba da bude besplatno. Tako je oduvek bilo, tako i sada treba da bude.
Svi poslovi posredovanja treba da se obavljaju u interesu nezaposlenih lica i u interesu poslodavaca. Ne sporimo mogućnost da služba zapošljavanja ne ostvaruje prihode, ali samo u slučaju stranog poslodvaca u inostranstvu. Ranije smo imali te konvencije i sa Nemačkom i sa Austrijom i sa Švajcarskom i bilateralne ugovore sa stranim poslodavcima. Sećamo se poslova u oblasti građevine, poslova na plantažama. Strani poslodavci su plaćali usluge našem zavodu za tržište rada. Mislim da je jasna naša poruka zašto ovo treba raditi ovako. S druge strane, predložili smo da se ovaj zadnji stav briše u kome se kaže da su usluge iz oblasti zapošljavanja koje nisu utvrđene ovim zakonom Nacionalna služba može da obavlja uz naknadu koju utvrđuje Vlada Republike Srbije.
Koje su to posebne usluge, koje Nacionalna služba može da obavlja uz naknadu koju utvrđuje Vlada mimo ovog zakona. Ako bi ostao ovaj stav, te usluge morale bi na neki način da se precizno i jasno definišu.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

| Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog | Predsedava
Da li još neko od ovlašćenih učesnika želi reč? (Ne.)
Na član 27. amanman je podneo narodni poslanik Srboljub Živanović.
Predstavnik predlagača i Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja nisu prihvatili ovaj amandman.
Reč ima narodni poslanik Srboljub Živanović.

Srboljub Živanović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ispred poslaničkog kluba Srpske radikalne stranke podneo sam amandman na član 27. Predloga zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, da se st. 2. i 4. brišu.
Cilj ovog amandmana jeste izjednačavanje zaposlenih sa nezaposlenima. Posle petooktobarske revolucije mnogi krizni štabovi u fabrikama promenili su čelne ljude i doveli su vaše članove koji su u prethodnoj vlasti bili disidenti ili su se bavili raznim nedozvoljenim kriminalnim radnjama.
Njihov cilj je bio i ostao isti, da nastave u istom stilu kojim su i ranije radili, odnosno da zaustave proizvodnju i sa istim ciljem kome vi idete, da se, znači, privatizuje svako preduzeće. Umesto da ste krenuli sa nekakvim novim ekonomskim projektima za pokretanje privrede, sada su i ti ljudi koji su zaposleni u fabrikama, u firmama, ostali bez plate maltene, jer nemaju posla, i prinuđeni su da traže zaposlenje i posao na drugoj strani. Zato i oni moraju biti izjednačeni sa nezaposlenima, odnosno da agencije ili biroi koji se bave traženjem posla moraju i za njih raditi bez nadoknade.
Ovde, u ovom zakonu, u članu 5. ali se isto to nastavlja i na član 27. seljaci ne mogu tražiti posao preko ovih agencija. Ali, vidite, danas je selo pogođeno velikom elementarnom nepogodom, a sami znate da su seoska domaćinstva brojnija i brojna, i bojim se da u ovoj godini ne bude mnogo seljaka koji će ostati bez prihoda da izdržavaju svoje porodice, i biće prinuđeni da traže posao po firmama, odnosno biće prinuđeni da traže usluge ovih agencija, a da bi te agencije našle za njih posao oni moraju snositi ove troškove.
Zato još jednom kažem da ministar treba ovaj moj amandman da prihvati, odnosno morao bi.
Što se tiče stava 4. usluge iz oblasti zapošljavanja koje nisu utvrđene ovim zakonom, Nacionalna služba može da obavlja uz naknadu, koju utvrđuje Vlada Republike Srbije, (u daljem tekstu: Vlada). Opet se žele formirati nekakve službe koje nisu predviđene ovim zakonom i koje predstavljaju opet uslov nekakve malverzacije, kupovine radnih mesta. Opet mislim da će ministar ipak prihvatiti ovaj moj amandman. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

| Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog | Predsedava
Da li još neko želi reč? Izvolite, reč ima narodni poslanik Gordana Pop-Lazić, zamenik predsednika poslaničke grupe SRS.

