Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlagač: Vlada

Pet
26.05.2017
Pet
26.05.2017
Sre
30.11.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Sre
30.11.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

U Parizu je 04.07.2016. godine potpisan Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Ciljevi koji se žele postići su pomirenje, mobilnost, raznolikost, demokratske vrednosti, aktivno građansko učešće i interkulturalno obrazovanje. Potpisnik Sporazuma je Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, te je uz sporazum od strane Republike Srbije priložena Deklaracija sa ciljem da se Republika Srbija na međunarodno-pravnom planu zaštiti od eventualnog tumačenja da čin potpisivanja Sporazuma predstavlja de facto priznanje “Kosova”.

Predlogom zakona osniva se Regionalna kancelarija za saradnju mladih (skraćenica RKSM), sa sedištem u Tirani, koja podržava regionalnu razmenu mladih, saradnju mladih i institucija koje se bave mladima i obezbeđuje implamentaciju zajedničkih programa za mlade. RKSM ima status pravnog lica. Sekretarijat RKSM može da predloži upravnom odboru formiranje lokalnih ogranaka u državama potpisnicama.

RKSM ima sledeće organe:

-upravni odbor-najviši organ, čine ga po dva predstavnika svake ugovorne strane(jedan predstavnik Vlade i jedan predstavnik omladine ), usvaja budžet, godišnji operativni plan, finansijski plan, odobrava godišnji programski izveštaj i godišnji finansijski izveštaj, imenuje generalnog sekretara sekretarijata. Sastanci UO se održavaju jedanput godišnje, a domaćin se rotira između zemalja potpisnica;

-sekretarijat, čine ga generalni sekretar, zamenik generalnog sekretara i osoblje. Sedište je u Tirani;

-savetodavni odbor, članove predlažu upravni odbor i generalni sekretar.

-radne grupe.

Ukupan budžet RKSM za prve tri godine iznosi 2.000.000,00 eur po godini. Budžet se sastoji od doprinosa zemalja potpisnica (najmanje 50% +1 eur) i doprinosa drugih donatora. Međusobni odnos doprinosa zemalja potpisnica je određen procentualno: Albanija 17,3%, Bosna i Hercegovina 15.4%, Kosovo 10.2%, Makedonija 13.8%, Crna Gora 4.4%, Srbija 38.9%

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 128
Protiv: 177
128%
177%
0%

Ključne novine

OSNIVA SE REGIONALNA KANCELARIJA ZA SARADNJU MLADIH SA SEDIŠTEM U TIRANI

Osniva se Regionalna kancelarija za saradnju mladih (skraćenica RKSM), sa sedištem u Tirani. Ukupan budžet RKSM za prve tri godine iznosi 2.000.000,00 eur po godini. Ukupan iznos učešća Republike Srbije u budžetu RKSM na godišnjem nivou iznosi 389.000,00 evra.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 121
Protiv: 164
121%
164%
0%

Poslednji put ažurirano: 30.01.2023, 03:58