Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u oblasti turizma

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u oblasti turizma

Sažetak

Zakonom se potvrđuje Sporazum između Srbije i Grčke kojim se predviđa jačanje saradnje u oblasti turizma između dve države. TO znači da će obe države podsticati saradnji između nacionalnih putničkih asocijacija i preduzeća, kao i da će imati zajedničku saradnju u sledećim oblastima:

- Turistička edukacija i obuka
- Statistika i zakonski propisi u oblasti turizma
- Promociji specijalnih vrsta turizma kao što je kulturni turizam, agroturizam, ruralni turizam, gastronomski i vinski turizam itd.
Sporazumom je predviđeno da će Srbija i Grčka, u skladu sa svojim važećim nacionalnim zakonima, podsticati i zajednički olakšavati investicije grčkih i srpskih privrednih subjekata, kao i zajedničko ulaganje u svim turističkim sektorima.

Predviđa se da svaka strana može osnovati na teritoriji druge Ugovorne strane kancelariju ili predstavništvo svoje nacionalne turističke organizacije, s tim sto se ovo predstavništvo neće baviti komercijalnim aktivnostima kao privatno preduzeće.

Srbija i Grčka će osnovati zajednički komisiju, sastavljenu iz redovna javnog i privatnog sektora turizma, koja će pratiti realizaciju ovog Sporazuma. Sastanci će se održavati naizmenično u svakoj državi. Predsedavaće šef delegacije države u kojoj se održava sastanak.

Sporazum ostaje na snazi u periodu od 5 godina od datuma njegovo stupanja na snagu. Važenje se automatski obnavlja za naredne petogodišnje periode, osim ako jedna od ugovornih strana ne obavesti drugu stranu, u pisanom obliku o svojoj nameri da raskine Sporazum.

Ovim Sporazumom prestaje da važi Sporazum između SFRJ i Kraljevine Grčke potpisan 1959 godine iz oblasti turizma.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 29
Protiv: 33
29%
33%
0%

Ključne novine

SARADNJA NA RAZVOJU TURIZMA

Srbija i Grčka će zajedno sarađivati na razvoju turizma, a naročito kulturnog turizma agroturizma, ruralnog i gastronomskog, vinskog turizma itd.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 39
Protiv: 29
39%
29%
0%

OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTVA NACIONALNE TURISTIČKE ORGANIZACIJE U DRŽAVI DRUGE UGOVORNE STRANE

Svaka strana može osnovati predstavništva nacionalne turističke organizacije u državi druge ugovorne strane

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 28
Protiv: 30
28%
30%
0%

FORMIRAJE ZAJEDNIČKE KOMISIJE KOJU ČINE TURISTIČKI RADNICI IZ JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA

Srbija i Grčka formiraju zajedničku komisiju koju čine turistički radnici iz javnog i privatnog sektora za praćenje Sporazuma

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 31
Protiv: 33
31%
33%
0%

VAŽENJE SPORAZUMA JE 5. GODINA I AUTOMATSKI SE PRODUŽAVA NA JOŠ 5

Sporazum o saradnji u turizmu između Srbije i Grčke važi 5 godina i automatski se produžava na još 5.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 33
Protiv: 30
33%
30%
0%

Poslednji put ažurirano: 17.02.2020, 18:36