Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 06.11.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Prihvatam vaše reklamiranje Poslovnika u tom smislu, ali ako bih se striktno pridržavao Poslovnika, onda bi od vas ovde koliko vas ima 90% dobili opomene.
Ako se govori o dobacivanju onda to jednako važi i za levu i za desnu stranu, a ni leva, ni desna strana, ni sredina nije baš imuna od dobacivanja, zato vas molim da u tom smislu vi meni pomognete i nemojte tražiti primenu sankcija prema drugome zaboravljajući sebe.
Hvala vam što ne tražite da se izjasnimo u danu za glasanje.
Reč ima Borislav Stefanović, povreda Poslovnika i molim vas da prekinemo više. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Demokratska stranka
Ja vas takođe molim predsedavajući. Znači, član 103, član 104, član 107. ponovo. Molim vas predsedavajući, ima jedna stvar koja je ostala ne razjašnjena, na koji način vi kao predsedavajući znate šta ministar Selaković misli i koje su mu namere.
Na osnovu toga što vi znate koja je njegova namera, vi nama objašnjavate šta je on u stvari hteo da kaže time ste prekoračili ovlašćenja predsedavajućeg, a dobili ovlašćenja vidovnjaka.
Dakle, ja vas molim da to ne shvatite zlonamerno, samo pokušavam da vam objasnim da ste tu napravili grešku, možda nehotice.
Druga stvar, zbog dobacivanja, dakle u okviru ovih članova, jedan poslanik konstantno, to su vam juče rekli, dobacuje. Vi se ne osvrćete na to. Čovek prosto ne može da izdrži da ne dobacuje i dobacuje i viče sve vreme svaki put kada govori neko iz DS.
Molim vas da primenite taj aršin. Prihvatam odgovornost dela naših poslanika, ali vas molim, pogledajte malo na tu desnu stranu sa koje sigurno čujete šta čovek viče sve vreme. Ako ne može da se kontroliše, neka ga tamo stave u neki okvir nečega, neka razgovaraju sa njim. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Počeo bih od ovog drugog dela. Već sam odgovorio, slična je bila opaska i gospodina Rističevića i potpuno se slažem. Za mene je stvarno neprihvatljivo da poslanici dobacuju sa mesta, pogotovo što često puta budu i uvredljive, doduše, uvek ne mogu ni čuti jer pratim izlaganja, ali ja vas molim, stvarno mogu to tako da primenim i da počinjem da opominjem, izričem opomene, ali mislim da to nije cilj, više volim da mi kao ljudi ovde se međusobno stvarno poštujemo i uvažavamo.
Što se tiče prvog dela, najmanje želim da tumačim stav ili mišljenje ministra. On je ovde zadužen da obrazlaže zakon i da ga brani. Ja sam samo zaključak izveo na osnovu slušanja rasprave kako opozicije, pozicije, tako i ministra u pogledu ovog zakona. Moj je zaključak ono što sam rekao na osnovu mog viđenja ove rasprave i ništa drugo i stvarno ne mislim i ne želim nikada da tumačim tuđe misli, što ne bi bilo ni pristojno. Ako ste tako shvatili, ja se stvarno u tom smislu izvinjavam.
Završavamo danas sa radom, zaključujemo zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačke 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda.
Prekidamo rad sa Četvrtom sednicom i sa radom nastavljamo sutra 7. novembra 2013. godine u 10,00 časova.
Ujedno vas obaveštavam da će Peta sednica koja je zakazana u 13,00 časova početi u predviđeno vreme. Hvala.
(Sednica prekinuta u 12,25 časova.)

Uvodna Reč

REPUBLIKA SRBIJA NARODNA SKUPŠTINA

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (neredigovane i neautorizovane)

Narodne skupštine Republike Srbije

6. novembar 2013. godine

(Sednica je počela u 13.15 časova. Sednicom predsedava dr Nebojša Stefanović, predsednik Narodne skupštine.)
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.

Potrebno je da utvrdimo kvorum.

Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 134 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad.

Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Jovana Mehandžić Đurđić, Gordana Čomić, Bauer Ivan i Neven Cvetićanin.

Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvao u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predlog akata iz predloženog dnevnog reda.

U sazivu ove sednice koji vam je dostavljen sadržan je predlog dnevnog reda sednica.

Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku.

Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu, koji je podnela Narodnoj skupštini 1. novembra 2013. godine.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Molim da se izjasnimo.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 od ukupno prisutnih 156 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.

Predsednik Narodne skupštine predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o utvrđivanju sastava parlamentarnog Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo Narodnoj skupštini 5. novembra 2013. godine.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Molim da se izjasnimo.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 152, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 11 od ukupno prisutnih 163 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.

Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.

Molim da se izjasnimo.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 154, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 11 od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, u celini.

D n e v n i r e d

1. Predlog odluke o utvrđivanju sastava parlamentarnog Odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu.

Prva tačka dnevnog reda - PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU SASTAVA PARLAMENTARNOG ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANjE

Primili ste Predlog odluke koji je podneo predsednik Narodne skupštine.