Gordana Pop-Lazić

Srpska radikalna stranka
Članom 27. poštovane kolege, regulisano je ko je obavezan da naknadi troškove Nacionalnoj službi za posredovanje u zaposlenju; u stavu 1. je jasno rečeno da je to obaveza poslodavca. Već u drugom stavu imamo izuzetak da, kada zaposleni traži zaposlenje on mora da snosi troškove posredovanja. Ne verujem da su to neki veliki troškovi ali, iz razloga da svi moraju da budu podjednako tretirani u svijim pravima i obavezama, smatramo da zaposleni ne može da bude u nepovoljnijem položaju ukoliko traži promenu zanimanja, jer on promenu zanimanja može da traži i zbog toga što ne radi odgovarajući posao ili posao koji nije u skladu sa njihovom stručnom spremom, pa je na taj način ovde u nepovoljnijem položaju u odnosu na nezaposlenost.
Stoga smo tražili da se briše stav 2; a u stavu 4. se krije nešto što nikako ne bi smelo da stoji "usluge iz oblasti zapošljavanja koje nisu utvrđene ovim zakonom"- koje su to usluge koje nisu utvrđene ovim zakonom? Nacionalna služba može da obavlja uz naknadu, koju utvrđuje Vlada Republike Srbije".
Ne samo što je sporno i to da Vlada može da utvrđuje visinu naknade ako je nešto poverila Nacionalnoj službi i ako ta Nacionalna služba njoj odgovara, ako se odobrava od strane izvršne vlasti sve što ta Nacionalna služba radi, onda je nepotrebno da se Vlada nekim podzakonskim aktom sada meša u rad Nacionalne agencije i utvrđuje tu nadoknadu. Nego se postavlja jedno mnogo važnije pitanje - šta je to što nije sadržano u članu 2. a ova Nacionalna služba može da radi?
Po našem mišljenju Nacionalna služba ne može da obavlja nijednu usluga koja nije utvrđena ovim zakonom. Ako ste smatrali da treba još nešto da joj se stavi u nadležnost onda je to trebalo da bude sadržano u članu 2. A, ovako široko ostavljena odredba, gde Nacionalna služba može da se pojavi ovde i kao neka profitabilna služba prosto je neprihvatljivo.
Dakle, ne znamo šta se krije iza toga da Nacionalna agencija može da obavlja i neke poslove koji nisu utvrđeni ovim zakonom. To bi bili nelegalni poslovi. Jer, ovaj zakon se i donosi zbog toga što se jasno i decidno kaže šta je posao Nacionalne agencije. Sve što ovde ne piše ovo je osnov za njeno postojanje i njen rad i sve što ovde ne piše ona ne može da radi.
Prema tome, nema ništa prirodnije tj. ovaj amandman ima potpuno opravdanje koji se tiče brisanja stava 4. ili neke izmene koju je Vlada nakon što je videla ovaj amandman mogla da podnese i da reaguje. Ovako stoji na stanovištu da će sve ono što Nacionalna služba bude radila a što nije regulisano ovim zakonom biti nelegalan posao.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

| Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog | Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Ne.)
Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Slobodan Janjić.
Predstavnik predlagača i Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč? Izvolite, reč ima narodni poslanik Slobodan Janjić.

Slobodan Janjić

Srpska radikalna stranka
Ponovo bih vas podsetio da stvorite normalne uslove, da obezbedite govorniku vodu; ja mislim da vaša koleginica ima averziju prema vodi, ali verovatno da vi nemate.
Član 28. SRS traži da se briše iz prostog razloga što je besmislen i samo služi za omalovažavanje onih ljudi koji su i onako u teškoj situaciji, bez posla i bez sredstava za život.
Vaša savetovanja i vaše radionice, setite se samo kako su prolazili đaci koji su išli i obučavali se u tim vašim radionicama. To su u stvari bili neki seksi šopovi, pa je bilo raznih afera i zloupotreba sa decom koju ste vi, navodno, obučavali i pripremali za Evropu.
Jedan ovakav član, verovatno da ste bili inspirisani ličnim primerom, gospodine ministre?! Vas, izgleda, nije imao ko da posavetuje, da vam je mesto među rudarima i juče među vašim sindikalcima, da tamo lupate flašom, a ne da zauzmete mesto ministra koje je bilo predviđeno za nekog sa malo većim kvalitetima i sposobnostima da vodi to važno Ministarstvo.
Ovaj član samo će zamajavati građane da, kao građanin koji je bez posla, ne zna koji mu posao odgovara i šta je za njega prihvatljivo i za šta je sposoban. Verovatno nijedan mašinbravar neće da se pojavi i konkuriše da radi kao električar na električnom stubu i da ga ubije struja. Svako od njih je sposoban da sam sebi odredi radno mesto, a da ga vi savetujete i pored toga što kroz sve obrazovanje od osnovne do srednje škole on ima usmeravanje i tačno se znaju njegove sposobnosti tokom školovanja i on se opredeljuje i školuje za određenu vrstu zanimanja.
Dodatno organizovanje nekih seminara, nekih radionica, ne znam kako ih vi sve i ne zovete, to je samo gubljenje vremena i trošenje narodnih para. Od tih vaših seminara, savetovanja, jedino koristi imaju oni koji organizuju - uzmu pare, a nijedno radno mesto ne dobijemo od toga.
Samo bih hteo nešto da upozorim ministra. Gospodine ministre, dolazim iz južne Srbije, gde je vrlo problematična situacija što se tiče i zapošljavanja, a i ekstremnog ponašanja Albanaca! Najsvežiji podatak, to možete da iznesete na Vladi i da se neko pozabavi time, jer ovo nije stranačko, ovo je nacionalnol pitanje - Oslobodilačka narodna armija Bujanovac, Preševo, Medveđa, sakupili su preko svojih donatora, narkodilera, poreza i nameta 56 miliona evra i otkupiće sve fabrike u Bujanovcu i Preševu u najskorije vreme. O tome su upoznati ministri Đelić i Vlahović i potpredsednik Vlade Čović, koji su helikopterom bili u četvrtak u Bujanovcu. Oni će otkupiti sve fabrike i svi Srbi će istog dana dobiti otkaz.
Neka se neko u Vladi pozabavi time - da Vlada kao državni interes otkupi te fabrike i bude većinski vlasnik, da sutra ne dođemo u situaciju da ostanemo bez i jedne fabrike na jugu Srbije, onda će nam biti kasno. Ima država pravo da zaštiti svoje interese, koji su od strateške važnosti.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

| Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog | Predsedava
Da li se još neko od ovlašćenih učesnika javlja za reč? (Ne.)
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đura Lazić i drugi.
Predstavnik predlagača i Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja nisu prihvatili ovaj amandman.
Podnosilac amandmana želi reč.
Reč ima narodni poslanik Đura Lazić.

Đura Lazić

Poštovano predsedništvo, kolege i koleginici narodni poslanici, gospodine ministre, grupa narodnih poslanika iz SPS-a podnela je amandman na član 28. Ovim amandmanom želimo da se izbriše stav 2. člana 28. i mislimo da je to sasvim opravdano. Smatramo da je nepotreban i da pokazuje potpunu površnost zakonopisca.
Pošto je stav 1. Predloga ovoga zakona propisan u članu 10. već važećeg Zakona o zapošljavanju, predlagač je, sa iskazanom željom da mora bilo šta da promeni, dao stav 2. Dakle, ništa novo u stavu 2. samo da se tek nešto odradi, da se nešto novo ubaci.
Da je tako, citiraću vam stav 2. člana 28. u kome se kaže: "Savetovanjem o izboru zanimanja, u smislu ovog zakona, smatra se pružanje pomoći deci, mladima, nezaposlenima i zaposlenima, pojedinačno ili grupno, pri izboru ili promeni zanimanja, odnosno posla, u obrazovanju, dodatnom obrazovanju i obuci i profesionalnoj rehabilitaciji". To je stav 2. po meni nepotreban, pored stava 1. koji je doslovce prepisan iz člana 10. važećeg zakona i koji kaže: "Profesionalnom orijentacijom, u smislu ovog zakona, smatra se profesionalno savetovanje, informisanje, selekcija i kvalifikacija radi pružanja pomoći nezaposlenom i drugom zainteresovanom licu u izboru zanimanja i zaposlenja". To je sasvim potpun stav i član Zakona, sve sadrži.
Vi ste u odgovoru na naš amandman rekli: "Profesionalna orijentacija i savetovanje o izboru zanimanja su dva različita instituta, pa je neophodno da se zakonom definišu. Savetovanje o izboru zanimanja nije isto što i profesionalno savetovanje. Pravo na ovu vrstu savetovanja, pored nezaposlenih imaju i druga zainteresovana lica, pre svega mladi prilikom izbora zanimanja za upis u srednju školu i na fakultet".
U pravu ste, odvaja se ovo. Međutim, vaše Ministarstvo i ova institucija, dosadašnji Zavod za zapošljavanje nezaposlenih, ima obavezu da se brine o nezaposlenima, o zapošljavanju nezaposlenih. Sasvim je nešto drugo savetovanje dece, osnovaca i srednjoškolaca, oko biranja zanimanja i daljeg toka kroz život. To su dve sasvim različite stvari.
Dovoljno je da se ova institucija bavi problemom nezaposlenih, a ostavite decu. Dovoljno im je "sreće" nanelo ovo Ministarstvo na čelu sa gospodinom Gašom Kneževićem, pa lutaju od škole do škole i ne mogu da se upišu, pa kad nisu neka tatina i mamina deca mogla da polože kvalifikacione ispite, morao je da se organizuje drugi dopunski kvalifikacioni ispit da bi im se omogućio upis u odgovarajuće željene škole!
(Predsedavajuća: Tri minuta.)
Zato smatram da je suvišno da se i vi brinete o deci. Dovoljno je brige o deci ovog Ministarstva koje ih je usrećilo. Vi se brinite o nezaposlenima, a o deci neka se brine odgovarajuće Ministarstvo.

Whoops, looks like something went wrong.