Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlaže se da se Zakon o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti
donese po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine
(„Službeni glasnik PC”, broj 20/12-prečišćen tekst), s obzirom da se radi o ispunjenju
međunarodnih obaveza Republike Srbije u oblasti nuklearne sigurnosti.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Ciljevi Konvencije su:
- da se ostvari i širom sveta kontinuirano sprovodi visok nivo
nuklearne sigurnosti, kroz jačanje nacionalnih mera i međunarodne saradnje, uključujući, prema potrebi, i tehničku saradnju u oblasti sigurnosti;
- da se uspostavi i kontinuirano sprovodi efikasna zaštita od mogućih radijacionih rizika u nuklearnim postrojenjima, kako bi se lica društvo i životna sredina zaštitili od štetnih uticaja jonizujućih zračenja iz takvih postrojenja;
- sprečavanje akcidenata sa radiološkim posledicama i ublažavanje takvih posledica ako bi do njih došlo;

Potpisnici konvencije preuzimaju sledeće obaveze:
- Da se proveri sigurnost postojećih nuklearnih postrojenja
- Da se preduzmu sva praktično izvodljiva unapređenja na nukelarnim objektima kako bi se povećao nivo sigurnosti
- Kontinuirano održavanje zakonskog okvira koji uređuje sigurnost nuklearnih postrojenja, što podrazumeva i uvođenje sistema regulatorne inspekcije i izdavanje licenci za nuklearna postrojenja, kao i sprovođenje važećih propisa i sulova za izdavanje licenci, uključujući i suspenziju, izmenu ili oduzimanje licenci
- Potpisnice će osnovati i regulatorno telo zaduženo za sprovođenje zakonskog i regulatornog okvira koje će imati ovlašćenja, nadležnosti i finansijske i ljudske resurse za ispunjavanje dodeljenih obaveza
- Sve organizacije koje se bave delatnostima neposredno povezanim sa nuklearnim postrojenjem treba da utvrde strategiju sigurnosti
- Svaka ugovorna strana je dužna da obezbedi dovoljan broj kvalifikovanog osoblja odgovarajućeg profila za rad sa sigurnošću povezanim aktivnostima u okviru svakog nuklearnog postrojenja
- Preduzimanje mera za uspostavljanje i primenu programa za osiguranje kvaliteta u pogledu nuklearne sigurnosti
- Da se sveobuhvatne i istematske procene sigurnosti vrše pre izgradnje i puštanja u rad nuklearnog postrojenja, kao i tokom njegovog celog životnog veka
- Obaveza da se redovno izdaje potvrda da je obezbeđena trajna usklađenost fizičkog stanja i rada nuklearnog postrojenja sa njegovim projektom, važećim nacionalnim sigurnosnim standardnima (analiza, nadzor, inspekcija)
- Preduzimanje odgovarajućih mera protiv izlaganja profesionalno angažovanih lica i stanovništva zračenju
- Preduzimanje odgovarajućih mera da bi se obezbedilo postojanje planova za delovanje u vanrednoj radijacionoj situaciji na lokaciji i van lokacije
- Preduzimanje odgovarajućih mera u pogledu ustanovljavanja i primenjivanja odgovarajućih procedura za procenu svih važnih faktora u vezi sa lokacijom, za procenu verovatnog uticaja predloženog nuklearnog postrojenja na sigurnost stanovništva, društva i životne sredine
- Preduzimanje odgovarajućih mera i standarda za projektovanje i izgradnju i puštanje u rad postrojenja, kao i redovan rad nuklearnog pstrojenja, sa ciljem da se obezbedi redovan i kvalitetan nadzor u pogledu sigurnosti (sve informacije se prikupljaju i šalju nadležnom regulatornom telu)
- Preuzimanje obaveze da se generisanje radioaktivnog otpada, koji potiče od rada nuklearnog postrojenja, vrši na najnižem praktično izvodljivom nivou za dati proces
Pripremni sastanak ugovornih strana se održava najkasnije u roku od 6 meseci od stupanja na snagu Konvencije. Na pripremnom sastanku, ugovorne strane određuju datum prvog redovnog sastanka, dok vremenski intervali između sastanaka neće biti duži od 3 godine.

Na pripremnom sastanku će biti utvrđena uputstva za izveštaje koji treba redovno da se podnose, datume za podnošenje izveštaja i postupak razmatranja izveštaja.

Međunarodna agencija za atomsku energiju obezbeđuje sekretarijat – prostor i uslove za sastanke ugovorenih strana.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 46
Protiv: 48
46%
48%
0%

Ključne novine

SPROVOĐENJE MERA SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD ZRAČENJA

Zakonom se potvrđuje Konvencija o nukelarnoj sigurnosti kojom se potpisnice obavezuju na sistematsko i stalno sprovođenje mera sigurnosti i zaštite od zračenja;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 43
Protiv: 52
43%
52%
0%

PREUZIMANJE OBAVEZA

Preuzete obaveze se odnose na redovne analize, praćenja i kontrolu sigurnosti nuklearnih objekata, primenu standarda sigurnosti u izgradnji i održavanju;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 39
Protiv: 48
39%
48%
0%

FORMIRANJE REGULATORNOG TELA ZA SPROVOĐENJE ODREDABA KONVENCIJE

Predviđa se formiranje Regulatornog tela za sprovođenje odredaba Konvencije;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 45
Protiv: 55
45%
55%
0%

LICENCIRANJE NUKLEARNIH OBJEKATA I KONTROLE

Određivanje i sprovođenje sistema licenciranja nuklearnih objekata i kontrole;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 49
Protiv: 44
49%
44%
0%

OBEZBEĐIVANJE SEKRETARIJATA

Međunarodna agencija za atomsku energiju obezbeđuje sekretarijat – prostor i uslove za sastanke ugovorenih strana;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 41
Protiv: 44
41%
44%
0%

SASTANCI UGOVORNIH STRANA

Sastanci ugovornih strana se održavaju u razdoblju ne većem od 3 godine;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 36
Protiv: 58
36%
58%
0%

Poslednji put ažurirano: 10.08.2020, 10:20