Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti

Sažetak

Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti donet je 2018. godine, međutim od tada pojedine grupe pripadnika snaga bezbednosti nisu mogle da reše svoje stambeno pitanje. Stoga predlog o dopunama i izmenama teži da to stanje promeni. Novine koje zakon uvodi odnose se na proširenje kruga lica koja mogu uživati prava iz ovog zakona i njihovo redefinisanje. Tako se predlogom redefiniše način na koji se vrši kupovina stana pod povoljnijim uslovima, kao i prava drugih pripadnika snaga bezbednosti za kupovinu stanova.

LICA KOJA UŽIVAJU PRAVA IZ OVOG ZAKONA

U dosadašnjem zakonskom rešenju pojedini pripadnici snaga bezbednosti nisu bili prepoznati od strane zakona, usled čega nisu mogli da reše stambeno pitanje pod povoljnijim uslovima predviđenim za pripadnike snaga bezbednosti. Ovim zakonom se proširuje krug ljudi na koje se primenjuje zakon uključivanjem boraca, porodica palih boraca, ratnih vojnih invalida i mirnodopskih vojnih invalida, i preciznije definiše njihov položaj.

KUPOVINA STANA POD POVOLJNIJIM USLOVIMA

Zakonom se preciziraju uslovi za kupovinu stanova kao i krug lica koja imaju prioritet pri kupovini stanova. Odluku o ispunjenosti uslova donosi Ministarstvo za socijalna i boračka pitanja, nakon čega se utvrđuje spisak lica koja mogu koristiti to pravo, koji se ažurira dva puta godišnje i dostavlja privrednom društvu. Predloženim izmenama se smatra da se stambeno pitanje rešava trajno kada lice koje ispunjava uslove za kupovinu stana pod povoljnijim uslovima kupi stan, bez obzira na površinu stana.

VRSTA ZEMLJIŠTA

Izmenama i dopunama ovog zakona predviđena je kategorizacija površine stanova. Stambeno pitanje će biti rešeno bez obzira koje je površine i strukture stan. Takođe, data je mogućnost da organ koji izdaje građevinsku dozvolu može izdati rešenje i pre nego što se katastarska parcela za redovnu upotrebu formira. Tada se izdaje upotrebna dozvola.

NADZOR

Nadzor nad primenom ovog zakona sprovodi Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva.

USLOVI ZA OSTALE PRIPADNIKE SLUŽBI BEZBEDNOSTI

Uslove za kupovinu stana pod povoljnijim uslovima stiču i drugi pripadnici snaga bezbednosti, ukoliko imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda.

STUPANJE NA SNAGU

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana nakon objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, kao i da svi postupci koji su bili pokrenuti do tada da budu okončani stupanjem na snagu ovog zakona.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 179
Protiv: 168
179%
168%
0%

Ključne novine

PROŠIRENJE PRAVA NA NOVE KATEGORIJE LICA

Izmenama i dopunama ovog zakona se proširuje krug lica na koje primenjuju posebni uslovi za kupovinu stanova pod povoljnijim uslovima, čime se uključuju borci, porodice palih boraca, ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi. Uslove za kupovinu stana stiču i pripadnici snaga bezbednosti koji na dan stupanja zakona imaju prebivalište na terirotiji grada Beograda.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 165
Protiv: 169
165%
169%
0%

JEDNOKRATNO PRAVO NA POVOLJNE USLOVE PRILIKOM KUPOVINE STANA

Predloženim izmenama se smatra da se stambeno pitanje rešava trajno kada lice koje ispunjava uslove za kupovinu stana pod povoljnijim uslovima kupi stan, bez obzira na to koje je površine i strukture taj stan.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 168
Protiv: 166
168%
166%
0%

STUPANJE NA SNAGU NAREDNOG DANA OD OBJAVLJIVANJA U SG

Predloženo je da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u SG kako bi se što pre predložene izmene primenile u projektima kupovine stanova.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 177
Protiv: 157
177%
157%
0%

Poslednji put ažurirano: 14.05.2024, 09:44