Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 12.11.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/162-20

1. dan rada

12.11.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 12:20 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Zaključujem načelni pretres.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Želim samo da napomenem da je u ime ovlašćenog predlagača Zaštitnika građana stigao jedan amandman, ali neblagovremeno, posle 14.00 časova, a kao što znate po Poslovniku amandmani se podnose do početka, do otvaranja rasprave u načelu, tako da taj amandman je neblagovremen.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine određujem četvrtak, 12. novembar 2020. godine sa početkom u 19.00 časova kao dan za glasanje o tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.
(Posle pauze)
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 189 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, u načelu.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 192, za – 189, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasao jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Podsećam vas da je članom 22. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenog glasniku Republike Srbije“.
Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 192, za – 189, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasao jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje: ukupno: 192, za – 189, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasao – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.
Zahvaljujem se svima i želim samo da vas obavestim da ukoliko ne bude nekih tačaka po hitnom postupku, da bi sledeća sednica Narodne skupštine, koja bi razmatrala tačke dnevnog reda po redovnom postupku, bila zakazana najverovatnije za 24. novembar. Zahvaljujem.