Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Tip akta: Zakon

Oblasti: Finansije Ekonomija

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Uredba Saveta 282/2011;
Direktiva saveta 2006/112/EZ;
Direktiva Saveta 2009/132/EZ;
Trinaesta direktiva Saveta 86/560/EEZ;
Direktiva Saveta 2007/74/EZ;
Direktiva Saveta 2006/79/EZ;
Direktiva Saveta 2008/9/EZ;
Direktiva Saveta 2009/55/EZ i,
Direktiva Saveta 83/182/EZ.

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti dalje usklađivanje ovog zakona sa propisima Evropske unije. Naime, kako je 5. i 6. marta 2015. godine u Briselu održan Bilateralni skrining za poglavlje 16 – Porezi, potrebno je u što kraćem roku pristupiti otklanjanju pojedinih rešenja koja su u suprotnosti sa propisima Evropske unije.

Predlagač: Vlada

Uto
27.12.2016
Pon
26.12.2016
Pon
19.12.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pon
19.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Osnovni problemi koje ovaj zakon treba da reši su dalje usaglašavanje sa propisima Evropske Unije, usklađivanje mera socijalne i poreske politike Republike Srbije i stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje privrednih subjekata.

Zbog otklanjanja dvostrukog oporezivanja, odnosno dvostrukog neoporezivanja usluga koje obveznici PDV vrše stranim licima i obratno, predložene su izmene koje se odnose na drugačije uređivanje mesta prometa.

Predlaže se ukidanje prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe. Predlaže se uvođenje posebne poreske stope za promet i uvoz drvenih briketa i peleta.

Izmene se odnose i na pravo na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV koji je kao primalac dobara i usluga poreski dužnik za promet dobara i usluga koji su mu izvršili drugi obveznici PDV, i to tako da obveznikovo pravo da tako obračunati PDV odbije kao prethodni porez ne treba da bude uslovljeno posedovanjem računa prethodnog učesnika u prometu.

Preciziraju se odredbe koje uređuju stalnu poslovnu jedinicu poreskog dužnika u slučaju prometa dobara i usluga koji u Republici Srbiji vrše strana lica, određivanje poreskog punomoćnika, evidentiranje stranih lica za obavezu plaćanja PDV u Republici Srbiji i vreme prometa električne energije, prirodnog gasa, energije za grejanje, hlađenje, čija se isporuka vrši preko prenosne mreže, nabavljenih radi dalje prodaje.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 167
Protiv: 180
167%
180%
0%

Ključne novine

UNAPREĐENJE DEFINISANJA MESTA I VREMENA PROMETA USLUGA

-Mestom prometa usluga, u slučaju kada se promet vrši poreskom obvezniku, smatra se mesto u kojem primalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši u stalnoj poslovnoj jedinici, odnosno mesto u kojem primalac usluga ima prebivalište ili boravište. Kada se promet vrši licu koje nije poreski obveznik , mestom prometa se smatra mesto u kojem pružalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište ili boravište;

-Vreme prometa električne energije, prirodnog gasa, energije za grejanje i hlađenje, čija se isporuka vrši preko prenosne mreže, nabavljenih radi dalje prodaje je dan očitavanja isporučene energije, gasa;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 157
Protiv: 205
157%
205%
0%

UKIDANJE POVRAĆAJA PDV-A ZA KUPOVINU HRANE I OPREME ZA BEBE

- Ukida se povraćaj PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe od početka primene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 173
Protiv: 154
173%
154%
0%

NIŽA STOPA PDV ZA PROMET BRIKETA I PELETA

- Uvodi se posebna stopa PDV u iznosu od 10% za promet i uvoz drvenih briketa i peleta.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 184
Protiv: 161
184%
161%
0%

USLOVI ZA ODBITAK PDV

- Izuzimaju se od prava na odbitak prethodnog poreza nabavke motocikala sa bočnim sedištem, tricikala i četvorocikala, osim kada su nabavljena za dalju prodaju;

- Odbitak prethodnog poreza obveznika PDV nije uslovljen posedovanjem računa prethodnog učesnika u prometu.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 143
Protiv: 161
143%
161%
0%

Napomene

Nadležni za sprovođenje: Ministarstvo finansija i Poreska uprava.

Poslednji put ažurirano: 24.07.2024, 17:50