Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 02.11.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/259-18

3. dan rada

02.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se i ja vama.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog i načelnog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? Niko se ne prijavljuje.
Saglasno članu 98. stavu 4. Poslovnika zaključujem zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima akata iz tač. od 1. do 24. dnevnog reda.
Prelazimo na 25. tačku – PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE
Pre otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet sati, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika, članova poslaničke grupe.
Molim poslaničke grupe da ukoliko to već nisu učinile da podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Vjerica Radeta želi reč? (Ne)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?
Pošto nijedna poslanička grupa nije prijavila narodne poslanike za raspravu po ovom Predlogu odluke, na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Sa ovim bismo završili sa današnjim radom.
Nastavljamo u ponedeljak u 10.00 sati, raspravom o pojedinostima o Prvoj tački dnevnog reda. Zahvaljujem.
(Sednica je prekinuta u 19.50 sati)