Deveto vanredno zasedanje , 21.07.2021.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 117 narodnih poslanika.
Podsećam vas da je članom 49. Zakona o Narodnoj skupštini predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom svakog odlučivanja postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da su u sali prisutna 142 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Aleksandra Čotrić.
Dostavljen vam je Zapisnik sednice Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedene sednice.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje: ukupno 153, za – 146, nije glasalo – sedam narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik sa sednice Sedmog vanrednog zasedanja.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv sednice Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu, koje je sazvano na zahtev 233 narodna poslanika.
Saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članom 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine dostavljen vam je zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.
Za sednicu Devetog vanrednog zasedanja u Dvanaestom sazivu određen je sledeći
D n e v n i r e d
1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama;
2. Predlog zakona o dopuni Zakona o Visokom savetu sudstva;
3. Predlog zakona o popisu poljoprivrede 2023. godine;
4. Predlog zakona o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije Kovid 19 izazvane virusom Sars kov 2;
5. Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora Kovid 19, podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije između Evropske investicione banke i Republike Srbije;
6. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije o zapošljavanju članova porodica diplomatsko-konzularnog i administrativno-tehničko osoblja;
7. Predlog odluke o izboru Republičkog javnog tužioca;
8. Predlog odluke o izboru predsednika sudova;
9. Predložena lista kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije.
Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu člana 92. stav 2, člana 157. stav 1, člana 170. i člana 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički, načelni i jedinstveni pretres o 1, 2, 7. i 8. tačka dnevnog reda u jedinstvenoj načelnoj raspravi.
O predlozima zakona, ne uključujući predlog koji se tiče REM-a, koji je zasebna rasprava.
Narodni poslanik dr Martinović, ne želi da dodatno obrazloži predlog, zbog toga ga stavljam na glasanje.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje: ukupno – 160, za – 156, nije glasalo – troje.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila predlog.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da ovoj sednici prisustvuju Maja Popović, ministar privrede, Žak Pavlović, izborni član VSS iz reda sudija, Jovan Ćosić, pomoćnik ministra, Vladimir Vinš, viši savetnik u ministarstvu i Jelena Tomić, savetnik u Administrativnoj kancelariji VSS.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članovima 157. stav 2, 192. stav 3. i 201. stav 2. Poslovnika, otvaram zajednički, načelni i jedinstveni pretres u prvoj načelnoj raspravi.
Da li predstavnici predlagača žele reč?
Reč ima ministarka Maja Popović.