Dvadeset sedmo vanredno zasedanje , 27.02.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/82-20

1. dan rada

27.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 11:05 do 11:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Dvadeset sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 79 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 132 narodna poslanika.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv sednice Dvadeset sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, koja je sazvana na zahtev 101 narodnog poslanika, dostavljen vam je Zahtev za održavanje vanrednog zasedanja sa određenim dnevnom redom, sadržanim u tom Zahtevu.
Određen je sledeći
D n e v n i r e d:
1. Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 40. stav 5. Zakona o lokalnim izborima, koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 195. Poslovnika, otvaram pretres o Predlogu autentičnog tumačenja odredbe člana 40. stav 5. Zakona o lokalnim izborima.
Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Đorđe Komlenski, predsednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Drugarice i drugovi, dame i gospodo, Odbor je predložio Skupštini Republike Srbije da usvoji autentično tumačenje odredbe člana 40. stav 5. Zakona o lokalnim izborima.

Radi se o odredbi koja inače glasi da političke stranke nacionalnih manjina i koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina učestvuju u raspodeli mandata i kada su dobile manje od 3% glasova, od ukupnog broja birača koji su glasali, pri čemu se prilikom raspodele mandata, primenom sistema najvećeg količnika, količnici svih izbornih lista političkih stranaka nacionalnih manjina i koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina uvećavaju za 35%.

Odbor je smatrao za shodnim da prihvati inicijativu koju je narodni poslanik, doktor Aleksandar Martinović, podneo da se predloži autentično tumačenje Skupštini radi otklanjanja eventualnih nejasnoća u budućoj primeni, a na sledeći način, tako da ovu odredbu treba razumeti da se pravilo po kojem se količnici izbornih lista političkih stranaka nacionalnih manjina i koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina uvećavaju za 30%, odnosi samo na liste onih političkih stranaka nacionalnih manjina i koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina koje su dobile manje od 3%.

Apsolutno smo sigurni da je ovo bilo i u duhu onoga što je i predlagač amandmana koji je na ovaj zakon bio usvojen i iz tog razloga predlažemo Skupštini da radi otklanjanja nekih nejasnoća, u budućoj primeni ovog zakona, prihvati Predlog ovog autentičnog tumačenja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li neko od ovlašćenih predstavnika grupa poslaničkih želi reč? (Ne)
Kako nemam na listama prijavljenih poslanika, zaključujem pretres o Predlogu autentičnog tumačenja.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak, 27. februar 2020. godine sa početkom u 11,10 časova, kao dan za glasanje o tački dnevnog reda sednice Dvadeset sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 140 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 40. stav 5. Zakona o lokalnim izborima, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 143, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 40. stav 5. Zakona o lokalnim izborima.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Dvadeset sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.