Prva (konstitutivna) sednica, 03.08.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva (konstitutivna) sednica

01 Broj 06-2/109-20

1. dan rada

03.08.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Smilja Tišma

Sednica je trajala od 10:10 do 11:30

OBRAĆANJA

Smilja Tišma

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, ja sam Smilja Tišma, najstariji narodni poslanik među izabranima u poslednjem sazivu.
Smatrala sam, očekivala sam da ćete me zaobići bilo kakve obaveze jer sam u životu i u svom radnom veku jako puno radila u društvenim organizacijama na stvaranju bolje države i naše države koju imamo danas.
Dozvolite mi da otvorim Prvu (konstitutivnu) sednicu Narodne skupštine u ovom sazivu i da vas, pre početka rada, pozdravim i čestitam na izboru i na poverenju koje su vam ukazali građani Srbije i da vam poželim uspeh u vašem budućem radu.
Molim da najpre saslušamo Himnu Republike Srbije.
(Intoniranje himne "Bože pravde")
Podsećam vas da, prema članu 3. Poslovnika Narodne skupštine, Prvoj (konstitutivnoj) sednici Narodne skupštine do izbora predsednika Narodne skupštine predsedava najstariji narodni poslanik, kome u radu pomažu po jedan, najmlađi, narodni poslanik sa četiri izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mandata i generalni sekretar Narodne skupštine, odnosno njegov zamenik.
Pošto sam najstariji, odnosno najstarija od narodnih poslanika, imam tu čast i obavezu da predsedavam ovoj sednici do izbora predsednika Narodne skupštine u čemu će mi pomagati najmlađi narodni poslanici.
Predsedavajući su sledeći: Nikola Lazić, Dubravko Kralj, Sofija Maksimović, Nandor Kiš, Srđan Smiljanić i Branko Marinković. To su dvojica najmlađih koji mi pomažu u radu.
Molim najmlađe narodne poslanike, generalnog sekretara i zamenika generalnog sekretara da zauzmu mesta pored predsedavajuće.
Obaveštavam vas da, prema podacima kojima raspolaže Služba Narodne skupštine, današnjoj sednici prisustvuje 190 poslanika i da, saglasno članu 105. stav 1. Ustava Republike Srbije i članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, postoje uslovi za rad i odlučivanje.
Podsećam vas da Narodna skupština na Prvoj (konstitutivnoj) sednici radi po dnevnom redu koji je određen članom 101. Ustava Republike Srbije, članom 16. Zakona o Narodnoj skupštini i članom 4. Poslovnika Narodne skupštine.
Saglasno navedenim odredbama, dnevni red je sledeći:
D n e v n i r e d:
1. Potvrđivanje mandata narodnih poslanika,
2. Izbor predsednika Narodne skupštine,
3. Izbor potpredsednika Narodne skupštine,
4. Imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine,
5. Izbor članova radnih tela Narodne skupštine.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda – POTVRĐIVANjE MANDATA NARODNIH POSLANIKA
Dozvolite mi da vas podsetim na odredbe Poslovnika Narodne skupštine, kojima je propisan način i postupak potvrđivanja mandata narodnih poslanika u Narodnoj skupštini (članovi 5. i 6. Poslovnika Narodne skupštine).
Narodni poslanici stiču prava i dužnosti u Narodnoj skupštini danom potvrđivanja mandata, to je znači i današnji dan.
Potvrđivanje mandata narodnog poslanika vrši se na osnovu uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima.
Narodna skupština, na Prvoj (konstitutivnoj) sednici, na predlog predsedavajućeg, većinom glasova prisutnih narodnih poslanika, obrazuje komisiju od tri člana. Komisiji predsedava najstariji član.
Komisija, na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije, utvrđuje da li su podaci iz uverenja o izboru svakog narodnog poslanika istovetni sa podacima iz izveštaja Republičke izborne komisije i o tome podnosi izveštaj Narodnoj skupštini.
Na osnovu izveštaja komisije, predsedavajući na Prvoj (konstitutivnoj) sednici Narodne skupštine konstatuje da je Republička izborna komisija podnela izveštaj o sprovedenim izborima i o tome koja su uverenja o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa izveštajem, čime je potvrđen mandat tim narodnim poslanicima.
Narodna skupština je konstituisana potvrđivanjem mandata dve trećine narodnih poslanika (član 101. stav 4. Ustava Republike Srbije).
Saglasno tome, i obavljenim konsultacijama, predlažem da se u Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, izaberu narodni poslanici:
1. Aleksandar Marković, izabran sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU,
2. Uglješa Marković, izabran sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija“ – Dragan Marković Palma i
3. Aleksandra Čamagić, izabrana sa Izborne liste ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA SRBIJU.
Napominjem da je, saglasno članu 5. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno da za predlog za obrazovanje komisije glasa većina prisutnih narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje predlog za obrazovanje komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima.
Konstatujem da je jednoglasno, većinom glasova, prihvaćen ovaj predlog sa 235 glasova.
Pošto smo obrazovali Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, molim članove Komisije da odmah održe sednicu u sali I.
Sada prekidamo rad ovog dela sednice, do prijema izveštaja Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.
Sa radom ćemo nastaviti nakon pauze od 60 minuta.
(Posle pauze)

Smilja Tišma

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad povodom Prve tačke dnevnog reda.
Podsećam vas da ste uz saziv ove sednice primili Izveštaj Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.
Pre početka ovog dela sednice, uručen vam je Izveštaj Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodne poslanike sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.
Da li izvestilac Komisije želi reč?
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvažene dame i gospodo, poštovana predsedavajuća, Komisija obrazovana radi utvrđivanja saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima je u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika i Poslovnikom Narodne skupštine uporedila podatke iz 250 uverenja o izboru za narodnog poslanika sa odgovarajućim podacima u Izveštaju o sprovedenim izborima za narodne poslanike i utvrdila da su sa izveštajem saglasna uverenja svih 250 lica kojima u skladu sa iznetim treba da budu potvrđeni poslanički mandati.

Zahvaljujem i želim vam puno sreće u radu.

Smilja Tišma

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Saglasno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika i članu 6. Poslovnika Narodne skupštine, na osnovu Izveštaja Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodne poslanike sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima konstatujem da je svih 250 uverenja o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, čime je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima.
Pošto je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima (dve trećine narodnih poslanika čini mandat), saglasno članu 101. stav 4. Ustava Republike Srbije Narodna skupština je konstituisana.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, molim vas da saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini pristupimo polaganju zakletve.
"ZAKLINjEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLjATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLjEM ZNANjU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI."
Molim narodne poslanike da potpišu tekst zakletve i predaju ga generalnom sekretaru gospodinu Srđanu Smiljaniću preko službe Protokola Narodne skupštine.
Dozvolite mi da vam poželim uspešan zajednički rad u predstojećem mandatnom periodu.
Poštovani narodni poslanici, podsećam vas da je saglasno članu 22. Poslovnika potrebno da obrazujete poslaničke grupe.
Takođe vas podsećam da je poslanička grupa obrazovana podnošenjem predstojeće Narodne skupštine preko pisarnice Narodne skupštine spiska članova koji je potpisao svaki član poslaničke grupe. Na spisku se posebno naglašava predsednik poslaničke grupe, njegov zamenik, kao i da narodni poslanik može da bude član samo jedne poslaničke grupe.
Ovim smo za danas završili rad sednice Narodne skupštine.
O nastavku sednice bićete blagovremeno obavešteni.
Hvala vam na saradnji i za danas smo završili rad Narodne skupštine.