Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 26.05.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-17

26.05.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 15:30 do 19:55

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministra Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o osnivanju Balkanskih vojnomedicinski
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o statusu i funkcijama Međunarodne komisije za nestala lica
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane
 • Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o bavljenju plaćenom delatnošću članova porodice članova zvaničnih predstavništva dve države
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o obavljanju plaćene delatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblastima turizma
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugal o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja
 • Zakon o potvrđivanju sporazuma o izmenama sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, zaključenog razmenom nota
 • Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o vojno-tehničkoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala
 • Odluka o Nacionalnom programu javne železničke infrastrukture za period od 2017. do 2021. godine
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Petu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 136 narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
  Poziv važi za uvaženog gospodina Mrkonjića i Karića.
  Poslaniče Mrkonjiću, ja ne mogu da počnem sednicu bez vas. Molim vas da ubacite karticu.
  Nešto nije u redu sa sistemom. Sistem pokazuje da u sali nema nikoga.
  Molim vas da još jednom ubacite kartice i molim službu IT sektora da proveri o čemu se radi.
  Koliko ja vidim, ima nas neočekivano mnogo.
  Veroljub Arsić ne može da ubaci svoju karticu, a ne može ni reč da dobije.
  Dakle, molim službu da utvrdi o čemu se radi.
  Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice, sumnjam u ispravnost elektronskog sistema i zamolio bih da, u skladu sa Poslovnikom, tražite od stručne službe da prebrojavanjem utvrdi broj prisutnih narodnih poslanika.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Molim službu da prebrojavanjem utvrdi broj poslanika prisutnih i sali i tome da pristupe odmah.
  Molim one koji ne žele da budu prebrojani, da napuste salu. Inače će svi morati da budu prebrojani, jer ne radi elektronski sistem. Ne može neko da tvrdi da nije tu ako je tu.
  Molim službe da odmah reaguju. Znači, odmah prebrojavajte, sve poslanike prisutne u sali, čuli ste poslanike, pošto pristupamo ručnom brojanju.
  Zahvaljujem.
  Prebrojano je 136 poslanika prisutnih u sali.
  Objavljujem da imamo uslove za dalji rad.
  Poštovani poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.
  Obaveštavam vas da se danas niko od poslanika nije prijavio da neće prisustvovati.
  Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika, obaveštavam da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika, izuzetno za petak, dakle, mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština razmotri predloge akata iz predloženog dnevnog reda.
  Dostavljen vam je zapisnik Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
  Prelazimo na odlučivanje i stavljam na glasanje zapisnik Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini, održane 11, 12. i 15. maja 2017. godine.
  Izvolite.
  Stavljam na glasanje zapisnik sa ove sednice.
  (Nemanja Šarović: Povreda Poslovnika.)
  Svakako ne mogu da prekidam kada neko pomisli da može da viče na mene, samo polako.
  (Nemanja Šarović: Kako je mogao Veroljub Arsić da dobije reč?)
  Gospodin Arsić ne vodi trenutno sednicu nego Maja Gojković.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 127, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo sedam poslanika.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Zapisnik Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
  Da li se Nemanja Šarović još uvek javlja za reč?
  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nemanja Šarović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo, povređen je Poslovnik i povređen je veliki broj tačaka Poslovnika i ovo je još jedan dokaz da vi ne želite, čak ni po ovom nakaradnom Poslovniku, da radite i čak ni taj minimum minimuma koji je ostao iza DS da poštujete.

  Pre svega, prekršili ste član 86, koji govori o zakazivanju sednice.

  Vi ste nama, gospođo Gojković, dostavili saziv sa velikim brojem tačaka, a nakon toga dostavili nov papir, dopis, kako bi ga nazvali, gde kažete da, u skladu sa članom 86, povlačite prethodni saziv. To nije moguće. Po Poslovniku o radu nije moguće.

  Član 86. vama daje jednu mogućnost, a to je da predsednik Narodne skupštine može da odloži čas, odnosno dan početka sednice Narodne skupštine, o čemu blagovremeno obaveštava narodne poslanike.

