Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza

Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza

Sažetak

Svetski poštanski savez predstavlja specijalizovanu agenciju Ujedinjenih nacija sa sedištem u Bernu, osnovan je 1874. godine sa ciljem koordinacije poštanske politike i pravila između zemalja članica. Svaka od 192 države članice Saveza prihvata iste uslove za sprovođenje međunarodnih poštanskih dužnosti. Srbija je članica od 18.06.2001. godine.

Najviši organ Saveza je Kongres koji je sastavljen od predstavnika vlada država članica i zaseda svake četvrte godine. Mandat Kongresa određen je Ustavom, Opštim pravilnikom i drugim obavezujućim aktima Saveza. Kongres vrši zakonodavnu i regulatornu funkciju i nadležan je za određivanje opšte politike i strategije Saveza za period između dva Kongresa.

Predlagač zakona predlaže da se potvrde akta Svetskog poštanskog saveza usvojena na Kongresu Svetskog poštanskog saveza u Istanbulu, 6. oktobra 2016. godine i to :
1. Deveti dodatni protokol Ustavu Svetskog poštanskog saveza- Ustav je najviši akt Saveza koji sadrži pravila o strukturi i organima Saveza i potvrđen je od strane nadležnih organa svake države članice. Na Kongresu u Istanbulu usvojen je Deveti dodatni protokol Ustavu kojim je izvršeno redefinisanje pojedinih pojmova poštanske usluge, jedinstvene poštanske teritorije, slobodog tranzita, poštanske pošiljke kao i definicije akata Saveza. Dodatni protokol počeće da se primenjuje 1. januara 2018. godine i ostaje na snazi neograničeno vreme.
Prvi dodatni protokol Opštem pravilniku Svetskog poštanskog saveza – Opšti pravilnik sadrži odredbe koje obezbeđuju primenu Ustava i funkcionisanje Saveza i obavezan je za obavezan za sve države članice. Izmenama Opšteg pravilnika usvojenim na Kongresu, precizirane su nadležnosti i sastav pojedinih organa Svetskog poštanskog saveza (Saveta za poštansku eksploataciju; Konsultativnog komiteta u čiji sastav se uključuju organizacije civilnog društva, regionalne i nevladine međunarodne poštanske organizacije, organizacije za standardizaciju kao i finansijske i razvojne organizacije, koje moraju biti registrovane u državi članici Saveza; Međunarodnog biroa Saveza)
Takođe, Opšti pravilnik dopunjen je odredbama kojima se utvrđuje godišnji iznos troškova za finansiranje aktivnosti organa Svetskog poštanskog saveza. Države članice učestvuju u pokrivanju troškova Saveza prema razredu doprinosa kojem pripadaju. Godišnja kotizacija za Srbiju iznosi 43.526,00 švajcarskih franaka.
2. Svetska poštanska konvencija - izmene Svetske poštanske konvencije odnose na definicije, slobodu tranzita, vlasništvo nad poštanskim pošiljkama, oslobađanja od poštanskih naknada za pošiljke za slepa lica, bezbednost u poštanskom saobraćaju, postupanje sa ličnim podacima, klasifikaciju pismonosnih pošiljaka na osnovu njihovog formata, pošiljke koje se ne primaju, zabrane, potražnice, carinski pregled, carinske i druge dažbine, odgovornost ovlašćenih operatora, naknada štete, nepostojanje odgovornosti država članica i ovlašćenih operatora i isplatu naknada štete.
Izmenama Svetske poštanske konvencije propisane su odredbe u vezi sa terminalnim troškovima, uključujući novu klasifikaciju zemalja i teritorija u sistemu plaćanja terminalnih troškova (ciljni i tranzicioni sistemi).
Usvojena Svetska poštanska konvencija utvrđuje i nove odredbe koje se odnose na fond za kvalitet za usluge, osnovne stope i odredbe koje se odnose na troškove vazdušnog prevoza, nadležnosti Saveta za poštansku eksploataciju u utvrđivanju poštarina i dažbina i izmirenje računa i plaćanje međunarodne poštanske razmene.
3. Završni protokol Svetske poštanske konvencije izmenjen je u delu koji se odnosi na izuzetke od oslobađanja plaćanja poštarine za pošiljke za slepa lica, poštanske marke, osnovne usluge, povratnice, zabrane za pismonosne i paketske pošiljke, pošiljke koje podležu plaćanju carinskih dažbina, potražnice, poštarinu za podnošenje na carinjenje, predaju pismonosnih pošiljaka u inostranstvu, osnovne stope i odredbe koje se odnose na troškove vazdušnog prevoza, kao i na nadležnosti Saveta za poštansku eksploataciju da određuje naknade i poštarine.
4. Aranžman o poštansko-finansijskim uslugama – izmenjen je u delu koji predviđa uslove pod kojima ovlašćeni, odnosno javni poštanski operator sa drugim domaćim ili stranim entitetom može ugovoriti obavljanje poštansko finansijskih usluga iz svoje nadležnosti, obavezu država članica da obaveste Međunarodni biro o podacima operatora ovlašćenih da obavljaju poštansko-finansijske usluge, kao i u delu koje se odnosi na procedure za naplatu naknade između ovlašćenih poštanskih operatora, kvaliteta usluga za poštanske uputnice poslate elektronskim putem itd.
5. Završni protokol Aranžmana o poštansko-finansijskim uslugama.
Sva akta usvojena na Kongresu stupiće na snagu 1. januara 2018. godine do kada bi sve države članice trebalo bi da završe postupke ratifikacije akata u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvima.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 69
Protiv: 62
69%
62%
0%

Ključne novine

POTVRĐIVANJE IZMENA I DOPUNA AKATA SVETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA USVOJENIH NA KONGRESU U ISTANBULU 06.10.2018. GODINE

Potvrđivanje izmena i dopuna akata Svetskog poštanskog saveza usvojenih na Kongresu u Istanbulu 06.10.2018. godine;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 67
Protiv: 69
67%
69%
0%

PRECIZIRANJE USLOVA

Preciziranje uslova pod kojima ovlašćeni poštanski operator države članice Saveza obavlja međunarodne poštanske usluge;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 75
Protiv: 69
75%
69%
0%

OBEZBEĐENJE PRAVA NA UNIVERZALNU POŠTANSKU USLUGU

Obezbeđenje prava na univerzalnu poštansku uslugu svim fizičkim i pravnim licima na jedinstvenoj poštanskoj teritoriji pod jednakim uslovi

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 57
Protiv: 66
57%
66%
0%

GODIŠNJA KOTIZACIJA

Godišnja kotizacija za Srbiju u iznosu od 43.526,00 švajcarskih franaka na ime učešća u pokrivanju troškova Saveza.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 71
Protiv: 76
71%
76%
0%

Poslednji put ažurirano: 18.01.2021, 04:21