Pre otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, prema članu 193, a shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe, a što ste dobili u materijalu.

Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.

Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o utvrđivanju sastava parlamentarnog Odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Da li predlagač želi reč? (Ne)

Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?

Reč ima narodni poslanik Sanja Čeković.

Sanja Čeković

Zajedno za Srbiju
Gospodine predsedniče, poštovane kolege, potrebu formiranja Odbora za stabilizaciju i pridruživanje poslanički klub Zajedno za Srbiju apsolutno podržava i smatramo da je u ovom trenutku neophodno imati takav odbor koji će pomoći Srbiji da što pre i na što bolji način, kvalitetniji način završi sve što su naše obaveze prema Evropi.

Ono što mi ne možemo podržati i zbog čega ću tražiti da mi objasnite, kao predlagač, šta se desilo, a to je da poslanički klub Zajedno za Srbiju, koji broji sedam poslanika, nema svog predstavnika u odboru koji ima 15 članova. Zašto nemamo predstavnika? Kojim aršinima, kojom matematikom, kojim količnikom ste delili i da li smatrate da poslanički klub Zajedno za Srbiju ne bi dao svoj doprinos u ovom izuzetno važnom odboru?

Zamolila bih vas da mi date odgovor, pa će od vašeg odgovora zavisiti i moja dalja diskusija. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima predsednik Skupštine, dr Nebojša Stefanović.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka
Voleo bih kada bi ovaj odbor brojao mnogo više članova, pa da možemo da stavimo mnogo veći broj poslanika. Međutim, pošto se odbor formira analogno, odnosno po analogiji sa skupštinskim radnim telima, mi smo kada smo formirali, odnosno uspostavili sastav odbora vodili računa da sve poslaničke grupe srazmerno svojoj snazi u Narodnoj skupštini budu zastupljene u ovom odboru. Urađen je bio matematički količnik kao i u svim drugim odborima, kao i u svim drugim radnim telima, kao i u skupštinskim odborima, stalnim odborima Narodne skupštine.

Postoji mogućnost da u budućnosti razgovaramo, pošto ne postoje precizne odredbe kako on funkcioniše. Imali smo prilike da u prethodnom periodu u nekim odborima pravimo korekcije. U ovom trenutku u stalnim skupštinskim odborima nemamo većinu većine, što je poslanička obaveza. Jednostavno smo smatrali da to nisu u ovom trenutku prioriteti Narodne skupštine. Ovo je važan odbor, slažem se sa vama, i predlažem da u narednom periodu tražimo, kada kažem narednom periodu mislim u skorije vreme, zajedničko rešenje kako da veći broj ljudi, koji hoće da se uključe i da rade u ovom odboru, uključimo i da pokušamo da napravimo jednu takvu vrstu dogovora.

Međutim, relativno brzo smo morali da reagujemo zato što je prva sednica, zajednička sednica odbora sa parlamentarcima EU, već 15. novembra, da bismo mogli da omogućimo donošenje određenih pravilnika i drugih podzakonskih akata koji će omogućiti da rad odbora bude kvalitetan. Uradili smo ovo na ovakav način, kažem, opet u skladu sa dosadašnjom parlamentarnom praksom. Kažem, postoji raspoloženje, verujem većine narodnih poslanika, da sednemo da razgovaramo. Ako postoji mogućnost da se to poboljša na bilo koji način, da to učinimo.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Sanja Čeković.

Sanja Čeković

Zajedno za Srbiju
Očekivala sam da će vaše objašnjenje biti takvo da mi neće dati odgovor. Mi u ovome vidimo da vi prosto niste želeli da sve poslaničke grupe uključite u rad ovako važnog odbora. Ne znamo da li ste raspodelili na veće Evropljane, manje, srednje, niže, više, ali ni jedan razlog da poslanički klub ZZS ne bude u sastavu ovog odbora ne postoji, ni jedan razlog.

Gospodine predsedniče, količnik sa 15 članova od 250 poslanika se vrlo lako izračuna. Mi u ovom trenutku ne želimo da utičemo na nijednu poslaničku grupu da se oseća neprijatno jer ima svoje članove. Mi želimo da kažemo vama da niste postupili demokratski i onako kako treba da postupi predsednik parlamenta koji poštuje sve poslaničke grupe na jednak način. Ovaj parlament ne postoji od kako ste vi predsednik parlamenta, postoji dugi niz godina i u najtežim vremenima 90-tih godina mi koji smo tada bili poslanici smo uspeli da se sa jakom većinom izborimo da ispoštujemo svaku poslaničku grupu.

U ovome vidim vašu lošu nameru i vaš nekorektan odnos prema nama, a ne znam čime smo mi to izazvali. U vašu dobronamernost ne verujem. Verujem u nešto što se zove nedemokratski princip prilikom podele članova odbora u okviru ovog odbora.