  Vi nemate mogućnost da povučete, kako ste vi to rekli. Gde postoji mogućnost povlačenja sednice, odnosno povlačenja saziva u Poslovniku? Nigde.

  To što je predato u međuvremenu 68 tačaka za dopunu dnevnog reda i što bi to trajalo, pa vi to ocenjujete kao zloupotrebu, ali je identična zloupotreba to što vi u minut do deset podnosite saziv kako ne bi mogli poslanici opozicije, u skladu sa Poslovnikom, da predaju predloge za proširenja i za dopunu dnevnog reda i vi kažete – nije mogao niko u istoj sekundi da registruje svih tih 68, ali kako je onda moguće da u 15.30 časova i vi i gospodin Martinović, vi predajete saziv za novu sednicu, a Martinović podnosi zahtev za objedinjavanje svih tačaka rasprave? Potpuno je jasno da se služite istim zloupotrebama kojima se služe i oni koje napadate.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala, vreme vam je isteklo.
  Hvala za konstatacije. Malo je tu bilo o članu 88. Moram da vas informišem, verovatno ste čitali, da je ovo potpuno nova sednica.
  Prva sednica nije ni zakazana. Ovde na stolu, koga interesuje, može da vidi šta je urađeno juče u službi.
  Znači, sednica, saziv nigde nije zaveden, ne postoji vreme, ne postoji ništa. Postoji samo 68 dopuna tačaka dnevnog reda na sednicu koja nije sazvana. Možete izvršiti uvid. Zahvaljujem.
  Glasaćemo ako insistirate. Ne vodimo polemiku, ne postoji na povredu Poslovnika polemika. Glasaćemo svakako o povredi Poslovnika. Zahvaljujem.
  (Zoran Živković: Poslovnik.)
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nemanja Šarović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Po Poslovniku se javljam.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Reč ima poslanik Ćirić. Izvolite, po Poslovniku.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nemanja Šarović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Javio sam se za povredu Poslovnika.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Ne možete po Poslovniku da odgovarate na povredu Poslovnika.
  Hvala, sedite.
  Reč ima narodni poslanik Goran Ćirić. Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Goran Ćirić

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Prekršili ste član 154. koji kaže da predlog zakona, pripremljen u skladu sa odredbama ovog Poslovnika, može da uvrsti u dnevni red sednice Narodne skupštine u roku ne kraćem od 15 dana od dana njegovog podnošenja.

  Vi ste u minut do deset… Mene je zaista sramota da moram o ovome da govorimo na ovakav način. U minut do deset ste zakazali sednicu Skupštine gde ste bili iznenađeni da su naši saradnici predali predloge zakona poslanika Demokratske stranke u 9.59 časova, dakle u zakonskom roku, zakoni pripremljeni i 15 dana pre ovog zasedanja Skupštine.

  Zatim ste, nespremni da čujete predloge zakona i onoga što je potrebno čuti i mislim da su to sve važne stvari za sve građane Srbije, odložili ovu sednicu, i u pravu je gospodin Šarović da ste samo odložili sednicu, niste zakazali novu, nego ste istog dana sa istim dnevnim redom, sa istim tačkama dnevnog reda odložili vreme zasedanja ove sednice. Bez obzira na to, naši predlozi su validni jer su predati pre početka, dakle 15.30 časova, i mislim da je potrebno da stavite mogućnost svim poslanicima koji su ove predloge podneli.

  Dakle, zaista na ovakav način urušavamo instituciju Skupštine Republike Srbije. Mislim da je neophodno da date tu priliku, ako to želite i ako mislite da će to doprineti dijalogu u ovoj Skupštini, da će doprineti kvalitetu svih zakonskih rešenja, dozvolite raspravu i dozvolite ono što smo predložili u skladu sa Poslovnikom, jer ovakav način vođenja sednice Skupštine je samo još jedan od argumenata za našu inicijativu koju smo podneli, a to je vaša smena sa mesta predsednice Skupštine Republike Srbije.