Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji

Tip akta: Zakon

Oblast: Bezbednost

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Predlagač: Vlada

Uto
08.05.2018
Sre
25.04.2018
Uto
29.08.2017

Predlog akta

[pdf] 

Uto
29.08.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona predlaže izmene i dopune Zakona u cilju njegovog usklađivanja sa Zakonom o policiji i Zakonom o sistemu zaposlenih u javnom sektoru. Predlagač smatra da odredbe Zakona o policiji koje se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti po osnovu rada nisu odgovarajuće za specifične potrebe Agencije, iz kog razloga predlaže usvajanje odredbi koje bi se primenjivale samo na pripadnike Agencije.

Predlogom je precizirano da akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji, donosi direktor Agencije uz prethodnu saglasnost Vlade. Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sadrži podatke sa kojima se postupa u skladu sa zakonom koji uređuje tajnost podataka.

Na osnovu predloga zakona ukida se odredba koja je predviđala da se na sve pripadnike Agencije, u pogledu prava, dužnosti i odgovornosti na osnovu radnog odnosa, primenjuje Zakon o policiji.

Shodno tome predlogom zakona predviđene su tri kategorije pripadnika Agencije, i to: ovlašćena službena lica, lica na određenim dužnostima (čiji je status regulisan odredbama zakona koji se odnose na policijske službenike) i lica bez ovlašćenja (na čiji se status primenjuju propisi kojima se uređuju radni odnosi u državnim organima).

Predlogom zakona predviđeno je da za popunjavanje radnih mesta u Agenciji nije obavezno sprovođenje konkursa, te da o zasnivanju radnog odnosa rešenjem odlučuje direktor.

Uvodi se preciziranje postupka bezbednosnog proveravanja pripadnika Agencije, koji je različit u odnosu na MUP Srbije. Predlogom se predviđa da je postupak usklađen sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Takođe, preciziran je postupak bezbednosnog proveravanja, u kome Agencija utvrđuje postojanje bezbednosnih smetnji u slučaju prijema lica u radni odnos/povratka na rad na osnovu pravosnažne sudske odluke. Ovaj postupak može se sprovesti isključivo uz saglasnost lica, a u slučaju da odbije davanje saglasnosti, smatraće se da je odustalo od zasnivanja radnog odnosa/povratka na rad. Sa podacima koji se prikupe u postupku bezbednosne provere postupa se u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Predlog zakona predviđa obaveznu stručnu obuku, usavršavanje i polaganje stručnog ispita za pripadnike Agencije, čiji se rad ocenjuje jedanput godišnje.
Direktor Agencije ovlašćen je da donese akt kojim se utvrđuje postupak stručne obuke i ocenjivanja. Takođe, uz prethodnu saglasnost Vlade, direktor Agencije donosi i akt o uslovima za sticanje i gubitak zvanja utvrđenih predlogom zakona.

Na osnovu predloga zakona uređuje se način obračuna zarade zaposlenih u Agenciji, a direktoru Agencije dato je ovlašćenje da uz prethodnu saglasnost Vlade donese akt kojim se uređuju koeficijenti za obračun plata. Osim toga, predlogom su precizno utvrđeni uslovi za trajni ili privremeni premeštaj pripadnika Agencije na drugo odgovarajuće radno mesto.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 158
Protiv: 162
158%
162%
0%

Ključne novine

NOVA PODELA POSLOVA I OVLAŠĆENJA ZAPOSLENIH U BIA-I

- Tri kategorije pripadnika Agencije: ovlašćena službena lica, lica na određenim dužnostima i lica bez ovlašćenja

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 176
Protiv: 220
176%
220%
0%

VEĆA I PRECIZNIJA OVLAŠĆENJA DIREKTORA BIA-E

- Šira ovlašćenja direktora Agencije u odlučivanju o popuni radnih mesta, visini plata i uslovima za sticanje ili gubitak zvanja pripadnika Agencije
- O popuni radnih mesta odlučuje direktor Agencije, ne postoji obaveza sprovođenja konkursa
- Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta donosi direktor Agencije uz prethodnu saglasnost Vlade
- Direktor Agencije, uz prethodnu saglasnost Vlade, donosi akt o uslovima za sticanje i gubitak zvanja pripadnika Agencije i akt kojim se uređuju koeficijenti za obračun plata

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 210
Protiv: 170
210%
170%
0%

ZAPOSLENI U BIA-I DOBIJAJU NOVE OBAVEZE

- Obavezna stručna obuka, usavršavanje i polaganje stručnog ispita za pripadnike Agencije
- Ocenjivanje rada pripadnika Agencije se vrši jednom godišnje
- Precizno uređenje trajnog ili privremenog premeštaja pripadnika Agencije na drugo odgovarajuće radno mesto

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 156
Protiv: 211
156%
211%
0%

Poslednji put ažurirano: 28.05.2024, 19:09

Whoops, looks like something went wrong.